Επανέλεγχος των χορηγηθεισών αδειών στάθμευσης ΑΜΕΑ στο Δήμο Κορινθίων

                                                                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 18/29.08.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 302/2016
 
Θέμα 7ο Η.Δ.: «Επανέλεγχος των χορηγηθεισών αδειών στάθμευσης ΑΜΕΑ στο Δήμο Κορινθίων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 34284/23-8-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα ένα  (31) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
7.       Παππάς Αντώνιος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.    Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
12.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
13.   Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
14.   Μουρούτσος Γεώργιος
15.   Παρτσινέβελος Κων/νος
16.   Βλάσσης Δημήτριος
17.    Λαμπρινός Παναγιώτης,
18.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
19.   Ζώγκος Ανδρέας
20.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
21.    Νανόπουλος Βασίλειος,
22.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ
23.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ
24.    Κορδώσης Χρήστος
25.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ
26.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ
27.   Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ
28.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
29.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στην αρχή του 1ου ΗΔΘ
30.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
31.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
1.       Σούκουλης Ανδρέας
2.       Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
7.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
.
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Επανελέγχου των χορηγηθεισών αδειών στάθμευσης ΑΜΕΑ στο Δήμο Κορινθίων», ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την υπ’ αριθμ. 10/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αποφασίστηκε ο επανέλεγχος από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου όλων των αδειών στάθμευσης ΑΜΕΑ, που έχουν κατά καιρούς δοθεί σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κορινθίων και η επικαιροποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση αυτών, με την προσκόμιση των σε ισχύ και απαιτούμενων από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογητικών από τους δικαιούχους, μετά από ειδοποίησή τους από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης ζητήθηκε η προσκόμιση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών από τους κατόχους αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ, προκειμένου να γίνει ο επανέλεγχος. Σύμφωνα, λοιπόν, με την αριθμ. πρωτ. 11683/28-03-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου  με την αριθμ. 4/27/2016 απόφασή της εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο:
 
A. την ανάκληση των ακολούθων αδειών χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, διότι οι παρακάτω  δημότες, δεν προσκόμισαν τα  ζητούμενα από την υπηρεσία (για τον επανέλεγχο των αδειών θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ) δικαιολογητικά:   
1. Μαριγούλας Ηλ. Λαζάρου (Α.Δ.Σ. 130/2014)
2. Σπυριδούλας Χαρ. Φλέκκα (Α.Δ.Σ. 315/2014)
3. Δημητρίου Ι. Κυρέζη (Α.Δ.Σ. 16/2014)
4. Δημητρίου Περ. Μπόρση (Α.Δ.Σ. 219/2013)
5. Ιωάννη Αθ. Μούτσου (Α.Δ.Σ. 404/2012)
6. Δημητρίου Νικ. Σκέτου (Α.Δ.Σ. 593/2011)
7. Ευμορφίας Ιωάν. Ευμορφιάδη (Α.Δ.Σ. 144/2010)
8. Κυριάκου Λεων. Μαυρουδή (Α.Δ.Σ. 144/2010)
9. Χρηστάκη Μιλτ. Κάστα (Α.Δ.Σ. 144/2010)
10. Νικολάου Σαϊσανά (Α.Δ.Σ. 402/2008)
11. Θεώνης Πλέσσα (Α.Δ.Σ. 402/2008)
12. Χρήστου Παν. Κοντογιάννη (Α.Δ.Σ. 265/2007)
13. Δημητρίου Ιωάν. Ουλή (Α.Δ.Σ. 321/2007)
14. Χαράλαμπου Μάζη (Α.Δ.Σ. 369/2006)
15. Κυριάκου Ιωαν. Δημητριάδη (Α.Δ.Σ. 252/2006)
16. Βλασίου Ιωάν. Κακριδή (Α.Δ.Σ. 319/2006)
17. Ιωάννη Βλάχου (Α.Δ.Σ. 410/2015)
18. Μαριάννας Νικολ. Γεωργακοπούλου (Αικατερίνη Εμμανουήλ Δεντάκη) (Α.Δ.Σ. 320/2005)
19. Ευάγγελου Χατζηγιακουμίδη (Α.Δ.Σ. 269/2004)
20. Σπύρου Αποστ. Τσερώνη (Α.Δ.Σ. 270/2004)
21. Αναστασίας Βασ. Ευθυμίου (Α.Δ.Σ. 428/2001)
22. Αικατερίνης Νόσση (Α.Δ.Σ. 404/2000).
 
Β.  την ανάκληση των ακολούθων αδειών χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, διότι οι παρακάτω  δημότες,  μετά από τον γενόμενο επανέλεγχο της υπηρεσίας, δεν  προσκόμισαν πλήρως με τις κατατιθέμενες σχετικές αιτήσεις τους  τα  ζητούμενα (για τον επανέλεγχο) δικαιολογητικά:
 
1. Βασιλικής Αρ. Σαϊσανά (Α.Δ.Σ. 452/2014)
2. Παναγιώτη Γ. Κίζιλη και Βασιλικής Νικ. Κίζιλη (Α.Δ.Σ. 191/2014)
3. Νικολάου Δημ. Βενετσάνου (Α.Δ.Σ. 48/2011)
4. Κυριακής Δημ. Ζουγανέλη (Α.Δ.Σ. 504/2013)
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 11683/28-03-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, την αριθμ. 4/27/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 
Α. Την ανάκληση των κάτωθι αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ:
1.                  της αριθμ. 130/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην Μαριγούλα Ηλ. Λαζάρου,
2.                  της αριθμ. 315/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην Σπυριδούλα Χαρ. Φλέκκα,
3.                  της αριθμ. 16/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στον Δημήτριο Ι. Κυρέζη,
4.                  της αριθμ. 219/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στον Δημήτριο Περ. Μπόρση,
5.                  της αριθμ. 404/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στον Ιωάννη Αθ. Μούτσο,
6.                 της αριθμ. 593/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στον Δημήτριο Νικ. Σκέτο,
7.                  της αριθμ. 144/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς το μέρος που αφορά στη χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην Ευμορφία Ιωάν. Ευμορφιάδη,
8.                  της αριθμ. 144/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς το μέρος που αφορά στη χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στον Κυριάκο Λεων. Μαυρουδή,
9.                  της αριθμ. 144/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς το μέρος που αφορά στη χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στον Χρηστάκη Μιλτ. Κάστα,
10.               της αριθμ. 402/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς το μέρος που αφορά στη χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στον Νικόλαο Σαϊσανά,
11.               της αριθμ. 402/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς το μέρος που αφορά στη χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην Θεώνη Πλέσσα,
12.               της αριθμ. 265/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στον Χρήστο Παν. Κοντογιάννη,
13.               της αριθμ. 321/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στον Δημήτριο Ιωάν. Ουλή,
14.               της αριθμ. 369/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στον Χαράλαμπο Μάζη,
15.               της αριθμ. 252/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στον Κυριάκο Ιωαν. Δημητριάδη,
16.               της αριθμ. 319/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στον Βλάσιο Ιωάν. Κακριδή,
17.               της αριθμ. 410/2005 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στον Ιωάννη Βλάχο,
18.               της αριθμ. 320/2005 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην Μαριάννα Νικολ. Γεωργακοπούλου (Αικατερίνη Εμμανουήλ Δεντάκη),
19.               της αριθμ. 269/2004 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στον Ευάγγελο Χατζηγιακουμίδη,
20.               της αριθμ. 270/2004 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στον Σπύρο Αποστ. Τσερώνη,
21.               της αριθμ. 428/2001 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην Αναστασία Βασ. Ευθυμίου,
22.               της αριθμ. 404/2000 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην Αικατερίνη Νόσση,
διότι οι ανωτέρω δημότες δεν προσκόμισαν τα  ζητούμενα από την υπηρεσία (για τον επανέλεγχο των αδειών θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ) δικαιολογητικά.
 
Β. Την ανάκληση των κάτωθι αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ:   
1. της αριθμ. 452/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην Βασιλική Αρ. Σαϊσανά,
2.της αριθμ. 191/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στους Παναγιώτη Γ. Κίζιλη και Βασιλική Νικ. Κίζιλη,
3. της αριθμ. 48/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στον Νικόλαο Δημ. Βενετσάνο,
4. της αριθμ. 504/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην Κυριακή Δημ. Ζουγανέλη,
διότι οι ανωτέρω δημότες,  μετά από τον γενόμενο επανέλεγχο της υπηρεσίας, δεν  προσκόμισαν πλήρως με τις κατατιθέμενες σχετικές αιτήσεις τους  τα  ζητούμενα (για τον επανέλεγχο) δικαιολογητικά.
 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  18 / 302 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 12 – 09 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης
 

Leave a Comment