Αίτηση Χριστόφορου Πεντλ για χορήγηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑμεΑ στην οδό Πηγάσου 51

                                                                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 19/19.09.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 315/2016
 
Θέμα 10ο Η.Δ.: «Αίτηση Χριστόφορου Πεντλ για χορήγηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑμεΑ στην οδό Πηγάσου 51 στην Κόρινθο»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 37512/15-9-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Δράκος Παναγιώτης
9.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
10.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
11.   Μουρούτσος Γεώργιος
12.   Παρτσινέβελος Κων/νος
13.   Βλάσσης Δημήτριος
14.    Λαμπρινός Παναγιώτης,
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος,
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)
20.   Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
21.    Καρασάββας Ιωάννης,
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
24.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΗΔΘ)
 
 
 
1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να, (προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
4.       Ζώγκος Ανδρέας
5.       Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, (προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΗΔΘ)
6.       Κορδώσης Χρήστος
7.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), (προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
8.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
9.       Σούκουλης Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
.
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Αίτησης Χριστόφορου Πεντλ για χορήγηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑμεΑ στην οδό Πηγάσου 51 στην Κόρινθο»ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την υπ’ αριθμ. 28610/13-07-2016 αίτησή του ο κ. Χριστόφορος Πεντλ του Γουίλιαμ ζητάει τη χορήγηση άδειας στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Πηγάσου με αρ. 51 στην Κόρινθο, λόγω αναπηρίας του ανήλικου τέκνου του και της αναγκαιότητας μεταφοράς του με αυτοκίνητο για ιατρικούς λόγους.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 7/47/05-09-2016απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη χορήγηση άδειας στάθμευσης ΑΜΕΑ στον κ. Χριστόφορο Πεντλ του Γουίλιαμεπί της οδού Πηγάσου αριθμ. 51 στην Κόρινθο, μήκους έξι (6,00) μέτρων και πλάτος δύο (2,00) μέτρων στην ακριβή θέση που θα υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και να τοποθετηθούν δύο πινακίδες (Ρ-72) που ενδείκνυται για χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για άτομα με μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΕΑ), στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (ΙΗΕ-4007) καθώς και ο αριθμός απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία χορηγήθηκε η αιτούμενη άδεια.
Η άδεια παύει να ισχύει όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους δίνεται.
Οι δαπάνες αγοράς και τοποθέτησης των πινακίδων  καθώς και οι δαπάνες διαγράμμισης θα βαρύνουν τον αιτούντα».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 28610/13-07-2016 αίτηση του κ. Χριστόφορου Πεντλ, την αριθμ. 7/47/05-09-2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 
Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ. 28610/13-07-2016αίτηση του κ. Χριστόφορου Πεντλτου Γουίλιαμκαι παραχωρεί μία θέση στάθμευσης για ΑΜΕΑ στην οδό Πηγάσου με αρ. 51, στην Κόρινθο,  διότι έχει ανήλικο τέκνο το οποίο είναι ΑΜΕΑ, με τους παρακάτω όρους:
 
  • Να τοποθετηθούν δύο πινακίδες (Ρ-72) που ενδείκνυται για χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για άτομα με μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΕΑ) και να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (ΙΗΕ-4007) καθώς και ο αριθμός απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία χορηγήθηκε η αιτούμενη άδεια.
·    Στο οδόστρωμα να διαγραμμιστεί με κίτρινο χρώμα διαγράμμισης η διάσταση που θα καταλαμβάνει το αυτοκίνητο, έξι (6,00) μέτρα μήκος επί δύο (2,00) μέτρα πλάτος, κατόπιν υποδείξεως της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας και με  δαπάνες του αιτούντος,
·     Η παρούσα άδεια παύει να ισχύει όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους δίνεται,
·    Σε περίπτωση αλλαγής του αυτοκινήτου θα γραφτεί εκ νέου ο νέος αριθμός κυκλοφορίας, κατόπιν αίτησης στο Δήμο,
  • Σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας παύει να ισχύει η χορηγούμενη άδεια. 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  19 / 315/ 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 26 – 09 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης
 

Leave a Comment