Αίτηση «Σάββα Καπελλάκου Ε.Δ.Ε.» για παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης έργου

                                                                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 19/19.09.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 319/2016
 
Θέμα 14ο Η.Δ.: «Αίτηση «Σάββα Καπελλάκου Ε.Δ.Ε.» για παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παλαιού Δημοτικού Σχολείου Κατακαλίου σε Πολιτιστικό Κέντρο».
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 37512/15-9-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Δράκος Παναγιώτης
9.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
10.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
11.   Μουρούτσος Γεώργιος
12.   Παρτσινέβελος Κων/νος
13.   Βλάσσης Δημήτριος
14.    Λαμπρινός Παναγιώτης,
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος,
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)
20.   Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
21.    Καρασάββας Ιωάννης,
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
24.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΗΔΘ)
 
 
 
1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να, (προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
4.       Ζώγκος Ανδρέας
5.       Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, (προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΗΔΘ)
6.       Κορδώσης Χρήστος
7.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), (προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
8.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
9.       Σούκουλης Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
.
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αίτηση «Σάββα Καπελλάκου Ε.Δ.Ε.» για παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παλαιού Δημοτικού Σχολείου Κατακαλίου σε Πολιτιστικό Κέντρο» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του σχετικού φακέλου:
 
1.    την αριθμ. 206/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή παλαιού Δημοτικού Σχολείου Κατακαλίου σε Πολιτιστικό Κέντρο» προϋπολογισμού 45.000,00 €,
2.  την αριθμ. 28/578/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3.    τα από 14-01-2014 και 27-01-2014 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
4.   την αριθ. 2/57/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί επικύρωσης των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού και ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου στον Σάββα Γ. Καπελλάκο Ε.Δ.Ε.,
5.       το υπ’ αριθ. πρωτ. 10114/16-03-2016 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 24.750,65 € πλέον ΦΠΑ,
6.     την υπ’ αριθμ. πρωτ. 29142/15-07-2016 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ένα (1) μήνα
7.     την από 10-08-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον  υπάλληλο κ.  Νικόλαο Κακάβα και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Η εργοληπτική επιχείρηση Σάββας Καπελλάκος Ε.Δ.Ε. με την  αριθ. Πρωτ. 10114/16-03-2016 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου ανέλαβε την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή παλαιού Δημοτικού Σχολείου Κατακαλίου σε Πολιτιστικό Κέντρο» για την οποία είχε συνταχθεί η αριθ. 206/2013 μελέτη της Τ.Υ. προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 45.000,00 ΕΥΡΩ με συμβατικό χρόνο περαίωσης τέσσερις (4) μήνες.
Ο ανάδοχος με την αριθ. 29142/15-07-2016 εμπρόθεσμη αίτησή του, ζητάει παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά ένα (1) μήνα, μετά την  έγκριση του 1ου ΑΠΕ λόγω εκκρεμότητας έγκρισης του 1ου  Α.Π.Ε. και του  1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου.
Η Υπηρεσία μας έχοντας υπ’ όψιν:
α)τις διατάξεις του Ν 3669/2008 (άρθρο 48 παρ 8, 9 και 10) το γεγονός ότι λόγω μικρών τροποποιήσεων μερικών στοιχείων της μελέτης εκκρεμεί η  έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του  1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.
Προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση, ήτοι μέχρι 16-10-2016 για να μπορέσουν να εκτελεσθούν οι εργασίες που συμπεριλαμβάνονται στο 1ο  Α.Π.Ε. και  να ολοκληρωθεί το έργο.
 
Στοιχεία του έργου:
Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού   :            16-03-2016
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης συμφωνητικού  :     16-03-2016
Προθεσμία εκτέλεσης έργου    :                              4 Μήνες
Λήξη συμβατικής προθεσμίας   :                           16-07-2016>>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Παρατείνει τη συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παλαιού Δημοτικού Σχολείου Κατακαλίου σε Πολιτιστικό Κέντρο», εργολαβίας Σάββα Καπελλάκου Ε.Δ.Ε. μέχρι τις 16-10-2016 με αναθεώρηση τιμών.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  19 / 319 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 26 – 09 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment