Διαγραφή ή μη οφειλών τέλους ακίνητης περιουσίας στους αριθ. 1/2015 και 43/2014 βεβαιωτικούς καταλόγ

                                                                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 19/19.09.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 326/2016
 
Θέμα 21ο Η.Δ.: «Διαγραφή ή μη οφειλών τέλους ακίνητης περιουσίας στους αριθ. 1/2015 και 43/2014 βεβαιωτικούς καταλόγους»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 37512/15-9-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Δράκος Παναγιώτης
9.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
10.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
11.   Μουρούτσος Γεώργιος
12.   Παρτσινέβελος Κων/νος
13.   Βλάσσης Δημήτριος
14.    Λαμπρινός Παναγιώτης,
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος,
18.    Πανταζής Βασίλειος
19. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)
20.   Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
21.    Καρασάββας Ιωάννης,
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.   Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
24.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΗΔΘ)
 
 
 
1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να, (προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
4.       Ζώγκος Ανδρέας
5.       Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, (προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΗΔΘ)
6.       Κορδώσης Χρήστος
7.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), (προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
8.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
9.       Σούκουλης Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
.
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διαγραφή ή μη οφειλών τέλους ακίνητης περιουσίας στους αριθ. 1/2015 και 43/2014 βεβαιωτικούς καταλόγους»έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 26-08-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Με την παρ.1δ του άρθρου 174 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων,  τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη  φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή  για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.
 
Στον ΕΣΑΓΙΑΝ ΜΟΣΣΕ του ΣΤΕΠΑΝ κάτοικο Περιστερίου Αττικής (Υπερείδου 46), έχει επιβληθεί τέλος ακίνητης περιουσίας για τα έτη 2009-2010-2011 συνολικού ποσού 218,91  ευρώ το οποίο βεβαιώθηκε με το αριθ. 2318/30.11.2015 τριπλότυπο βεβαίωσης εσόδων του Δήμου Κορινθίων.
Ο ανωτέρω, με την υπ’ αριθ. 2943/26.01.2016 αίτηση προς το Δήμο αιτήθηκε τη διόρθωση της  ανωτέρω εγγραφής επικαλούμενος λάθος χρέωση .
Ο Δήμος διενέργησε έλεγχο στην δήλωση ενιαίου  φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων που κατέθεσε ο ανωτέρω καθώς επίσης και στη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας , διαπίστωσε ότι ο ανωτέρω χρεώθηκε για οικόπεδο 3.700 τ.μ. ενώ στην πραγματικότητα είναι συνιδιοκτήτης του οικοπέδου, το οποίο ευρίσκεται εκτός σχεδίου, εκτός ορίων οικισμού, εκτός ζώνης και εκτός ΓΠΣ και στην περίπτωση αυτή χρεώνεται το 2πλάσιο του υπάρχοντος κτίσματος, ήτοι 83,54τ.μ. οικία+9,29τ.μ. αποθήκη χ 2 = 185,66 τ.μ.
Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να γίνει διαγραφή  του οφειλόμενου ποσού των 133,11 ευρώ  από την καρτέλα χρεώσεων του οφειλέτη κ. ΕΣΑΓΙΑΝ ΜΟΣΣΕ,  καθώς η εγγραφή του στον υπ΄αρ. 1/2015 οριστικό βεβαιωτικό κατάλογο ΤΑΠ  έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο.
 
Στην ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΟΛΓΑ του Χριστόφορου κάτοικο Πειραιά, Καραολή & Δημητρίου 13, έχει επιβληθεί τέλος ακίνητης περιουσίας για τα έτη 2009-2010-2011 συνολικού ποσού 39,00  ευρώ (2 εγγραφές, 19,50 + 19,50) το οποίο βεβαιώθηκε με το αριθ. 2318/30.11.2015 τριπλότυπο βεβαίωσης εσόδων του Δήμου Κορινθίων.
Η ανωτέρω, με την υπ’ αριθ. 2474/21.01.2016 αίτηση προς το Δήμο αιτήθηκε την διαγραφή της μίας εκ των δύο  ανωτέρω εγγραφών επικαλούμενη διπλή χρέωση για το ίδιο οικόπεδο, το οποίο κατέχει σε συνιδιοκτησία με τον σύζυγό της Χριστοδούλου Φίλιππα του Χριστόδουλου.
Ο Δήμος διενέργησε έλεγχο , διαπίστωσε ότι η ανωτέρω χρεώθηκε δύο φορές για το ίδιο οικόπεδο και θα πρέπει να γινει η διαγραφή μίας εκ των δύο.
Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να γίνει διαγραφή  του οφειλόμενου ποσού των 19,50 ευρώ, με αριθμό εγγραφής 31,  από την καρτέλα χρεώσεων της οφειλέτριας Κας Γιάνναρου Όλγας,  καθώς η εγγραφή της στον υπ΄αρ. 1/2015 οριστικό βεβαιωτικό κατάλογο ΤΑΠ  έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο.
 
Στον ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟ του Χριστόδουλου κάτοικο Πειραιά, Καραολή & Δημητρίου 13, έχει επιβληθεί τέλος ακίνητης περιουσίας για τα έτη 2009-2010-2011 συνολικού ποσού 38,97  ευρώ (2 εγγραφές, 19,47 + 19,50) το οποίο βεβαιώθηκε με το αριθ. 2318/30.11.2015 τριπλότυπο βεβαίωσης εσόδων του Δήμου Κορινθίων.
Ο ανωτέρω, με την υπ’ αριθ. 2473/21.01.2016 αίτηση προς το Δήμο αιτήθηκε την διαγραφή της μίας εκ των δύο  ανωτέρω εγγραφών επικαλούμενος διπλή χρέωση για το ίδιο οικόπεδο, το οποίο κατέχει σε συνιδιοκτησία με την σύζυγό του Γιάνναρου Όλγα του Χριστόφορου.
Ο Δήμος διενέργησε έλεγχο , διαπίστωσε ότι ο ανωτέρω χρεώθηκε δύο φορές για το ίδιο οικόπεδο και θα πρέπει να γινει η διαγραφή μίας εκ των δύο.
Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να γίνει διαγραφή  του οφειλόμενου ποσού των 19,47 ευρώ, με αριθμό εγγραφής 731,  από την καρτέλα χρεώσεων του οφειλέτη Χριστοδούλου Φίλιππα,  καθώς η εγγραφή του στον υπ΄αρ. 1/2015 οριστικό βεβαιωτικό κατάλογο ΤΑΠ  έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο.
 
Στην ΚΑΤΣΑΠΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του Γεωργίου, κάτοικο Κορίνθου, Ευποιϊας 39,, έχει επιβληθεί τέλος ακίνητης περιουσίας για τα έτη 2009-2010-2011 συνολικού ποσού 47,46  ευρώ ,το οποίο βεβαιώθηκε με το αριθ. 2318/30.11.2015 τριπλότυπο βεβαίωσης εσόδων του Δήμου Κορινθίων.
Η ανωτέρω, με την υπ’ αριθ. 3589/29.01.2016 αίτηση προς το Δήμο αιτήθηκε την διόρθωση της  ανωτέρω εγγραφής επικαλούμενη λανθασμένα τ.μ. οικοπέδου και λανθασμένη τιμή ζώνης.
Ο Δήμος διενέργησε έλεγχο στο Ε9 που κατέθεσε η ανωτέρω , διαπίστωσε ότι πράγματι έχουν χρεωθεί λάθος τ.μ. οικοπέδου και λανθασμένη θέση οικοπέδου η οποία επηρεάζει το ποσόν οφειλής και θα πρέπει να γίνει η σχετική διόρθωση.
Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να γίνει διαγραφή  του οφειλόμενου ποσού των 30,12 ευρώ,  από την καρτέλα χρεώσεων της οφειλέτριας Κατσάπη Βικτωρίας,  καθώς η εγγραφή της στον υπ΄αρ. 1/2015 οριστικό βεβαιωτικό κατάλογο ΤΑΠ  έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο.
 
Στoν MΠΑΡΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Ανδρέα, κάτοικο Ελευσίνας, οδός Αθ.Στάθη 5, έχει επιβληθεί τέλος ακίνητης περιουσίας για τα έτη 2009-2010-2011 συνολικού ποσού 159,27  ευρώ ,το οποίο βεβαιώθηκε με το αριθ. 2318/30.11.2015 τριπλότυπο βεβαίωσης εσόδων του Δήμου Κορινθίων.
Ο ανωτέρω, με την υπ’ αριθ. 8633/03.03.2016 αίτηση προς το Δήμο αιτήθηκε την διαγραφή μέρους της  ανωτέρω εγγραφής επικαλούμενος την εξόφληση των οφειλών με βεβαίωση οίκοθεν και προσκομίζει σχετικά δικαιολογητικά.
Ο Δήμος διενέργησε έλεγχο στις υπ΄αρ. 33502/2012 και 33506/2012 βεβαιώσεις του Δήμου Κορινθίων καθώς επίσης και στα υπ΄αρ. Β 2994/12 & Β 2997/2012 διπλότυπα που κατέθεσε ο ανωτέρω , διαπίστωσε ότι πράγματι έχουν εξοφληθεί τα οφειλόμενα τέλη με οίκοθεν βεβαίωση και θα πρέπει να γίνει η σχετική διαγραφή.
Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να γίνει διαγραφή  του οφειλόμενου ποσού των 73,55 ευρώ,  από την καρτέλα χρεώσεων του οφειλέτη Μπάρτζη Παναγιώτη του Ανδρέα,  καθώς η εγγραφή του στον υπ΄αρ. 1/2015 οριστικό βεβαιωτικό κατάλογο ΤΑΠ  έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο.
 
Στoν MΠΑΡΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Ανδρέα, κάτοικο Αλμυρής Κορινθίας, έχει επιβληθεί τέλος ακίνητης περιουσίας , ως εξής: α)για τα έτη 2009-2010-2011 συνολικού ποσού 128,16  ευρώ ,το οποίο βεβαιώθηκε με το αριθ. 2318/30.11.2015 τριπλότυπο βεβαίωσης εσόδων του Δήμου Κορινθίων και β) για τα έτη 2009-2010-2011 συνολικού ποσού 31,62 ευρώ, το οποίο βεβαιώθηκε με το αρ. 30/28.11.2014 τριπλότυπο βεβαίωσης εσόδων του Δήμου Κορινθίων.
Ο ανωτέρω, με την υπ’ αριθ. 16761/05.05.2016 αίτηση προς το Δήμο αιτήθηκε την διαγραφή των  ανωτέρω εγγραφών επικαλούμενος λανθασμένη χρέωση για τον λόγο ότι τα εν λόγω ακίνητα βρίσκονται εκτός οικισμού και είναι αδόμητα.
Ο Δήμος διενέργησε έλεγχο στο Ε9 που κατέθεσε ο ανωτέρω και σε τεχνική έκθεση της πολιτικού μηχανικού Σπηλιώτη Γεωργίας , διαπίστωσε ότι πράγματι τα εν λόγω ακίνητα που βρίσκονται στη θέση «Βλασσαίϊκα» Κατακαλίου και τα οποία έχουν χρεωθεί με ΤΑΠ στον αρ.43/2014 βεβαιωτικό κατάλογο,  δηλώνονται ως ευρισκόμενα εκτός οικισμού  και θα πρέπει να γίνει η σχετική διαγραφή.
Επίσης , μετά από έλεγχο στο Ε9 του ανωτέρω διαπιστώνεται ότι το οικόπεδο των 1.300 τ.μ. που έχει χρεωθεί με ΤΑΠ στον αρ. 1/2015 βεβαιωτικό κατάλογο, έχει εξαντλήσει  τον συντελεστή δόμησης και για το υπόλοιπο οικόπεδο που απομένει δεν συντάσσεται βεβαιωτικός κατάλογος ΤΑΠ λόγω του ότι το ποσόν είναι μικρότερο των 0,88 ευρώ .
Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να γίνει διαγραφή  των οφειλόμενων ποσών ως εξής: α) των 31,62 ευρώ,  από την καρτέλα χρεώσεων του οφειλέτη Μπάρτζη Δημητρίου του Ανδρέα,  καθώς η εγγραφή του στον υπ΄αρ. 43/2014 οριστικό βεβαιωτικό κατάλογο ΤΑΠ  έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο και β) των 128,16 ευρώ,  από την καρτέλα χρεώσεων του οφειλέτη Μπάρτζη Δημητρίου του Ανδρέα,  καθώς η εγγραφή του στον υπ΄αρ. 1/2015 οριστικό βεβαιωτικό κατάλογο ΤΑΠ  έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο.
 
Στην ΜΠΑΡΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ιωάννη, κάτοικο Αλμυρής Κορινθίας, έχει επιβληθεί τέλος ακίνητης περιουσίας για τα έτη 2009-2010-2011 συνολικού ποσού 192,21  ευρώ ,το οποίο βεβαιώθηκε με το αριθ. 2318/30.11.2015 τριπλότυπο βεβαίωσης εσόδων του Δήμου Κορινθίων.
Η ανωτέρω, με την υπ’ αριθ. 21849/03.06.2016 αίτηση προς το Δήμο αιτήθηκε την διόρθωση της  ανωτέρω εγγραφής επικαλούμενη λανθασμένα τ.μ. οικοπέδου και λανθασμένη χρέωση/περιγραφή οικοπέδων.
Ο Δήμος διενέργησε έλεγχο στο Ε9 που κατέθεσε η ανωτέρω , διαπίστωσε ότι πράγματι έχουν χρεωθεί λάθος τ.μ. οικοπέδου και λανθασμένη χρέωση/περιγραφή οικοπέδων, η οποία επηρεάζει το ποσόν οφειλής και θα πρέπει να γίνει η σχετική διόρθωση.
 Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να γίνει διόρθωση της περιγραφής των οικοπέδων και να χρεωθεί η ανωτέρω με ΤΑΠ για οικόπεδα: α)1.900 τ.μ. στη θέση Παλιάμπελα Γαλατακίου και β)500 τ.μ. εντός οικισμού Γαλατακίου και να γίνει διαγραφή  μέρους του οφειλόμενου ποσού των 85,74 ευρώ,  από την καρτέλα χρεώσεων της οφειλέτριας Μπάρτζη Γεωργίας,  καθώς η εγγραφή της στον υπ΄αρ. 1/2015 οριστικό βεβαιωτικό κατάλογο ΤΑΠ  έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο.
 
Στον ΒΛΑΧΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Κων/νου , κάτοικο – εν ζωή-  Ν.Ερυθραίας Αττικής, έχει επιβληθεί τέλος ακίνητης περιουσίας για τα έτη 2003-2004-2009-2010-2011 συνολικού ποσού 51,55  ευρώ ,τα οποία έχουν βεβαιωθεί με σχετικά τριπλότυπα βεβαίωσης εσόδων του Δήμου Κορινθίων.
Η χήρα ανωτέρω ΒΛΑΧΑΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ, με την υπ’ αριθ. 4735/08.02.2016 αίτηση προς το Δήμο αιτήθηκε την διαγραφή των  ανωτέρω εγγραφών επικαλούμενη πώληση οικοπέδου από το έτος 2000 και κατέθεσε σχετικά δικαιολογητικά.
Ο Δήμος διενέργησε έλεγχο στα Ε9 που κατέθεσε η ανωτέρω , στη βεβαίωση Υποθηκοφύλακα Σολυγείας, στην αρ. 24070/2014 πράξη αποδοχής κληρονομιάς εκ διαθήκης, στη ληξ/κή πράξη θανάτου και  διαπίστωσε ότι πράγματι έχουν χρεωθεί τέλη ακίνητης περιουσίας για οικόπεδο που έχει πωληθεί και θα πρέπει να γίνει η σχετική διαγραφή.
  Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού των 51,55 ευρώ  από την καρτέλα χρεώσεων του οφειλέτη – εν ζωή- Βλαχάκη Παναγιώτη του Κων/νου  καθώς η εγγραφή του στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ  έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο.
 
 
Στην ΚΟΤΣΙΚΑ ΕΡΑΤΩ του Ιάκωβου , κάτοικο Κερατσινίου Αττικής, έχει επιβληθεί τέλος ακίνητης περιουσίας για τα έτη 2009-2010-2011 συνολικού ποσού 21,30  ευρώ , το οποίο βεβαιώθηκε με το αριθ. 2318/30.11.2015 τριπλότυπο βεβαίωσης εσόδων του Δήμου Κορινθίων.
Η ανωτέρω , με την υπ’ αριθ. 1248/14.01.2016 αίτηση προς το Δήμο αιτήθηκε την διόρθωση της  ανωτέρω εγγραφής επικαλούμενη ότι εντός του οικοπέδου υπάρχει κτίσμα ηλεκτροδοτούμενο  και κατέθεσε σχετικά δικαιολογητικά.
Ο Δήμος διενέργησε έλεγχο στην υπεύθυνη δήλωση που κατέθεσε η ανωτέρω καθώς επίσης και στα αρχεία της ΔΕΗ που τηρούνται στο Δήμο μας και  διαπίστωσε ότι πράγματι έχει χρεωθεί τέλος ακίνητης περιουσίας για  λανθασμένα τ.μ. οικοπέδου, χωρίς να ληφθεί υπόψη η ύπαρξη κτίσματος εντός αυτού και θα πρέπει να γίνει η σχετική διόρθωση.
  Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να γίνει διαγραφή μέρους του οφειλόμενου ποσού , ήτοι να διαγραφεί το ποσό των 5,91 ευρώ  από την καρτέλα χρεώσεων της οφειλέτριας Κότσικα Ερατούς  καθώς η εγγραφή της στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ  έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο.
 
Στην ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου , κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, έχει επιβληθεί τέλος ακίνητης περιουσίας για τα έτη 2009-2010-2011 ποσών : α) 20,25 ευρώ και β) 23,67 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 43,92 ευρώ , το οποίο βεβαιώθηκε με το αριθ. 2318/30.11.2015 τριπλότυπο βεβαίωσης εσόδων του Δήμου Κορινθίων.
Η ανωτέρω , με την υπ’ αριθ. 60353/23.12.2015 αίτηση προς το Δήμο αιτήθηκε την διόρθωση της  ανωτέρω εγγραφής επικαλούμενη ότι υπάρχει μόνο ένα οικόπεδο εντός του οποίου υπάρχει κτίσμα ηλεκτροδοτούμενο  και κατέθεσε σχετικά δικαιολογητικά.
Ο Δήμος διενέργησε έλεγχο στο έντυπο Ε9 που κατέθεσε η ανωτέρω καθώς επίσης και στα αρχεία της ΔΕΗ που τηρούνται στο Δήμο μας και  διαπίστωσε ότι πράγματι έχει χρεωθεί τέλος ακίνητης περιουσίας για τ.μ. οικοπέδου, χωρίς να ληφθεί υπόψη η ύπαρξη κτίσματος εντός αυτού και θα πρέπει να γίνει η σχετική διαγραφή του τέλους, επειδή η ανωτέρω έχει εξαντλήσει τον συντελεστή δόμησης.
 Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να γίνει διαγραφή των οφειλόμενων  ποσών : α)20,25 ευρώ και β)16,08 ευρώ , ήτοι να διαγραφεί συνολικά το ποσό των 36,33 ευρώ  από την καρτέλα χρεώσεων της οφειλέτριας Βογιατζόγλου Ελένης  καθώς η εγγραφή της στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ  έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο.
 
Στον ΤΟΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του Ιωάννη, κάτοικο Αλμυρής Κορινθίας, έχει επιβληθεί τέλος ακίνητης περιουσίας για τα έτη 2009-2010-2011 συνολικού ποσού 145,98 ευρώ το οποίο βεβαιώθηκε με το αρ. 2318/30.11.2015 τριπλότυπο βεβαίωσης εσόδων του Δήμου Κορινθίων, για ακίνητά του – μεταξύ άλλων- και : α)οικοπέδου 437,82 τ.μ. και β)οικοπέδου 438,50 τ.μ. για τα οποία ακίνητα το ΤΑΠ ανέρχεται κατ΄έτος σε 14,38 ευρώ και 14,41 ευρώ αντίστοιχα.
  Ο ανωτέρω με την υπ΄αρ. 61179/31.12.2015 αίτησή του προς το Δήμο ζητά τη διαγραφή μέρους της οφειλής εκ 57,58 ευρώ (αναλυόμενο ως εξής: 14,38χ 2 έτη= 28,76 ευρώ(α) και 14,41 ευρώ χ 2 έτη=28,82 ευρώ(β), α+β= 57,58 ευρώ), για τα δύο παραπάνω ακίνητα και για τα έτη 2009-2010,  επικαλούμενος και προσκομίζοντας το αρ. 70 Α/21.01.2010 τριπλότυπο είσπραξης από όπου αποδεικνύεται ότι το ΤΑΠ για τα ανωτέρω ακίνητα και για τα έτη 2009-2010 καταβλήθηκαν, λόγω σύνταξης των υπ΄αρ. 3268/2010 και 3269/2010 συμβολαίων πώλησης, τα οποία επισυνάπτονται στην αίτηση.
Ο Δήμος διενέργησε έλεγχο στα στοιχεία που κατατέθηκαν,διαπίστωσε ότι πράγματι έχει καταβληθεί το ΤΑΠ των ετών 2009 και 2010 για τα οικόπεδα που αναγράφονται παραπάνω και κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να γίνει διαγραφή  μέρους του οφειλόμενου ποσού  στο ύψος των 57,58 ευρώ  από την καρτέλα χρεώσεων του οφειλέτη κ. Τόλια Αλέξανδρου, καθώς η εγγραφή του στον υπ΄αρ. 1/2015 οριστικό βεβαιωτικό κατάλογο ΤΑΠ  έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο.
 
Στον ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του Βασιλείου, κάτοικο Κορίνθου (οδός Νοταρά 82), έχει επιβληθεί τέλος ακίνητης περιουσίας για τα έτη 2009-2010-2011 συνολικού ποσού 31,14  ευρώ το οποίο βεβαιώθηκε με το αριθ. 2318/30.11.2015 τριπλότυπο βεβαίωσης εσόδων του Δήμου Κορινθίων.
Ο ανωτέρω, με την υπ’ αριθ. 60957/29.12.2015 αίτηση προς το Δήμο αιτήθηκε τη διαγραφή μέρους της ανωτέρω οφειλής  εκ 7,08 ευρώ επικαλούμενος λάθος χρέωση οικοπέδου 120 τ.μ. το οποίο δεν ανήκει πλέον στην ιδιοκτησία του και έχει πωληθεί με το αρ. 2156/2007 συμβόλαιο πώλησης που καταθέτει.
Ο Δήμος διενέργησε έλεγχο στα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο ανωτέρω , διαπίστωσε ότι πράγματι πωλήθηκε το εν λόγω οικόπεδο άρα υφίσταται και λάθος στην χρέωση και κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να γίνει διαγραφή μέρους ποσού στο ύψος των 7,08 ευρώ  από την καρτέλα χρεώσεων του οφειλέτη κ. Μπεχλιβανίδη Αθανάσιου, καθώς η εγγραφή του στον υπ΄αρ. 1/2015 οριστικό βεβαιωτικό κατάλογο ΤΑΠ  έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο >>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη διαγραφή οφειλών, από τέλη Ακίνητης Περιουσίας, από τους υπ’ αριθ. 1/2015 και 43/2014 βεβαιωτικούς καταλόγους όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης σύμφωνα με την από 26-08-2016 03-08-2016 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  19 / 326/ 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 22 – 09 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης
 

Leave a Comment