Απόφαση αριθμ. 20/226/2016

 Αριθμός Πρακτικού 20

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  01-08-2016

 

     Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 01η Αυγούστου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 31321/28-07-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

      Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικόλαος, 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5) Καραμαλίκη Μαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Κορδώση Χρ.)

Α π ό ν τ ε ς

1)Φαρμάκης Γεωρ., 2) Παππάς Αντ.,  3)Πανταζής Βασ., 4)Γκουργιώτης Αλεξ..

 

 

      Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 226η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος τo 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 1.363.150,81€», υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την αριθμ. 14/140/2016 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και ψηφίστηκε δέσμευση πίστωσης πολυετούς δαπάνης για την εν θέματι προμήθεια, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 26/2016 σχετικής μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, ορίστηκε δε προθεσμία κατάθεσης προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό – ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 24715 – η 12-07-2016.  Στη συνέχεια, με την αριθμ. 18/213/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, απορρίφθηκε στο σύνολό της η με ημερομηνία κατάθεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 01-07-2016 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «Τοξότης Ανώνυμος Τεχνική Ναυτιλιακή Βιομηχανική και Τουριστική Εταιρεία» και ορίστηκε η συνέχιση των διαδικασιών του διαγωνισμού.

  Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 18-07-2016 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, σύμφωνα με το οποίο δεν υποβλήθηκαν προσφορές στον εν λόγω διαγωνισμό και για το λόγο αυτό κηρύσσεται άγονος.

  Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 18-07-2016 πρακτικού αποσφράγισης προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και την κήρυξη του διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια άγονου, καθώς και την επανάληψή του με νεότερη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, όπου θα επανακαθορίζονται οι όροι διακήρυξής του.

 

            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της το από 18-07-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ, τον σχετικό φάκελο του εν θέματι διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας και νομολογίας

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

    Α.- Εγκρίνει το από 18-07-2016 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 1.363.150,81 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

  Β.- Κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό για την εν θέματι προμήθεια, διότι ουδεμία προσφορά υποβλήθηκε στον εν λόγω διαγωνισμό.

  Γ.- Ορίζει την επανάληψη του ως άνω διαγωνισμού με νεώτερη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, όπου θα επανακαθορίζονται οι όροι διακήρυξής του.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20/226/2016.-      

                                                                                                                                                                         

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 29-09-2016

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

 

Επισυνάπτεται το από 18-07-2016 πρακτικό:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΟΤΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

 

Κόρινθος, 18/7/2016

 

Στην Κόρινθο, σήμερα 18-7-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 3/31/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 24715 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 21031/30-5-2016 διακήρυξης του Δήμου, για την «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων».

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Τακτικό Μέλος

Γιαβάση Άννα

2.

Τακτικό Μέλος

Σαββανού Ελένη

3.

Τακτικό Μέλος

Σούκουλης Αντώνιος

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 21031/30-5-2016 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής :

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 24715. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 12/7/2016 και ώρα 14:00, και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών  είναι η 18/7/2016 και ώρα 10:00.

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 24715 και διαπίστωσε ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος».

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία διαπιστώθηκε δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά στον εν λόγω διαγωνισμό. 

 

Έχοντας υπόψη η Επιτροπή τα παραπάνω κηρύσσει άγονο τον διαγωνισμό της «Προμήθειας εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων».

 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την έγκριση αυτού.

 

 

 

Η Επιτροπή

 

Γιαβάση Άννα

 

Σαββανού Ελένη

 

Σούκουλης Αντώνιος

 

 

Leave a Comment