Απόφαση αριθμ. 3/9/2016

 

Αριθμός Πρακτικού 3

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 28-03-2016

 

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη – Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 28η Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της αριθμ. 11447/24-03-2016, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της,  για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Στ. Κεφάλας, 4)Κων. Ζήμος, 5)Παν. Λαμπρινός, 6)Γεωργ. Μουρούτσος

Α π ό ν τ ε ς

1)Μαρ. Καραμαλίκη, 2) Κων. Δημητρόπουλος, 3) Μαρ. Δημητριάδη-Κακούρου.

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Απόφαση 9η : Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί λήψης κανονιστικής απόφασης λειτουργίας περιπτέρων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων» θέτει υπόψη της επιτροπής την αριθμ. 35441/10-08-2015 σχετική εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

                                                                          

Eισήγηση  για λήψη Κανονιστικής  απόφασης λειτουργίας Περιπτέρων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

            Σας διαβιβάζουμε πρόταση για κατάρτιση σχεδίου κανονισμού περί λειτουργίας    περιπτέρων του Δήμου Κορινθίων, προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας μας.

 

Άρθρο 1

Αντικείμενο & σκοπός του Κανονισμού

Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών & κανόνων, η χρήση των κοινοχρήστων χώρων που δύναται να εκμεταλλευτούν τα περίπτερα και η λειτουργία τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων, ο οποίος θα δεσμεύει τις δημοτικές υπηρεσίες καθώς και τους χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών.

Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι:

·         Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων του δήμου μας και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων

·         Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους, των ατόμων με ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) αλλά και των οχημάτων που κινούνται πλησίον αυτών.

·         Ο προσδιορισμός με σαφήνεια των επιτρεπόμενων διαστάσεων των περιπτέρων και των στοιχείων τους.

·         Ο ορισμός των τετραγωνικών μέτρων παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου των περιπτέρων διευκολύνοντας τους διαχειριστές τους.

·         Ο καθορισμός των επιβαλλόμενων κυρώσεων των παραβατών.

·         Ο καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης των αδειών εκμετάλλευσης των περιπτέρων στους δικαιούχους.

 

Άρθρο 2

Νομικό πλαίσιο

 

Ο παρόν κανονισμός στηρίζεται στις εξής διατάξεις:

1.      Ν. 3463/2006, άρθρο 79 <<Κανονιστικές αποφάσεις>>.

2.      Ν. 3852/2010, άρθρο 73 <<Επιτροπή Ποιότητας Ζωής>>.

3.      Ν. 1900/1990 (ΦΕΚ 125/1990 τεύχος Α΄) <<Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (π.δ. 323/1989), δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης (Ν. 1622/1986), εσόδων δήμων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις>>.

4.      Ν.2696/99 <<Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας>> άρθρα 34, 47 & 48.

5.      Ν.3919/11 <<Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργησης αδικαιολόγητων περιορισμών στη πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων>>.

6.      Την Κ.Υ.Α. 52138/03 και το Ν. 2946/2001, «Περί υπαίθριας διαφήµισης », όπως ισχύουν

7.      Ν.4093/2012 άρθρο 1,υποπαρ. ΣΤ.2. (Φ.Ε.Κ. 222 Β΄) όπως αντικαταστήθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014 (Φ.Ε.Κ. 93Α΄).

8.      Του Αστικού Κώδικα (άρθρα 970 και 971).

9.      Η αριθμ…….. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων  κοινοχρήστων χώρων του Δήμου (άρθρα  8 ,15).

10.  Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Κορινθίων ΦΕΚ 499/β’/28-2-2014

11.  Τις υπ΄αρίθμ. αποφάσεις: 6/21/2015 Δ.Κ Λεχαίου,3/7/2015 Τ.Κ Περιγιαλίου,  5/6/2015  Τ.Κ Αγ. Ιωάννη, 5/8/2015 Δ.Κ Αθικίων,10/59/2015 Δ.Κ Κορίνθου,  3/7/2015 Τ.Κ Χιλιομοδίου, 4/6/2015 Τ.Κ Αγγελοκάστρου, 3/5/2015 Τ.Κ Κόρφου, 7/10/2015 Δ.Κ Σοφικού, 2/7/2015  Τ.Κ Ξυλοκέριζας,  Δ.Κ Εξαμιλίων,8/17/2015  Δ.Κ Αρχαίας Κορίνθου, 4/4/2015  Τ.Κ Κουταλά, 7/33/2015 Δ.Κ  Γαλατακίου, 4/6/2015 Τ.Κ Κατακαλίου, 3/5/2015 Τ.Κ Αγίου Βασιλείου, 69/2015  Τ.Κ Αγιονορίου,   4/4/2015 Τ.Κ Στεφανίου, 4/7/2015 Τ.Κ Κλένιας.

 

Άρθρο 3

Χρήσιμοι ορισμοί

·         Κοινόχρηστα, είναι τα πράγματα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή τη βούληση του ιδιοκτήτη τους προορίζονται για κοινή χρήση και η κυριότητα των οποίων ανήκει στο Δήμο Κορινθίων.

Τα κοινόχρηστα αποτελούν πράγματα εκτός συναλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα, ενώ <<σε κοινόχρηστα πράγματα μπορούν να αποκτηθούν με παραχώρηση της αρχής, κατά τους όρους του νόμου, ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώματα, εφ’ όσον με τα δικαιώματα αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση>>.

·         Τέλος, είναι η χρηματική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδικού ανταλλάγματος (αντιπαροχής), το οποίο συνίσταται στη χρησιμοποίηση ορισμένου δημοτικού έργου ή υπηρεσίας. Πρόκειται για τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα, με την έννοια ότι είναι ανάλογο του οφέλους που αποκομίζει ο φορολογούμενος από τη χρήση του παραχωρούμενου χώρου.

·         Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, είναι ατομικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες υπόκεινται σε ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

·         Αυθαίρετη χρήση, θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την άδεια του Δημάρχου. Αυθαίρετη θεωρείται επίσης η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων που αφορούν την έκταση του παραχωρούμενου χώρου.

·         Ανάκληση άδειας, είναι η διοικητική πράξη που ανακαλεί κάθε ατομική διοικητική πράξη άδειας εκμεταλλεύσεως περιπτέρου που εκδίδεται κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτή στηρίχθηκε σε ανακριβή στοιχεία ή εκδόθηκε κατά παράβαση των κατά την έκδοσής της ισχυουσών διατάξεων.

 

Άρθρο 4

Αρμοδιότητες – Διαδικασίες

 

Εκτός του Δήμου Κορινθίων, ουδεμία άλλη αρχή έχει δικαίωμα και αρμοδιότητα να παραχωρεί τους κοινόχρηστους χώρους που ανήκουν σ’ αυτόν ή έχουν παραχωρηθεί για εκμετάλλευση περιπτέρου.

·         Η Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης και η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών δια των οικείων Τμημάτων (οι αρμοδιότητες προκύπτουν από τον ισχύοντα ΟΕΥ και μπορούν να μεταβάλλονται σε ενδεχόμενη τροποποίηση του ΟΕΥ):

α. Εμπορίου και Υπηρεσιών: είναι αρμόδιο για τη διαδικασία εύρεσης και καθορισμού (χωροθέτηση) νέων θέσεων, για τον διαχωρισμό της αναλογίας 70% – 30% των νέων και κενωθέντων θέσεων και την παραχώρηση αυτών προς εκμετάλλευση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τη χορήγηση των αδειών με απόφαση Δημάρχου ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου, αλλά και την ανάκλησή τους όταν δεν υφίστανται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

β. Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας :είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση διαδικασιών   προς χορήγηση αδειών χρήσης του κοινόχρηστου χώρου που καταλαμβάνουν όλα τα περίπτερα για την τοποθέτηση ψυγείων και σταντ, χώρου κουβουκλίου, για την επιβολή και είσπραξη των αντίστοιχων μισθωμάτων, των τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου, και είσπραξης των προστίμων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,   

αντίστοιχα, παρακολουθούν  και ελέγχουν την τήρηση των προϋποθέσεων .

·         Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τον έλεγχο του χώρου, τη γνωμοδότηση επί του αιτούμενου χώρου σύμφωνα με την τοπογραφική αποτύπωση ή το σκαρίφημα, στο οποίο απεικονίζεται το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο περιβάλλον χώρος και ο ευρύτερος κοινόχρηστος χώρος, για την κατασκευή νέων περιπτέρων αλλά και για τα ήδη υπάρχοντα.

·         οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ή επιτροπή του Δήμου στην οποία ανατίθενται αρμοδιότητες σχετιζόμενες με τη λειτουργία των περιπτέρων είναι αρμόδια για την τήρηση αυτών  (παρ. 4 του άρθρου 81 του Ν. 4172/2013)

·         Τα συλλογικά όργανα ή οι επιτροπές επιλύουν κάθε οικονομική ή άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εφαρμογή αυτού του κανονισμού και παραπέμπουν στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που έχουν σχέση με την αναδιατύπωση και συμπλήρωση του παρόντα κανονισμού.

·         Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει σχετικά θέματα και δεν  αναφέρεται είναι σε ισχύ.

 

Άρθρο 5

Γενικές αρχές τοποθέτησης περιπτέρων

1.      Στα πεζοδρόμια όπου τοποθετούνται νέα περίπτερα ή προκύπτουν από μετακίνηση θα εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,50μ και ύψος όδευσης 2,20 μ απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εμπόδιο (άρθρο 2, ΥΑ 52907/2009), άλλως η λειτουργία νέων περιπτέρων δεν θα είναι εφικτή.

Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό στα ήδη λειτουργούντα περίπτερα, από το πλάτος του πεζοδρομίου τότε θα καθορίζεται ο μέγιστος δυνατός ελεύθερος χώρος. Σε περιπτώσεις όπου κρίνεται επιβεβλημένο εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος κανονισμού.

2.      Δεν επιτρέπεται να εμποδίζεται η ανάδειξη, η προβολή μνημείων της πόλης ή σημείων με εξαιρετική σημασία.

3.      Δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο (υποστυλώματα, δάπεδα, καθίσματα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ) πέριξ του περιπτέρου.

4.      Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στην κίνηση πεζών.

Η συνολική παρέμβαση θα τυγχάνει, πριν από την έκδοση της άδειας, της έγκρισης των υπηρεσιών του Δήμου  -τεχνική υπηρεσία- κατόπιν υποβολής σχεδίων όπου θα εμφαίνεται ο υπό κατάληψη χώρος με τα λειτουργικά του στοιχεία. Οποιαδήποτε μεταβολή της διάταξης των λειτουργικών στοιχείων απαιτεί την έγκριση των υπηρεσιών και την ανανέωση της χορηγηθείσας άδειας.

5.      Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, διαφημιστικών στοιχείων στον κοινόχρηστο χώρο καθώς και τηλεοράσεων.

Εξαίρεση αποτελούν οι διαφημίσεις που προβλέπονται βάσει της ΚΥΑ 52138/03 (Ν.2946/2001 <<Περί Υπαίθριας Διαφήμισης>> ως ισχύει.

6.      Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφανών ανεμοφρακτών (νάιλον-πανί) κατά τις ημέρες που υπάρχει βροχόπτωση ή χαμηλή θερμοκρασία κ.α (<12-14C) για την προστασία των εμπορευμάτων και του συνόλου των περιπτέρων.

7.      Η καθαριότητα του κοινόχρηστου είναι ευθύνη του υπευθύνου του περιπτέρου.

 

 

Άρθρο 6

Τύπος διαστάσεις περιπτέρου

Ο τύπος και οι διαστάσεις του σώματος των περιπτέρων καθορίζονται όπως παρακάτω:

α) Η μέγιστη επιφάνεια του περιπτέρου δεν θα ξεπερνά τα 3,00 τ.μ.

Οι διαστάσεις αυτές συνεχίζονται από τη βάση του περιπτέρου μέχρι τη βάση της στέγης και για κάθε οριζόντια τομή αυτού.

β) Το μέγιστο ύψος του περιπτέρου δύναται να φθάνει τα 2,60μ ως εξής:

       Ύψος βάσεως περιπτέρου (από μπετόν) 0,10μ.

       Ύψος από τη βάση μέχρι τις θυρίδες 0,90μ.

       Από της βάσεως των θυρίδων μέχρι της στέγης 1,40μ.

       Ύψος κωνικής στέγης 0,20μ.

γ) Το συνολικό ύψος από τη στάθμη του πεζοδρομίου 2,60μ.

Κατά συνέπεια οι επιτρεπόμενες διαστάσεις του κουβουκλίου του περιπτέρου στην βάση του δεν θα ξεπερνούν τα 3,00 τ.μ.  συνολικά.

Οποιαδήποτε όμως παραπάνω διάσταση του σώματος του περιπτέρου θα λογίζεται ως αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου και κατασκευή.

Οι διαστάσεις αυτές αφορούν τόσο σε ήδη λειτουργούντα όσο και σε νέα περίπτερα. Εξαίρεση ως προς τις επιτρεπόμενες διαστάσεις του κουβουκλίου σε ήδη λειτουργούντα  αποτελούν το πετρόκτιστο παραδοσιακό περίπτερο πλησίον Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας Σοφικού το οποίο εντάχθηκε στο πλαίσιο ανάπλασης του ευρύτερου χώρου σε εναρμόνιση με το φυσικό περιβάλλον.

1.                  Ράφια : Ράφια τα οποία εξέχουν πέραν των διαστάσεων που καθορίσθηκαν απαγορεύονται απολύτως.

2.                  Τέντες: Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος (τέντας) με στήριξη μόνο επάνω στα περίπτερα, χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, εκ των οποίων το κάθε στήριγμα δύναται να προεξέχει το μέγιστο κατά 1,50μ. σε οριζόντια προβολή από αυτό και 0,50μ. εσώτερα του άκρου του πεζοδρομίου.

3.                  Θυρίδες: Σε κάθε περίπτερο κατασκευάζονται τρεις (3) συνολικά θυρίδες για τις συναλλαγές με το κοινό. Η θύρα του περιπτέρου κατασκευάζεται σε θέση που δεν παρακωλύει την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και σύμφωνα πάντοτε με τη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

4.                  Ρολά για ασφάλεια: Το περίπτερο προστατεύεται με ρολά κατασκευαζόμενα εντός των καθοριζομένων, δια του παρόντος κανονισμού, διαστάσεων.

5.                  Σε κάθε περίπτωση αναφορικά με το υλικό κατασκευής όταν αυτή προκύπτει, θα πρέπει να εξετάζεται διαφορετικά από την υπηρεσία κατά το στάδιο χωροθέτησης περιπτέρων, έτσι ώστε να εναρμονίζεται η κατασκευή πλήρως με το περιβάλλον λόγω των τοπικών ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν στο διευρυμένο Δήμο.

6.                  Η αυθαίρετη κατασκευή οποιουδήποτε άλλου τύπου περιπτέρου απαγορεύεται.

7.                  Δεν επιτρέπεται η κατάληψη –δέσμευση τμήματος οδοστρώματος για την εξυπηρέτηση του περιπτέρου.

 

 

Άρθρο 7

Όροι παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου

 

1. Στα περίπτερα δύναται να παραχωρηθεί επί πλέον χώρος (κοινόχρηστος), πέραν αυτού που καταλαμβάνει το σώμα του περιπτέρου, ο οποίος θα προορίζεται για την τοποθέτηση ψυγείων πώλησης παγωτών, αναψυκτικών, καθώς και για σταντ πώλησης προϊόντων-  εντύπων.

Ο χώρος αυτός εφάπτεται της έκτασης που καταλαμβάνει το σώμα του περιπτέρου. Οι διάδρομοι που πιθανόν δημιουργούνται ενδιάμεσα και χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των πελατών του περιπτέρου λογίζονται ως χρήση και κατάληψη κοινόχρηστου χώρου .

2. Ο μέγιστος παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος πέραν του κουβουκλίου είναι 4,00 τ.μ., για κάθε περίπτερο με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η ομαλή διέλευση πεζών και εφαρμόζονται όλες οι αναφερόμενες στον παρόντα κανονισμό διατάξεις και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιών του Δήμου .

3. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση παιχνιδιών ή παιχνιδομηχανών πλησίον των περιπτέρων .

Για τη διάταξη των λειτουργικών στοιχείων, τα οποία θα είναι εφαπτόμενα του σώματος των περιπτέρων, επί του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου θα γνωμοδοτεί η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στην κίνηση των πεζών.

Στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή όπως υποστυλώματα, δάπεδα ή καθίσματα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ.

Η χρήση του παραχωρηθέντος κοινόχρηστου χώρου προϋποθέτει την έκδοση άδειας, ετήσιας διάρκειας, από το τμήμα Εσόδων του Δήμου, με τη σύμφωνη γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας και της οικείας αστυνομικής Δ/νσης, η οποία εξετάζει την καταλληλότητα του χώρου  από πλευράς ασφάλειας κυκλοφορίας  πεζών και οχημάτων.

Στην αίτηση για τη χορήγηση της άδειας αυτής, που θα πρέπει να γίνεται στο τέλος του έτους για το επόμενο έτος ή στις αρχές του νέου έτους, ο ενδιαφερόμενος μεταξύ άλλων θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέτει:

      Άδεια λειτουργίας περιπτέρου με την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει & άδεια πώλησης τυποποιημένων προϊόντων .

      Φωτοτυπία εγγράφου Φορολογικής Αρχής με το ΑΦΜ της επιχείρησης.

      Ενημέρωση από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλών στο Δήμο για τέλη φόρους πρόστιμα ή εισφορές προς το Δήμο ή νομίμου ρυθμίσεώς τους. Ειδικά η ανανέωση χορήγησης αδείας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου προϋποθέτει την εξόφληση των τελών κατάληψης Κ.Χ. προηγούμενων ετών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

      Θεωρημένη από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τοπογραφική αποτύπωση υπογεγραμμένη από μηχανικό ή σκαρίφημα όπου να απεικονίζεται η θέση του περιπτέρου, τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου πίσω από το περίπτερο αν υπάρχει, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης, η ακριβής διάταξη των αντικειμένων που πρόκειται να τοποθετηθούν (οικίσκος, ψυγεία, σταντ κ.λ.π) καθώς και ο απαραίτητος διάδρομος διέλευσης πεζών.

Σε περίπτωση που έχει καταθέσει σχεδιαγράμματα με προηγούμενου έτους αίτηση, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, περί μη μεταβολής στη διάταξη των αντικειμένων του κατατεθέντος σχεδιαγράμματος.

Η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου θα χορηγείται από την ανωτέρω αρμόδια υπηρεσία  μετά την καταβολή του αναλογούντος τέλους ή την προκαταβολή εάν επιλέγεται η πληρωμή σε δόσεις .

Ο παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος δύναται να  οριοθετείται – διαγραμμίζεται, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ώστε να καθίσταται ευχερής η διενέργεια των σχετικών ελέγχων. Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης του κοινόχρηστου χώρου θα επιβάλλονται τα πρόστιμα και οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία.

 

Άρθρο 8

Μέγιστος αριθμός ψυγείων και σταντ ανά περίπτερο στο παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο

1. Ο μέγιστος αριθμός των ψυγείων που θα τοποθετούνται έξω από τα περίπτερα ως εξής:

α. Ένα (1) ψυγείο αναψυκτικών μέγιστων διαστάσεων έως 1,50 χ1,70χ 0,70 ήτοι κατάληψη παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου 1,05 τ.μ. ή εναλλακτικά (2) ψυγεία αναψυκτικών διαστάσεων 0,70μ. Χ 0,60μ., ήτοι κατάληψη παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου 0,42τ.μ. έκαστου.

β. Ένα ψυγείο παγωτών μέγιστων διαστάσεων 1,35μ Χ 0,60μ., ήτοι κατάληψη παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου 0,81τ.μ.

Σε περίπτωση που οι τοπικές συνθήκες το επιτρέπουν θα επιτρέπεται η τοποθέτηση έως τριών ψυγείων ως αναφέρονται ανωτέρω.

2. Επίσης, δίδεται η δυνατότητα τοποθέτησης έως δύο σταντ πώλησης εντύπων κ.α μέγιστων διαστάσεων 1,00μ. Χ 0,30μ. ήτοι κατάληψη για το καθένα 0,30 τ.μ.

Ο υπόλοιπος αδιάθετος χώρος προορίζεται για τη δημιουργία διαδρόμων για την εξυπηρέτηση των πελατών του περιπτέρου.

Η τοποθέτηση των στοιχείων (ψυγείων και σταντ) στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή χρησιμότητα του.

Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των στοιχείων στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο με έναν από τους προτεινόμενους τρόπους της Τεχνικής Υπηρεσίας, δύναται να εξετάζεται η περίπτωση τοποθέτησής τους με διαφορετικό τρόπο μη εξαιρουμένων κατά τα λοιπά  των αναφερόμενων όρων στον παρόντα κανονισμό.

 

Για περίπτερα που βρίσκονται μπροστά από τις προσόψεις καταστημάτων ή γενικότερα εμποδίζουν από την διάταξη των ψυγείων τους τη λειτουργικότητα των κοινοχρήστων χώρων τους, επιτρέπεται:

·         Ένα ψυγείο (1) αναψυκτικών μέγιστων διαστάσεων 1,35μ.Χ0,60μ. ήτοι κατάληψη παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου 0,81τ.μ., ή εναλλακτικά δύο (2) ψυγεία με μέγιστες διαστάσεις έκαστο ψυγείο 0,70μ Χ 0,60μ. δηλ. συνολική κατάληψη για την τοποθέτηση ψυγείων αναψυκτικών 0,81 -0,84τ.μ. Και

·         Ένα (1) ψυγείο παγωτών μέγιστων διαστάσεων 1,35μ. Χ 0,60μ. ήτοι κατάληψη παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου 0,81τ.μ.,

·         Επίσης δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης ενός σταντ πώλησης εντύπων ή άλλων ειδών διαστάσεων 1,00μ. Χ0,30μ. Ήτοι κατάληψη 0,30τ.μ.

Αυτό σημαίνει πως η συνολική χρήση (κατάληψη) των ψυγείων αναψυκτικών, παγωτών και σταντ πώλησης θα είναι 1,92 – 1,95τ.μ. ενώ ο μέγιστος παραχωρούμενος χώρος γι’ αυτές τις περιπτώσεις θα είναι 3,18τ.μ. Κατά συνέπεια ο υπόλοιπος αδιάθετος χώρος (1,23-1,26τ.μ.) θα προορίζεται για την δημιουργία διαδρόμων για την εξυπηρέτηση των πελατών του περιπτέρου και θα λογίζεται ως χρήση παραχωρούμενου κοινόχρηστου.

 

Άρθρο 9

Διοικητικές και άλλες κυρώσεις

1.                              Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης του κοινόχρηστου χώρου, του οποίου έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης, καταλογίζεται σε βάρος το υπόχρεου με απόφαση του Δημάρχου, εκτός από το αναλογούν τέλος και χρηματικό πρόστιμο ισόποσο προς το αναλογούν τέλος, ανεξάρτητα από το διάστημα της αυθαίρετης χρήσης.

2.                              Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο, σε βάρος εκείνου που κάνει αυθαίρετη χρήση του χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με απόφαση του οικείου συμβουλίου, για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης. Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από τις υπηρεσίες του Δήμου ή την αστυνομική αρχή

3.                              Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ’ υποτροπή επιβάλλονται κάθε φορά και μέχρι δύο φορές τα ως άνω πρόστιμα και αν εξακολουθεί η παράβαση ο δήμος προβαίνει στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειμένων, με τη συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής και επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με απόφαση του οικείου συμβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης .

4.                              Για οποιαδήποτε κατασκευή χωρίς άδεια εφαρμογή έχουν οι διατάξεις περί αυθαίρετων κατασκευών

5.                              Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης αλλαγής θέσης περιπτέρου, ανάκλησης για οποιονδήποτε λόγο της άδειας ή καταργήσεως αυτού, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις ως ισχύουν κάθε φορά.

6.                               Σε κάθε περίπτωση ο υπεύθυνος λειτουργίας περιπτέρου θα συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε ισχύουσες  Υγειονομικές, Δημοτικές, Αστυνομικές και λοιπές σχετικές διατάξεις.

 

Άρθρο 10

Επιτρεπόμενα Πωλούμενα Είδη

1.  Τα επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη καθορίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 15 του Ν.Δ. 1044/71 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.  Για την πώληση ειδών τροφίμων και ποτών απαιτείται η κατά νόμον ειδικότερη άδεια από την αρμόδια Διεύθυνση Υγείας σύμφωνα με το Ν.4093/2012 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014.Τα περίπτερα  υπάγονται στις διατάξεις της Υ1γ/Γ.Π./οικ 96967/2012  Υ.Δ και της 5/Υ1γ/ΓΠ/οικ.45936/21-5-2013 εγκυκλίου του υπ. Υγείας και πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της ως ισχύει κάθε φορά.

                                
 

Άρθρο 11

Καθορισμός θέσεων που παραχωρούνται για εγκατάσταση και εκμετάλλευση περιπτέρων

1.Οι θέσεις λειτουργίας περιπτέρων καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνώμη της αρμόδιας αστυνομικής αρχής η οποία εξετάζει την καταλληλότητα των χώρων από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων. Ο καθορισμός (χωροθέτηση) των θέσεων καθώς και η αναλογία παραχώρησης των θέσεων, αφορά τόσο σε νέες θέσεις όσο και σε αυτές που έχουν κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο

Για το καθορισμό των θέσεων λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των ιστορικών τόπων, της δημόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνωμία του αστικού περιβάλλοντος και εν γένει προστασία της κοινής χρήσης.

2.Όλες οι θέσεις των περιπτέρων τοπογραφούνται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ΣΤ, υποπαρ. ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4257/2014.

3.Οι θέσεις λειτουργίας των ήδη υφιστάμενων διοικητικών αδειών περιπτέρων καθορίστηκαν με την υπ΄ αρίθμ………………απόφαση του Δ.Σ περί κανονισμού χρήσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου.

4.Η αξία του χώρου που καταλαμβάνει η βάση του περιπτέρου σύμφωνα με το Ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο, παρ. ΣΤ, υποπαρ. ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014 θα είναι συνάρτηση της εμπορικότητας της θέσης.

5.Το τέλος του χώρου που καταλαμβάνουν τα περίπτερα που ήδη λειτουργούν πριν από το Ν. 4093/2012, καθορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο και αρχίζει να  καταβάλλεται στο Δήμο από το πρόσωπο επ’ ονόματι του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια εγκατάστασης και εκμετάλλευσης ή από το πρόσωπο στο οποίο έχει μεταβιβαστεί λόγω κληρονομιάς της, πριν από το Ν. 4093/2012.

6.Οι εκδοθείσες πριν το Ν. 4093/2012 άδειες εκμετάλλευσης δεν θίγονται και διατηρούνται από τους νυν δικαιούχους ή τους διαδόχους τους. Οι άδειες αυτές εφεξής δεν μπορούν να μεταβιβαστούν περαιτέρω είτε βάσει του Ν. 1044/19 είτε βάσει κληρονομικής διαδοχής.

Επί των οδών από Αδειμάντου μέχρι Εθνικής Ανεξαρτησίας και από Δαμασκηνού μέχρι Αποστόλου Παύλου δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση νέων περιπτέρων καθώς και η εκ νέου παραχώρηση από το χαρακτηρισμό των ήδη λειτουργούντων περιπτέρων ως κενωθέντων.

 

Άρθρο 12

Παραχώρηση Θέσεων Λειτουργίας Περιπτέρων

Σύμφωνα με το άρθρο 94, παρ. 6, εδαφ. 34 του Ν. 3852/2010 από 1-1-2011 οι άδειες εκμετάλλευσης περιπτέρων και οι άδειες λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων, χορηγούνται από τους Δήμους. Με το Ν. 3919/11, καταργείται η ύπαρξη περιορισμένου αριθμού προσώπων που δικαιούνται να εκμεταλλεύονται τα περίπτερα και η παραχώρηση των αδειών πλέον γίνεται σύμφωνα με το Ν. 4093/2012, όπως αντικαταστήθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014 ως ακολούθως:

Α. το 30% των θέσεων περιπτέρων χορηγείται σε άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α) και πολύτεκνους, με βάση εισοδηματικά κριτήρια και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 285 του Ν. 3463/2006 περί μη ύπαρξης οφειλών.

Β. το δικαίωμα χρήσης των λοιπών θέσεων παραχωρείται αποκλειστικά κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών των δήμων. Ορίζεται ρητά η υποχρέωση κατάθεσης εγγύησης αποκλειστικά για την τήρηση των διατάξεων περί χωροθέτησης του περιπτέρου, η απαγόρευση περαιτέρω παραχώρησης του δικαιώματος σε τρίτους, καθώς και η εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 3 του Ν. 1080/80, σε περίπτωση παραχώρησης χώρου, πέραν αυτού που καταλαμβάνει η θέση του περιπτέρου.

Η παραχώρηση περιπτέρου σε ΑΜΕΑ ή πολύτεκνους γίνεται με δημόσια κλήρωση, στην οποία μπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι των Ενώσεών τους, και η παραχώρηση των λοιπών θέσεων γίνεται με δημοπρασία εντός 3μήνου από το χαρακτηρισμό του περιπτέρου ως ΚΕΝΩΘΕΝΤΟΣ.

Η παραχώρηση θέσης εκμετάλλευσης περιπτέρου, σε κάθε περίπτωση, γίνεται με συμφωνητικό το οποίο υπογράφεται από το Δήμαρχο και τον αναδειχθέντα από την κλήρωση ΑΜΕΑ ή πολύτεκνο ως δικαιούχο ή από τον πλειοδοτήσαντα ενδιαφερόμενο.

Στο συμφωνητικό αναγράφονται υποχρεωτικά:

α. το όνομα του παραχωρησιούχου

β. η διάρκεια της παραχώρησης

γ. οι όροι της παραχώρησης

δ. οι υποχρεώσεις

ε. οι λόγοι/περιπτώσεις ανάκλησης της παραχώρησης

στ. το ύψος του μισθώματος και ο χρόνος καταβολής του.

Ο χρόνος παραχώρησης του δικαιώματος όλων των θέσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 έτη, ενώ, σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, το δικαίωμα μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στη σύζυγο ή στα ενήλικα τέκνα του εφ’ όσον το επιθυμούν και το δηλώσουν στο Δήμο, μέχρι τη λήξη της 10ετίας για την οποία παραχωρήθηκε, οπότε η θέση του περιπτέρου περιέρχεται και πάλι στο Δήμο για περαιτέρω παραχώρηση.

 

Άρθρο 13

Ωράριο λειτουργίας

 

Όλα τα περίπτερα πρέπει να λειτουργούν ανελλιπώς τις καθημερινές και επιτρέπεται να λειτουργούν Κυριακές και ημέρες αργίας σύμφωνα με το Ν. 1044/71 άρθ. 12 παρ. 3 και την παρ. 2 του άρθρου 46 του Ν. 2224/1994.

 

Άρθρο 14

Μετατόπιση θέσεως περιπτέρου

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, επιτρέπεται η μετατόπιση περιπτέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.δ. 1044/1971. (περίπτ.3 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12, όπως αντικαταστάθηκε από το ν. 4257/14) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014).

Η μετατόπιση περιπτέρου γίνεται, είτε για λόγους ασφαλείας, κυκλοφορίας, εξωραϊσμού του περιβάλλοντος είτε για εκτέλεση Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών ή Οργανικών Κοινής Ωφελείας έργων, είτε κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου αυτού, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από εισηγήσεις του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Η μετατόπιση γίνεται σε μικρή απόσταση από την αρχική θέση, αφού ληφθεί υπ’ όψη η αποδοτικότητα της νέας θέσης και των γειτονικών περιπτέρων.

Η αυτεπάγγελτη μετατόπιση για λόγους ασφαλείας της κυκλοφορίας σε λιγότερο αποδοτική θέση δεν επιτρέπεται εάν οι λόγοι αυτοί μπορεί να εκλείψουν με τη λήψη άλλων μέτρων, τα οποία δεν είναι βλαπτικά για το δικαιούχο. Άρθρο 20 ΝΔ 1044/71

Για την τοποθέτηση ή τη μετατόπιση του περιπτέρου λαμβάνεται επίσης υπόψιν η επιβάρυνση που προκαλεί στους ενοίκους των κατοικιών που γειτνιάζουν άμεσα με αυτό καθώς και η δυνατότητα τοποθέτησης ή μετατόπισης του περιπτέρου σε σημείο, όπου δεν προκαλείται τέτοια επιβάρυνση.(ΣτΕ 3570/90)

Σε περίπτωση μετατοπίσεως περιπτέρου κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου η δαπάνη βαρύνει αυτόν. Σε περίπτωση αυτεπαγγέλτου μετατοπίσεως τούτου, η σχετική δαπάνη, η αποκατάσταση λειτουργίας περιπτέρου, καθώς και οι τυχόν φθορές που οφείλονται στη μετατόπιση βαρύνουν αυτόν επ’ ωφελεία του οποίου γίνεται η μετατόπιση. Σε περίπτωση προσωρινής μετατοπίσεως το περίπτερο επαναφέρεται στην αρχική του θέση μόλις εκλείψουν οι λόγοι που επέβαλαν τη μετατόπιση. Η σχετική δαπάνη προσωρινής μετατοπίσεως του περιπτέρου, η επαναφορά του και οι τυχόν φθορές βαρύνουν αυτόν επ’ ωφελεία του οποίου γίνεται η μετατόπιση.

 

Άρθρο 15

Υποχρεώσεις Υπευθύνων Λειτουργίας Περιπτέρων

1.      Τα περίπτερα υπάρχουν στο Δήμο Κορινθίων για να εξυπηρετείται η τοπική κοινωνία και οι επισκέπτες. Επομένως έχουν υποχρέωση να λειτουργούν τουλάχιστον τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

2.      Περίπτερο το οποίο παραμένει κλειστό συνεχώς επί 3μηνο ή πάνω από έξι (6) μήνες το χρόνο, ανακαλείται η παραχώρηση της θέσης και η θέση λειτουργίας του περιπτέρου παραχωρείται σε άλλο άτομο, με τις προβλεπόμενες διαδικασίες (εισοδηματικά κλπ., κριτήρια για ΑΜΕΑ και πολύτεκνους ή δημοπρασία για λοιπούς).

3.      Ο παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να λειτουργεί το περίπτερο αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της επενοικίασής του σε τρίτο με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 76 του ν. 4257/2014. Αυτό ισχύει και για τους κληρονόμους του (σύζυγο και τέκνα) οι οποίοι, εφ’ όσον επιθυμούν να συνεχίσουν την εκμετάλλευση του περιπτέρου μέχρι τη λήξη της 10ετίας, υποχρεούνται να λειτουργούν το περίπτερο αυτοπροσώπως.

4.      Δεν επιτρέπεται η χρήση ή κατάληψη κοινόχρηστων χώρων πρασίνου καθώς και του οδοστρώματος.

5.      Δεν επιτρέπεται η χρήση τελάρων ή συναφών αντικειμένων για την τοποθέτηση των προς πώληση ειδών (εφημερίδων, περιοδικών κ.λ.π.)

6.      Απαγορεύεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, διαφημιστικών στοιχείων και τηλεοράσων εκτός περιπτέρου. Εξαίρεση αποτελούν οι διαφημίσεις που προβλέπονται από την Κ.Υ.Α. 52138/03 (Ν. 2946/2001 <<περί υπαίθριας διαφήμισης>>).

7.      Απαγορεύεται η πώληση από τα περίπτερα ειδών πέραν αυτών που επιτρέπονται εκ του νόμου.

8.      Η καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου είναι ευθύνη του υπεύθυνου του περιπτέρου.

 

Άρθρο 16

Τήρηση και εφαρμογή

Για την τήρηση και εφαρμογή του παρόντος κανονισμού αρμόδιοι είναι:

α) Το αρμόδιο Αστυνομικό τμήμα

β) Η Δημοτική Αρχή με τις υπηρεσίες και τους αρμόδιους υπαλλήλους και συγκεκριμένα το αρμόδιο τμήμα Εμπορίου, το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Οικονομικών και τα αρμόδια τμήματα της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών καθώς και όποια υπηρεσία, επιτροπή με εκχωρημένες αρμοδιότητες για το σκοπό αυτό.

Ο έλεγχος για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, σχετικά με τους παραχωρούμενους χώρους για την εγκατάσταση περιπτέρων και τους υπεύθυνους των περιπτέρων επιβάλλοντας τα από το νόμο προβλεπόμενα πρόστιμα σ’ αυτούς για κάθε παράβαση.

 

                                                                   Άρθρο 17

Μεταβατικές διατάξεις

1.      Τα περίπτερα που βρίσκονται σε λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, υπόκεινται γενικά στους όρους του, οι δε φορείς εκμεταλλεύσεως τους οφείλουν να προσαρμόσουν τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στους ανωτέρω όρους.

2.       Ο παρών κανονισμός θα ισχύσει μετά την έγκρισή από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου και καταργείται κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση.  Για τα ήδη λειτουργούντα περίπτερα δίδεται χρονικό περιθώριο έξι (6) μηνών  για τη προσαρμογή τους στα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό.

3.      Για όσα δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό ισχύουν όσα προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις.

   Ο Πρόεδρος επισημαίνει στα μέλη της Επιτροπής ότι το ως άνω σχέδιο κανονιστικής απόφασης τέθηκε σε διαβούλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 76 Ν.3852/2010 και με την αριθμ. 2/1/2016 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης διατυπώθηκαν οι απόψεις της.  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει στην Επιτροπή την εισήγηση του ως άνω σχεδίου κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, για τη λήψη σχετικής κανονιστικής απόφασης.

 

    Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την λήψη κανονιστικής απόφασης περί κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με το σχέδιο κανονισμού που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

       Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος  ορίζει.

       Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  3/9/2016 . 

Leave a Comment