Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2015 της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορίνθου (Δ

                                                                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 19/19.09.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 307/2016
 
Θέμα 2ο Η.Δ.: «Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2015 της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορίνθου (ΔΑΕΚ)»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 37512/15-9-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Δράκος Παναγιώτης
9.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
10.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
11.   Μουρούτσος Γεώργιος
12.   Παρτσινέβελος Κων/νος
13.   Βλάσσης Δημήτριος
14.    Λαμπρινός Παναγιώτης,
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος,
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)
20.   Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
21.    Καρασάββας Ιωάννης,
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
24.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΗΔΘ)
 
 
 
1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να, (προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
4.       Ζώγκος Ανδρέας
5.       Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, (προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΗΔΘ)
6.       Κορδώσης Χρήστος
7.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), (προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
8.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
9.       Σούκουλης Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.     Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.    Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
.
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2015 της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορίνθου (ΔΑΕΚ)»έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ΄ αριθμ. 6/09/01-09-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Δ.Α.Ε.Κ., που αφορά την έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 και αναλύονται λεπτομερώς στον ισολογισμό της 31/12/2015 δηλαδή για την χρήση 01-01-2015 έως 31-12-2015 και ζήτησε από το Σώμα την  έγκρισή του.
Ο κ. Νανόπουλος Βασίλειος: ανέφερε ότι είναι θετικό το ότι έρχεται ο ισολογισμός στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά επειδή δεν εκπροσωπούμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα περί της λειτουργίας της,  θα  τον καταψηφίσουμε.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την αριθμ. 6/09/2016 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ., τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2015 και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010, μετά από ανταλλαγή απόψεων
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων  των κ.κ. 1. Βασιλείου Νανόπουλου, 2. Βασιλείου Πανταζή, 3. Μαρίας – Έρρικα Καραμαλίκη, 4. Σπύρου Ζαχαριά και 5. Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα)
 
Εγκρίνει τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης 2015 και την διάθεση των καθαρών κερδών όπως αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Δ.Α.Ε.Κ. κατά την συνεδρίαση της 01-09-2016 και εμφανίζεται στον δημοσιευθέντα ισολογισμό της 31-12-2015, η οποία έχει ως εξής:
 
.//.
 
.//.
 
.//.
 
.//.
 
.//.
 
 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  19 / 307/ 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 27 – 09 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
  
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment