Αναγκαιότητα εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (κυλικείο) του Κοιμητηρίου Ζωοδόχου Πηγής

                                                                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 19/19.09.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 327/2016
 
Θέμα 22ο Η.Δ.: «Αναγκαιότητα εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (κυλικείο) του Κοιμητηρίου Ζωοδόχου Πηγής»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 37512/15-9-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Δράκος Παναγιώτης
9.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
10.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
11.   Μουρούτσος Γεώργιος
12.   Παρτσινέβελος Κων/νος
13.   Βλάσσης Δημήτριος
14.    Λαμπρινός Παναγιώτης,
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος,
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)
20.   Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
21.    Καρασάββας Ιωάννης,
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
24.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΗΔΘ)
 
 
 
1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να, (προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
4.       Ζώγκος Ανδρέας
5.       Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, (προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΗΔΘ)
6.       Κορδώσης Χρήστος
7.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), (προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
8.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
9.       Σούκουλης Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
.
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αναγκαιότητα εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (κυλικείο) του Κοιμητηρίου Ζωοδόχου Πηγής» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής: 
«Την 1/08/2008 συνάφθηκε συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του κου Ντέμου Ευάγγελου διάρκειας 9 ετών από 01.02.2008 έως την 31.01.2017 για τη μίσθωση του κτιρίου 138 τ.μ. που βρίσκεται εντός του δημοτικού Κοιμητηρίου Ζ. Πηγής . Το μίσθιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο ως κυλικείο του Κοιμητηρίου Ζ. Πηγής.
Σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 4 ΠΔ 34/1995, δεν υπάγονται στις προστατευόμενες μισθώσεις, μεταξύ άλλων, “οι μισθώσεις χώρων σε Νεκροταφεία” (άρθρο 4 παρ. 1 εδάφιο στ΄ ΠΔ 35/95).
Η εκμίσθωση των δημοτικών ακινήτων γίνεται πάντα με δημοπρασία (άρθρο 192 παρ. 1 Ν. 3463/2006), ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Σε περίπτωση ακινήτου που είναι ήδη μισθωμένο, η σχετική δημοπρασία πρέπει να διενεργείται έγκαιρα, πριν δηλαδή να λήξει η παλαιά μίσθωση, ώστε να μην υπάρχουν χρονικά κενά στις μισθώσεις (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 14958/11-02-1983).
Παρακαλείστε όπως λάβετε τη σχετική απόφαση».
 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος ανέφερε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3141210/9-12-2015 δήλωση αρχικής υποβολής και την 3141210/21-3-2016 δήλωση υπαγωγής της Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, περί νομιμοποίησης αυθαιρέτων με την ένταξή τους στις διατάξεις του ν. 4178/13, ο Δήμος έχει στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του ισόγειο κυλικείο εμβαδού Ε=148,45 τ.μ. με ισόγεια αποθήκη εμβαδού Ε=17,29 τ.μ., μπαζωτό εξώστη στην πρόσοψη του κυλικείου εμβαδού Ε=31,19 τ.μ. και μπαζωτής κλίμακας εμβαδού Ε=4,58 τ.μ. εντός του ακινήτου (γηπέδου) του Κοιμητηρίου Ζωοδόχου Πηγής Κορίνθου εμβαδού Ε=20.677,18 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου της Δημοτικής Ενότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.
Τέλος, ο Πρόεδρος παρέθεσε την αριθμ. 11/64/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, σχετικά με την εν θέματι εκμίσθωση.   
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/2010 καθώς και του ΠΔ 270/81
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την εκμίσθωση ισογείου κυλικείου στο Κοιμητήριο Ζωοδόχου Πηγής Κορίνθου στη Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου της Δημοτικής Ενότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων εμβαδού Ε=148,45 τ.μ. με ισόγεια αποθήκη εμβαδού Ε=17,29 τ.μ., μπαζωτό εξώστη στην πρόσοψη του κυλικείου εμβαδού Ε=31,19 τ.μ. και μπαζωτής κλίμακας εμβαδού Ε=4,58 τ.μ.,  για τη λειτουργία αποκλειστικά και μόνο κυλικείου στο Κοιμητήριο Ζωοδόχου Πηγής.
Η εκμίσθωση του ακινήτου θα γίνει με δημοπρασία. Ο καθορισμός των όρων διακήρυξης θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών κλπ.».
 
                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  19 / 327 / 2016.
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 29 – 09 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης
 
 
 
 
 

Leave a Comment