Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016

                                                                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 19/19.09.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 330/2016
 
Θέμα 25ο Η.Δ.: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 37512/15-9-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Δράκος Παναγιώτης
9.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
10.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
11.   Μουρούτσος Γεώργιος
12.   Παρτσινέβελος Κων/νος
13.   Βλάσσης Δημήτριος
14.    Λαμπρινός Παναγιώτης,
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος,
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)
20.   Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
21.    Καρασάββας Ιωάννης,
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
24.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΗΔΘ)
 
 
 
1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να, (προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
4.       Ζώγκος Ανδρέας
5.       Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, (προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΗΔΘ)
6.       Κορδώσης Χρήστος
7.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), (προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
8.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
9.       Σούκουλης Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
.
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 24/288/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016 και την από 15.09.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ζήτησε την έγκρισή τους.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων από 158 έως και 162 του Ν. 3463/2006  και του άρθρου 77 του ν. 4071/2012, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016, όπως αναφέρεται στην  υπ΄ αριθμ. 24/288/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
 
ΜΕΡΟΣ Α΄
 
Α) Ως προς το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2016:
Εντάσσουμε στο Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2016 τα έργα:
·         «Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε Κορίνθου», προϋπολογισμού 45.000,00€ σε Κ.Α 45/7336.0002.
·         «Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε Τενέας» ,προϋπολογισμού 35.000,00€ σε Κ.Α 45/7336.0004.
·         «Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε Σολυγείας» προϋπολογισμού 35.000,00€ σε Κ.Α 45/7336.0005.
·         «Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε Σαρωνικού»  προϋπολογισμού 35.000,00€ σε Κ.Α 45/7336.0006.
·         «Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε Άσσου-Λεχαίου» προϋπολογισμού 35.000,00€ σε Κ.Α 45/7336.0007.
 
Β) Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2016:
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μειώνουμε τον Κ.Α 7112.0004  με τίτλο: “Αγορά χώρου δημιουργίας νέου κοιμητηρίου Δ.Ε Κορίνθου” προϋπολογισμού 580.000,00 € κατά το ποσό των 185.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 395.000,00€.
Μεταφέρουμε αυτό στο αποθεματικό και από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 185.000,00 € προκειμένου να δημιουργηθούν  οι κάτωθι πιστώσεις:
Δημιουργούμε:
·         τον Κ.Α 45/7336.0002 με τίτλο:«Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε Κορίνθου», προϋπολογισμού 45.000,00€.
·         τον Κ.Α 45/7336.0004 με τίτλο:«Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε Τενέας» ,προϋπολογισμού 35.000,00€.
·         τον Κ.Α 45/7336.0005 με τίτλο:«Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε Σολυγείας» προϋπολογισμού 35.000,00€ .
·         τον  Κ.Α 45/7336.0006 με τίτλο:«Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε Σαρωνικού»  προϋπολογισμού 35.000,00€.
·         τον Κ.Α 45/7336.0007 με τίτλο:«Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε Άσσου – Λεχαίου» προϋπολογισμού 35.000,00€.
ΜΕΡΟΣ Β’
 
Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2016:
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μειώνουμε τον Κ.Α. 30/6262.0003 με τίτλο «Εργασίες διαμόρφωσης Κ.Χ Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου» προϋπολογισμού 10.000,00€ κατά 5.000,00 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 5.000,00 €.
Μεταφέρουμε αυτό στο αποθεματικό και από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 5.000,00 € προκειμένου να δημιουργηθεί  νέα  πίστωση ως εξής:
Δημιουργούμε τον Κ.Α. 35/6262.0009 με τίτλο «Ξυλουργικές εργασίες συντήρησης και επισκευής» με ποσό 5.000,00 ευρώ.
ΜΕΡΟΣ Γ’
Λαμβάνοντας υπόψη:
·         την υπ’ αρίθμ. 275/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
·         την υπ’ αρίθμ. 20/223/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και
·         το υπ’ αρίθμ. 118786/26-8-2016 έγγραφο της Αποκ. Δ/σης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας κ’ Ιονίου- Γενική Δ/νση Εσωτ. Λειτουργίας-Δ/νση Διοίκησης -Τμήμα Δ/κού-Οικ/κού Ν. Κορινθίας,
τροποποιούμε την αριθμ. 275/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τον προϋπολογισμό αντίστοιχα ως εξής:
1. Ως προς το Μέρος Γ’, στο σκέλος των εσόδων τροποποιείται ως εξής:
Εντάσσουμε α) στον Κ.Α 1214.0001 με τίτλο: ”Επιχορηγήσεις ΣΑΤΑ για πολιτική προστασία (δασοπυρκαγιές κλπ)” ποσό 124.400,00€,
β) στον Κ.Α 1313.0001 με τίτλο: ”Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες” ποσό 5.000,00€
2. Συμπληρώνουμε τον κ.α σε 00/6736.0001 με τίτλο:Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία στο μέρος ΣΤ΄, περ.3 των ενισχύσεων.
Επίσης συμπληρώνεται – διορθώνεται η αριθμ. 275/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τα μέρη Α’ και Δ’ ως εξής:
 
(ΜΕΡΟΣ Α’)
……………………Ως προς το μέρος των εξόδων:
 
Μειώνουμε :Τον κ.α. 60/7341.0009 με τίτλο “Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας“ με προϋπολογισμό 228.688,40 € με το ποσό των 196.688,40 (χρηματοδότηση) επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 32.000,00€ από πόρους δήμου (ΑΔΣ 144/2016).
(Εισαγωγή συμπλήρωσης)..…..…Από το αποθεματικό λαμβάνουμε ποσό 7.221,08€ από πόρους Δήμου και ενισχύουμε τον Κ.Α 60/8122.0006 με τίτλο: έργα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων με προϋπολογισμό 7.221,08€, οπότε η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 14.442,16€.  Αντίστοιχα μειώνουμε τον ανωτέρω κωδικό κατά το ποσό των 7.221,08€ (χρηματοδότηση ΕΣΠΑ) και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 7.221,08€ από πόρους Δήμου.
 
Μετά την αποδοχή του ποσού των  73.315,21€  σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο του έργου:
 
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό
Ως προς το μέρος των εσόδων
 
Αυξάνουμε  :
Τον κ.α. 1328.0008 Με τίτλο “Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Δημιουργία κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον άξονα προτεραιότητας 07 “ με  το ποσό των 73.315,21. Επομένως η πίστωση διαμορφώνεται σε 73.315,21
 
Το ποσό των 73.315,21€ το μεταφέρουμε στο Αποθεματικό. Από το Αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 73.315,21 € προκειμένου να ενισχυθούν -δημιουργηθούν  οι πιστώσεις:
 
Ως προς το μέρος των εξόδων:
 
Ενισχύουμε:
1. Τον κ.α. 60/7341.0009 Με τίτλο “Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας“ με προύπολογισμό 32.000,00 (πδ) με το ποσό 18.768,84€ (χρηματοδότηση ) επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 50.768,84€  (18.768,84χρηματοδότηση και 32.000,00 πδ).
2. (Εισαγωγή συμπλήρωσης) ……Τον κ.α 60/8122.0006 με τίτλο “ Έργα Καλλικρατικού Δήμου με το ποσό των 7.221,08€ (χρηματοδότηση ), επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 14.442,16€  (7.221,08€ χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και 7.221,08€ απο πόρους Δήμου.)
 
(ΜΕΡΟΣ Δ’)
Ως προς τις μειώσεις καταργείται η πρώτη παράγραφος και στο τέλος του μέρους Δ’ η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:
το ποσό συνολικά των 28.222,00€ από πόρους Δήμου το μεταφέρουμε στο αποθεματικό και μέσω αυτού ενισχύουμε τον  Κ.Α 00/6111.0001 με τίτλο:’Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων’ προϋπολογισμού 116.200,00€,  με το ποσό των 28.222,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 144.422,00€
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  19 / 330 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 29 – 09 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment