Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση που διοργανώνει το Σ.Ε.Γ.Ε.Σ.

                                                                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 20/28.09.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 340/2016
 
Θέμα 1ο Ε.Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση που διοργανώνει το Σ.Ε.Γ.Ε.Σ. στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας Τουρισμού»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 38972/23-9-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
7.       Δράκος Παναγιώτης
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Οικονόμου Γεώργιος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.   Παρτσινέβελος Κων/νος
12.   Λαμπρινός Παναγιώτης
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Ζώγκος Ανδρέας (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος
19.    Πανταζής Βασίλειος
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
24.    Πιέτρης Τιμολέων,
 
1.       Παππάς Αντώνιος (προσήλθε στο τέλος του 2ου  ΕΗΔΘ)
2.       Σταυρέλης Νικόλαος(προσήλθε στο τέλος του 2ου  ΕΗΔΘ)
3.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
4.       Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
5.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
6.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
7.       Σούκουλης Ανδρέας
8.       Καρασάββας Ιωάννης
9.       Δημητριάδη–ΚακούρουΜαρία–Γραμματέας (προσήλθε στο τέλος του 2ου  ΕΗΔΘ)
 
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
 
 
.
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
    
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση  εκτός ημερήσιας διάταξης  ως κατεπείγον  του θέματος «Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση που διοργανώνει το Σ.Ε.Γ.Ε.Σ. στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας Τουρισμού» επειδή η εκδήλωση των εγκαινίων είναι την 30-9-2016. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχτηκε να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης το ανωτέρω θέμα και να αποφασίσει επ΄  αυτού.
Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. πρωτ. 39642/28-09-2016εισήγηση του κ. Κεφάλα Σταύρουαρμόδιου Αντιδημάρχου της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, η  οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<Το Σωματείο Επαγγελματιών Γαστρονομίας Εστίασης και Συμποσίου «Σ.Ε.Γ.Ε.Σ»» αιτήθηκε από το Δήμο Κορινθίων, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 37792/2016 έγγραφο, τη συνδιοργάνωση ημερίδας με θέμα «Ξεκινώντας με τον Τουρισμό» στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας Τουρισμού σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων Νομού Κορινθίας και τμήματα Τουριστικών σπουδών ΙΕΚ την 30-9-2016 στη Λέσχη Αξιωματικών Κορίνθου.  Στην ημερίδα θα συμμετέχουν και παρακολουθήσουν φορείς του Τουρισμού, Υπουργείο , HATTA, ΣΕΤΕ, ΠΟΕΣΕ, ΞΕΕ, ΛΕΣΧΗ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ, ΕΝΩΣΗ ΜΠΕΡΜΕΝ ΕΛΛΑΔΑΣ. Κεντρικός ομιλητής περί ΄΄Στρατηγικής του Τουρισμού΄΄ θα είναι ο δάσκαλος ΝΙΚΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ.
 
Στα πλαίσια της ανωτέρω ημερίδας θα παρατεθεί μπουφές σε 200 άτομα (συμμετέχοντες και προσκεκλημένους) Πρόκειται για μια εκδήλωση πολιτιστικού περιεχομένου η οποία σχετίζεται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου μας και προάγει τα οικονομικά συμφέροντα των κατοίκων του, ενόψει του πλήθους των παρισταμένων – συμμετεχόντων και  διοργανωτών.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε τη συνδιοργάνωση της εν λόγω ημερίδας, με την κάλυψη των δαπανών:
 
Παράθεση μπουφέ συνοδευτικών με καφέ, αναψυκτικά ποσού έως 500,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
 
Η ανωτέρω δαπάνη, συνολικού ποσού έως 500,00€ θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωση με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές εκδηλώσεις».
 Παρακαλούμε α) για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανωτέρω διοργάνωση και β) για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού 500,00€  >>.
Σημειώνεται ότι πρόκειται για μία εκδήλωση που σχετίζεται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου και συνδέεται με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων των κατοίκων του, δαπάνες της οποίας μπορεί ο Δήμος να καλύψει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 39642/28-09-2016 εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Κεφάλα Σταύρου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει δαπάνη ποσού 500,00 για την συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στην εκδήλωση που διοργανώνει το Σ.Ε.Γ.Ε.Σ. στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας τουρισμού σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων Ν. Κορινθίας τμήματα Τουριστικών σπουδών ΙΕΚ. Είναι μια εκδήλωση πολιτιστικού περιεχομένου, που θα πραγματοποιηθεί στην Κόρινθο στις 30 Σεπτεμβρίου 2016.
Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί η δαπάνη για την παράθεση μπουφέ συνοδευτικών με καφέ, αναψυκτικά, ποσού έως 500,00 € με Φ.Π.Α.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016 με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές εκδηλώσεις».
 
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 500,00€ .
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  20 / 340/ 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 29 – 09 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης
 
 

Leave a Comment