Συμμετοχή του Δήμου στο 12ο Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο

                                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 20/28.09.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 341/2016
 
Θέμα 2ο Ε.Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στο 12ο Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 38972/23-9-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
7.       Δράκος Παναγιώτης
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Οικονόμου Γεώργιος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.   Παρτσινέβελος Κων/νος
12.   Λαμπρινός Παναγιώτης
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Ζώγκος Ανδρέας (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος
19.    Πανταζής Βασίλειος
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
24.    Πιέτρης Τιμολέων,
 
1.       Παππάς Αντώνιος (προσήλθε στο τέλος του 2ου  ΕΗΔΘ)
2.       Σταυρέλης Νικόλαος(προσήλθε στο τέλος του 2ου  ΕΗΔΘ)
3.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
4.       Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
5.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
6.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
7.       Σούκουλης Ανδρέας
8.       Καρασάββας Ιωάννης
9.       Δημητριάδη–ΚακούρουΜαρία–Γραμματέας (προσήλθε στο τέλος του 2ου  ΕΗΔΘ)
 
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
 
 
.
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
    
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση  εκτός ημερήσιας διάταξης  ως κατεπείγον του θέματος «Συμμετοχή του Δήμου στο 12ο Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο» προκειμένου οι συμμετέχοντες να συντονίσουν τις απαραίτητες διαδικασίες για την διοργάνωσή του. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχτηκε να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης το ανωτέρω θέμα και να αποφασίσει επ΄  αυτού.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. πρωτ. 39623/28-09-2016εισήγηση του κ. Κεφάλα Σταύρουαρμόδιου Αντιδημάρχου της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, η  οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<Ο Ιατρικός Σύλλογος Κορίνθου αιτήθηκε από το Δήμο Κορινθίων, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 39045/26-09-2016 έγγραφο, τη συνδιοργάνωση συνεδρίου με τους Ιατρικούς Συλλόγους Πελοποννήσου και την Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο «ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ» στην Κόρινθο την 23-10-2016.
Στο συνέδριο θα συμμετέχουν επιστήμονες από διαφορετικούς κλάδους της Ιατρικής, οι οποίοι θα αναπτύξουν θέματα σχετικά με την ογκολογία και τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Επίσης κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα τιμηθούν πρώην Πρόεδροι του Ιατρικού Συλλόγου Κορίνθου και θα γίνει παρουσίαση εργασίας για την Ιστορία της Ιατρικής.
 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε τη συνδιοργάνωση του συνεδρίου, με την κάλυψη των κάτωθι δαπανών:
·   Παράθεση μπουφέ (αναψυκτικά, νερά, χυμοί, κέϊκ) για 150 άτομα ποσού έως 992,00€ συμπ. Φ.Π.Α., ήτοι(5,34€/άτομο Χ150=801,00 € συν ΦΠΑ 24% [192,00 €]).
·   Προμήθεια έντυπου πολύπτυχου 4σέλιδου (πρόγραμμα συνεδρίου) 500 τεμ. έως του ποσού των 235,60€ συμπ. ΦΠΑ., ήτοι [500τεμ. Χ 0,38€/τεμ.= 190,00 € συν ΦΠΑ 24%{45,60€}]. 
 
Η ανωτέρω δαπάνη, συνολικού ποσού έως 1.230,00 € (προς στρογγυλοποίηση) θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωση με ΚΑ 15/6473.0001 και τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων».
Παρακαλούμε α) για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανωτέρω διοργάνωση και β) για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού 1230,00 € >>.
 
Πρόκειται για ένα συνέδριο κοινωνικού – μορφωτικού – επιστημονικού  περιεχομένου το οποίο σχετίζεται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου μας και προάγει τα οικονομικά συμφέροντα των κατοίκων του, ενόψει του πλήθους των παρισταμένων – συμμετεχόντων, διοργανωτών και θεατών που αναμένεται να παρακολουθήσουν το συνέδριο, δαπάνες του οποίου μπορεί ο Δήμος να καλύψει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β και 3γ του Ν. 3463/2006.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 39623/28-09-2016 εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Κεφάλα Σταύρου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β και 3γ του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει δαπάνη ποσού 1.230,00 για την συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στο 12ο Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο, σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Κορίνθου, τους Ιατρικούς Συλλόγους Πελοποννήσου και την Ιατρική Εταιρία Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου. Είναι μια εκδήλωση κοινωνικού – μορφωτικού περιεχομένου, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Οκτωβρίου 2016 στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου «ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ».
Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι κάτωθι δαπάνες :
·      Παράθεση μπουφέ (αναψυκτικά, νερά, χυμοί, κέϊκ)  για 150 άτομα ποσού έως 992,00€ συμπ. Φ.Π.Α., ήτοι(5,34€/άτομο Χ150=801,00 € συν ΦΠΑ 24% [192,00 €]).
·     Προμήθεια έντυπου πολύπτυχου 4σέλιδου (πρόγραμμα συνεδρίου) 500 τεμ. έως του ποσού των 235,60€ συμπ. Φ.Π.Α., ήτοι [500τεμ. Χ 0,38€/τεμ.= 190,00 € συν ΦΠΑ 24%{45,60€}]. 
 
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού έως 1.230,00€ θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016 με ΚΑ 15/6473.0001 και τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων».
 
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού 1.230,00€ .
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  20 / 341/ 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 29 – 09 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης
 
 

Leave a Comment