Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση αγώνων δεξιοτεχνίας & drift αυτοκινήτων στην περ. Αγ. Νικολάου

                                                                                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 20/28.09.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 347/2016
 
Θέμα 5ο Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση αγώνων δεξιοτεχνίας & drift  αυτοκινήτων στην περιοχή Αγ. Νικολάου Κορίνθου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 38972/23-9-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
7.       Δράκος Παναγιώτης
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Οικονόμου Γεώργιος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.   Παρτσινέβελος Κων/νος
12.   Λαμπρινός Παναγιώτης
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Ζώγκος Ανδρέας (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος
19.    Πανταζής Βασίλειος
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
24.    Πιέτρης Τιμολέων
 
1.       Παππάς Αντώνιος (προσήλθε στο τέλος του 2ου  ΕΗΔΘ)
2.       Σταυρέλης Νικόλαος(προσήλθε στο τέλος του 2ου  ΕΗΔΘ)
3.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
4.       Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
5.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
6.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
7.       Σούκουλης Ανδρέας
8.       Καρασάββας Ιωάννης
9.       Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας (προσήλθε στο τέλος του 2ου  ΕΗΔΘ)
 
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.      Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.      Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
 
 
.
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
    
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης περί «Συμμετοχής του Δήμου στη διοργάνωση αγώνων δεξιοτεχνίας & drift αυτοκινήτων στην περιοχή Αγ. Νικολάου Κορίνθου» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2501/18/142/19-09-2016 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου της Διεύθυνσης Αστυν. Κορινθίας, με το οποίο ζητά την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διεξαγωγή αγώνων δεξιοτεχνίας & drift αυτοκινήτων και τη διέλευση από διαδρομές εντός των ορίων του Δήμου, που διοργανώνει το Σωματείο STARTLINE, μέλος της αναγνωρισμένης ΟΜΑΕ στην περιοχή Αγίου Νικολάου Κορίνθου στις 09-10-2016.
 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. πρωτ. 38771/23-09-2016εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, η  οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
«Το αθλητικό σωματείο «STARTLINE» αιτήθηκε από το Δήμο Κορινθίων, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 38615/22.09.2016 έγγραφο, τη συνδιοργάνωση αγώνων δεξιοτεχνίας & drift αυτοκινήτων, στην περιοχή του Αγ. Νικολάου, στην πόλη μας. Το αθλητικό σωματείο «STARTLINE» είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και μέλος της αναγνωρισμένης, από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδας (ΟΜΑΕ). Αποτελεί ένα από τα πιο ενεργά Σωματεία της χώρας μας το οποίο διεξάγει αγώνες ελληνικού πρωταθλήματος αυτοκινήτων και καρτ για 40 και πλέον χρόνια σε όλη την επικράτεια. Φέτος, θα πραγματοποιηθούν δύο ξεχωριστοί αγώνες:
 
Α. αγώνας δεξιοτεχνίας, το πρωί της Κυριακής 09.10.2016 και
Β. αγώνας drift/πλαγιολίσθησης, το απόγευμα της ίδιας ημέρας.
 
Στα πλαίσια των αγώνων, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση απονομής επάθλων στους νικητές, την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2016, στην παραλία Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για μια εκδήλωση αθλητικού περιεχομένου η οποία σχετίζεται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου μας και προάγει τα οικονομικά συμφέροντα των κατοίκων του, ενόψει του πλήθους των παρισταμένων – διαγωνιζόμενοι, διοργανωτές και θεατές που αναμένεται να συμμετέχουν.
 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε τη συνδιοργάνωση των εν λόγω αγώνων, με την κάλυψη των ακόλουθων δαπανών:
1. Προμήθεια επάθλων, ήτοι:
·         16 κύπελλα για τον αγώνα DRIFT,
·         12 κύπελλα για τον αγώνα δεξιοτεχνίας και
·         60 μετάλλια,
ποσού έως 655,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
 
2. Προμήθεια έντυπου υλικού για τις ανάγκες του αγώνα ήτοι: 150 αφίσες και αυτοκόλλητα με τον αριθμό συμμετοχής για τα αυτοκίνητα των αγώνων, ποσού έως 403,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
 
Οι ανωτέρω δαπάνες, συνολικού ποσού έως 1.058,00€ θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα Αθλητικών δραστηριοτήτων». Παρακαλούμε α) για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανωτέρω διοργάνωση και β) για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.058,00€ σε βάρος του 15/6472.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους» .
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2501/18/142/19-09-2016 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου της Διεύθυνσης Αστυν. Κορινθίας, την αριθμ. Πρωτ. 38771/23-09-2016 εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/06, μετά από διαλογική συζήτηση.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1. Εγκρίνει τη διεξαγωγή αγώνων δεξιοτεχνίας & drift αυτοκινήτων και τη διέλευση από διαδρομές εντός των ορίων του Δήμου Κορινθίων, που διοργανώνει το σωματείο STARTLINE, μέλος της αναγνωρισμένης ΟΜΑΕ, στην περιοχή Αγίου Νικολάου Κορίνθου στις 09-10-2016.
 
2. Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση με το αθλητικό σωματείο «STARTLINE» αγώνων δεξιοτεχνίας και drift αυτοκινήτων,  που θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή Αγ. Νικολάου στην Κόρινθο στις 9 Οκτωβρίου 2016. Το αθλητικό σωματείο «STARTLINE» είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και μέλος της αναγνωρισμένης, από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδας (ΟΜΑΕ).
 
Εγκρίνει δαπάνη ποσού 1.058,00 € για την ανωτέρω συνδιοργάνωση, με το οποίο θα καλυφθούν οι δαπάνες για τις κάτωθι προμήθειες:
1. Προμήθεια επάθλων, ήτοι:
·         16 κύπελλα για τον αγώνα DRIFT,
·         12 κύπελλα για τον αγώνα δεξιοτεχνίας και
·         60 μετάλλια,
ποσού έως 655,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
 
2. Προμήθεια έντυπου υλικού για τις ανάγκες του αγώνα ήτοι: 150 αφίσες και αυτοκόλλητα με τον αριθμό συμμετοχής για τα αυτοκίνητα των αγώνων, ποσού έως 403,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
 
                Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016  πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα Αθλητικών δραστηριοτήτων».
 
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 1.058,00 €. 
 .
                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  20 / 347 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 04 – 10 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης
 
 

Leave a Comment