Έγκριση πίστωσης για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου

                                                                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 20/28.09.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 348/2016
 
Θέμα 6ο Η.Δ.: «Έγκριση πίστωσης για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 38972/23-9-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
7.       Δράκος Παναγιώτης
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Οικονόμου Γεώργιος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.   Παρτσινέβελος Κων/νος
12.   Λαμπρινός Παναγιώτης
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Ζώγκος Ανδρέας (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος
19.    Πανταζής Βασίλειος
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
24.    Πιέτρης Τιμολέων,
 
1.       Παππάς Αντώνιος (προσήλθε στο τέλος του 2ου  ΕΗΔΘ)
2.       Σταυρέλης Νικόλαος(προσήλθε στο τέλος του 2ου  ΕΗΔΘ)
3.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
4.       Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
5.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
6.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
7.       Σούκουλης Ανδρέας
8.       Καρασάββας Ιωάννης
9.       Δημητριάδη–ΚακούρουΜαρία–Γραμματέας (προσήλθε στο τέλος του 2ου  ΕΗΔΘ)
 
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
 
 
.
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
    
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης πίστωσης για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου»έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. πρωτ. 39495/27-09-2016εισήγηση του κ. Κεφάλα Σταύρουαρμόδιου Αντιδημάρχου της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, η  οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Ο Δήμος Κορινθίων όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, πρόκειται να διοργανώσει εορταστικές εκδηλώσεις στα πλαίσια της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3α του Ν 3463/2006.
Για την πραγματοποίηση των εν λόγω εκδηλώσεων προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει την ηχητική κάλυψη των παρελάσεων και των λοιπών εκδηλώσεων, όπως καταθέσεις στεφάνων, ομιλίες, κλπ, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις Δημοτικές Κοινότητες : Λεχαίου,  Σοφικού, Αθικίων, και στην Τοπική Κοινότητα Χιλιομοδίου  του Δήμου Κορινθίων.
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού έως 2.002,52€ συμπ. Φ.Π.Α. θα βαρύνει  την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με ΚΑ εξόδων 00/6443.0003 και τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στις εορταστικές εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου και  28ης Οκτωβρίου».
Παρακαλούμε : α) για την σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου και β)για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.002,52€ σε βάρος του ΚΑ 00/6443.0003 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους>>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/06, μετά από διαλογική συζήτηση.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει δαπάνη ποσού 2.002,52 € για τη διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων στα πλαίσια της Εθνικής Εορτής της  28ης Οκτωβρίου 2016.
Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί η δαπάνη για την ηχητική κάλυψη των παρελάσεων και των λοιπών εκδηλώσεων, όπως καταθέσεις στεφάνων, ομιλίες, κλπ, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις Δημοτικές Κοινότητες  Λεχαίου,  Σοφικού, Αθικίων και στην Τοπική Κοινότητα Χιλιομοδίου του Δήμου Κορινθίων.
Σημειώνεται ότι, ο Δήμος μπορεί να καλύψει την ανωτέρω δαπάνη των εκδηλώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/06, διότι πρόκειται για εκδηλώσεις που σχετίζονται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου και συνδέονται με την προαγωγή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του.
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 2.002,52€ θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016 με ΚΑ 00/6443.0003 και τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στις εορταστικές εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου και  28ης Οκτωβρίου».
 
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσηςσυνολικού ποσού 2.002,52€ .
 .
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  20 / 348/ 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 30 – 09 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης
 
 

Leave a Comment