Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου

                                                                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 20/28.09.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 349/2016

 
Θέμα 7ο Η.Δ.: «Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 38972/23-9-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
7.       Δράκος Παναγιώτης
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Οικονόμου Γεώργιος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.   Παρτσινέβελος Κων/νος
12.   Λαμπρινός Παναγιώτης
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Ζώγκος Ανδρέας (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος
19.    Πανταζής Βασίλειος
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
24.    Πιέτρης Τιμολέων,
 
1.       Παππάς Αντώνιος (προσήλθε στο τέλος του 2ου  ΕΗΔΘ)
2.       Σταυρέλης Νικόλαος(προσήλθε στο τέλος του 2ου  ΕΗΔΘ)
3.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
4.       Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
5.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
6.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
7.       Σούκουλης Ανδρέας
8.       Καρασάββας Ιωάννης
9.       Δημητριάδη–ΚακούρουΜαρία–Γραμματέας (προσήλθε στο τέλος του 2ου  ΕΗΔΘ)
 
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
 
 
.
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
    
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου και υπενθύμισε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την αριθ. 295/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίναμε τη μετάβαση του Δημάρχου Κορινθίων κ. Αλέξανδρου Μ. Πνευματικού στην Κάρυστο, προκειμένου να παραβρεθεί σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και στην Λιτάνευση Λειψάνων Αγίων στον Δήμο Καρύστου. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν από την 20-08-2016 έως και την 22-08-2016.
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών , η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Σύμφωνα με την με αρ. 295/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η μετάβαση του Δημάρχου κ. Αλέξανδρου Πνευματικού στην Κάρυστο.
Η μετάβασή του πραγματοποιήθηκε οδικώς μέχρι Ραφήνα και σκτοπλοϊκώς μέχρι Μαρμάρι από 20/08/2016 (ημερ. αναχώρησης) έως 22/08/2016 (ημερ. επιστροφής).
Εσείς θα πρέπει να εγκρίνετε σύμφωνα με τα άρθρα 7 & 8, της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ.9 του Ν. 4336/2015 τις δαπάνες για τη καταβολή οδοιπορικών εξόδων ως εξής :
     
 

 

 

   - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)                       ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ : 104,69 € 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ :

 

 

 

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

— Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια αξίας : 54 €
— Διόδια :  13,4 €
— Χιλιομετρική Αποζημίωση : (85+26,3+ 13) Km * 2 * 0,15 € = 37,29 €
 

 

 

Συνολικό ποσό οδοιπορικών εξόδων 54€ + 13,4€ + 37,29€ =  104,69 €

Συνολικό ποσό εξόδων : 104,69 €
Τα οδοιπορικά έξοδα  του Δημάρχου Κορινθίων κ. Πνευματικού Αλέξανδρου ποσού  104,69€ θα βαρύνουν την πίστωση του προϋ/σμού με ΚΑ 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 10.000 €. 
 Ζητάμε την έγκριση των δαπανών μετάβασης & επιστροφής στον κ. Δήμαρχο Πνευματικό Αλέξανδρο >>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την αριθμ. 295/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τις διατάξεις Ν. 4336/2015,  μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
                                    
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
– Εγκρίνει τα οδοιπορικά έξοδα, συνολικού ποσού 104,69 € του Δημάρχου Κορινθίων κ. Αλέξανδρου Μ. Πνευματικού  για τη μετακίνησή του στην Κάρυστο Ευβοίας προκειμένου να παραβρεθεί σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και στην Λιτάνευση Λειψάνων Αγίων στο Δ. Καρύστου, από 20-8-2016 έως και 22-8-2016.
– Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 104,69€ θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016 με ΚΑ 00/6421.0001  και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 10.000 €. 
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 104,69 €.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  20 / 349/ 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 30 – 09 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης
 
 

Leave a Comment