ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Κόρινθος, 14-10-2016 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                          Αριθμ. Πρωτ.  42412
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                                                                                                                                                                              
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                    ΠΡΟΣ
Τ.Κ.  20 131   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                         Τον/την ……………………. 
ΠΛΗΡ.: Σούκουλης Αντώνης                                      Μέλος του Συμβουλίου της
ΤΗΛ.: 2741 3 61070                                                  Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου.
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010, την εγκύκλιο 49/74572/29-12-2010, το Ν. 2690/1999 σας καλούμε για πρώτη φορά σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων που θα γίνει την 18-10-2016 ημέρα της εβδομάδος Τρίτηκαι ώρα 14:30 στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (οδός Κολιάτσου  32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:
 
 
1.       Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στον ΚΑΠΕΛΛΑ ΧΡΗΣΤΟ του Ιωάννη, επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος που βρίσκεται στην οδό Κολιάτσου 28,  στην Κόρινθο.
2.       Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στην εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Ο.Ε.», επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος- επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών με παροχή υπηρεσιών διαδικτύου  που βρίσκεται στην οδό Αγίου Νικολάου 29,  στην Κόρινθο.
3.       Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στην εταιρεία «ΓΙΓΑΝΤΕΣ Ο.Ε.», επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος  που βρίσκεται στην οδό Κολιάτσου και Κολοκοτρώνη,  στην Κόρινθο.
4.       Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στον ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανάργυρου, επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών που βρίσκεται στην οδό Πυλαρινού 59,  στην Κόρινθο.
5.       Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στον ΧΡΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Ιωάννη, επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πρόχειρου γεύματος – επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος  που βρίσκεται στην οδό Κύπρου 74,  στην Κόρινθο.
 
 
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
            της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ

Leave a Comment