Απόφαση αριθμ. 27/331/2016

 Αριθμός Πρακτικού 27

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 11-10-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 11η Οκτωβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 41149/07-10-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Μπάκουλης Δημ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωρ.),5)Ζώγκος Ανδρ.,6)Καραμαλίκη Μαρία(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Γκουργιώτη Αλεξ.),7)Πανταζής Βασ.,

Α π ό ν τ ε ς

1)Παππάς Αντ., 2) Κορδώσης Χρ..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 331η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (κυλικείο) του Κοιμητηρίου Ζωοδόχου Πηγής», θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ.19/327/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί “Αναγκαιότητας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (κυλικείο) του Κοιμητηρίου Ζωοδόχου Πηγής” με την οποία αποφασίστηκε η εκμίσθωση ισογείου κυλικείου στο Κοιμητήριο Ζωοδόχου Πηγής Κορίνθου στην Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου της Δημοτικής Ενότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.

Το δημοτικό ακίνητο, που βρίσκεται εντός του δημοτικού Κοιμητηρίου Ζωοδόχου Πηγής, έχει εμβαδό Ε=148,45 τ.μ. με ισόγεια αποθήκη εμβαδού Ε=17,29 τ.μ., μπαζωτό εξώστη στην πρόσοψη του κυλικείου εμβαδού Ε=31,19 τ.μ. και μπαζωτή κλίμακα εμβαδού Ε=4,58 τ.μ., και θα χρησιμοποιηθεί για την λειτουργία αποκλειστικά και μόνο κυλικείου στο Κοιμητήριο Ζωοδόχου Πηγής.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει τον καθορισμό όρων διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ανωτέρω δημοτικού ακινήτου από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρ. 192 του Ν. 3463/2006, του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και του Π.Δ. 270/1981.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλoγική συζήτηση κι έχovτας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 19/327/2016 Α.Δ.Σ., τις διατάξεις της παρ 10 τoυ άρθρoυ 3 τoυ Ν.1080/80, της περ. ε της παρ. 1 τoυ άρθρoυ 72 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 και αυτές τoυ Π.Δ. 270/81

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Καθορίζει τους όρους διακήρυξης φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, που βρίσκεται εντός του δημοτικού Κοιμητηρίου Ζωοδόχου Πηγής Κορίνθου, στην Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου της Δημοτικής Ενότητας Κορίνθου και ανήκει στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του Δήμου Κορινθίων, για την λειτουργία αποκλειστικά και μόνο κυλικείου στο Κοιμητήριο Ζωοδόχου Πηγής, ως εξής:

 

Διακηρύττει ότι

εκτίθεται σε δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική η εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (κυλικείου), εντός του δημοτικού Κοιμητηρίου Ζωοδόχου Πηγής Κορίνθου, στην Δ. Κ. Κορίνθου της Δ.Ε. Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.

 

Την 2α του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 – 10:00 (λήξη παραλαβής των προσφορών) θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Κορίνθου (Κολιάτσου 32 Κόρινθος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, 2ος όροφος) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (κυλικείου), εντός του δημοτικού Κοιμητηρίου Ζωοδόχου Πηγής Κορίνθου, στην Δ.Κ. Κορίνθου της Δ.Ε. Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.

 

Πέραν της 10:00 κανείς δεν θα γίνει δεκτός από την Επιτροπή Διενέργειας της δημοπρασίας, εκτός εάν η προσέλευση των ενδιαφερόμενων και η κατάθεση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί με τους εξής όρους:

ΑΡΘΡΟ 1

Α. Ισχύον θεσμικό πλαίσιο: Άρθρα 103 και 192 Ν.3463/06, Π.Δ.34/1995, Π.Δ. 270/1981, Ν.3852/2010. Το ακίνητο βρίσκεται εντός του δημοτικού Κοιμητηρίου Ζωοδόχου Πηγής Κορίνθου και ως εκ τούτου εξαιρείται των εμπορικών μισθώσεων.

Β. Περιγραφή ακινήτου:

Το δημοτικό ακίνητο είναι ισόγειο κτίσμα, βρίσκεται εντός του δημοτικού Κοιμητηρίου Ζωοδόχου Πηγής, έχει εμβαδό Ε=148,45 τ.μ. με ισόγεια αποθήκη εμβαδού Ε=17,29 τ.μ., μπαζωτό εξώστη στην πρόσοψη του κυλικείου εμβαδού Ε=31,19 τ.μ. και μπαζωτή κλίμακα εμβαδού Ε=4,58 τ.μ., και θα χρησιμοποιηθεί για την λειτουργία αποκλειστικά και μόνο κυλικείου στο Κοιμητήριο Ζωοδόχου Πηγής.

Οποιαδήποτε άλλη κατασκευή εφαπτόμενη ή όχι στο μίσθιο και οποιοδήποτε άλλο τμήμα του χώρου του Κοιμητηρίου πέραν αυτού που αναφέρεται παραπάνω, δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας μίσθωσης και ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης και διάθεσης τους, ο δε μισθωτής υποχρεούται να διευκολύνει και πάντως να μην παρεμποδίζει τις λειτουργίες που ο Δήμος θα ορίζει γι’ αυτά.

ΑΡΘΡΟ 2

Ορίζεται τιμή εκκίνησης πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00€) μηνιαία πλέον χαρτοσήμου 3,6%.

ΑΡΘΡΟ 3

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει:

1. Να καταθέσει στην Επιτροπή Διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή Ελληνικής αναγνωρισμένης τράπεζας ποσού 1.200,00 € (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα επί 12 μήνες επί 10%).

2. Πρόσφατη βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

3. Βεβαίωση μη οφειλής της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων:

α. του ιδίου και

β. του εγγυητή του.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβαν γνώση των όρων διακήρυξης και ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του δημοσίου.

5. Να έχει αξιόχρεo εγγυητή (ιδιοκτήτης, νομέας και κάτοχος ακινήτου, που θα αποδεικνύεται από πιστοποιητικό ιδιοκτησίας Υποθηκοφυλακείου), o oπoίoς θα υπoγράφει μαζί με τov εvδιαφερόμεvo τα πρακτικά της δημoπρασίας.

Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί πολίτες, ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα.

Στη δημοπρασία δεν γίνονται δεκτοί:

1. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από δημόσια υπηρεσία ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου διότι δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

2. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσο αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

3. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πληρωμή των φόρων σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

4. Όσοι έχουν οφειλές προς το Δήμο Κορινθίων από οποιαδήποτε αιτία.

5. Όσοι προσκομίσουν ψευδείς δηλώσεις ή δεν προσκομίσουν οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα παραπάνω δικαιολογητικά.

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο από συμβολαιογράφο.

Ο αναδειχθησόμενος τελευταίος πλειοδότης θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης για την κατακύρωση ή έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, την οποία σύμβαση υπογράφει και ο εγγυητής, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, και η δημοπρασία επαναλαμβάνεται.

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα προς αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή της διοικητικής αρχής.

ΑΡΘΡΟ 4

Η μίσθωση θα αρχίσει από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης και θα έχει διάρκεια εννέα (9) ετών.

Μετά την λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο σε άριστη κατάσταση, μη δικαιούμενος ουδεμίας αποζημίωσης και για οποιαδήποτε αιτία. Δεν χωρεί παράταση της μίσθωσης, πλέον της αναφερόμενης στο παρόν άρθρο κατά τα ανωτέρω.

Επίσης υπάρχει υποχρέωσή του, όπως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (15 περίπου ημερών) αποσύρει όλα τα κινητά (και μόνο) πράγματά του, ειδάλλως θεωρείται ότι εκχωρούνται δωρεάν στον Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 5

Τo μίσθιo θα χρησιμoπoιηθεί απoκλειστικά και μόvo ως κυλικείο του Κοιμητηρίου Ζωοδόχου Πηγής, απαγoρευόμενης ρητά της μετατρoπής της χρήσης τoυ για oπoιoδήπoτε λόγo και αιτία χωρίς τηv έγγραφη άδεια τoυ Δημοτικού Συμβoυλίoυ.

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το μίσθιο σε άριστη κατάσταση και να τηρεί τους προβλεπόμενους από τους νόμους κανόνες υγιεινής.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε διαρρύθμιση, μετατροπή, προσθήκη και κατασκευή στο μίσθιο, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Δήμο και κατά περίπτωση από τις αρμόδιες αρχές (π.χ. Πολεοδομία), εκτός από αυτές που κρίνονται απαραίτητες για την λήψη Αδείας λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές κατά τα παρακάτω στο άρθρο 9 αναφερόμενα. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν τέτοιου είδους διαρρυθμίσεις κ.λ.π., πάντα ύστερα από έγκριση του Δήμου και των αρμοδίων αρχών, όλα τα έξοδα θα βαρύνουν τον μισθωτή, καθώς και οι εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ κ.λ.π.

Οι γενόμενες επισκευές – προσθήκες, οι οποίες βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή, παραμένουν μετά τη λήξη της μίσθωσης σε όφελος του μισθίου, χωρίς απολύτως καμία υποχρέωση του εκμισθωτή, προς αποζημίωση του μισθωτή, ούτε κατά τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν κατασκευές ή προσθήκες στο μίσθιο χωρίς άδεια του Δήμου, μπορεί ο εκμισθωτής να αξιώσει αζημίως την αποξήλωση των κατασκευών και επαναφορά του μισθίου στην προτέρα κατάσταση, θα θεωρείται δε σπουδαίος λόγος καταγγελίας της σύμβασης.

Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος, σύμφωνα με την αριθμ.13/08 (Φ.Ε.Κ. 1506Β’/08) Πυροσβεστική διάταξη όπως ισχύει, για την έκδοση και ανανέωση πιστοποιητικού πυρασφάλειας, για την αμοιβή του μηχανικού που θα ελέγξει τις εγκαταστάσεις πυρασφάλειας ή τυχόν θα επικαιροποιήσει τα σχέδια, εφόσον απαιτείται, καθώς και τις εργασίες συντήρησης, προσθήκης ή εκσυγχρονισμού της εγκατάστασης πυρασφάλειας, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις τις ισχύουσας νομοθεσίας. Επίσης η αγορά του απαιτούμενου πυροσβεστικού εξοπλισμού βαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή.

Η τροφοδοσία του μισθίου με ρεύμα θα γίνεται με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από την Δ.Ε.Η. με δαπάνη του μισθωτή και όπου δεν υπάρχει δίκτυο με ευθύνη και δαπάνη του μισθωτή.

Ο εξοπλισμός του μισθίου (τραπεζοκαθίσματα κ.λ.π.), οφείλει να είναι καλαίσθητος.

Υποχρεούται να διατηρεί με φρovτίδα και δαπάvες τoυ, oλόκληρo τoν χώρo του κυλικείου και όλη την επιφάνεια του χώρου έμπροσθεν του κυλικείου, απόλυτα καθαρό, καθώς και να επιμελείται της συντήρησης του πρασίνου έμπροσθεν του κυλικείου.

ΑΡΘΡΟ 6

Απαγορεύεται η υπομίσθωση του μισθίου ή παραχώρηση της χρήσης του σε τρίτο. Απαγορεύεται επίσης η πρόσληψη συνεταίρου χωρίς την ρητή και έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, η οποία μπορεί να δοθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και με την προϋπόθεση ότι ο συνέταιρος θα παρέχει τις εγγυήσεις της παρούσας διακήρυξης (εκτός της προσκόμισης εγγυητικής επιστολής) και θα υπογράψει ως αλληλόχρεος οφειλέτης.

Αποχώρηση του αρχικού μισθωτή και μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης σε άλλο, επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, πάντα κατά την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου και εφόσον ο νέος μισθωτής θα παρέχει τις εγγυήσεις της παρούσας διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 7

Το μίσθωμα θα προκαταβάλλεται μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μισθωτικού μήνα. Η καταβολή θα γίνεται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου και θα αποδεικνύεται από το εκδιδόμενο γραμμάτιο είσπραξης.

Μετά το δεύτερο έτος της μίσθωσης, το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο με τον Τιμάριθμο Κόστους Ζωής του αμέσως προηγουμένου μισθωτικού μήνα, εφόσον αυτός είναι θετικός, ενώ σε περίπτωση που είναι αρνητικός δεν θα αναπροσαρμόζεται.

Εκτός από το συμφωνηθέν μίσθωμα, ο μισθωτής βαρύνεται με την πληρωμή οποιουδήποτε τέλους, φόρου ή εισφοράς που βαρύνει το ακίνητο, δημόσιου ή δημοτικού. Επίσης, με το σύνολο του αναλογούντος χαρτοσήμου (3,6%) ή αν αυτό καταργηθεί με το αντίστοιχο τέλος ή φόρο.

Σε περίπτωση καθυστέρησης στην καταβολή του μισθώματος ο μισθωτής θα εξώνεται βίαια κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και ο εκμισθωτής δικαιούται να αξιώσει αποκατάσταση πάσης ζημίας (θετικής ή αποθετικής) που υπέστη από την πρόωρη λύση της μίσθωσης.

ΑΡΘΡΟ 8

Ο μισθωτής υπoχρεoύται vα καταβάλει τις δαπάvες καταvάλωσης ηλεκτρικoύ ρεύματoς και ύδατoς, τoυς δημόσιoυς και δημoτικoύς φόρoυς και τα διάφoρα τέλη πoυ αvαλoγoύv στo μίσθιo, εμπρόθεσμα και αvελλιπώς.

ΑΡΘΡΟ 9

Ο μισθωτής υπoχρεoύται vα εφoδιασθεί με Άδεια λειτoυργίας της επιχείρησής τoυ, προβαίνοντας με δικές του δαπάνες στις απαραίτητες διαμορφώσεις και επεμβάσεις του χώρου προς τον σκοπό αυτό, καθώς και vα τηρεί απαραίτητα τις ισχύoυσες oικovoμικές, αστυvoμικές, αγoραvoμικές, φoρoλoγικές και υγειovoμικές διατάξεις.

Σε περίπτωση που η Άδεια δεν εκδοθεί για λόγους που αφορούν στη νομιμότητα των παρακειμένων εφαπτομένων ή απομακρυσμένων εντός του χώρου του Κοιμητηρίου εγκαταστάσεων η μίσθωση θα λύεται αζημίως, παραιτουμένου ρητά του μισθωτή από κάθε παρελθούσα, παρούσα ή μέλλουσα αξίωση αποζημίωσης κατά του Δήμου ή των εκπροσώπων του, καθώς και από κάθε αξίωση επισκευής, μετατροπής, βελτίωσης, προσθήκης, καθαίρεσης κ.λ.π. των ανωτέρω εγκαταστάσεων ούτε πριν ούτε κατά την διάρκεια της μίσθωσης.

ΑΡΘΡΟ 10

Ο μισθωτής με την συμμετοχή του στην δημοπρασία δηλώνει ότι το μίσθιο τυγχάνει της απολύτου αρεσκείας και αποδοχής του. Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση αυτός ούτε, συνεπώς, υποχρεούται στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος εξ’ αυτού του λόγου ή σε λύση της μίσθωσης.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται για τυχόν υλικές ζημίες που θα υποστεί το ακίνητο από φυσικά αίτια (π.χ. σεισμοί, κακοκαιρία κ.λ.π.) και πρόκληση ζημιών από τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 11

Το κυλικείο θα λειτουργεί υποχρεωτικά όλο το χρόνο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας πρωί και βράδυ καθ’ όλο το νόμιμο ωράριο.

Ο τρόπος λειτουργίας του κυλικείου και η συμπεριφορά του προσωπικού που θα απασχολήσει ο μισθωτής, θα πρέπει να είναι φιλική προς τους επισκέπτες, να ενισχύει την επισκεψιμότητα και εν γένει να συνάδει με την συνολική αισθητική του χώρου του Κοιμητηρίου.

Το κυλικείο θα λειτουργεί σε υψηλή πολιτιστική στάθμη και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ησυχία των περιοίκων και η απρόσκοπτη και ομαλή διέλευση και χρήση των επισκεπτών του Κοιμητηρίου.

 

ΑΡΘΡΟ 12

Στον πλειοδότη μετά την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, την οποία υποχρεούται κατά την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης να αντικαταστήσει με άλλη εγγυητική επιστολή ποσού ίσου με το 10% του επιτευχθέντος μισθώματος από την δημοπρασία τούτου υπολογιζόμενου για ένα έτος (επιτευχθέν από την δημοπρασία μίσθωμα επί 12 μήνες επί 10%), για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός της οριζόμενης προθεσμίας καταβολής του μισθώματος, καθώς και την καλή εκτέλεση όλων των όρων της διακήρυξης. Η εγγύηση θα δοθεί σε εγγυητική επιστολή Ελληνικής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Στην εγγυητική επιστολή δεν θα περιλαμβάνεται χρονικός περιορισμός για την ισχύ της με αυτήν παρεχόμενης εγγύησης.

Επίσης ο πλειοδότης με την υπογραφή της σύμβασης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ως επιπλέον εγγύηση στον Δήμο Κορινθίων το συμφωνηθέν μίσθωμα υπολογιζόμενο επί ένα έτος (επιτευχθέν από την δημοπρασία μίσθωμα επί 12 μήνες). Οι εγγυήσεις επιστρέφονται μετά την λήξη της σύμβασης και την πλήρη εκπλήρωση των όρων αυτής.

Οι ως άνω εγγυήσεις θα καταπέσουν αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου, εκτός των άλλων, και λόγω ποινικής ρήτρας, είτε αν ο μισθωτής εγκαταλείψει την εκμετάλλευση του μισθίου είτε αν ο Δήμος προβεί σε έξωσή του για παράβαση κάποιου όρου της σύμβασης, χωρίς αυτό να αποκλείει την από πλευράς Δήμου περαιτέρω αξίωση αποζημίωσης για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.

Ο εκμισθωτής μπορεί, έπειτα από απλή έγγραφη ειδοποίηση του προς τον μισθωτή, να εισπράττει από την εγγυητική επιστολή, με ισόποση κατάπτωσή της, κάθε οφειλή του μισθωτή από τέλη και λοιπές οικονομικές οφειλές προς τον Δήμο, πρόστιμα, παροχές ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης και λοιπών οργανισμών κοινής ωφελείας.

Ο μισθωτής οφείλει να συμπληρώνει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης μετά από κάθε κατάπτωση για κάθε αιτία, ώστε αυτή να είναι ισόποση με την αρχικά δοθείσα.

Η εγγύηση θα παραμείνει στα χέρια του Δήμου καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, θα αποδοθεί δε σ’ αυτόν μετά την λήξη της μίσθωσης και κατά τους όρους της εκπλήρωσης κάθε υποχρέωσης του μισθωτή έναντι του Δήμου.

Σε καμία περίπτωση η εγγύηση δεν εξαντλεί κατά ποσό την ευθύνη του μισθωτή από την σύμβαση. Αν ο μισθωτής ευθύνεται για ποσό μεγαλύτερο του ποσού της εγγύησης, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα του να επιδιώξει την ικανοποίηση της αξίωσής του με κάθε νόμιμο μέσο.

ΑΡΘΡΟ 13

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβασή τους οδηγεί σε καταγγελία της μίσθωσης.

ΑΡΘΡΟ 14

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 270/1981.

 

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, (Κολιάτσου 32, Κόρινθος, 2ος όροφος, τηλ. 27413 61021, φαξ 27413 61038, κ.κ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία).

 

 

Β.- Μετά τον καθορισμό των όρων της παρούσας εκδίδεται λεπτομερής διακήρυξη του Δημάρχου περί εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών των ενδιαφερομένων, τον οποίο και εξoυσιoδoτεί για τις vόμιμες δημoσιεύσεις.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27/331/2016.-

Leave a Comment