Απόφαση αριθμ. 27/326/2016

 Αριθμός Πρακτικού 27

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 11-10-2016

      Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 11η Οκτωβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 41149/07-10-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

       Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Μπάκουλης Δημ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Ζώγκος Ανδρ., 6)Πανταζής Βασ., 7)Καραμαλίκη Μαρία (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Γκουργιώτη Αλεξ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Παππάς Αντ..

 

      Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 326η: Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης διαγωνισμού και ελέγχου δικαιολογητικών της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2015) προϋπολογισμού 979.192,80€» υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ. 17/208/2016 απόφασή της ορίστηκε η επανάληψη του εν θέματι διαγωνισμού, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 8/2015 (επικαιροποιημένη) σχετικής μελέτης, επανακαθορίστηκαν οι όροι διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, ορίστηκε δε προθεσμία κατάθεσης προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό – ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 24858 – η 01-09-2016.    Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 07-09-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού περί αποσφράγισης διαγωνισμού και ελέγχου δικαιολογητικών των συμμετεχόντων εταιρειών: 1. Δασκαλοπούλου Σοφία του Κωνσταντίνου (α/α προσφοράς συστήματος 42468), 2. Κλεμπετσάνης Αριστείδης και Σια Ο.Ε. (α/α προσφοράς συστήματος 42089), 3. ΙΜΠΕΞ Α.Ε. (α/α προσφοράς συστήματος 41418) και 4. Δημητρακόπουλος Δ. Α.Ε. (α/α προσφοράς συστήματος 42488) ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.  Σύμφωνα με το εν λόγω πρακτικό, η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των ηλεκτρονικά υποβαλλόμενων δικαιολογητικών συμμετοχής των υποψηφίων, ο οποίος διεξήχθη σε συνεχείς συνεδριάσεις έως και τις 12-09-2016, όπου και ολοκληρώθηκε, και διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ως άνω συμμετεχόντων είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 07-09-2016 πρακτικό της επιτροπής.  Επίσης, η επιτροπή αναφέρει ότι έχουν αποσταλεί από τους συμμετέχοντες και έχουν πρωτοκολληθεί στο Δήμο οι σχετικοί φάκελοι δικαιολογητικών, ως αυτό απαιτούνταν από την αρ. 30040/20-07-2016 σχετική διακήρυξη διαγωνισμού.  Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή διαγωνισμού κάνει αποδεκτές τις προσφορές και των τεσσάρων ως άνω συμμετεχόντων, οι οποίες θα προχωρήσουν στο στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.

  Ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 07-09-2016 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια, την αποδοχή των προσφορών των επιχειρήσεων Δασκαλοπούλου Σοφία του Κωνσταντίνου, Κλεμπετσάνης Αριστείδης και Σια Ο.Ε., ΙΜΠΕΞ Α.Ε. και Δημητρακόπουλος Δ. Α.Ε., οι οποίες θα προχωρήσουν στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.

            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, το σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και σχετικές διατάξεις των Νόμων και Π.Δ/των

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Α. Εγκρίνει το από 07-09-2016 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2015) προϋπολογισμού μελέτης 979.192,80€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), το οποίο, κατόπιν συνεχών συνεδριάσεων, ολοκληρώθηκε στις 12-09-2016.

  Β. Κάνει δεκτές τις προσφορές των επιχειρήσεων με τις επωνυμίες 1.Δασκαλοπούλου Σοφία του Κωνσταντίνου, 2.Κλεμπετσάνης Αριστείδης και Σια Ο.Ε., 3.ΙΜΠΕΞ Α.Ε. και 4..Δημητρακόπουλος Δ. Α.Ε. στον ως άνω διαγωνισμό, οι οποίες θα προχωρήσουν στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 07-09-2016 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27/326/2016.-

  

Επισυνάπτεται το από 07-09-2016 πρακτικό:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΟΤΑ

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015»

 

Στην Κόρινθο, την 07-9-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 3/31/2016 απόφαση τoυ Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 24858 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 30040/20-7-2016 διακήρυξης του Δήμου, για την «Προμήθεια πετρελαιοειδών Έτους 2015».

  Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Τακτικό Μέλος

Γιαβάση Άννα

2.

Τακτικό Μέλος

Σαββανού Ελένη

3.

Τακτικό Μέλος

Σούκουλης Αντώνιος

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 30040/20-7-2016 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την «Προμήθεια πετρελαιοειδών Έτους 2015» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής:

  Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 24858. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 01-9-2016 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών  είναι η 07-9-2016 και ώρα 10:00.

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 24858 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω προμηθευτές: 

 

 

Προμηθευτής

Ημ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς

1

Δασκαλοπούλου Σοφία το Κων/νου

31-8-2016 15:57:59

2

Κλεμπετσάνης Αριστείδης και ΣΙΑ Ο.Ε.

31-8-2016 17:21:39

3

ΙΜΠΕΞ Α.Ε.

31-8-2016 20:24:16

4

Δημητρακόπουλος Δ. Α.Ε.

01-9-2016 13:52:19

 

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.

 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος :

 

Προμηθευτής

Α/Α  προσφοράς συστήματος

1

Δασκαλοπούλου Σοφία του Κων/νου

42468

2

Κλεμπετσάνης Αριστείδης και ΣΙΑ Ο.Ε.

42089

3

ΙΜΠΕΞ Α.Ε.

41418

4

Δημητρακόπουλος Δ. Α.Ε.

42488

 

Στη συνέχεια η επιτροπή σημείωσε τους φακέλους με τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό στον Δήμο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα και όπως ορίζεται από την Διακήρυξη και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα ως εξής:

 

Προμηθευτής

Αρ. πρωτ. Κατάθεσης δικαιολογητικών

1

Δασκαλοπούλου Σοφία το Κων/νου

35332/01-9-2016

2

Κλεμπετσάνης Αριστείδης και ΣΙΑ Ο.Ε.

35301/01-9-2016

3

ΙΜΠΕΞ Α.Ε.

35512/05-9-2016

4

Δημητρακόπουλος Δ. Α.Ε.

35685/05-9-2016

 

Αφού άνοιξε τους παραπάνω φακέλους η επιτροπή ξεκίνησε τον έλεγχο των ηλεκτρονικά υποβαλλόμενων δικαιολογητικών συμμετοχής των υποψηφίων, ο οποίος διεξήχθη σε συνεχείς συνεδριάσεις έως και σήμερα 12-9-2016 με τα παρακάτω αποτελέσματα:

  1. Η Δασκαλοπούλου Σοφία του Κων/νου
  2. Η Κλεμπετσάνης Αριστείδης και ΣΙΑ Ο.Ε.
  3. H ΙΜΠΕΞ Α.Ε.
  4. H Δημητρακόπουλος Δ. Α.Ε.

κατέθεσαν όλα τα δικαιολογητικά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.

 

Έχοντας υπόψη η Επιτροπή τα παραπάνω και την Διακήρυξη του διαγωνισμού, προτείνει οι προσφορές των παραπάνω διαγωνιζόμενων να προχωρήσουν στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την έγκριση του παρόντος πρακτικού.

 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.

 

 

Η Επιτροπή

 

Γιαβάση Άννα

 

Σαββανού Ελένη

 

Σούκουλης Αντώνιος

 

 

 

Leave a Comment