Απόφαση αριθμ. 27/327/2016

 Αριθμός Πρακτικού 27

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 11-10-2016

      Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 11η Οκτωβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 41149/07-10-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

       Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Μπάκουλης Δημ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Ζώγκος Ανδρ., 6)Πανταζής Βασ., 7)Καραμαλίκη Μαρία (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Γκουργιώτη Αλεξ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Παππάς Αντ..

 

      Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 327η: Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2015) προϋπολογισμού 979.192,80€» υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ. 17/208/2016 απόφασή της ορίστηκε η επανάληψη του εν θέματι διαγωνισμού, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 8/2015 (επικαιροποιημένη) σχετικής μελέτης, επανακαθορίστηκαν οι όροι διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, ορίστηκε δε προθεσμία κατάθεσης προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό – ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 24858 – η 01-09-2016.    Με την αριθμ. 27/326/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 07-09-2016 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, έγιναν δεκτές οι προσφορές των επιχειρήσεων με τις επωνυμίες 1.Δασκαλοπούλου Σοφία του Κωνσταντίνου, 2.Κλεμπετσάνης Αριστείδης και Σια Ο.Ε., 3.ΙΜΠΕΞ Α.Ε. και 4..Δημητρακόπουλος Δ. Α.Ε. στον ως άνω διαγωνισμό και ορίστηκε να προχωρήσουν στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 16-09-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού περί αξιολόγησης τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων εταιρειών: 1. Δασκαλοπούλου Σοφία του Κωνσταντίνου (α/α προσφοράς συστήματος 42468), 2. Κλεμπετσάνης Αριστείδης και Σια Ο.Ε. (α/α προσφοράς συστήματος 42089), 3. ΙΜΠΕΞ Α.Ε. (α/α προσφοράς συστήματος 41418) και 4. Δημητρακόπουλος Δ. Α.Ε. (α/α προσφοράς συστήματος 42488),  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.  Σύμφωνα με το εν λόγω πρακτικό, οι παραπάνω υποψήφιοι προμηθευτές εκδήλωσαν ενδιαφέρον και κατέθεσαν προσφορές για τις ομάδες του προϋπολογισμού της μελέτης ως εξής: 1. Δασκαλοπούλου Σοφία του Κωνσταντίνου: ομάδες 2, 3, 6, 8 και 9, 2. Κλεμπετσάνης Αριστείδης και Σια Ο.Ε.: ομάδες 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 και 12, 3. ΙΜΠΕΞ Α.Ε.: ομάδες 4 και 10, 4. Δημητρακόπουλος Δ. Α.Ε.: ομάδα 4.  Ακολούθως η επιτροπή προέβη στον έλεγχο και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων, κατά τον οποίο διαπίστωσε σχετικά με τις υποβληθείσες τεχνικές προσφορές τα εξής: -της επιχείρησης Δασκαλοπούλου Σοφία του Κωνσταντίνου είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης καθώς και της διακήρυξης και συνεπώς γίνεται δεκτή, -της επιχείρησης Κλεμπετσάνης Αριστείδης και Σια Ο.Ε. είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης καθώς και της διακήρυξης και συνεπώς γίνεται δεκτή, -της επιχείρησης ΙΜΠΕΞ Α.Ε. δεν είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης καθώς και της διακήρυξης, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο πρακτικό της επιτροπής, -της επιχείρησης Δημητρακόπουλος Δ. Α.Ε. δεν είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης καθώς και της διακήρυξης, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο πρακτικό της επιτροπής.  Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή α)προχωρά στον αποκλεισμό των τεχνικών προσφορών των ΙΜΠΕΞ Α.Ε. και Δημητρακόπουλος Δ. Α.Ε. και β)κάνει δεκτές τις τεχνικές προσφορές των Δασκαλοπούλου Σοφία του Κωνσταντίνου και Κλεμπετσάνης Αριστείδης και Σια Ο.Ε., οι οποίες θα προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

  Ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 16-09-2016 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια, τον αποκλεισμό των τεχνικών προσφορών των επιχειρήσεων με τις επωνυμίες ΙΜΠΕΞ Α.Ε. και Δημητρακόπουλος Δ. Α.Ε., την αποδοχή των τεχνικών προσφορών των επιχειρήσεων με τις επωνυμίες Δασκαλοπούλου Σοφία του Κωνσταντίνου και Κλεμπετσάνης Αριστείδης και Σια Ο.Ε., οι οποίες θα προχωρήσουν στο στάδιο του ελέγχου και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, το σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και σχετικές διατάξεις των Νόμων και Π.Δ/των

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Α.- Εγκρίνει το από 16-09-2016 πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2015) προϋπολογισμού μελέτης 979.192,80€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

  Β.- Αποκλείει από τον διαγωνισμό τις προσφορές των επιχειρήσεων με τις επωνυμίες ΙΜΠΕΞ Α.Ε. και Δημητρακόπουλος Δ. Α.Ε., διότι οι τεχνικές τους προσφορές δεν είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και της σχετικής διακήρυξης, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 16-09-2016 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού.

  Γ.- Κάνει δεκτές τις τεχνικές προσφορές των επιχειρήσεων με τις επωνυμίες Δασκαλοπούλου Σοφία του Κωνσταντίνου και Κλεμπετσάνης Αριστείδης και Σια Ο.Ε. στον ως άνω διαγωνισμό, οι οποίες θα προχωρήσουν στο στάδιο του ελέγχου και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 16-09-2016 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27/327/2016.-

 

Επισυνάπτεται το από 16-09-2016 πρακτικό:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΟΤΑ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ. 2

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015»

 

Στην Κόρινθο, σήμερα 16-9-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, στο γραφείο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, Δημοκρατίας 1, 1ος όροφος, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθμ. 3/31/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 24858 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 30010/2016 διακήρυξης του Δημάρχου Κορινθίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΈΤΟΥΣ 2015».

  Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

α/α

Ιδιότητα στην Επιτροπή

Ονοματεπώνυμο

1.

Τακτικό Μέλος

Γιαβάση Άννα

2.

Τακτικό Μέλος

Σαββανού Ελένη

3.

Τακτικό Μέλος

Σούκουλης Αντώνιος

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. Αριθ. 30040/2016 σχετική διακήρυξη της προμήθειας «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2015)» για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων, καθώς και των Νομικών του Προσώπων, και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής :

   Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 24858. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 01-9-2016 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 07-09-2019 και ώρα 10:00.

 

Η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων των κάτωθι προσφορών:

α/α

Υποψήφιος προμηθευτής

Ημ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς

Α/Α  προσφοράς συστήματος

1

Δασκαλοπούλου Σοφία το Κων/νου

31-8-2016 15:57:59

42468

2

Κλεμπετσάνης Αριστείδης και ΣΙΑ Ο.Ε.

31-8-2016 17:21:39

42089

3

ΙΜΠΕΞ Α.Ε.

31-8-2016 20:24:16

41418

4

Δημητρακόπουλος Δ. Α.Ε.

01-9-2016 13:52:19

42488

 

Οι παραπάνω υποψήφιοι προμηθευτές εκδήλωσαν ενδιαφέρον και κατέθεσαν προσφορές για τις Ομάδες του Προϋπολογισμού όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα:

α/α

Υποψήφιος προμηθευτής

Προσφορά για τις Ομάδες

1

Δασκαλοπούλου Σοφία το Κων/νου

Ομάδες 2,3,6,8,9

2

Κλεμπετσάνης Αριστείδης και ΣΙΑ Ο.Ε.

Ομάδες 1,2,3,5.6,7,8,9,11,12

3

ΙΜΠΕΞ Α.Ε.

Ομάδες 4, 10

4

Δημητρακόπουλος Δ. Α.Ε.

Ομάδα 4

 

Κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση αυτών διαπιστώνει σχετικά με τις υποβληθείσες τεχνικές προσφορές:

 

• Της Δασκαλοπούλου Σοφία το Κων/νου είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης καθώς και της διακήρυξης και συνεπώς γίνεται δεκτή.

 

• Της «Κλεμπετσάνης Αριστείδης και ΣΙΑ Ο.Ε.» είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης καθώς και της διακήρυξης και συνεπώς γίνεται δεκτή

 

• Της «ΙΜΠΕΞ Α.Ε.» δεν είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης καθώς και της διακήρυξης διότι για τα είδη με α/α 

α/α 4.01  Λιπαντικό κινητήρα SAE 5W/30 (Βαρέλι 208 lt)

Δεν κατατέθηκε έγκριση (Approval) του κατασκευαστή MerzendesBenz ΜΒ 228.5, όπως προβλέπεται από τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Επιπλέον σύμφωνα με το Δελτίο Τεχνικών Προδιαγραφών το προσφερόμενο λιπαντικό PRISTA UHPD 5W-30 καλύπτει τις προδιαγραφές ΜΒ: 228.51, 228.31 και όχι την προδιαγραφή ΜΒ 228.5, όπως προβλέπεται από τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

 

α/α 4.02  Λιπαντικό κινητήρα SAE 10W/40 (Βαρέλι 208 lt)

Δεν κατατέθηκε έγκριση (Approval) των κατασκευαστών αυτοκινήτων VOLVO VDS-3 και MerzendesBenz ΜΒ 228.5 για το προσφερόμενο είδος PRISTA ULTRA TD 10W-40, όπως προβλέπεται από τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

 

α/α 4.03 Λιπαντικό κινητήρα SAE 15W/40 (Βαρέλι 208 lt)

Δεν κατατέθηκε έγκριση (Approval) των κατασκευαστών αυτοκινήτων VOLVO VDS-3 και MerzendesBenz ΜΒ 228.3 για το προσφερόμενο είδος PRISTA SHPD VDS-3 15W-40, όπως προβλέπεται από τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

 

α/α 4.05 Λιπαντικό κινητήρα SAE 15W/50 (Βαρέλι 208 lt)

Δεν κατατέθηκε έγκριση (Approval) ) του κατασκευαστή αυτοκινήτων και MerzendesBenz ΜΒ 229.1, για το προσφερόμενο είδος ASTOR MULTI BEST 15W/50 όπως προβλέπεται από τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

 

α/α 4.11 Λιπαντικό (JCB) SAE 10W/30 (Βαρέλι 208 lt)

Δεν κατατέθηκε έγκριση (Approval) ) του κατασκευαστή αυτοκινήτων και MerzendesBenz ΜΒ 228.1, για το προσφερόμενο είδος PRISTA STOU 10W-30 όπως προβλέπεται από τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

 

• Της «Δημητρακόπουλος Δ. Α.Ε.» δεν είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης καθώς και της διακήρυξης διότι για τα είδη με α/α:

α/α 4.05 Λιπαντικό κινητήρα SAE 15W/50 (Βαρέλι 208 lt)

Κατατέθηκε Δελτίο Τεχνικών Προδιαγραφών της εταιρείας ΤΟΤΑL Α.Ε. για το προσφερόμενο είδος «TOTAL QUARTZ 7000 15W-50», καθώς και η αρ. 3013105/489, 3013742/501, 3014195/534/03-7-2008 έγκριση του Γενικού Χημείου του Κράτους. Ωστόσο δεν κατατέθηκε έγκριση (Approval) του κατασκευαστή MerzendesBenz ΜΒ 229.1, για το προσφερόμενο είδος όπως προβλέπεται από τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Αντί αυτού κατατέθηκε έγκριση (Approval) του κατασκευαστή MerzendesBenz ΜΒ 229.1 για το διαφορετικό προϊόν «TOTAL ENERGY QUARTZ 7000 15W-50».

 

α/α 4.07 Λιπαντικό δίχρονων κινητήρων (Δοχείο 1 lt)

Δεν κατατέθηκε έγκριση κυκλοφορίας για το προσφερόμενο είδος «MONOTEC 2T STANDARD» από το Γενικό Χημείο του Κράτους, όπως προβλέπεται από τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

 

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη τα προαναφερόμενα καθώς και το Άρθρο Α.5.2 της Διακήρυξης του διαγωνισμού που αναφέρει ότι:

«Για την Ομάδα 4 και Ομάδα 10 του Πίνακα Ι. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της προμήθειας, απαιτείται να προσκομιστούν επί ποινή αποκλεισμού

■          Έγκριση κυκλοφορίας από το Γ.Χ.Κ. για κάθε είδος λιπαντικού.[…]

■          Οι εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (approval), όπου απαιτείται».

 

Α) προχωρά στον αποκλεισμό των προσφορών των:

  • ΙΜΠΕΞ Α.Ε.
  • Δημητρακόπουλος Δ. Α.Ε.

 

Β) κάνει δεκτές τις τεχνικές προσφορές των:

  • Δασκαλοπούλου Σοφία το Κων/νου
  • «Κλεμπετσάνης Αριστείδης και ΣΙΑ Ο.Ε.

που προχωρούν στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης και της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

 

Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.

 

Η επιτροπή λύει την συνεδρίαση, υπογράφει και κοινοποιεί το παρόν πρακτικό στους υποψήφιους προμηθευτές.

 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ                   ΣΑΒΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ            ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Leave a Comment