Απόφαση αριθμ. 27/328/2016

 Αριθμός Πρακτικού 27

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 11-10-2016

 

      Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 11η Οκτωβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 41149/07-10-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

       Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Μπάκουλης Δημ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Ζώγκος Ανδρ., 6)Πανταζής Βασ., 7)Καραμαλίκη Μαρία (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Γκουργιώτη Αλεξ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Παππάς Αντ..

 

      Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 328η: Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ και κατακύρωση διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2015) προϋπολογισμού 979.192,80€» υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ. 17/208/2016 απόφασή της ορίστηκε η επανάληψη του εν θέματι διαγωνισμού, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 8/2015 (επικαιροποιημένη) σχετικής μελέτης, επανακαθορίστηκαν οι όροι διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, ορίστηκε δε προθεσμία κατάθεσης προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό – ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 24858 – η 01-09-2016.    Με την αριθμ. 27/326/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 07-09-2016 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, έγιναν δεκτές οι προσφορές των επιχειρήσεων με τις επωνυμίες 1.Δασκαλοπούλου Σοφία του Κωνσταντίνου, 2.Κλεμπετσάνης Αριστείδης και Σια Ο.Ε., 3.ΙΜΠΕΞ Α.Ε. και 4..Δημητρακόπουλος Δ. Α.Ε. στον ως άνω διαγωνισμό και ορίστηκε να προχωρήσουν στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.  Με την αριθμ. 27/327/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 16-09-2016 πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, αποκλείστηκαν από τον διαγωνισμό οι προσφορές των επιχειρήσεων με τις επωνυμίες ΙΜΠΕΞ Α.Ε. και Δημητρακόπουλος Δ. Α.Ε., διότι οι τεχνικές τους προσφορές δεν ήταν σύμφωνες με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και της σχετικής διακήρυξης και έγιναν δεκτές οι τεχνικές προσφορές των επιχειρήσεων με τις επωνυμίες Δασκαλοπούλου Σοφία του Κωνσταντίνου και Κλεμπετσάνης Αριστείδης και Σια Ο.Ε. στον ως άνω διαγωνισμό, οι οποίες ορίστηκε να προχωρήσουν στο στάδιο του ελέγχου και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 28-09-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού περί αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών των εναπομεινουσών συμμετεχόντων εταιρειών Δασκαλοπούλου Σοφία του Κωνσταντίνου (α/α προσφοράς συστήματος 42468) και Κλεμπετσάνης Αριστείδης και Σια Ο.Ε. (α/α προσφοράς συστήματος 42089),  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.  Σύμφωνα με το εν λόγω πρακτικό, οι παραπάνω υποψήφιοι προμηθευτές εκδήλωσαν ενδιαφέρον και κατέθεσαν προσφορές για τις ομάδες του προϋπολογισμού της μελέτης ως εξής: 1. Δασκαλοπούλου Σοφία του Κωνσταντίνου: ομάδες 2, 3, 6, 8 και 9, 2. Κλεμπετσάνης Αριστείδης και Σια Ο.Ε.: ομάδες 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 και 12.  Σύμφωνα με το εν λόγω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού η επιχείρησης Κλεπετσάνης Αριστείδης και Σια Ο.Ε. προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 0,03% για τις ομάδες ειδών που κατέθεσε προσφορά, ενώ η επιχείρηση Δασκαλοπούλου Σοφία του Κωνσταντίνου προσέφερε αρνητικό ποσοστό έκπτωσης -5,00% για τις ομάδες ειδών που κατέθεσε προσφορά.  Επίσης αναφέρεται πως η επιχείρηση «Κλεπετσάνης Αριστείδης & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατέθεσε συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (.pdf), όπως απαιτούσε η Διακήρυξη, όπου αποτυπώθηκαν τα ποσοστά έκπτωσης ανά Ομάδα. Για την Ομάδα 7 και 8 διαπιστώθηκε ότι ενώ το αναγραφόμενο επί του Έντυπου Οικονομικής Προσφοράς (.pdf) προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης είναι 0,03%, το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης που έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες του ΕΣΗΔΗΣ υπολογίζεται ότι είναι 0,00%. Δηλαδή στις ψηφιακές πλατφόρμες του ΕΣΗΔΗΣ για τα είδη «Πετρέλαιο θέρμανσης του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ» και «Πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ» οι προσφερόμενες τιμές είναι ίδιες με τις τιμές της μελέτης, δηλαδή 0,7235 και 0,9268 αντίστοιχα και όχι 0,7233€ και 0,9265€ που είναι οι τιμές που προκύπτουν με την έκπτωση 0,03%. Επειδή το κριτήριο κατακύρωσης είναι το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης, η επιτροπή αποδέχεται ως προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης  από την «Κλεπετσάνης Αριστείδης & ΣΙΑ Ο.Ε.»  για τις Ομάδες 7 και 8 το 0,03%. Λόγω αυτής της διαφοροποίησης το συνολικό κόστος της προσφοράς της «Κλεπετσάνης Αριστείδης & ΣΙΑ Ο.Ε.» διαμορφώνεται στα 717.024,54€, δηλαδή κατά 10,30€ λιγότερο από το συνολικό ποσό που προκύπτει από τις ειδικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες του ΕΣΗΔΗΣ.  Τέλος, η επιτροπή εισηγείται α)την κατακύρωση της προμήθειας των ειδών των Ομάδων 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, και 12 στην επιχείρηση Κλεπετσάνης Αριστείδης και Σια Ο.Ε. με τιμές κατακύρωσης τις τιμές που αναγράφονται ακριβώς και αναλυτικά στο από 28-09-2016 πρακτικό και β)την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου για τα είδη της Ομάδας 4 – Λιπαντικά για τα οχήματα του Δήμου Κορινθίων και της Ομάδας 10 – Λιπαντικά για τα οχήματα του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ, καθώς και οι δυο κατατεθείσες στον διαγωνισμό προσφορές των εταιρειών ΙΜΠΕΞ Α.Ε. και Δημητρακόπουλος Δ. Α.Ε. αποκλείστηκαν στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.

 

  Ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 28-09-2016 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια, την κατακύρωση της προμήθειας των ειδών των Ομάδων 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, και 12 στην επιχείρηση Κλεπετσάνης Αριστείδης και Σια Ο.Ε. με τιμές κατακύρωσης τις τιμές που αναγράφονται ακριβώς και αναλυτικά στο από 28-09-2016 πρακτικό και την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου για τα είδη της Ομάδας 4 – Λιπαντικά για τα οχήματα του Δήμου Κορινθίων και της Ομάδας 10 – Λιπαντικά για τα οχήματα του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ, καθώς και οι δυο κατατεθείσες στον διαγωνισμό προσφορές των εταιρειών ΙΜΠΕΞ Α.Ε. και Δημητρακόπουλος Δ. Α.Ε. αποκλείστηκαν στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.

 

            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, το σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και σχετικές διατάξεις των Νόμων και Π.Δ/των

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Εγκρίνει το από 28-09-2016 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2015) προϋπολογισμού μελέτης 979.192,80€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

 

  Β.- Κατακυρώνει τον εν θέματι διαγωνισμό στην εταιρεία με την επωνυμία ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (α/α προσφοράς συστήματος 42089) (Εξαμιλίων 33, Κόρινθος, τηλ. 27410 72024, ΑΦΜ 999051657, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου), νόμιμα εκπροσωπούμενη, και της αναθέτει την εκτέλεση της προμήθειας για τα είδη της αρ. 8/2015 (επικαιροποιημένη) σχετικής μελέτης των ομάδων 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 και 12, για τα οποία έχει καταθέσει προσφορά, με ποσοστό έκπτωσης 0,03% στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφ. Ενότητας Κορινθίας.   Συγκεκριμένα η κατακύρωση – ανάθεση αφορά:

 

Α/Α ΟΜΑΔΑΣ

Α/Α Είδους

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Μονάδα μέτρησης (μ/μ)

Ποσότητα (lt ή kg ή τεμ

 

 

ΟΜΑΔΑ 1

 

 

1

 

Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

 

 

 

1.1

Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

lt

11.010,49

 

 

ΟΜΑΔΑ 2

 

 

2

 

Πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

 

 

 

2.1

Πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

lt

525.535,00

 

 

ΟΜΑΔΑ 3

 

 

3

 

Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

 

 

 

3.1

Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

lt

28.401,00

 

 

ΟΜΑΔΑ 5

 

 

5

 

Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΚΠ

 

 

 

5.1

Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΚΠ

lt

38.432,00

 

 

ΟΜΑΔΑ 6

 

 

6

 

Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΚΠ

 

 

 

6.1

Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΚΠ

lt

3.002,29

 

 

ΟΜΑΔΑ 7

 

 

7

 

Πετρέλαιο θέρμανσης του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

 

 

 

7.1

Πετρέλαιο θέρμανσης του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

lt

40.341,03

 

 

ΟΜΑΔΑ 8

 

 

8

 

Πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

 

 

 

8.1

Πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

lt

7.448,42

 

 

ΟΜΑΔΑ 9

 

 

9

 

Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

 

 

 

9.1

Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

lt

2.400,00

 

 

ΟΜΑΔΑ 11

 

 

11

 

Πετρέλαιο θέρμανσης Σχολ. Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

 

 

 

11.1

Πετρέλαιο θέρμανσης Σχολ. Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

lt

104.153,22

 

 

ΟΜΑΔΑ 12

 

 

12

 

Πετρέλαιο θέρμανσης Σχολ. Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης

 

 

 

12.1

Πετρέλαιο θέρμανσης Σχολ. Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης

lt

61.500,00

 

   Το συνολικό ποσό των 717.282,74€ πλέον Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός της σχετικής αρ. 8/2015 επικαιροποιημένης μελέτης για τα είδη των Ομάδων 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 και 12 πλέον ΦΠΑ) επιμερίζεται στο Δήμο Κορινθίων και τα νομικά του πρόσωπα ως εξής: Δήμος Κορινθίων – 527.352,27€ (ποσό προϋπολογισμού μελέτης χωρίς ΦΠΑ), Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής – 31.222,16€ (ποσό προϋπολογισμού μελέτης χωρίς ΦΠΑ), Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος – 38.858,21€ (ποσό προϋπολογισμού μελέτης χωρίς ΦΠΑ), Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης – 75.354,85€ (ποσό προϋπολογισμού μελέτης χωρίς ΦΠΑ) και Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης – 44.495,25€ (ποσό προϋπολογισμού μελέτης χωρίς ΦΠΑ).

 

  Η χρηματοδότηση για την ανωτέρω προμήθεια θα γίνει από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων και του κάθε νομικού προσώπου.

 

 Όσον αφορά στο Δήμο Κορινθίων θα βαρύνει τις εξής πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016:

– ΚΑ 10/6641.0002 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου, ΑΜ 8/2015, Συνεχιζόμενο» ποσού 2.700,00€ (ΠΑΥ 525/2016).

-ΚΑ 20/6641.0002 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου, ΑΜ 8/2015, Συνεχιζόμενο» ποσού 476.605,16€ (ΠΑΥ 526/2016).

-ΚΑ 30/6641.0002 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου, ΑΜ 8/2015, Συνεχιζόμενο» ποσού 21.039,35€ (ΠΑΥ 527/2016).

-ΚΑ 35/6641.0002 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου, ΑΜ 8/2015, Συνεχιζόμενο» ποσού 19.961,69€ (ΠΑΥ 528/2016).

-ΚΑ 45/6641.0002 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου, ΑΜ 8/2015, Συνεχιζόμενο» ποσού 1.799,97€ (ΠΑΥ 529/2016).

-ΚΑ 20/6644.0002 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Κορίνθου, ΑΜ 8/2015, Συνεχιζόμενο» ποσού 173.047,98€ (ΠΑΥ 530/2016).

-ΚΑ 30/6644.0002 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Κορίνθου, ΑΜ 8/2015, Συνεχιζόμενο» ποσού 25.000,00€ (ΠΑΥ 531/2016).

-ΚΑ 35/6644.0002 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Κορίνθου, ΑΜ 8/2015, Συνεχιζόμενο» ποσού 9.000,00€ (ΠΑΥ 532/2016).

-ΚΑ 10/6643.0002 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Δ.Ε. Κορίνθου, ΑΜ  8/2015, Συνεχιζόμενο» ποσού 9.877,95€ (ΠΑΥ 533/2016),

Α.Ο.Ε. 9/67/2016.

 

  Όσον αφορά το ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση προϋπολογισμού του έτους 2016 με ΚΑ 60-6643.001 και τίτλο «Προμήθεια καυσίμων» ποσού 45.000,00€ (ΠΑΥ 18/2016).

 

  Όσον αφορά το Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων (ΚΕΠΑΠ) η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του έτους 2016 με τους εξής ΚΑ:

-15-6643.001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό» (διαδικασία συνεχιζόμενη 2015) ποσού 36.191,55€ (ΠΑΥ 74/2016).

-15-6644.001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο και αμόλυβδη) για τη λειτουργία μηχανημάτων (διαδικασία 2015» ποσού 4.993,24€ (ΠΑΥ 240/2016).

-15-6641.001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (μικρό φορτηγό)» (διαδικασία συνεχιζόμενη 2015) ποσού 7.000,00€ (ΠΑΥ 72/2016).

  Όσον αφορά τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: η ενδεικτική δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των  93.440,02€ (με ΦΠΑ) για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 55.174,11€ (με ΦΠΑ) για τη Δευτεροβάθμια, θα καλυφθεί με τις επιχορηγήσεις για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα.

 

  Γ.- Κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό για την προμήθεια των ειδών της Ομάδας 4 – Λιπαντικά για τα οχήματα του Δήμου Κορινθίων και της Ομάδας 10 – Λιπαντικά για τα οχήματα του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ,  καθώς και οι δυο κατατεθείσες στον διαγωνισμό προσφορές των εταιρειών ΙΜΠΕΞ Α.Ε. και Δημητρακόπουλος Δ. Α.Ε. αποκλείστηκαν στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, διότι οι τεχνικές προσφορές τους δεν ήταν σύμφωνες με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 8/2015 (επικαιροποιημένη) σχετικής μελέτης, καθώς της αριθμ. 30040/20-07-2016 αναλυτικής διακήρυξης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27/328/2016.-

 

Επισυνάπτεται το από 28-09-2016 πρακτικό:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΟΤΑ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αρ.3

 

για την «Προμήθεια Πετρελαιοειδών Έτους 2015»

 

 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 28-9-2016

 

Στην Κόρινθο, σήμερα 28-9-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, Δημοκρατίας 1, 1ος όροφος, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθμ. 03/31/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 24858 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 30040/2016 διακήρυξης του Δήμου Κορινθίων, για την «Προμήθεια Πετρελαιοειδών Έτους 2015».

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Τακτικό Μέλος

ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ

2.

Τακτικό Μέλος

ΣΑΒΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

3.

Τακτικό Μέλος

ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΙΩΝΙΟΣ

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. Αριθ. 30040/2016 σχετική διακήρυξη της «Προμήθειας Πετρελαιοειδών Έτους 2015» για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές.

Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία, οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν ο υποφάκελος «Οικονομική προσφορά» της προσφοράς με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές έχουν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος : 

 

α/α

Υποψήφιος προμηθευτής

Αριθμός Συστήματος

1

Δασκαλοπούλου Σοφία του Κων/νου

42468

2

Κλεμπετσάνης Αριστείδης και ΣΙΑ Ο.Ε.

42089

 

Επίσης αναφορικά με το περιεχόμενο των προσφορών η επιτροπή επεσήμανε ότι αυτή περιελάμβανε τα διάφορα επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία. Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της αποσφράγισης, η δε ενημέρωση των προμηθευτών έγινε στις 10:19 πμ. μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

 

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι δύο οικονομικές προσφορές πληρούν τις τυπικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις που ορίζονται στο Άρθρο Α.6/Β «Περιεχόμενα (υπο)φακέλου <Οικονομική Προσφορά>.

 

Οι οικονομικές προσφορές των υποψήφιων προμηθευτών αποτυπώνονται για τις ανάγκες της αξιολόγησης και σύγκρισης αυτών στον Πίνακα Ι. Συγκριτικός Πίνακας Οικονομικών Προσφορών.

 

Σημειώνεται ότι η προσφορά της Δασκαλοπούλου Σοφίας του Κων/νου αφορά τις Ομάδες 2, 3, 6, 8, 9  και η προσφορά της Κλεπετσάνης Αριστείδης Α.Ε. τις Ομάδες 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12.

 

 

Πίνακας Ι. Συγκριτικός Πίνακας Οικονομικών Προσφορών.

 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

“Δασκαλοπούλου Σοφία του Κων/νου”

 

Προτεινόμενο ποσοστό έκπτωσης  (%)

 

“Κλεπετσάνης Αριστείδης & ΣΙΑ Ο.Ε.”

 

Προτεινόμενο ποσοστό έκπτωσης (%)

ΟΜΑΔΑ 1

 

 

Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

 

 

Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

0,03%

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 2

 

 

Πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

 

 

Πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

-5,00%

0,03%

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 3

 

 

Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

 

 

Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

-5,00%

0,03%

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 5

 

 

Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΚΠ

 

Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΚΠ

 

0,03%

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 6

 

 

Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΚΠ

 

 

Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΚΠ

-5,00%

0,03%

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 7

 

 

Πετρέλαιο θέρμανσης του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

 

 

Πετρέλαιο θέρμανσης του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

0,03%

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 8

 

 

Πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

 

 

Πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

-5,00%

0,03%

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 9

 

 

Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

 

 

Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

-5,00%

0,03%

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 11

 

 

Πετρέλαιο θέρμανσης Σχολ. Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

 

 

Πετρέλαιο θέρμανσης Σχολ. Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

0,03%

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 12

 

 

Πετρέλαιο θέρμανσης Σχολ. Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης

 

 

Πετρέλαιο θέρμανσης Σχολ. Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης

0,03%

 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

 

  1. Την Διακήρυξη Αρ.30040/2016, σύμφωνα με την οποία, το κριτήριο κατακύρωσης για τα καύσιμα, δηλαδή για τις Ομάδες 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης %.

 

  1. Το γεγονός ότι η «Κλεπετσάνης Αριστείδης & ΣΙΑ Ο.Ε.» προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 0,03% για τις Ομάδες 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, ενώ η Δασκαλοπούλου Σοφία του Κων/νου προσέφερε για τις Ομάδες 2, 3, 6, 8, 9  αρνητικό ποσοστό έκπτωσης -5,00%.

 

  1. Η «Κλεπετσάνης Αριστείδης & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατέθεσε συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (.pdf), όπως απαιτούσε η Διακήρυξη, όπου αποτυπώθηκαν τα ποσοστά έκπτωσης ανά Ομάδα. Για την Ομάδα 7 και 8 διαπιστώθηκε ότι ενώ το αναγραφόμενο επί του Έντυπου Οικονομικής Προσφοράς (.pdf) προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης είναι 0,03%, το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης που έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες του ΕΣΗΔΗΣ υπολογίζεται ότι είναι 0,00%. Δηλαδή στις ψηφιακές πλατφόρμες του ΕΣΗΔΗΣ για τα είδη «Πετρέλαιο θέρμανσης του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ» και «Πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ» οι προσφερόμενες τιμές είναι ίδιες με τις τιμές της μελέτης, δηλαδή 0,7235 και 0,9268 αντίστοιχα και όχι 0,7233€ και 0,9265€ που είναι οι τιμές που προκύπτουν με την έκπτωση 0,03%. Επειδή το κριτήριο κατακύρωσης είναι το χαμηλότερο ποσοστό έκπτωσης, η επιτροπή αποδέχεται ως προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης  από την «Κλεπετσάνης Αριστείδης & ΣΙΑ Ο.Ε.»  για τις Ομάδες 7 και 8 το 0,03%. Λόγω αυτής της διαφοροποίησης το συνολικό κόστος της προσφοράς της «Κλεπετσάνης Αριστείδης & ΣΙΑ Ο.Ε.» διαμορφώνεται στα 717.024,54€, δηλαδή κατά 10,30€ λιγότερο από το συνολικό ποσό που προκύπτει από τις ειδικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες του ΕΣΗΔΗΣ.

 

 

Εισηγείται

 

στην Οικονομική Επιτροπή:

 

  1. την κατακύρωση της προμήθειας των προαναφερόμενων ειδών, δηλαδή τις Ομάδες 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 στην «Κλεπετσάνης Αριστείδης & ΣΙΑ Ο.Ε.», με τιμές κατακύρωσης τις τιμές που αναγράφονται στον Πίνακα ΙΙ. Τιμές Κατακύρωσης.

 

Πίνακα ΙΙ. Τιμές κατακύρωσης

 

Α/Α ΟΜΑΔΑΣ

Α/Α Είδους

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Μονάδα μέτρησης (μ/μ)

“Κλεπετσάνης Αριστείδης & ΣΙΑ Ο.Ε.”

 Κόστος προσφοράς (€)  “Κλεπετσάνης Αριστείδης & ΣΙΑ Ο.Ε.”

Προτεινόμενο ποσοστό έκπτωσης (%)

Προτεινόμενη τιμή μονάδας (€)

 

 

ΟΜΑΔΑ 1

 

 

 

 

1

 

Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

 

 

 

 

 

1.1

Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

lt

0,03%

0,7233

7.963,89

 

 

Σύνολο Ομάδας 1

 

 

 

7.963,89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 2

 

 

 

 

2

 

Πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

 

 

 

 

 

2.1

Πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

lt

0,03%

0,9265

486.908,18

 

 

Σύνολο Ομάδας 2

 

 

 

486.908,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 3

 

 

 

 

3

 

Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

 

 

 

 

 

3.1

Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

lt

0,03%

1,1377

32.311,82

 

 

Σύνολο Ομάδας 3

 

 

 

32.311,82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 5

 

 

 

 

5

 

Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΚΠ

 

 

 

 

 

5.1

Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΚΠ

lt

0,03%

0,7233

27.797,87

 

 

Σύνολο Ομάδας 5

 

 

 

27.797,87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 6

 

 

 

 

6

 

Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΚΠ

 

 

 

 

 

6.1

Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΚΠ

lt

0,03%

1,1377

3.415,71

 

 

Σύνολο Ομάδας 6

 

 

 

3.415,71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 7

 

 

 

 

7

 

Πετρέλαιο θέρμανσης του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

 

 

 

 

 

7.1

Πετρέλαιο θέρμανσης του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

lt

0,03%

0,7233

29.178,67

 

 

Σύνολο Ομάδας 7

 

 

 

29.178,67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 8

 

 

 

 

8

 

Πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

 

 

 

 

 

8.1

Πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

lt

0,03%

0,9265

6.900,96

 

 

Σύνολο Ομάδας 8

 

 

 

6.900,96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 9

 

 

 

 

9

 

Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

 

 

 

 

 

9.1

Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

lt

0,03%

1,1377

2.730,48

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 9

 

 

 

2.730,48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 11

 

 

 

 

11

 

Πετρέλαιο θέρμανσης Σχολ. Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

 

 

 

 

 

11.1

Πετρέλαιο θέρμανσης Σχολ. Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

lt

0,03%

0,7233

75.334,02

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 11

 

 

 

75.334,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 12

 

 

 

 

12

 

Πετρέλαιο θέρμανσης Σχολ. Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης

 

 

 

 

 

12.1

Πετρέλαιο θέρμανσης Σχολ. Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης

lt

0,03%

0,7233

44.482,95

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 12

 

 

 

44.482,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

717.024,54

 

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

172.085,89

 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΦΠΑ 24%

 

 

 

889.110,42

 

 

  1. την κήρυξη του Διαγωνισμού σε άγονο για την Ομάδα 4 «Λιπαντικά για τα οχήματα του Δήμου Κορινθίων» και την Ομάδα 5 «Λιπαντικά για τα οχήματα του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ», καθώς και οι δύο κατατεθείσες στο Διαγωνισμό προσφορές από την «ΙΜΠΕΞ Α.Ε.» και την «Δημητρακόπουλος Δ. Α.Ε.» αποκλείστηκαν στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, για τους λόγους που αναφέρονται στο Αρ.2 Πρακτικό της Επιτροπής.

 

  1. την έγκριση του παρόντος πρακτικού.

 

 

Στο σημείο αυτό, η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε πρακτικό της με ημερομηνία 28-9-2016 και υπέγραψε αυτό σε δύο αντίγραφα. 

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ                               ΣΑΒΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ               ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Leave a Comment