Απόφαση αριθμ. 27/329/2016

 Αριθμός Πρακτικού 27

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 11-10-2016

 

      Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 11η Οκτωβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 41149/07-10-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

       Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Μπάκουλης Δημ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Ζώγκος Ανδρ., 6)Πανταζής Βασ., 7)Καραμαλίκη Μαρία (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Γκουργιώτη Αλεξ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Παππάς Αντ..

 

      Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 329η: Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης διαγωνισμού και ελέγχου δικαιολογητικών της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Τ.Ε.Β.Α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ προϋπολογισμού 1.289.842,52€» υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ. 21/255/2016 απόφασή της εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 47/2016 σχετικής μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, ορίστηκε δε προθεσμία κατάθεσης προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό – ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 26991 – η 16-09-2016.  Υπενθυμίζει επίσης την αριθμ. 22/261/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί εξέτασης ένστασης της ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ Α.Ε. κατά των όρων της αριθμ. 31773/02-08-2016 σχετικής διακήρυξης διαγωνισμού, με την οποία απορρίφθηκε η εν λόγω ένσταση.  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 22-09-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού περί αποσφράγισης διαγωνισμού και ελέγχου δικαιολογητικών των συμμετεχόντων εταιρειών: 1. Α. & Σ. ΓΕΡΟΝΤΙΤΗΣ Ο.Ε. (α/α προσφοράς συστήματος 43132), 2. KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. (α/α προσφοράς συστήματος 43390), 3. ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. (α/α προσφοράς συστήματος 43403) και 4. ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε. (α/α προσφοράς συστήματος 42251), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.  Σύμφωνα με το εν λόγω πρακτικό, η επιτροπή σημείωσε τους φακέλους με τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό στο Δήμο, ως αυτό απαιτούνταν από την αρ. 31773/02-08-2016 σχετική διακήρυξη διαγωνισμού, οι οποίοι  έχουν πρωτοκολληθεί στο Δήμο.  Ακολούθως, η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των ηλεκτρονικά υποβαλλόμενων δικαιολογητικών συμμετοχής των υποψηφίων, ο οποίος διεξήχθη σε συνεχείς συνεδριάσεις έως και τις 27-09-2016, όπου και ολοκληρώθηκε, και διαπιστώθηκε ότι οι εταιρείες Α. & Σ. ΓΕΡΟΝΤΙΤΗΣ Ο.Ε. και ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε. δεν κατέθεσαν όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, ενώ οι εταιρείες KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. και ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. κατέθεσαν όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 22-09-2016 πρακτικό της επιτροπής.  Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται την απόρριψη των προσφορών των εταιρειών Α. & Σ. ΓΕΡΟΝΤΙΤΗΣ Ο.Ε. και ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε., για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 22-09-2016 πρακτικό της, και την αποδοχή των προσφορών και προώθησή τους στο στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των εταιρειών KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. και ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε..

  Ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 22-09-2016 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια, την απόρριψη των προσφορών των εταιρειών Α. & Σ. ΓΕΡΟΝΤΙΤΗΣ Ο.Ε. και ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε. και την αποδοχή των προσφορών των εταιρειών KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. και ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε., οι οποίες θα προχωρήσουν στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.

 

            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, το σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και σχετικές διατάξεις των Νόμων και Π.Δ/των

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Πανταζή Β. και Καραμαλίκη Μ. με λευκή ψήφο)

 

  Α.- Εγκρίνει το από 22-09-2016 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Τ.Ε.Β.Α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ προϋπολογισμού 1.289.842,52€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), το οποίο, κατόπιν συνεχών συνεδριάσεων, ολοκληρώθηκε στις 27-09-2016.

 

  Β.- Απορρίπτει τις προσφορές των εταιρειών Α. & Σ. ΓΕΡΟΝΤΙΤΗΣ Ο.Ε. και ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε., για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 22-09-2016 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

 

  Γ.- Κάνει δεκτές τις προσφορές των εταιρειών KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. και ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. στον ως άνω διαγωνισμό, οι οποίες θα προχωρήσουν στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 22-09-2016 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27/329/2016.-

 

Επισυνάπτεται το από 22-09-2016 πρακτικό:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΟΤΑ

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ)»

 

 

Στην Κόρινθο, την 22-9-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 3/31/2016 απόφαση τoυ Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 26991 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 31773/02-8-2016 διακήρυξης του Δήμου, για την «Προμήθεια ειδών επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ)».

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Τακτικό Μέλος

Γιαβάση Άννα

2.

Τακτικό Μέλος

Σαββανού Ελένη

3.

Τακτικό Μέλος

Σούκουλης Αντώνιος

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 31773/02-8-2016 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την «Προμήθεια ειδών επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ)» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής:

 

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 26991. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 16-9-2016 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 22-9-2016 και ώρα 10:00.

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 26991 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω προμηθευτές: 

 

 

Προμηθευτής

Ημ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς

1

Α & Σ ΓΕΡΟΝΤΙΤΗΣ Ο.Ε.

15-9-2016 11:10:58

2

KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.

16-9-2016 12:38:34

3

Γαλακτοκομικά ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.

16-9-2016 12:52:36

4

ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε.

16-9-2016 13:20:36

 

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.

 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος :

 

 

 

Προμηθευτής

Α/Α  προσφοράς συστήματος

1

Α & Σ ΓΕΡΟΝΤΙΤΗΣ Ο.Ε.

43132

2

KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.

43390

3

Γαλακτοκομικά ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.

43403

4

ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε.

42251

 

Στη συνέχεια η επιτροπή σημείωσε τους φακέλους με τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό στον Δήμο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα και όπως ορίζεται από την Διακήρυξη και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα ως εξής:

 

 

Προμηθευτής

Αρ. πρωτ. Κατάθεσης δικαιολογητικών

1

Α & Σ ΓΕΡΟΝΤΙΤΗΣ Ο.Ε.

35332/01-9-2016

2

KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.

35301/01-9-2016

3

Γαλακτοκομικά ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.

35512/05-9-2016

4

ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε.

35685/05-9-2016

 

Αφού άνοιξε τους παραπάνω φακέλους η επιτροπή ξεκίνησε τον έλεγχο των ηλεκτρονικά υποβαλλόμενων δικαιολογητικών συμμετοχής των υποψηφίων, ο οποίος διεξήχθη σε συνεχείς συνεδριάσεις έως και σήμερα 27-9-2016.

 

Αναλυτικά κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών η επιτροπή διαπίστωσε τα παρακάτω για την κάθε εταιρία που συμμετείχε στο διαγωνισμό:

 

1.       Για την «Α & Σ ΓΕΡΟΝΤΙΤΗΣ Ο.Ε.»:

 

1.1        Όλα τα έντυπα προσφοράς της εταιρείας Α & Σ ΓΕΡΟΝΤΙΤΗ Ο.Ε. φέρουν υπογραφή του Γεροντίτη Σπυρίδωνα. Σύμφωνα με το υπ. αρ. 219603.311262/28-6-2016 Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕ.ΜΗ. η Α & Σ ΓΕΡΟΝΤΙΤΗ Ο.Ε εκπροσωπείται από τον Γεροντίτη Αλέξανδρο. Στο φάκελο δικαιολογητικών κατατέθηκε «Εξουσιοδότηση Εκπροσώπησης», σύμφωνα με την οποία ο Αλέξανδρος Γεροντίτης του Ελευθερίου με ΑΔΤ ΑΕ 989301, ως εταίρος και μοναδικός διαχειριστής της εταιρίας «Α. & Σ. Γεροντίτης Ο.Ε.» ΑΦΜ 099817489 ΔΟΥ Χαλκίδος, εξουσιοδοτεί τον άλλον εταίρο της επιχείρησης Σπυρίδωνα Γεροντίτη του Ελευθερίου με ΑΔΤ ΑΜ 992994 όπως εκπροσωπήσει την εταιρία στη διαδικασία συμμετοχής της στον Ηλεκτρονικό Ανοιχτό διαγωνισμό του Δήμου Κορινθίων για προμήθεια Τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής με Αριθμ. Πρωτ.: 31773/02-08-2016. Εν τούτοις η κατατεθείσα «Εξουσιοδότηση Εκπροσώπησης» αποτελεί ανυπόγραφο (δε φέρει ούτε φυσική υπογραφή, ούτε ψηφιακή υπογραφή του Γεροντίτη Αλέξανδρου) έγγραφο σε μορφή .doc χωρίς βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
Έχοντας υπόψη:

·         το άρθρο 7/γ. της Διακήρυξη του Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο «Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπρόσωπο / αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης, βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο».

·         Το Άρθρο 7 σύμφωνα με το οποίο «Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα υπογράφονται από τον ίδιο και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου
pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση».

H Επιτροπή δεν κάνει δεκτή την «Εξουσιοδότηση Εκπροσώπησης» διότι δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης.

 

1.2        Κατατέθηκε το υπ’ αρ.: 46856/12-9-2016 Γραμμάτιο του Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων του Γραφείου Χαλκίδας ποσού 2.916,50€. Η Εγγύηση συμμετοχής Σύμφωνα με το Άρθρο 7.1/α θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 του Ν.4281/2014 και σύμφωνα με το άρθρο 8 της Διακήρυξης θα πρέπει να έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην κατατεθείσα εγγυητική επιστολή δεν υπάρχει αναγραφή για τον χρόνο ισχύος της. Ως εκ τούτου η εγγυητική επιστολή της Α & Σ Γεροντίτη Ο.Ε. δεν γίνεται δεκτή.

 

1.3        Δεν κατατέθηκε βεβαίωση τουλάχιστον μιας τράπεζας ή άλλου χρηματοπιστωτικού οργανισμού, με την οποία θα πιστοποιείται η πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεών τους, όπως απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού από τη Διακήρυξη (Άρθρο 7).

 

1.4        Δεν κατατέθηκε ισχύουσα κατάσταση προσωπικού ή ισοδύναμα έγγραφα, την οποία οφείλουν οι υποψήφιοι να καταθέσουν, σύμφωνα με το Άρθρο 7.1/ε της Διακήρυξης.

 

2.         2.         Η «ΚΟRINTHIAN PALACE CATERING A.E.» κατέθεσε όλα τα δικαιολογητικά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης

 

3.         3.         Η «Γαλακτοκομικά ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» κατέθεσε όλα τα δικαιολογητικά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης

 

4.         4.         Για την «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε.»:

 

4.1        Δεν κατατέθηκε Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του υποψηφίου σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα του, έκδοσης το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 7.1/η της Διακήρυξης. Σύμφωνα με το Άρθρο 7  της Διακήρυξης «Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τα αναφερόμενα Ν. 4155/2013, στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013, εγκαίρως και προσηκόντως τα εξής δικαιολογητικά συμμετοχής σε μορφή αρχείου pdf. Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος».

 

Έχοντας υπόψη η Επιτροπή τα παραπάνω και το άρθρο 7 της Διακήρυξης σύμφωνα με το οποίο οι προσφέροντες υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού εγκαίρως και προσηκόντως τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού, εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή:

 

(Α) την απόρριψη των προσφορών των εταιρειών: 

·         Α & Σ ΓΕΡΟΝΤΙΤΗΣ Ο.Ε,

·         ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε.

 

(Β) την προώθηση των προσφορών των:

·         KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.

·         Γαλακτοκομικά ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.

στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών

 

(Γ) την έγκριση του παρόντος πρακτικού.

 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.

 

 

Η Επιτροπή

 

 

Γιαβάση Άννα

 

Σαββανού Ελένη

 

Σούκουλης Αντώνιος

 

 

Leave a Comment