Απόφαση αριθμ. 23/284/2016

                                                            Αριθμός Πρακτικού 23

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 05-09-2016

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 5η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 35345/01-09-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.), 6)Σταυρέλης Νικ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Πανταζής Βασ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 284η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. Πρωτ.31903/02-08-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: “ Εξώδικος συμβιβασμός για την αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας με κτηματογραφικό αριθμό 021146 στο Ο.Τ. 340 του σχεδίου πόλεως περιοχής “ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ” Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων”

Σύμφωνα με τον πίνακα της Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής “ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ” του Δήμου Κορινθίων που κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ.10992/22-12-2010 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας και έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Α’ Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου στον τόμο 573 με αριθμό 47, η κα Σοφία Διδασκάλου του Κλεομένη και της Αικατερίνης συζ. Σπυρίδωνος Βενετσάνου, φέρεται ως ιδιοκτήτρια του οικοπέδου με κωδικό κτηματογράφησης 021146 στο Ο.Τ.340.

Το ακίνητο αυτό έχει αρχικό εμβαδόν 382,77 τ.μ., ρυμοτομείται από αυτό επιφάνεια 368,20 τ.μ για την δημιουργία κοινοχρήστου χώρου και μετά την αφαίρεση της οφειλόμενης εισφοράς σε γη, υπάρχει δικαίωμα αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας επιφάνειας 331,22 τ.μ από το Ο.Τ.Α. (στήλες 50 και 52 ρου πίνακα της Μ.Π.Ε).

Η κα Σοφία Διδασκάλου του Κλεομένη χα. Σπυρ. Βενετσάνου, υπέβαλε την με αριθμ. πρωτ. 26491/28-06-2016 αίτηση με την οποία ζητά τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης με εξώδικο συμβιβασμό, σύμφωνα με την τιμή μονάδος που έχει καθοριστεί σε άλλες ιδιοκτησίες της ίδιας πράξης εφαρμογής.

Ως μέτρο σύγκρισης έχει συνυποβάλλει φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου από τον Συμβολαιογράφο Κορίνθου κ. Δημήτριο Καλλίρη, με το οποίο έχει υπολογίσει την τιμή μονάδος της αξίας του ακινήτου σε 228,95€/τ.μ.

Μέχρι σήμερα έχει επιτευχθεί εξώδικος συμβιβασμός σε ιδιοκτησίες στην ίδια περιοχή μεταξύ ιδιοκτητών και Δήμου με τιμή μονάδος 132,30 €/τ.μ., με σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμούς 9/208/2014, 11/231/2014,10/105/2015 και 10/106/2015.

Επειδή η αιτούσα συμφωνεί την τιμή μονάδος που έχει καθοριστεί για άλλες ιδιοκτησίες της ίδιας περιοχής, η Υπηρεσία μας συμφωνεί με την τιμή των 132,30€/τ.μ.

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε περί της αποδοχής ή μη του αιτουμένου εξώδικου συμβιβασμού, σύμφωνα με το εδάφιο ιδ της παραγράφου 1 &2 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε :

  • Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 26491/28-06-2016 αίτηση της κας Σοφίας Διδασκάλου του Κλεομένη χα. Σπυρ. Βενετσάνου με συνημμένο το φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου του Συμβ/φου Κορίνθου κ. Δημητρίου Καλλίρη.

  • Την με αριθμ. Πρωτ. 10992/22-12-2010 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας

  • Τον Πίνακα της κυρωμένης Μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στο Ο.Τ.340.

  • Απόσπασμα του διαγράμματος της κυρωμένης Μεμονωμένης πράξης εφαρμογής κλίμακας 1:500.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια προτείνει να ορίσουν πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει επί του αιτήματος της ανωτέρω, περί εξώδικου συμβιβασμού ως προς τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας επιφάνειας 331,22 τ.μ, για την ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 021146 στο Ο.Τ.340, του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής “ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ” του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την τιμή μονάδος που έχει καθοριστεί σε άλλες ιδιοκτησίες της ίδιας πράξης εφαρμογής και για τον λόγο αυτόν προτείνει τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείου Κορίνθου κ. Θωμαΐδου Αγλαΐα.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και της αρμόδιας υπηρεσίας, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου, την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Θωμαΐδου Αγλαΐα, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του αιτήματος της κας Σοφίας Διδασκάλου του Κλεομένη χας Σπυρ. Βενετσάνου, ως προς τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας επιφάνειας 331,22 τ.μ, για την ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 021146 στο Ο.Τ.340, του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής “ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ” του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23/284/2016.-

Leave a Comment