Απόφαση αριθμ. 27/324/2016

                                                                 Αριθμός Πρακτικού 27

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 11-10-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 11η Οκτωβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 41149/07-10-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Μπάκουλης Δημ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωρ.),5)Ζώγκος Ανδρ.,6)Καραμαλίκη Μαρία(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Γκουργιώτη Αλεξ.),7)Πανταζής Βασ.,

Α π ό ν τ ε ς

1)Παππάς Αντ., 2) Κορδώσης Χρ..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 324η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Πρόταση καθορισμού δημοτικών τελών, φόρων και δικαιωμάτων για το Δήμο Κορινθίων για το έτος 2017 και εφεξής», θέτει υπ’ όψιν των μελών την από 17-08-2016 σχετική εισήγηση του Τμήματος Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

Θέμα: ”Καθορισμός τελών & δικαιωμάτων Κοιμητηρίων για το έτος 2017 & εφεξής”.

 

Έχοντας υπόψη:

  • την υπ’ αρίθμ. 423/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών.

  • την υπ’ αρίθμ. 263/2013 κανονιστική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων

  • την υπ’ αρίθμ. 95/2015 τροποποίηση κανονιστικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

  • την υπ’ αρίθμ. ……………../2016 τροποποίηση κανονιστικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

  • Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

  • Τον ΑΝ 582/68

“Τα τέλη και δικαιώματα καθώς και τα έσοδα γενικά των δημοτικών κοιμητηρίων και των ιερών ναών καθορίζονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας (άρθρο 4 παρ 1 ΑΝ 582/68) και είναι τα ακόλουθα σύμφωνα με την 263/2013 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου: Δικαίωμα παραχώρησης μονών τάφων 4ετους χρήσεως σε δημότες & ετεροδημότες, δικαίωμα μετατροπής των τάφων 4ετούς χρήσης σε οικογενειακούς σε δημότες & ετεροδημότες, τέλος 4ετούς ταφής σε οικογενειακό τάφο προσώπων που δεν έχουν συγγενική σχέση με τον αρχικό δικαιούχο (δημοτών & ετεροδημοτών), τέλος ανόρυξης τάφου, τέλος ευπρεπισμού τάφου, ετήσιο τέλος ενταφιασμού –διατήρησης, τέλος ανακομιδής οστών, δικαίωμα παράτασης ανακομιδής, τέλος φύλαξης οστών (οστεοφυλάκιο).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες, τα έσοδα & τα έξοδα των δημοτικών Κοιμητηρίων για τα έτη 2015-2016 διαμορφώνονται ως εξής:

 

Πίνακας 1 : Απολογιστικά στοιχεία εκτέλεσης εσόδων εξόδων Κοιμητηρίων Π/Υ 2015-2016


 

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Υ.Α. 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/Β/2016) «Παροχή

οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2017 -τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β’ 253) απόφασης», τα έσοδα-έξοδα των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Κορινθίων υπολογίζονται ως εξής:

 

Το έτος 2017 αναμένεται να εκτελεστούν σημαντικά έργα στα Δημοτικά Κοιμητήρια. Η πρόταση της Οικονομικής Υπηρεσίας είναι:

  • να μειωθούν τα τέλη διατήρησης οικογενειακών τάφων της Κορίνθου από 50€ σε 40€, προκειμένου σταδιακά να εξισωθεί το εν λόγω τέλος με τα υπόλοιπα Κοιμητήρια.

 

Αρ. τάφων τέλος έσοδο τέλος έσοδο

Κορίνθου

2.966

50€

148.300

40€

118.640

 

  • Tα μνημεία (οίκοι) που υπάρχουν στα Δημοτικά Κοιμητήρια, καθώς και μνημεία μεγάλων διαστάσεων, πέραν των διπλών να χρεώνονται με 200€.

  • Η μετατροπή όλων των παλαιών 4ετών τάφων σε οικογενειακούς που δεν έχει συντελεστεί έως σήμερα, να χρεώνεται με 1.000€ ή σε διαφορετική περίπτωση να γίνεται εκταφή. Αναλόγως θα χρεώνεται και το τέλος ενταφιασμού – διατήρησης οικογενειακών τάφων από το χρόνο υποχρέωσης μετατροπής τους.

  • Η παραχώρηση μονών τάφων 4ετους χρήσεως σε δημότες όλων των ΔΕ εκτός της Κορίνθου να χρεώνεται με 200€, προκειμένου να υπάρχει δίκαιη κατανομή των τελών μεταξύ των δημοτών.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω αλλαγές η μείωση των τελών διατήρησης οικογενειακών τάφων της Κορίνθου που προκύπτει θα καλυφθεί από την χρέωση των διπλών τάφων με αποτέλεσμα τα συνολικά έσοδα να καλύπτουν τις απαιτήσεις σε δαπάνες, σύμφωνα με εκτιμήσεις της υπηρεσίας, μέχρι την ολοκλήρωση της πλήρους καταγραφής όλων των Κοιμητηρίων από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Πίνακας 2 : Προϋπολογισμός εσόδων έτους 2017 –εκτιμήσεις είσπραξης δικαιωμάτων & τελών έτους 2017.

 

 

α/α

Δικαιώματα-Τέλη

Ύψος υφιστά/ων τελών

ΑΔΣ 423/2014

Ύψος προτεινόμενων τελών

 

Προϋπολογισμός εσόδων

έτους 2017

1

Δικαίωμα παραχώρησης μονών τάφων 4ετους χρήσεως σε δημότες ΔΕ Kορίνθου,

ΔΕ Άσσου- Λεχαίου

ΔΕ Σαρωνκού

Δε Σολυγείας

ΔΕ Τενέας

Δικαίωμα παραχώρησης μονών τάφων 4ετους χρήσεως σε ετεροδημότες ΔΕ Κορίνθου.

Για τις ΔΕ Άσσου- Λεχαίου, ΔΕ Σαρωνκού, Δε Σολυγείας, ΔΕ Τενέας.

 

 

250,00 €

 

250,00 €

200,00 €

100,00 €

250,00 €

 

2.720,00 €

 

 

2.000,00€

 

 

250,00 €

 

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

 

2.720,00 €

 

 

2.000,00€

 

28.470,00

εκτίμηση βασισμένη στα

προηγούμενα έτη & στα

προτεινόμενα τέλη

 

2

Δικαίωμα μετατροπής όλων των τάφων 4ετούς χρήσης σε οικογενειακούς σε δημότες & ετεροδημότες

1.000,00 €

1.000,00 €

& παλαιών

40.000,00

εκτίμηση (40 τάφοι*1.000€)

3

Τέλος 4ετούς ταφής σε οικογενειακό τάφο προσώπων που δεν έχουν συγγενική σχέση με τον αρχικό δικαιούχο (δημοτών)

Τέλος 4ετούς ταφής σε οικογενειακό τάφο προσώπων που δεν έχουν συγγενική σχέση με τον αρχικό δικαιούχο (ετεροδημοτών)

150,00€

 

 

 

 

2.000,00 €

150,00€

 

 

 

 

2.000,00 €

0,00

4

Τέλος ανόρυξης τάφου

150,00 €

150,00 €

50.400,00

εκτίμηση (336 τάφοι*150€)

5

Τέλος ευπρεπισμού τάφου όλων των ΔΕ

100,00€

100,00€

400,00

εκτίμηση (4*100€)

6

Ετήσιο τέλος ενταφιασμού –διατήρησης Κορίνθου

Ετήσιο τέλος ενταφιασμού –διατήρησης Δημ.& Τοπ. Κοινοτήτων Αρχ. Κορίνθου, Σολομού, Εξαμιλίων και Ξυλοκέριζας .

Λοιπές ΔΕ Άσσου- Λεχαίου, ΔΕ Σαρωνκού, Δε Σολυγείας, ΔΕ Τενέας.

50,00 €

 

35,00 €

 

 

 

 

22,00 €

40,00 €

 

35,00 €

 

 

 

 

22,00 €

252.116,00 * ( Πίνακας Α’)

εκτίμηση σύμφωνα με το πίνακα

Α’ & με την πρόβλεψη για το 2017

μέχρι την πλήρη καταγραφή

των διπλών τάφων.

7

Τέλος ανακομιδής οστών

150,00€

150,00€

300,00

 

8

Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής

150,00€

150,00€

600,00

 

9

Τέλος φύλαξης οστών (οστεοφυλάκιο)

 

45,00 €

45,00 €

450,00

 

α/α

Δικαιώματα-Τέλη

Ύψος υφιστά/ων τελών

ΑΔΣ 423/2014

Ύψος προτεινόμε- νων τελών

 

Προϋπολογισμός εσόδων

έτους 2017

10

Τακτικά έσοδα από τέλη καθ/τας & χρήσης οικ. τάφων Δημ. Διαμερισμάτων Δ. Κορινθίων ΚΑ 2119.0005

 

 

 

20.900,00

εκτίμηση δηλώσεων παλαιών

οικογενειακών τάφων

11

Μετατροπή τάφων 4ετούς χρήσεως σε οικογ. παρελθόντων ετών ΚΑ 2119.0011

 

 

 

20.000,00

εκτίμηση μετατροπής παλαιών

4ετών τάφων

(20*1.000€)

12

Δικαίωμα διατήρησης οικογενειακών τάφων νεκροταφείων ΠΟΕ

ΚΑ 3219.0002

 

 

 

78.215,42€

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ το ποσοστό εισπραξιμότητας του κωδ. 32 προκύπτει ως εξής:

78.215,42/726.978,00=10,76% περίπου

(ποσοστό βεβ. Απαιτήσεων ΠΟΕ που εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν το έτος 2017).

 

13

Χρηματικό Υπόλοιπο 2016 (εκτίμηση)

 

 

 

390.040,77

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

881.892,19

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’

 

 

Εγγραφές στα Κοιμητήρια του Δήμου σύμφωνα με στοιχεία

του έτους 2016

 

Α/Α

Κοιμητήριο

Αρ. εγγραφών

(τάφων)

Tέλος 1

Εσοδα

1

Κορίνθου

2.966

40

118.640

2

Αγ. Παρασκευής

141

35

4.935

3

Ξυλοκέριζας

163

35

5.705

4

Κεχρεών

75

35

2.625

5

Σολομού

123

35

4.305

6

Αγ. Άννας

261

35

9.135

7

Εξαμιλίων

311

35

10.885

8

Άσσου

350

22

7.700

9

Κ. Άσσου

154

22

3.388

10

Βεληνιάτικων

3

22

66

11

Περιγιαλίου

309

22

6.798

12

Λεχαίου

443

22

9.746

13

Χιλιομοδίου

269

22

5.918

14

Κλένιας

280

22

6.160

15

Κουταλά

14

22

308

16

Στεφανίου

41

22

902

17

Αγ. Βασιλείου

246

22

5.412

18

Αγιονορι

68

22

1.496

19

Μαψός

38

22

836

Α/Α

Κοιμητήριο

Αρ. εγγραφών

(τάφων)

Tέλος 1

Εσοδα

20

Σπαθοβουνι

64

22

1.408

21

Ρητό

39

22

858

22

Αλμυρής

116

22

2.552

23

Κατακαλίου

42

22

924

24

Γαλατακίου

164

22

3.608

25

Αθικίων

479

22

10.538

26

Αγ. Ιωάννη

101

22

2.222

27

Αλαμάνου

66

22

1.452

28

Σοφικό

415

22

9.130

29

Αγγελόκαστρο

153

22

3.366

30

Κόρφος

86

22

1.892

 

 

7.980

 

242.910,00

 

 

Πίνακας 3 : ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 (Πρόβλεψη)

 

Κωδικός λογ/σμού

 

Περιγραφή

Πρόβλεψη Π/Υ 2017

45/6011.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων

77.304,00

45/6012.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας & λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων

5.860,29

45/6021.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Νεκροταφείων

14.368,44

45/6022.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας & λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Νεκροταφείων

2.031,43

45/6051.0001

ΤΥΔΚΥ Εργοδότη 12,5% Υπηρεσίας Νεκροταφείων

10.395,54

45/6051.0003

ΤΕΑΔΥ Εργοδότη Υπηρεσίας Νεκροταφείων

2.741,29

45/6051.0002

Υπερ σύνταξης 13,33% Υπηρεσίας Νεκροταφείων

8.705,02

45/6051.0004

Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων

2.277,60

45/6052.0001

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Νεκροταφείων

4.859,64

45/6056.0001

Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν. 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 & 33 ΝΔ 5441/66 )

10.695,82

 

45/6062.0001

Έξοδα κηδείας αποβιώντων υπαλλήλων υπηρεσίας Νεκροταφείων

1.000,00

45/6063.0001

Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας –ιατρικοί έλεγχοι)

7.000,00

45/6253.0001

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

1.230,00

45/6261.0001

Συντήρηση & επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου

2.888,48

Κωδικός λογ/σμού

 

Περιγραφή

Πρόβλεψη Π/Υ 2017

45/6262.0001

Συντήρηση & επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων

19.300,00

45/6263.0001

Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων

1.500,00

45/6264.0001

Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων

1.000,00

45/6273.0001

Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες

7.000,00

45/6322.0001

Τέλος κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων

500,00

45/6422.0001

Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων

500,00

45/6634.0001

Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού

3.000,00

45/6635.0001

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής & καθαριότητας

4.000,00

45/6641.0001

Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

2.000,00

45/6641.0002

Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ Κορίνθου

3.280,89

45/6644.0001

Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες

2.000,00

45/6661.0001

Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιρίων

3.000,00

45/6662.0001

Υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

3.000,00

45/6671.0001

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

3.000,00

45/6672.0001

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

500,00

45/6693.0001

Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων & βελτιωτικών εδάφους

2.300,00

45/6699.0001

Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων

10.000,00

45/7112…

Αγορά οικοπέδου για τη δημιουργία Δημοτικού Κοιμητηρίου ΔΕ Άσσου-Λεχαίου

55.000,00

45/7112…

Αγορά οικοπέδου για επέκταση νεκροταφείου Αρχαίας Κορίνθου

28.000,00

45/7112…

Αγορά οικοπέδου για τη δημιουργία νέου Κοιμητηρίου ΔΕ Κορίνθου

90.000,00

45/7131.0001

Μηχανήματα & λοιπός εξοπλισμός

1.000,00

45/7132.0002

Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου

40.000,00

45/7135.0001

Λοιπός εξοπλισμός

6.000,00

45/7336.0003

Επισκευή οστεοφυλακίου Κοιμητηρίου Ζ. Πηγής

45.000,00

45/8

Πληρωμές ΠΟΕ

153,75

 

Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος παρακολούθησης στο Κοιμητήριο Εξαμιλίων

7.000,00

 

Διαμόρφωση Κοιμητηρίων ΔΕ Κορίνθου

45.000,00

 

Διαμόρφωση Κοιμητηρίων ΔΕ Τενέας

35.000,00

 

Διαμόρφωση Κοιμητηρίων ΔΕ Σολυγείας

35.000,00

 

Διαμόρφωση Κοιμητηρίων ΔΕ Σαρωνικού

35.000,00

 

Διαμόρφωση Κοιμητηρίων ΔΕ Άσσου -Λεχαίου

35.000,00

 

Αγορά χώρου για δημιουργία χώρου στάθμευσης νεκροταφείου Αλμυρής

120.000,00

Κωδικός λογ/σμού

 

Περιγραφή

Πρόβλεψη Π/Υ 2017

 

Αγορά χώρου για δημιουργία χώρου στάθμευσης νεκροταφείου Σοφικού

35.000,00

 

Αγορά χώρου για δημιουργία χώρου στάθμευσης νεκροταφείου Άσσου

30.000,00

 

Αγορά χώρου για δημιουργία χώρου στάθμευσης νεκροταφείου Βελληνιάτικων

20.000,00

 

Προμήθεια μοτοποδήλατου

2.500,00

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

881.892,19€

 

 

Προβλέψεις εσόδων 2017:

Σύμφωνα με τον πίνακα 2 οι εισπράξεις εκτιμώνται σε 372.736,00€. Οι εκτιμώμενες εισπράξεις από τις βεβαιώσεις καταλόγων προηγούμενων ετών που θα βεβαιωθούν το έτος 2017 ανέρχονται στο ποσό των 40.900,00€ και αποτυπώνονται στους Κ.Α εσόδων 2119.0005 & 2119.0011. Οι εκτιμώμενες εισπράξεις από βεβαιωμένους καταλόγους παρελθόντων οικονομικών ετών ανέρχονται στο ποσό των 78.215,42 (ΚΑ 3219.0002). Το εκτιμώμενο χρηματικό υπόλοιπο έτους 2016 για την κάλυψη δαπανών της Υπηρεσίας εκτιμάται βάση των οδηγιών του Προϋπολογισμού στο ποσό των 390.040,77€. Επομένως το συνολικά εκτιμώμενο ύψος των εσόδων από τέλη & δικαιώματα χρήσης νεκροταφείων ανέρχεται στο ποσό των 881.892,19€.

 

Προβλέψεις εξόδων 2017:

 

Με το ποσό της πρόβλεψης εξόδων θα καλυφθούν οι δαπάνες της υπηρεσίας νεκροταφείων, οι οποίες προϋπολογίζεται ότι θα ανέλθουν σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση σε 881.892,19€.

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας, καθώς και τις διατάξεις της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων χρήσης Κοιμητηρίων για τον Δήμο Κορινθίων, για το έτος 2017 και εφεξής, όπως ακριβώς και αναλυτικά αυτά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27/324/2016.-

 

Leave a Comment