Απόφαση αριθμ. 27/332/2016

                                                                Αριθμός Πρακτικού 27

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 11-10-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 11η Οκτωβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 41149/07-10-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Μπάκουλης Δημ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωρ.),5)Ζώγκος Ανδρ.,6)Καραμαλίκη Μαρία(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Γκουργιώτη Αλεξ.),7)Πανταζής Βασ.,

Α π ό ν τ ε ς

1)Παππάς Αντ., 2) Κορδώσης Χρ..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 332η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής», λέγει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής – ως διάδοχης επιτροπής, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, της Δημαρχιακής Επιτροπής – αποδίδεται λογαριασμός εντάλματος προπληρωμής. Στην συνέχεια θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, που έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής»

 

Με την υπ’ αριθμ.24/294/19-9-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εκδόθηκε το ένταλμα προπληρωμής ΧΕΠ 914/16 & 915/16 επ’ ονόματι της μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας Kαμπόσου Μαρίνας, προκειμένου να διαχειριστεί την πίστωση με ΚΑ 20/6262.0001 και τίτλο «Δαπάνη για μετατόπιση στύλων, παραλλαγή & βλάβες επί δικτύου ΔΕΗ και λοιπών ηλεκτρικών εγκ/σεων & λοιπές προσωρινές παροχές» συνολικού ποσού 1.725,74 €.

Από την διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής πληρώθηκε η παρακάτω δαπάνη στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.:

-Το ΧΕΠ 914/2016 ποσού 799,63 € που αντιστοιχεί στην από 4/10/2016 εντολή πληρωμής.

Το ΧΕΠ 915/2016 ποσού 926,11 € που αντιστοιχεί στην από 4/10/2016 εντολή πληρωμής.

Παρακαλούμε να εγκρίνετε την παραπάνω δαπάνη που έγινε από την υπόλογο Καμπόσου Μαρίνα σχετικά με την διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής Νο 914/2016 ποσού 799,63 & 915/2016 ποσού 926,11€ προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόδοση του λογαριασμού.

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση, την υπ’ αριθμ.24/294/2016 Απόφαση Ο.Ε., τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη

                                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.- Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για δαπάνη ποσού 1.725,74 €, που έγινε από την υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων κ.Kαμπόσου Μαρίνα, μόνιμη υπάλληλο, κλάδου Π.Ε.1 Διοικητικών με Βαθμό Δ΄, σχετικά με την διαχείριση των ενταλμάτων προπληρωμής υπ’ αριθμ. ΧΕΠ 914/2016 ποσού 799,63 € και ΧΕΠ 915/2016 ποσού 926,11€ από την πίστωση δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016, με ΚΑ 20/6262.0001 και τίτλο «Δαπάνη για μετατόπιση στύλων, παραλλαγή & βλάβες επί δικτύου ΔΕΗ και λοιπών ηλεκτρικών εγκ/σεων & λοιπές προσωρινές παροχές» συνολικού ποσού 1.725,74 €.

 

Β.- Απαλλάσσει την κ. Καμπόσου Μαρίνα από υπόλογο του ανωτέρω ποσού, το οποίο έχει διατεθεί για πληρωμή στην ΔΕΔΔΗΕ για “Δαπάνη για μετατόπιση στύλων, παραλλαγή & βλάβες επί δικτύου ΔΕΗ και λοιπών ηλεκτρικών εγκ/σεων & λοιπές προσωρινές παροχές”.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27/332/2016.-

Leave a Comment