Απόφαση αριθμ. 27/334/2016

                                                                 Αριθμός Πρακτικού 27

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 11-10-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 11η Οκτωβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 41149/07-10-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Μπάκουλης Δημ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωρ.),5)Ζώγκος Ανδρ.,6)Καραμαλίκη Μαρία(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Γκουργιώτη Αλεξ.),7)Πανταζής Βασ.,

Α π ό ν τ ε ς

1)Παππάς Αντ., 2) Κορδώσης Χρ..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 334η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός υπολόγων για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής», θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

 

Θέμα : «Ορισμός οικονομικού υπολόγου για δαπάνες Κ.Τ.Ε.Ο. 2016»

 

Σύμφωνα με το άρθρο 172 παρ. 1,2 του Ν.3463/2006 και άρθρου 32 παρ. ΒΔ 17-5/15.6.1959 με απόφαση Δημαρχιακής επιτροπής εκδίδεται ένταλμα προπληρωμής για δαπάνες που είναι αδύνατη ή απρόσφορη η έκδοση χρηματικού εντάλματος.

Ο Δήμος Κορινθίων πρέπει να αναθέσει σε υπόλογο την διαχείριση εντάλματος προπληρωμής, προκειμένου αυτός να προβεί σε πληρωμές δαπανών προς το Κ.Τ.Ε.Ο. Κορίνθου για δαπάνες ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. των αυτοκινήτων του Δήμου Κορινθίων.

Για τους ανωτέρω λόγους ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Κορινθίων Σακαρέλης Σωτήριος ειδικότητας ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων αναλαμβάνει με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής το συνολικό ποσό των 3.000,00 € προκειμένου να πληρώσει την ανωτέρω υποχρέωση προς το Κ.Τ.Ε.Ο. Κορίνθου, βάση του αρθρ. 172 παρ. 1,2 του Ν 3463/2006 και άρθρου 32 παρ. 1 ΒΔ 17 – 5/15.6.1959 .

Η ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Οι ανωτέρω ανάγκες θα ικανοποιηθούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού με Κ.Α.00/ 6331.

0003 και τίτλο «Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων Κ.Τ.Ε.Ο.» προϋπολογισμού 20.000,00 €.

 

Συνημμένα:

Κατάσταση οχημάτων του Δήμου Κορινθίων προς τεχνικό έλεγχο.

 

 

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΥΚΛΟ-

ΦΟΡΙΑΣ

ΜΑΡΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΤΥΠΟΣ

ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΛΗΞΗΣ

ΙΣΧΥΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΥ

(ΚΤΕΟ)

1

ΚΗΗ 2902

MITSUBISHI

 

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

20/11/2015

2

ΚΗΗ 2911

VOLVO

VOLVO 5TI FE

ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ

ΠΡΑΣΙΝΟ

30/10/2016

3

ΚΗΗ 2914

OPEL

OPEL 07J COMBO

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ

31/10/2016

4

ΚΗΗ 2919

MERCEDES

MERCEDES 1829K

ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ

ΠΡΑΣΙΝΟ

29/10/2016

5

ΚΗΗ 2931

MERCEDES

MERCEDES 952.50

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

05/11/2016

6

ΚΗΗ 2940

MERCEDES

MERCEDES 952.50

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

29/10/2016

7

ΚΗΗ 2942

VOLVO

VOLVO FE

ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ

ΠΡΑΣΙΝΟ

03/11/2016

8

ΚΗΗ 2947

MAN

MAN TGM 18.340 4X2 BB

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

15/12/2016

9

ΚΗΗ 2950

IVECO

 

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

24/02/2017

10

ΚΗΗ 5452

VOLVO

VOLOVO FL E5

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

30/10/2016

11

ΚΗΗ 5467

MERCEDES

ATEGO 1828 K 4X2

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

10/05/2017

12

ΚΗΙ 4148

MAZDA

MAZDA B 2500 4X4 CAB PLUS

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΠΡΑΣΙΝΟ

24/05/2016

13

ΚΗΙ 5477

RENAULT

RENAULT FDCCH5

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

22/03/2017

14

ΚΗΙ 5483

MAN

MAN

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ

02/11/2016

15

ΚΗΙ 5484

FORD

FORD TFB FFL

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΠΡΑΣΙΝΟ

18/05/2017

16

ΚΗΙ 5490

MERCEDES

MERCEDES 952.50

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

30/10/2016

17

ΚΗΙ 5494

HYUNDAI

HYUNDAI 749 H-1

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

15/11/2015

18

ΚΗΙ 5499

MERCEDES

MERCEDES 970.06

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

29/10/2016

19

ΚΗΙ 5501

RENAULT

RENAULT PREMIUM 270DCI

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

02/11/2016

20

ΚΗΙ 5513

MERCEDES

MERCEDES 970.05

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

30/10/2016

21

ΚΗΙ 5514

RENAULT

RENAULT MIDLUM

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

29/10/2016

22

ΚΗΙ 5515

RENAULT

RENAULT 44AGL

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

29/10/2016

23

ΚΗΙ 5516

MERCEDES

MERCEDES 2P0 G18

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

29/10/2016

24

ΚΗΙ 5517

SCANIA

SCANIA LB111

ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ

ΠΡΑΣΙΝΟ

05/12/2016

25

ΚΗΥ 2102

MERCEDES

MERCEDES 1922K

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

04/11/2016

26

ΚΗΥ 2153

MERCEDES

MERCEDES 2153

ΓΕΡΑΝΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ

16/01/2016

27

ΚΗΥ 2184

MERCEDES

MERCEDES 1722

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

02/11/2016

28

ΚΗΥ 2192

MITSUBISHI

MITSUBISHI L200

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

06/11/2016

29

ΚΗΥ 2193

MERCEDES

MERCEDES 814

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ

29/10/2016

30

ΚΗΥ 2202

MERCEDES

MERCEDES 970.07

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

01/03/2017

31

ΚΗΥ 2209

MERCEDES

MERCEDES 970.07

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

24/02/2017

32

ΚΗΥ 2219

MAN

MAN 18264

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

18/05/2017

33

ΚΗΥ 2226

VW

VW 003 CADDY

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ

15/11/2015

34

ΚΗΥ 2244

MAN

MAN 18.264

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

02/11/2016

35

ΚΗΥ 5112

MERCEDES

MERCEDES 95.250

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

02/11/2016

36

ΚΗΥ 5136

RENAULT

 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

30/10/2016

37

ΥΟΧ 1104

SCANIA

SCANIA P93ML4X2Z

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

15/12/2016

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.- Την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή δαπανών προς το Κ.Τ.Ε.Ο. Κορίνθου για δαπάνες ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. των αυτοκινήτων του Δήμου Κορινθίων, που αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω κατάσταση στο ιστορικό της παρούσης, συνολικού ποσού 3.000,00€.

Β.- Ορίζει υπόλογο υπάλληλο του Δήμου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το σχετικό ένταλμα προπληρωμής, τον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Σακαρέλη Σωτήριο Κλάδου ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων με βαθμό Β΄, στον οποίο δίνει εντολή να αναλάβει με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής και να διαχειρισθεί το ανωτέρω συνολικό ποσό, το οποίο θα βαρύνει την πίστωση δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016, με Κ.Α. 00/6331.0003 και τίτλο «Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων Κ.Τ.Ε.Ο.» προϋπολογισμού 20.000,00 € (Α.Ο.Ε. 25/312/2016).

Γ.- Το συνολικό ποσό του εντάλματος προπληρωμής ορίζεται σε τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00€).

Δ.- Ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού ορίζεται μέχρι και την 30-11-2016.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27/334/2016.-

 

Leave a Comment