Απόφαση αριθμ. 3/10/2016

 

Αριθμός Πρακτικού 3

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 28-03-2016

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη – Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 28η Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της αριθμ. 11447/24-03-2016, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της,  για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Στ. Κεφάλας, 4)Κων. Ζήμος, 5)Παν. Λαμπρινός, 6)Γεωργ. Μουρούτσος

Α π ό ν τ ε ς

1)Μαρ. Καραμαλίκη, 2) Κων. Δημητρόπουλος, 3) Μαρ. Δημητριάδη-Κακούρου.

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 10η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί λήψης κανονιστικής απόφασης χρήσης παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων   Δήμου Κορινθίων» θέτει υπόψη της επιτροπής την αριθμ. 35438/10-08-2015 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

Εισήγηση  για λήψη Κανονιστικής  απόφασης χρήσης παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κορινθίων

 

Σας διαβιβάζουμε σχέδιο κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Κορινθίων, προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας μας και παρακαλούμε για τη συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης από τα αρμόδια όργανα του Δήμου με θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ο οποίος έχει ως εξής:

 

Άρθρο 1 : Αντικείμενο και σκοπός του Κανονισμού

 Αντικείμενο του κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων, για τη χρήση των πλατειών, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, δρόμων  και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, που είτε διαρκώς είτε πρόσκαιρα, χαρακτηρίζονται και χρησιμοποιούνται ως κοινόχρηστοι χώροι, σε όλη την έκταση του Δήμου Κορινθίων, εντός των διοικητικών ορίων του.

 

 Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι:

·    Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου Κορινθίων.

·    Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων.

·    Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών και η διευκόλυνση της κίνησης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) στους κοινόχρηστους χώρους καθώς και όλων των προσώπων που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, όπως ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά, μητέρες με καροτσάκια.

·    Η απρόσκοπτη πρόσβαση οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, Πυροσβεστικά κ.τ.λ.) σε κάθε χώρο του Δήμου.

·    Η δημιουργία όρων θεμιτής λειτουργίας  των επιχειρήσεων και της κοινωνίας μεταξύ τους.

 

Άρθρο 2: Νομικό πλαίσιο

Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 «Κανονιστικές Αποφάσεις» του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α’/08-06-2006) με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» και της παραγράφου ια). των άρθρων 72,73,83  και 84  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/07-06- 2010) με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου.

Για την σύνταξη του παρόντος Κανονισμού λήφθηκαν υπόψη :

1.   Ο Αστικός Κώδικας και ιδιαίτερα τα άρθρα 967,968, 970.

2.   Το Β.Δ. της 24-09-1958 (ΦΕΚ 171 Α’/20-10-1958) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων» και ειδικότερα το άρθρο 13 «Τακτικά έσοδα εκ τελών και δικαιωμάτων χρήσεως πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων».

3.   Ο Ν.1043/1980 (ΦΕΚ 87Α’/16-04-1980) «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως διατάξεων τινών της “περί αναπήρων και θυμάτων πολέμου ισχυούσης νομοθεσίας”».

4.   Ο Ν.1080/1980 (ΦΕΚ 246 Α’/22-10-1980) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων» και ειδικότερα το άρθρο 3 «Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων».

5.  Ο Ν.1337/1983 (ΦΕΚ 33Α’/14-03-1983) με θέμα «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις.

6.  Ο Ν.1416/1984 (ΦΕΚ18Α’/21-02-1984) με θέμα «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της δημοτικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την ενίσχυση της Αποκέντρωσης και την ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

7.       Ο Ν.1828/1989 (ΦΕΚ 2Α’/03-01-1989) με θέμα «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 26 «Τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τα έσοδα των δήμων και κοινοτήτων».

8.       Η υπ’ αριθ. 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59Δ’/03-02-1989) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Κτιριοδομικός Κανονισμός»

9.       Ο Ν.1900/1990 (ΦΕΚ 125Α’/17-09-1990) με θέμα «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (π.δ. 323/1989), δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης (ν. 1622/1986), εσόδων δήμων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις»

10.   Ο Ν.2323/1995 (ΦΕΚ 145Α’/13-07-1995) με θέμα «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις».

11.   Ο Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57Α’/23-03-1999) με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και ειδικότερα του άρθρου 9 «Σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς», της παραγράφου 12 του άρθρου 34 «Στάση και στάθμευση», του άρθρου 47 «Εργασίες και εναπόθεση υλικών στις οδούς» και του άρθρου 48 «Κατάληψη τμήματος οδού και πεζόδρομου».

12.   Ο Ν.3542/2007 (ΦΕΚ 50Α’/02-03-2007) με θέμα «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κωδ. ν.2696/1999, ΦΕΚ 57/Α’)».

13.   Η υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/01-07-2003 (ΦΕΚ 946Β’/09-07-2003) απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ με θέμα «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια».

14.   Η υπ’ αριθ. 6952/14-02-2011 (ΦΕΚ 420Β’/16-03-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΚΑ και Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, με θέμα «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».

15.   Ο Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224Α’/08-10-2001) με θέμα «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».

16.   Η υπ’ αριθ. οικ.7588/12-02-2004 απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 372Β’/ 24-02-2004) με θέμα «Συμπλήρωση της οικ.52716/20-11-2001 απόφασης περί κατασκευών και εγκαταστάσεων στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια οικοδομής», καθώς και η εγκύκλιος 12/2002 του ΥΠΕΧΩΔΕ με αριθμ. Πρωτ.56990/28-3-2002.

17.   Ο Ν.3254/2004 (ΦΕΚ 137Α’/22-07-2004) με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 16 «Ρυθμίσεις θεμάτων παράνομης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων».

18.  Ο Ν.3648/2008 (ΦΕΚ 38Α’/29-02-2008) με θέμα «Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις».

19. Η Εγκύκλιος 3/2011 του ΥΠΕΚΑ με αριθ. πρωτ. οικ.13612/24-03-2011 και θέμα «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της με αρ. 52907/28-12-2009 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ ”Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών” (ΦΕΚ 2621 Β’31-12-2009)».

20. Η υπ’ αριθ.30619/2080/12  (ΦΕΚ β’/324/18-2-2013) απόφαση Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου με θέμα «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)Δήμου  Κορινθίων»,όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αρίθμ. 13168/1074/14  (ΦΕΚ β’/499/28-2-2014) όμοια. 

21. Ο Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249Α’/25-11-2011) με θέμα «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 20 «Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ), Συγκρότηση» και το άρθρο 21 «Αρμοδιότητες».

22.Ο Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14Α’/02-02-2012) με θέμα «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

23. Ο Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79Α’/09-04-2012) με θέμα «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός»

24.Ο Ν.1577/1985 (ΦΕΚ 210Α’/18-12-1985) με θέμα «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός», ως προς τις διατάξεις του που εξακολουθούν να ισχύουν, (υπό την έννοια ότι δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού).

25.Η Εγκύκλιος 12/2012 του ΥΠΕΚΑ με αριθ. πρωτ. οικ.63661/20-12-12 και θέμα

« Ανακοίνωση της Αποφ-63234/19-12-12 του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ “‘Εγκριση Τεύχους Τεχνικών Οδηγιών Εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ Ν-4067/12)”».

26.Το Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών για την εφαρμογή του Ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ.), που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.63234/19-12-2012 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

27.Η υπ’ αριθ. Υ1 γ/ΓΠ/οικ.96967/08-10-2012 (ΦΕΚ 2718Β’/08-10-2012) απόφαση Υπουργού Υγείας με θέμα «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις».

28.Ο Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118Α‘/15-5-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις»

29.ο Ν. 4203/2013, άρθρο 15 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις»

30.Η ΚΥΑ 725/23/5-1-2012 (ΦΕΚ5/β’/2012), περί διαδικασίας χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

31.Ο υπ΄ αρίθμ. 528/075/23-6-2009 κανονισμός της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΦΕΚ β’/1375/10-7-2009) περί καθορισμού των τελών Διέλευσης , των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη την Ελλάδα.

32.Ο ν.4257/14 (ΦΕΚ Α’/93/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

33.Ο Ποινικός Κώδικας  άρθρα 292, 458

34.και κάθε άλλη διάταξη σε ισχύ που ρυθμίζει θέματα του παρόντος κανονισμού.

35.Τις υπ΄αρίθμ. αποφάσεις: 18/14 Δ.Κ Λεχαίου,14/14 Δ.Κ Άσσου,3/14 Τ.Κ Περιγιαλίου, 6/14 Τ.Κ Κάτω Άσσου,5/14 Τ.Κ Σολομού, 9/14 Τ.Κ Αγ. Ιωάννη,17/14 Δ.Κ Αθικίων,132/2014 Δ.Κ Κορίνθου,9/14 Τ.Κ Χιλιομοδίου,5/14 Τ.Κ Αγγελοκάστρου,8/14 Τ.Κ Κόρφου,12/14 Δ.Κ Σοφικού, 2/15 Τ.Κ Ξυλοκέριζας,4/14 Δ.Κ Εξαμιλίων,15/14 Δ.Κ Αρχαίας Κορίνθου, 4/14 Τ.Κ Κουταλά,36/14 Δ.Κ  Γαλατακίου,5/14 Τ.Κ Κατακαλίου,4/14 Τ.Κ Αγίου Βασιλείου, 66/15 Τ.Κ Αγιονορίου, 7/14 Τ.Κ Στεφανίου,7/14 Τ.Κ Κλένιας.

Άρθρο 3: Ορισμοί

Γενικά :

Τα κοινόχρηστα πράγματα είναι εκτός συναλλαγής και ανήκουν είτε στο δημόσιο (αιγιαλός, παραλία) είτε στους ΟΤΑ, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διαχείριση και την αξιοποίησή τους κατά τρόπο που να μην αναιρεί την κοινή χρήση (άρθρο 970 του ΑΚ) και να προάγει την κοινή ωφέλεια (άρθρο 969 του Α. Κ ).

Ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 970) δίνει το δικαίωμα στην Αρχή, στην κυριότητα της οποίας βρίσκεται το κοινόχρηστο πράγμα, να παραχωρήσει σε ιδιώτες δικαιώματα επ’ αυτού και να εισπράττει τέλη (άρθρο 3 του Ν. 1512/1985 και άρθρο 3 του Ν. 1080/1980) ή να συνάπτει με ιδιώτες συμβάσεις μίσθωσης του κοινόχρηστου πράγματος (Ν. 2009/1992).

Ο νομοθέτης συχνά δίδει το δικαίωμα παραχώρησης συγκεκριμένου ποσοστού του κοινόχρηστου πράγματος, αφήνοντας το υπόλοιπο ελεύθερο για την κοινή, ανεμπόδιστη χρήση (άρθρο 3 του Ν.1080/1980 για τις πλατείες).

 

·                     Κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κοινής χρήσης ελεύθεροι χώροι (οδοί, πεζοδρόμια ,πλατείες, πεζόδρομοι, άλση και γενικά οι προορισμένοι για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι) που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο.». (Παράγραφος 39 του άρθρου 2 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν. 4067/2012 – ΦΕΚ 79Α’/09-04-2012). Ως Κοινόχρηστος χώρος  θεωρείται και το δάπεδο χώρων μεταξύ της θέσης των προσόψεων των ισογείων των οικοδομών και των εγκεκριμένων οικοδομικών γραμμών(στοές και το υπέδαφος αυτών καθώς και αποτμήσεις γωνιών οικοδομικών τετραγώνων), που αποτελούν οι χώροι αυτοί προεκτάσεις πεζοδρομίων και έχουν αφεθεί στην κοινή χρήση.

 

·                     Πράγματα κοινής χρήσης είναι ιδίως τα νερά με ελεύθερη και αέναη ροή, οι δρόμοι, οι πλατείες, οι γιαλοί, τα λιμάνια και οι όρμοι, οι όχθες πλεύσιμων ποταμών, οι μεγάλες λίμνες και οι όχθες τους.». (Άρθρο 967του Αστικού Κώδικα)

 

·                     Ιδιωτικοί δρόμοι, πλατείες και λοιποί χώροι κοινής χρήσεως που έχουν σχηματισθεί με οποιοδήποτε τρόπο, έστω και κατά παράβαση των κειμένων πολεοδομικών διατάξεων, και που βρίσκονται μέσα σε εγκεκριμένα σχέδια πόλεων, θεωρούνται ως κοινόχρηστοι χώροι που ανήκουν στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα. Για τους χώρους αυτούς δεν οφείλεται καμία αποζημίωση. Σε περίπτωση όμως που οι χώροι αυτοί καταργούνται με το σχέδιο πόλεως, προσκυρώνονται κατά τις κείμενες διατάξεις». (άρθρο 28Ν.1337/1983 (ΦΕΚ 33Α’/14-03-1983)) « Σε κοινόχρηστα πράγματα μπορούν να αποκτηθούν με παραχώρηση της Αρχής κατά τους όρους του νόμου ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώματα εφόσον με τα δικαιώματα αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση.». (Άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα)

 

·                     Τέλος, είναι η χρηματική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους, έναντι ειδικού ανταλλάγματος (αντιπαροχής), το οποίο συνίσταται στη χρησιμοποίηση ορισμένου δημοτικού χώρου ή υπηρεσίας. Πρόκειται για τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα, με την έννοια ότι είναι ανάλογο του οφέλους που αποκομίζει ο φορολογούμενος από τη χρήση του παραχωρούμενου χώρου (ΣτΕ 140/1989)

·                     Άδειες χρήσης κοινόχρηστου χώρου, είναι ατομικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες υπόκεινται σε ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου, του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/1980, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Ειδικότερα η χορήγηση άδειας χρήσης Κοινόχρηστου χώρου σε εμπορικά καταστήματα και ιδίως σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προϋποθέτει την νόμιμη λειτουργία αυτών.

 

·                     Ανάκληση άδειας είναι η διοικητική πράξη κύρωσης, με την οποία αίρεται η ισχύς μιας άλλης διοικητικής πράξης, είτε αναδρομικά είτε για το μέλλον. Αποσκοπεί όχι στην ποινική τιμωρία αδικήματος αλλά στη συμμόρφωση του υπόχρεου, προς τις ρυθμίσεις του Νόμο και του παρόντος κανονισμού.

 

·                     Αυθαίρετη χρήση, θεωρείται η χρήση του Κοινόχρηστου χώρου, χωρίς την προηγούμενη άδεια της Δημοτικής Αρχής (ΣτΕ 766/87)

·                     Αυθαίρετη θεωρείται επίσης και η χρήση κοινόχρηστου χώρου, κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσης άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή έκταση του παραχωρημένου χώρου είτε τη διάρκεια της άδειας (άρθρο 13, παρ. 15, εδάφιο α’, Β.Δ. 24/9­20/10.1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80). Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από αρμοδίους υπαλλήλους του Δήμου ή από την Αστυνομική αρχή (άρθρο 13, παρ. 8, εδαφ. γ’, Β.Δ. 24/920/10.1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1900/90 & άρθρο 2, παρ. Α.29, Π.Δ. 23/2002 ΦΕΚ 19α).

ΑΡΘΡΟ 4: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Εκτός από το Δήμο Κορινθίων καμία άλλη αρχή ή νομικό πρόσωπο ή ίδρυμα δεν έχει αρμοδιότητα να εκδίδει άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στο Δήμο Κορινθίων ή έχουν παραχωρηθεί σ΄ αυτόν προς εκμετάλλευση.

Ο Δήμαρχος  ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος που του έχει εκχωρηθεί η αρμοδιότητα αυτή  χορηγεί την άδεια χρήσεως κοινοχρήστου χώρου, η οποία δεν δύναται να λήγει πέραν του ημερολογιακού έτους, στην οποία καθορίζεται η τοποθεσία, το είδος, η διάρκεια της χρήσης , το τέλος (αναγραφόμενης επ΄αυτού του γραμματίου είσπραξης με  εφάπαξ καταβολή  ή με ανάλυση δόσεων υπό την αίρεση εξόφλησης όλων των δόσεων εντός τασσόμενων προθεσμιών)

Όταν πρόκειται να χορηγηθεί άδεια χρήσης, η αστυνομική αρχή μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος του Δήμου, γνωματεύει αν υφίστανται λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων που επιβάλλουν τη μη χορήγηση της αιτουμένης άδειας οπότε αυτή δεν χορηγείται. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία η άδεια χορηγείται και χωρίς τη γνωμάτευση της αστυνομικής αρχής. (άρθρο 16 παρ.4 Ν.3254/04)

Χορηγηθείσα άδεια χρήσεως των χώρων ανακαλείται υποχρεωτικώς από το Δήμαρχο ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο εντός δεκαημέρου από την έγγραφη ειδοποίηση του από την αστυνομική αρχή, ότι συντρέχουν λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή οχημάτων ή ένεκα ληφθέντων μέτρων παρά δημοσίας, δημοτικής αρχής. Αυτή η ανάκληση συνεπάγεται επιστροφή μόνο του καταβληθέντος ποσού τέλους που αντιστοιχούσε στη χρονική περίοδο για την οποία ανακλήθηκε η χορηγηθείσα άδεια, καθοριζομένου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η γνώμη της Αστυνομικής Αρχής είτε θετική, είτε αρνητική, τυγχάνει υποχρεωτική Για τον Δήμο Κορινθίων. (ΓνΝΣΚ 375/1974).

Ο προτιθέμενος να χρησιμοποιήσει τους κοινόχρηστους χώρους ή το υπέδαφός τους, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, υποβάλλει πριν από τη χρήση σχετική αίτηση στον οικείο Δήμο . Στην αίτηση αναγράφονται:

(α) το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση της ασκούμενης επιχείρησης και

(β) η θέση, η έκταση και το είδος του αιτούμενου προς χρήση χώρου ως και η χρονική διάρκεια για την οποία αιτείται η παραχώρηση της χρήσης αυτού. 

Επίσης πριν τη χορήγηση αδείας ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση του παρόντος κανονισμού.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από το Δήμο Κορινθίων είναι η  μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών ,  με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα  με τη σχετική νομοθεσία. (άρθρο 285 ΔΚΚ).  Ειδικά η ανανέωση χορήγησης αδείας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου προϋποθέτει την εξόφληση των τελών κατάληψης Κ.Χ. προηγούμενων ετών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας  και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για τα φυσικά πρόσωπα λαμβάνονται υπόψη τα ατομικά χρέη, καθώς και τα χρέη συνυποχρέωσης και συνυπευθυνότητας, για τα οποία το φυσικό πρόσωπο έχει προσωπική ευθύνη για την καταβολή τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ενώ για τα νομικά πρόσωπα και τις ενώσεις προσώπων, λαμβάνονται υπόψη αφενός οι οφειλές τους, αφετέρου οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος άλλων προσώπων αλλά παράλληλα φέρουν τα ίδια την ευθύνη για την καταβολή τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κατά τα διαλαμβανόμενα στον Εμπορικό Νόμο και τον Αστικό Κώδικα .

            Πέραν της αίτησης υποβάλλει κατά περίπτωση και σύμφωνα με τη νομοθεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο –έγγραφο κρίνει απαραίτητο η υπηρεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να κάνουν χρήση κοινοχρήστου χώρου (καταστήματα, περίπτερα) καταθέτουν αίτηση στο τμήμα Εσόδων του Δήμου, με πλήρη στοιχεία, για χορήγηση άδειας, μέχρι 30/6 κατ’ έτος, με εξαίρεση τα νέα καταστήματα – επιχειρήσεις.

ΑΡΘΡΟ 5:ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, καθορίζονται με τον παρόντα κανονισμό

Οι χορηγούμενες άδειες, τόσο όσον αφορά στην κατάληψη του χώρου, όσο και στα τοποθετημένα σε αυτόν λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία εξοπλισμού, ισχύουν μέχρι του χρονικού διαστήματος που χορηγούνται, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Πριν εκδοθεί η άδεια, η χρήση Κοινόχρηστου χώρου θεωρείται αυθαίρετη (ΣτΕ 768/87)

Εκτός από την έγκριση του Δήμου Κορινθίων, στον οποίο ανήκει αποκλειστικά η αρμοδιότητα χορήγησης των αδειών χρήσης κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στον Δήμο ή έχουν παραχωρηθεί σ’ αυτόν προς εκμετάλλευση (παρ. 14 του αρθ. 13 του Β.Δ/τος της 24-09-1958, όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 3 του Ν.1080/1980 ), απαιτείται και η γνωμοδότηση ή έγκριση και άλλων συναρμοδίων φορέων σε όποιες περιπτώσεις προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, για οποιαδήποτε παρέμβαση σε κοινόχρηστο χώρο (π.χ. γνωμοδότηση Αστυνομικής Αρχής, έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.),έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας κ.τ.λ.).

Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών του Δήμου Κορινθίων, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών, πλάτους τουλάχιστον 1,50 μέτρων, του κρασπέδου μη υπολογιζόμενου, ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο

           Σε πεζοδρόμια πλάτους ίσου ή μικρότερου του 1,50 μ, δεν χορηγείται     καμία άδεια κατάληψης.

      Σε υφιστάμενα πεζοδρόμια ίσου ή μικρότερου    πλάτους του ενός (1,50) μέτρου η ζώνη διέλευσης πεζών καταλαμβάνει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου

Στους πεζόδρομους προβλέπεται ελεύθερη ζώνη με ελάχιστο πλάτος 3,50 μ. για την προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης όπως πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, οχήματα μεταφοράς ατόμων με αναπηρία κ.λ.π. που παραμένει ακάλυπτη καθ’ όλο το μήκος και πλάτος της.

Σε όλο το μήκος της ελεύθερης ζώνης κίνησης πεζών επιβάλλεται πραγματικό ελεύθερο ύψος ίσο με 2,20 μ. απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εμπόδιο (μαρκίζες, επιγραφές, σημάνσεις, πινακίδες, κλαδιά δέντρων, τέντες κ.λ.π.). ( παρ. 3 του αρθ. 2 της Υ.Α. 52907/2009).

Ιδιαίτερα σε χώρους στάσης, που υπάρχουν πεζούλια, καθιστικά, παγκάκια κλπ, η απόσταση  μπροστά από το καθιστικό θα πρέπει να είναι 2,20 μ (0,70 μ χώρος για τα πόδια του καθήμενου συν 1,50 μ για τη ζώνη της ελεύθερης διάβασης πεζού).

Σύμφωνα με του άρθρο 16 του ΝΟΚ/2012 ως ισχύει σήμερα, σε κοινόχρηστους χώρους ή χώρους παραχωρημένους σε κοινή χρήση απαγορεύεται να κατασκευάζονται κατακόρυφα στηρίγματα κινητών προστεγασμάτων. Κατακόρυφα στηρίγματα κινητών προστεγασμάτων επιτρέπεται να κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε άλλη θέση, ακόμη και σε τμήματα εξωστών που βρίσκονται υπεράνω κοινόχρηστων χώρων, εφόσον τα στηρίγματα αυτά εδράζονται στους εξώστες και δεν εξέχουν από το περίγραμμά τους.

         Η σκίαση των χώρων θα γίνεται, είτε με την τοποθέτηση τέντας με πτυσσόμενους βραχίονες (κασέτα) στην όψη του κτιρίου σε ύψος τουλάχιστον 3.00 μ ,εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, από το έδαφος και χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, είτε με ομπρέλες  που θα καλύπτουν επιφάνεια το πολύ ίση με αυτή του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου, χωρίς   διαφημιστικά μηνύματα.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση τεντών και ομπρελών με πάκτωση στο έδαφος (στην έννοια του πακτωμένου συμπεριλαμβάνονται και οι βιδωτές στο έδαφος ομπρέλες) και επιτρέπονται μόνο οι κινητές ομπρέλες (χωρίς να φέρουν διαφημιστικά στοιχεία ή επιγραφές, με διάμετρο  μέχρι  4μ.και ύψος όχι μικρότερο από 2,50 μ.

Η σκίαση των χώρων θα προσαρμόζεται πλήρως στο διαμορφωμένο αστικό περιβάλλον και με απόλυτο σεβασμό στο πράσινο.(ορά άρθρο 5 παρ. 11 περ.Ι)

Εντός των δημοσίων κοινόχρηστων χώρων επιτρέπονται μόνο οι κατασκευές και οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 20 του ΝΟΚ, με τους όρους που περιγράφονται σ’ αυτό και με τις διευκρινίσεις που παρέχονται στο άρθρο 20 του Τεύχους Τεχνικών Οδηγιών για την εφαρμογή του ΝΟΚ.

           Οι παραπάνω κατασκευές υλοποιούνται από τον Δήμο Κορινθίων, από άλλους Δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες,     ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (με την οποία εγκρίνεται η κατ’ αρχήν επέμβαση σε κοινόχρηστο χώρο αποκλειστικά και μόνο για την πραγματοποίηση των απαριθμούμενων στο παραπάνω άρθρο έργων και κατασκευών) και κατόπιν γνωμοδότησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Για όσες από τις κατασκευές που επιτρέπεται να πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους (σύμφωνα με τα παραπάνω), δεν απαιτείται άδεια οικοδομής, εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις περί κατασκευών σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους της υπ’ αριθμ. 52716/2001 Υ.Α. (ΦΕΚ 1663Β’/13-12-2001) με θέμα «Κατασκευές και εγκαταστάσεις σε κοινόχρηστους χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια δόμησης », καθώς και η Εγκύκλιος 12/56990/28-3­2002 του ΥΠΕΧΩΔΕ (αρθ. 20 του Τεύχους Τεχνικών Οδηγιών για την εφαρμογή του ΝΟΚ, ως ισχύουν σήμερα.

     Οι κατασκευές (πέργολες-στέγαστρα) σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Κορινθίων θα προσαρμοστούν αρχιτεκτονικά σύμφωνα με την  πρότυπη αρχιτεκτονική μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου που θα ολοκληρωθεί έως το τέλος Aπριλίου και σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις . Η μελέτη θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Κορινθίας .

 Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση παιχνιδιών –παιχνιδομηχανών  σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου. Επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση παραχώρησης χώρου για λειτουργία λούνα παρκ, λοιπών θεαμάτων που εμπεριέχουν και λειτουργία τέτοιων παιχνιδιών.

Στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο δεν επιτρέπεται:

α) οποιαδήποτε διαφημιστική πινακίδα, αφίσα ή ανακοίνωση, τοποθέτηση  μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, μόνιμη κατασκευή, ή άλλη επέμβαση για την τοποθέτηση των ειδών επαγγελματικού εξοπλισμού.

    Σε κάθε περίπτωση η παραχώρηση άδειας χρήσης και ανάπτυξης επαγγελματικού εξοπλισμού τελεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ανθυγιεινές εστίες ούτε κάθε είδους δυσμενείς παράγοντες και κίνδυνοι από ατυχήματα τόσο στον κοινόχρηστο όσο και στον περιβάλλοντα αυτόν χώρο.

β) μόνιμη κατασκευή (υποστυλώματα, καθίσματα, για τοποθέτηση συσκευών προβολής και τηλεοράσεων, φωτιστικοί στύλοι κ.τ.λ.). Απαγορεύεται η τοποθέτηση στοιχείων εξοπλισμού (μπαρ, ψυγείων, πιατοθηκών, διακοσμητικών στοιχείων κ.λπ).

γ) η αυθαίρετη εναέρια διέλευση καλωδίων, ο έντονος φωτισμός καθώς και η σύνδεση με το δημοτικό φωτισμό. Οι επιχειρηματίες θα μεριμνούν για την ηλεκτροδότηση του χώρου σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου.

δ) η γραμμική τοποθέτηση των στοιχείων με τρόπο που να καθιστούν το χώρο περίκλειστο.

ε) η αποθήκευση τραπεζοκαθισμάτων και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού τόσο στον κοινόχρηστο όσο και στον περιβάλλοντα χώρο.

στ) η επέκταση των εργασιών των καταστημάτων και των επιτηδευματιών κάθε μορφής (συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, συναρμολογήσεις επίπλων κτλ.).

ζ) κάθε παρέμβαση που εμποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του αστικού εξοπλισμού που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος (παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων, ράμπες, στάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς κ.τ.λ.).

η)κάθε παρέμβαση που εμποδίζει την ανάδειξη και η προβολή των μνημείων  της πόλης.

Θ)κάθε παρέμβαση ή πρόκληση φθοράς σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο διαμόρφωσης χώρου

Ι) Κάθε  καταστροφή, φθορά, κλάδεμα η κοπή δένδρων, φυτών, λουλουδιών και γενικά πρασίνου που βρίσκεται σε πλατείες, νησίδες, πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους. Η τοποθέτηση τέντας δεν θα παρακωλύει –εμποδίζει την ανάπτυξη των δέντρων.

   Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω οριζόμενα ο Δήμος έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, πέραν της επιβολής προστίμων που προβλέπονται από αποφάσεις του Δήμου.

 Τρόπος διάθεσης κοινόχρηστων χώρων

– Επιτρέπεται η παραχώρηση χωρίς δημοπρασία όταν οι χώροι βρίσκονται μπροστά από καταστήματα ή την προβολή τους, για χώρους μπροστά από την υπό ανέγερση οικοδομή για χρήση τους από τους ανοικοδομούντες, για χώρους που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση τεχνικών έργων.

– Χωρίς δημοπρασία επιτρέπεται επίσης η χρήση πλατειών όπου λειτουργούν καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια ή παρεμφερείς επιχειρήσεις και καταστήματα που έχουν πρόσοψη ή προβάλλονται στην πλατεία.

– Σε περίπτωση που αδιάθετος κοινόχρηστος χώρος δεν βρίσκεται σε προβολή ή στην πρόσοψη καταστήματος και δεν θίγονται συμφέροντα τρίτου, τότε δύναται να διατεθεί με δημοπρασία (Π.Δ 270/81 ως ισχύει) στην  οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι όμοροι (δίπλα) ως προς  την παραχωρούμενη έκταση εκμεταλλευτές χώρων και ειδικά για την περίπτωση πεζοδρόμων και οι έναντι εκμεταλλευτές του υπό παραχώρηση χώρου.

– Όταν ο αιτούμενος χώρος βρίσκεται μπροστά από άλλο κατάστημα, κτίριο κ.α ,  τότε απαιτείται με μέριμνα του αιτούντος  η προσκόμιση  έγγραφης συγκατάθεσης δήλωσης(σε ετήσια βάση) του χρησιμοποιούντος  ή και εφόσον δεν προσκρούει σε διάταξη κανονισμού της πολυκατοικίας. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι του ενός η προσκόμιση έγγραφης συγκατάθεσης γίνεται με μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας .Η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στους χώρους αυτούς θα είναι εναρμονισμένη με την άδεια λειτουργίας του καταστήματος ή τυχόν επέκτασή της.

– Στους πεζόδρομους επιτρέπεται τα καταστήματα να τοποθετούν τραπεζοκαθίσματα στην πρόσοψή τους επί της ίδιας ρυμοτομικής γραμμής ή και στην προβολή τους (έναντι ρυμοτομική γραμμή με δημοπρασία), δεδομένου ότι στο κέντρο θα παραμένει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 3,50 μέτρα που θα διαγραμμίζεται.

– Σε πεζοδρόμια με παρεμβολή δρόμου, επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων μόνο επί της πρόσοψης εκτός των περιπτώσεων που τα καταστήματα προβάλλονται σε πλατεία. (ορά και παρ. 22)Σε περίπτωση ύπαρξης κοινόχρηστου χώρου στην έναντι πλευρά, και εφόσον δεν θίγονται δικαιώματα άλλου, απαιτείται δημοπρασία για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.

 Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χορηγείται άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και λειτουργία τους. Ο παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος θα πρέπει να είναι σε λογική συνάρτηση με τον αριθμό τραπεζοκαθισμάτων που δικαιούται το κατάστημα να αναπτύξει σε εξωτερικό χώρο.

 Ο παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος, δύναται να οριοθετείται με διαγράμμιση  με     την επιμέλεια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου .

          Κάθε κατάληψη εκτός των ορίων του παραχωρημένου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και την ευθύνη φέρει ο υπεύθυνος του    καταστήματος

  Οι διάδρομοι που βρίσκονται μέσα στο χώρο που τοποθετούνται τραπεζοκαθίσματα και εξυπηρετούν τη λειτουργία του καταστήματος, προσμετρώνται κανονικά ως κατάληψη.

Η καθαριότητα του Κοινόχρηστου χώρου είναι ευθύνη του υπευθύνου του καταστήματος που έχει λάβει τη σχετική άδεια χρήσης. Με τη λήξη των αδειών ή εάν ο χώρος δεν χρησιμοποιείται, και με ευθύνη της επιχείρησης, απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο όλα τα αντικείμενα. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, ο Δήμος με τα συνεργεία του προβαίνει στην απομάκρυνση των αντικειμένων, με τη συνδρομή της οικείας Αστυνομικής Αρχής και επιβάλλει ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο, που καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τους χώρους τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης.

           Οι καταστηματάρχες έχουν την υποχρέωση να διευκολύνουν το έργο της υπηρεσίας καθαριότητας (απόσυρση τραπεζοκαθισμάτων, λοιπών στοιχείων) ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια της καθαριότητας της πλύσης και της περισυλλογής των απορριμμάτων .

    Ο έλεγχος της τήρησης της νομιμότητας γίνεται από την Ελληνική Αστυνομία              ή άλλο όργανο που του έχει ανατεθεί ή αρμοδιότητα αυτή, την Υγειονομική Υπηρεσία, κάθε αρμόδια αρχή που ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες του Δήμου και επιτροπές που ορίζονται ή θα συστήσει το Δημοτικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό.

Απαγορεύεται η ανάρτηση πανώ, αεροπανώ ή άλλων ομοίων αντικειμένων για οποιονδήποτε λόγο, σε οδούς, πλατείες, ή άλλους κοινόχρηστους χώρους, στις προσόψεις των κτιρίων και στους ακάλυπτους χώρους, καθώς και επί της ρυμοτομικής γραμμής, όταν υπάρχει πρασιά. Στις προσόψεις των κτιρίων  η τοποθέτηση κάθετων πινακίδων θα είναι εναρμονισμένη με τις ισχύουσες διατάξεις περί απόστασης από το έδαφος , πλάτους κ.α .

Επιτρέπεται η χρήση κοινόχρηστων χώρων που δεν βρίσκονται μπροστά από καταστήματα ή στην προβολή αυτών, εφόσον δεν αναιρείται εξ ολοκλήρου η ιδιότητα του κοινόχρηστου χώρου, απαιτείται δε πάντοτε για την εκμετάλλευσή τους η διενέργεια δημοπρασίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις περί όρων διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων.

Για τον τρόπο παραχώρησης της χρήσης κοινοχρήστων χώρων γενικά εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80, του ν. 3463/2006 καθώς και οποιαδήποτε άλλη διάταξη  ρυθμίζει το θέμα αυτό.

 Η χρήση των πλατειών διατίθεται στους εκμεταλλευόμενους τα σε αυτές καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, παρεμφερείς επιχειρήσεις και      καταστήματα.

     Προκειμένου  περί πλατειών  που προβάλλονται καταστήματα χρησιμοποιούμενα ως καφενεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία ή παρεμφερείς επιχειρήσεις, σε κάθε εκμεταλλευτή τούτων παραχωρείται αναλόγως της προσόψεως του καταστήματος αυτού η χρήση του εβδομήκοντα τοις εκατό ( 70% ) του αντιστοιχούντος στην προβολή του χώρου, το υπόλοιπο δε τριάκοντα τοις εκατόν ( 30% ) του χώρου, διατίθεται από  το Δήμαρχο ή  τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο που του έχει εκχωρηθεί η αρμοδιότητα αυτή  στους ίδιους εκμεταλλευτές  εφ’ όσον   δεν παρακωλύεται ουσιωδώς η ελευθέρα χρήση του.

      Σε περίπτωση μη χρησιμοποιήσεως από τον δικαιούμενο του αναλογούντος σε αυτόν κοινοχρήστου χώρου της πλατείας, η χρήση του χώρου τούτου δύναται να παραχωρηθεί από το δήμο σε εκμεταλλευτές συνεχόμενων μετ’ αυτού καταστημάτων, αναλόγως της προσόψεώς των. Αν υπάρχουν καταστήματα περισσότερα του ενός που έχουν πρόσοψη σε χώρο πλατείας ο χώρος θα διατίθεται κατ΄ αναλογία του μήκους των προσόψεων λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις αρχές του κανονισμού και η παραχώρηση να μην ξεπερνά τον προβλεπόμενο συνολικό χώρο κάλυψης της πλατείας. Απαγορεύεται  σε κατάστημα  η χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου που δεν έχουν πρόσοψη σε πλατεία. Η χρήση  θα διατίθεται στους εκμεταλλευτές  των περί  αυτήν καταστήματα, εφόσον  αυτά προβάλλονται  στην πλατεία, ως πλατεία  νοούμενης  της επιφάνειας  που λόγω θέσεως  και τρόπου κατασκευής της είναι  προορισμένη για κυκλοφορία  και παραμονή  του κοινού  για ανάπαυλα.

     H τυχόν παρεμβολή μεταξύ των παραπάνω καταστημάτων και της πλατείας  δρόμου δεν εμποδίζει  την παραχώρηση σε αυτά για εκμετάλλευση χώρου της πλατείας, εφόσον τα καταστήματα αυτά προβάλλονται στην πλατεία, δεδομένου ότι ο νομοθέτης δεν προβλέπει τέτοιο περιορισμό. (ΣτΕ 2875/1988).

Aπαγορεύεται η παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων έμπροσθεν εισόδων όμορων      κατοικιών ή καταστημάτων.

Ειδικότερες αρχές και απαγορεύσεις κατά περίπτωση αναφέρονται συγκεκριμένα και στο άρθρο 7- κατηγορίες χρήσεων κοινόχρηστων χώρων.

ΑΡΘΡΟ 6: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ –ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ

Το τέλος ορίζεται  ετήσιο  με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τετραγωνικό μέτρο  ανεξαρτήτως χρόνου χρήσεως  και αναλόγως της περιοχής της πόλης ή του χωριού εις την οποία κείται ο χρησιμοποιούμενος χώρος. 

Ειδικά σε περιπτώσεις κατάληψης πεζοδρομίου ή οδού από αυτούς που εκτελούν οποιασδήποτε φύσεως  τεχνικοοικοδομικές εργασίες , το τέλος ορίζεται  μηνιαίο  κατά ζώνες με απόφαση του συμβουλίου και κατά τετραγωνικό μέτρο. (άρθρο 13 περιπτ. α και β παρ.3 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως  αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 1828/1989 και την παρ.2τουάρθρου16τουΝ.3254/2004)

Η επιβολή του τέλους γίνεται αδιαφόρως της διάρκειας χρήσης του κοινόχρηστου χώρου. (ΣτΕ 2666/1991 Τμ. Α’)

Σε κάθε άλλη περίπτωση, το τέλος ορίζεται με  απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 7: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

1.      ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

1.1 Επιτρέπεται, μετά από άδεια του Δήμου Κορινθίων και γνωμοδότησης της Αστυνομικής Αρχής, η χρήση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων  από  καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα  με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους. Σε περίπτωση γωνιακού καταστήματος, τα στοιχεία που αφορούν στην χρήση θα παρουσιάζονται αναλυτικά για τον κάθε δρόμο.

Στον παραχωρούμενο χώρο η κατάληψη συνίσταται μόνο από τα εξής λειτουργικά

στοιχεία επαγγελματικού εξοπλισμού για τα οποία γνωμοδοτεί η Τεχνική Υπηρεσία:

Τραπεζοκαθίσματα

Πινακίδα (stand) με τον τιμοκατάλογο/μενού/ προσφορές του καταστήματος

Στοιχεία σκίασης  και προστασίας από τη βροχή που διακρίνονται σε ομπρέλες και τέντες.

Τοποθέτηση κινητών διαφανών με ξύλινη ή μεταλλική περιμετρική κορνίζα υαλόφρακτων -ανεμοφρακτών ύψους έως 1,60 μ, μόνο για τους μήνες από Οκτώβρη έως και Απρίλιο και όχι στην έμπροσθεν πλευρά  ώστε σε κάθε περίπτωση ο χώρος να μην είναι περίκλειστος.

Κινητά θερμαντικά-ψυκτικά συστήματα εφόσον πληρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας

Ζαρντινιέρες.

 

1.2

ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

  

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ (1)

ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (2)

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (3)

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (4)

 

 Κολοκοτρώνη (από οδό Δαμασκηνου μέχρι οδό Κολιάτσου)

 Έως 4 μέτρα επί της πρόσοψης των καταστημάτων εκατέρωθεν του πεζόδρομου σε συνδιασμό με άρθρο 5.

 Ο ελεύθερος χώρος κίνησης ορίζεται στον κεντρικό χώρο του πεζόδρομου με πλάτος 3,50 μέτρα

 

 

 Πυλαρινού (από οδο Δερβενακίων μέχρι οδό Αποστόλου Παύλου)

 Έως 4 μέτρα επί της πρόσοψης των καταστημάτων εκατέρωθεν του πεζόδρομου

->>-

 

 

 Περιάνδρου (από οδο Δαμασκηνού μέχρι οδό Κολιάτσου)

Έως  4 μέτρα επί της πρόσοψης των καταστημάτων εκατέρωθεν του πεζόδρομου

->>-

 

 

Κολιάτσου (από Σίσυφου έως τέρμα θάλασσα)

Έως  4 μέτρα επί της πρόσοψης των καταστημάτων εκατέρωθεν του πεζόδρομου

->>-

 

 

 Κύπρου (από οδό Εθνικής Αντιστάσεως μέχρι οδό Απ. Παύλου)

 Έως 4 μέτρα επί της πρόσοψης των καταστημάτων εκατέρωθεν του πεζόδρομου

->>-

 

 

 Εθν. Αντίστασης (από οδό Δαμασκηνού μέχρι οδό Κύπρου)

 Έως 4 μέτρα επί της πρόσοψης των καταστημάτων εκατέρωθεν του πεζόδρομου.

->>-

 

 

 Ερμού (από οδό Δαμασκηνού μέχρι οδό Κύπρου)

 Έως 4μέτρα επί της πρόσοψης των καταστημάτων εκατέρωθεν του πεζόδρομου

->>-

 

 

 Βησσαρίωνος (από οδό Δαμασκηνού μέχρι οδό Αναξαγόρα)

Έως  4 μέτρα επί της πρόσοψης των καταστημάτων

Το υπόλοιπο τμήμα 3.5 μ έως τα δέντρα παραμένει ελεύθερο

 

 

 Πεζόδρομος Μ. Αλεξάνδρου (Κ. Παλαμά- Σίνα)

 Επέκταση από την υπάρχουσα κόκκινη γραμμή του τοπ. σχεδίου κατά 1,4 μέτρα

 

Τοπογραφικό διάγραμμα Ν. 01

 

 Πεζόδρομος Μ. Αλεξάνδρου (Σίνα- Γ. Παπανδρέου)

  Ότι ισχύει και στην ανωτέρω περίπτωση.

 

 

 

 Πεζόδρομος Μ. Αλεξάνδρου (Γ. Παπανδρέου- Πηγάσου)

  Επέκταση από την υπάρχουσα κόκκινη γραμμή του τοπ. σχεδίου κατά 4,5 μέτρα

 Θα παραμείνει ελεύθερος διάδρομος 1,5 μ. από το κράσπεδο .

 

Τοπογραφικό διάγραμμα Ν. 02

 

Γωνία Μ. Αλεξάνδρου-Σινα

Για το Ο.Τ 410 και επί του προσώπου αυτού επί της οδού Σίνα ορίζεται από την Κόκκινη γραμμή έως το εξωτερικό όριο του Κ.Χ του Ο.Τ  409

 

Τοπογραφικό διάγραμμα Ν. 01

Α-

 Πεζόδρομοι λοιποί Δήμου

 Επιτρέπεται  η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε ζώνη πλάτους 1 – 4 μέτρα, ανάλογα του πλάτους του πεζόδρομου

 Ο ελεύθερος χώρος κίνησης ορίζεται σε πλάτος τουλάχιστον 3,50 μέτρα

 Το τοπογραφικό διάγραμμα θα εγκρίνεται κατά περίπτωση 

Α-     

 Πεζοδρόμια Δήμου

Επιτρέπεται  η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ή σκαμπό με ψιλά τραπέζια (ύψους έως 0,90 μ)έμπροσθεν του καταστήματος  και σε πλάτος τέτοιο ώστε να απομένει ελεύθερος χώρος 1,5 μέτρων για τη διάβαση πεζών .

 

 Το τοπογραφικό διάγραμμα θα εγκρίνεται κατά περίπτωση  αναλόγως του πλάτους του πεζοδρομίου και άλλων τοπικών ιδιαιτεροτήτων

 

ΠΛΑΤΕΙΕΣ

 

1

 Πλατεία Ελ. Βενιζέλου

 Ο Κοιν. χώρος α)από την οικοδομική γραμμή της οδού Κολοκοτρώνη μέχρι την οικοδομική γραμμή της οδού Εθνικής Αντίστασης και β)από την οικοδομική γραμμή της Εθνικής Αντίστασης μέχρι την οικοδομική γραμμή της Ερμού.(περιλαμβάνει τα κιόσκια και τον μη στεγασμένο χώρο).Πλάτος έως 5 μέτρα.

 

 

2

 Πλατεία Π. Τσαλδάρη

 Από 3-5 μέτρα και μέγιστο εμβαδόν καταλαμβανόμενης επιφανείας (συμπ/νου του τουριστικού περιπτέρου) 600 τ.μ. Οι χώροι θα μεταβάλλονται σε μέγεθος για κάθε κατάστημα αναλόγως του αριθμού των αιτήσεων.

 

 

3

 (Τουριστικά Περίπτερα)

 Για τα τουριστικά περίπτερα θα ισχύει η καταλαμβανόμενη επιφάνεια που προκύπτει από την αρχιτεκτονική μελέτη και τα τοπογραφικά σχέδια της Τεχνικής Υπηρεσίας.

 

 

4

 Φουαγιέ Θεάτρου

 

 Α) ο υπερυψωμένος χώρος στην πόρτα προς την πλατεία, με δυνατότητα τοποθέτησης πέργολας ή σκέπαστρου ή ομπρελών και β)ο χώρος βόρεια  επί της ανατολικής πλευράς του θεάτρου εμβαδού 150τ.μ με πλάτος έως 10 μ. και μήκος έως 15 μ. και τοποθέτηση μόνο ομπρελών.

 

5

 Πλατεία Σταύρου Ηλιόπουλου

Έως 4 μέτρα και μέγιστη κατάληψη 350τ.μ.συνολικά. Οι χώροι θα μεταβάλλονται σε μέγεθος για κάθε κατάστημα αναλόγως του αριθμού των αιτήσεων.

 

6

 Πλατεία κέντρου Αρχαίας Κορίνθου  (Πεζοδρομημένο Τμήμα)

 

 Εως 5 μέτρα επί της πρόσοψης των καταστημάτων . ελεύθερος χώρος διέλευσης στο κέντρο 3,5 μέτρα

 

7

 Λοιπές Πλατείες Δήμου

 

 Έως 4 μέτρα πλάτος και μέγιστη κατάληψη έως 15% της πλατείας.

 Το τοπογραφικό διάγραμμα θα εγκρίνεται κατά περίπτωση 

 

 Λοιποί Κοινόχρηστοι χώροι

 Λοιποί  κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται σύμφωνα με τις αρχές του παρόντος κανονισμού και εφόσον διασφαλίζεται η πρόσβαση πεζών ή και οχημάτων εκτάκτου ανάγκης όπου απαιτείται

 

 Το τοπογραφικό διάγραμμα θα εγκρίνεται κατά περίπτωση 

Στην ανάπλαση η οποία έχει πραγματοποιηθεί πάνω από το εγκιβωτισμένο τμήμα του ποταμού Ξηριά απαγορεύεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ή η χρήση του από επαγγελματίες με οιονδήποτε τρόπο .

           

 

1.3  Χορήγηση άδειας για 1η φορά

Προκειμένου να χορηγηθεί η Άδεια Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων για 1η φορά μετά την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, ο ενδιαφερόμενος θα απευθύνεται κατ’ αρχάς με αίτησή του στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων. Η αίτηση του ενδιαφερόμενου θα συνοδεύεται από:

α. Τοπογραφική αποτύπωση υπογεγραμμένη από μηχανικό ή σκαρίφημα, στο οποίο να απεικονίζεται η ακριβής θέση του καταστήματος, οι είσοδοι και τα παράθυρα των όμορων καταστημάτων ή κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψής του και ο περιβάλλων χώρος (πλάτος πεζοδρομίου ή πεζόδρομου ή χώρος πλατείας, πλάτος οδού και ο δικαιούμενος προς παραχώρηση χώρος σύμφωνα με την κανονιστική απόφαση). Σε περίπτωση που εντός ή πλησίον του αιτούμενου κοινόχρηστου χώρου υφίστανται δέντρα ή στοιχεία του αστικού εξοπλισμού (κάδοι απορριμμάτων, κιγκλιδωμάτων, παγκάκια, στύλοι) θα πρέπει επίσης να απεικονίζονται στο τοπογραφικό. Την αποτύπωση θα συνοδεύει και υπεύθυνη δήλωση ότι τα σχέδια τηρούν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

β. Την Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος και πρόσφατη απόδειξη ταμειακής μηχανής ή τιμολογίου.

γ. βεβαίωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν .1599/1986 με την συγκατάθεση του χρησιμοποιούντος ή και εφόσον δεν προσκρούει σε διάταξη κανονισμού πολυκατοικίας.

Η Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών θα γνωμοδοτεί σχετικά για την παραχώρηση του αιτούμενου χώρου βάση των ανωτέρω στοιχείων και θα διαβιβάζει το αίτημα στο τμήμα εσόδων. Εν συνεχεία, ο ενδιαφερόμενος θα απευθύνεται στο τμήμα Εσόδων προσκομίζοντας Ενημερότητα του Ταμείου του Δήμου Κορινθίων περί μη οφειλών στο Δήμο για τέλη, φόρους, πρόστιμα ή εισφορές ή νόμιμης ρύθμισής τους, προκειμένου να του χορηγηθεί η Άδεια Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για το τρέχον έτος.

Προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια χρήσεως, η Αστυνομική Αρχή, πρέπει να γνωμοδοτήσει εάν υφίστανται λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων.

Χορήγηση γνωμοδότησης από την τεχνική υπηρεσία τοποθέτησης σκιαδιών και λοιπών λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους   που έχουν παραχωρηθεί για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

Η αίτηση του ενδιαφερόμενου συνοδεύεται από:

– Τοπογραφική αποτύπωση υπογεγραμμένη από μηχανικό ή σκαρίφημα.

– Τεχνική έκθεση για προδιαγραφές λειτουργικών στοιχείων (σκιάδια κ.α)

– Υπεύθυνη δήλωση για καλή συντήρηση λειτουργικών στοιχείων

         Η άδεια αφορά σε σκιάδια, τραπεζοκαθίσματα, πινακίδες (stand)τιμών ή και άλλα επιτρεπόμενα στοιχεία που εξυπηρετούν τη λειτουργία ή τον εξωραϊσμό  των χώρων των τραπεζοκαθισμάτων.

Όλα τα στοιχεία, στα οποία αναφέρεται η άδεια, τοποθετούνται μέσα στα όρια του παραχωρημένου χώρου και σε καμιά περίπτωση δε δημιουργούν περιχαρακωμένες περιοχές, μετατρέποντας τον κοινόχρηστο χώρο σε ιδιωτικό. Επίσης, δεν επιτρέπεται να τροποποιούν ή να προξενούν φθορές σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο διαμόρφωσης ή φύτευσης.

·                     Σε περίπτωση που η άδεια αφορά σε χώρους όπου τα τραπεζοκαθίσματα καταλαμβάνουν αξιόλογη έκταση ή και σε ευαίσθητα από άποψη περιβάλλοντος ή ιστορικότητας κ.α  σημεία, τόσο η μορφή των σκιαδίων όσο και των υπόλοιπων λειτουργικών και διακοσμητικών στοιχείων δύναται  να προκύπτει μετά από συνολική μελέτη που εκπονείται από την αρμόδια Υπηρεσία. Μέχρι την εκπόνηση γενικότερα για τον τύπο, τη μορφή και το χρωματισμό των τραπεζοκαθισμάτων , σκιαδίων κ.α θα γνωμοδοτεί η Τεχνική υπηρεσία .

1.      Ανανέωση άδειας

Για την ανανέωση Άδειας Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου, εφόσον δεν υπάρχει μεταβολή, δεν απαιτείται η θεώρηση νέου σχεδιαγράμματος από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και η εκ νέου γνώμη της αστυνομικής αρχής, αλλά θα πραγματοποιείται βάσει των ήδη υποβληθέντων κατά τη διαδικασία χορήγησης της αρχικής άδειας από το τμήμα Εσόδων του Δήμου Κορινθίων. Θα προσκομίζεται επίσης Δημοτική ενημερότητα, άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης, φωτοτυπία τελευταίας άδειας  κοινόχρηστου χώρου που τυχόν έχει χορηγηθεί και υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση του παρόντος κανονισμού και ότι δεν υπάρχει καμία  μεταβολή. Σε περίπτωση μεταβολών η αίτηση θα κατατίθεται στην Δ/νση τεχνικών Υπηρεσιών. Η  ανάκληση αδείας για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 11, δίνει το δικαίωμα της μη ανανέωσης  στην υπηρεσία.

 

2. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

            Επιτρέπεται, κατόπιν άδειας του Δήμου Κορινθίων και γνωμοδότησης της Αστυνομικής Αρχής, η χρήση σε πεζόδρομους, πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους για έκθεση εμπορευμάτων.

Δεν επιτρέπεται η έκθεση προϊόντων τροφίμων και ποτών με εξαίρεση τα κηπευτικά και τα φρούτα, καταλαμβάνοντας χώρο 1μ από την οικοδομική γραμμή επί της πρόσοψης ,σε ειδικές κατασκευές -προθήκες χωρίς μόνιμη βάση, με γνωμοδότηση της Τεχνικής υπηρεσίας.

Η έκθεση εμπορευμάτων  από εμπορικά καταστήματα θα περιορίζεται 1μ από την οικοδομική γραμμή και σε ύψος που δεν θα ξεπερνά το 1,50 μ. Δεν επιτρέπονται , ομπρέλες , καθίσματα, στοιχεία εξωραϊσμού καταστήματος-ζαρντινιέρες κ.α, σταθερές κατασκευές επί των προσόψεων ή επί του χώρου παρά μόνο μεταφερόμενα στοιχεία έκθεσης (ενδεικτικός δειγματισμός), που με το κλείσιμο του καταστήματος θα απομακρύνονται.

Η Άδεια Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου με εμπορεύματα, θα χορηγείται, με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου (άρθρο 4) η οποία συνοδεύεται από:

– Τοπογραφική αποτύπωση υπογεγραμμένη από μηχανικό ή σκαρίφημα.

– Τεχνική έκθεση για προδιαγραφές λειτουργικών στοιχείων, όπου απαιτείται.

– Υπεύθυνη δήλωση για καλή συντήρηση λειτουργικών στοιχείων

Η άδεια αφορά σε προθήκες, πινακίδα (stand) τιμών που εξυπηρετούν τη λειτουργία ή τον εξωραϊσμό  των χώρων των εμπορευμάτων.

 

  3. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

 

     Α)ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο διεξάγεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’) σε πλατείες ή άλλους ανεξάρτητους, υπαίθριους, ελεύθερους, ιδιωτικούς, δημόσιους, δημοτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους.

Σύμφωνα με την παρ.1γ του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 και την παρ.2 του άρθρου 84 του Ν.3852/2010 το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας προτείνει τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.

 

Oι θέσεις  θα διαγραμμίζονται σύμφωνα με  σκαρίφημα της Τεχνικής  Υπηρεσίας για τη τοποθέτησή τους σε σημεία της πόλης όπου δεν ζημιώνει από καλαισθητική άποψη και από άποψη καθαριότητας την εμφάνιση της πόλης και δεν εμποδίζουν την κυκλοφορία των πεζών.

Β)ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

1. Κατ’ εξαίρεση, κατά την καλοκαιρινή περίοδο µπορεί να δίδονται µία φορά το χρόνο σε φυσικά πρόσωπα, άδειες παρασκευής και διάθεσης πρόχειρων γευµάτων κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν. 4264/14 µε διάρκεια ισχύος µέχρι τέσσερις (4) µήνες και για συγκεκριµένη θέση, εφαρµοζόµενων αναλόγως του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου. Οι άδειες χορηγούνται µε κλήρωση που διενεργείται µεταξύ των ενδιαφεροµένων, η διαδικασία της οποίας καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

2.Ομοίως κατά τη διάρκεια εκθέσεων, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, μπορεί να δίδεται άδεια κατάληψης χώρου από τον οικείο Δήμο σε κατόχους άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο την παροχή πρόχειρων γευμάτων κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 26, για ορισμένες ώρες και μόνο για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Οι ημέρες δραστηριότητας των εν λόγω πωλητών δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον αριθμό των ημερών της σχετικής εκδήλωσης και σε κάθε περίπτωση, εάν πρόκειται για ημερήσια εκδήλωση, επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται δύο ώρες πριν από την έναρξη της εκδήλωσης και δύο ώρες μετά τη λήξη αυτής. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των καθορισμένων θέσεων, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερομένων με ευθύνη του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. (παρ.2 άρθρο 29 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.9 του άρθρου 93 του Ν.4314/14).

 

Γ) ΚΑΝΤΙΝΕΣ

Στην έννοια του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου περιλαμβάνεται και η παροχή πρόχειρων γευμάτων στους διερχόμενους που παρασκευάζονται επί τόπου είτε εντός αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων οχημάτων (καντίνες) που σταθμεύουν σε συγκεκριμένη θέση και για χρόνο ίσο προς τη ληφθείσα άδεια είτε σε φορητές εγκαταστάσεις έψησης. (παρ.2 άρθρο 26 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’).

Καντίνες είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες παρασκευάζονται ή και διατίθενται υπαίθρια τρόφιμα και ποτά, λιανικώς σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους. ( απ. Υπ.Υγείας Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 2718/08.10.2012).
 Για την εγκατάσταση καντίνας δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας.
 Ο ωφέλιµος Καταλαμβανόμενος χώρος των κινητών καντινών πρέπει να είναι πέντε (5) τετραγωνικά µέτρα και να µην υπερβαίνει τα δέκα (10) τετραγωνικά µέτρα. Η άδεια χορηγείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σε θέσεις που καθορίζονται και οριοθετούνται από αυτό, στο χώρο της δικαιοδοσίας του σύμφωνα με τα οριζόμενα για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο .

Για τις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίµων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους εφαρμόζεται η υγειονοµική ∆ιάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/2012 (φεκ2718/τΒ/8-10-2012) ως ισχύει σήμερα και δεν επιτρέπεται έξω από τη καντίνα η τοποθέτηση ψυγείων, αντικειμένων, προθηκών κ.λ.π

 

             Δ)ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ

               Οι άδειες που εκδίδονται για το υπαίθριο εμπόριο της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν.4264/14 έχουν ισχύ όση και η διάρκεια της δραστηριότητας για την οποία εκδόθηκαν. (παρ.4 άρθρο 26 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’). Η κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου δεν μπορεί να υπερβαίνει το διάστημα αυτό.

Η διεξαγωγή των εμποροπανηγύρεων, ο ακριβής προσδιορισμός, καθορισμός των θέσεων, η διαδικασία συμμετοχής σε αυτές, οι άδειες , τα πωλούμενα είδη κ.λ.π καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Αρμόδια υπηρεσία διεκπεραίωσης διαδικασιών είναι το τμήμα Εμπορίου και Υπηρεσιών του Δήμου.

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ

Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μετά από πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίζονται οι λοιπές υπαίθριες οργανωμένες αγορές και ιδίως οι κυριακάτικες αγορές παλαιοπωλών και συναφών επιτηδευματιών, οι αγορές συλλεκτών, οι αγορές βιβλίων, οι ειδικές παραδοσιακές τοπικές αγορές συμπεριλαμβανομένων και των κυριακάτικων αγορών που λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι σήμερα διατάξεις και κάθε σχετική λεπτομέρεια για τη λειτουργία τους.

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, άδεια συμμετοχής σε εμποροπανηγύρεις κ.α στις οποίες καθορίζονται συγκεκριμένες θέσεις του Δήμου προϋποθέτει την πληρωμή του αναλογούντος τέλους με την προσκόμιση ενημερότητας του Ταμείου του Δήμου Κορινθίων περί μη οφειλών για τέλη, φόρους, πρόστιμα ή εισφορές ή νόμιμης ρύθμισής τους και τεκμαίρει  την ταυτόχρονη άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, όπου κρίνεται απαραίτητο,  με ενέργειες του τμήματος Εσόδων του Δήμου Κορινθίων.

4. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ

Δεν επιτρέπεται  η τοποθέτηση σε Κοινόχρηστους χώρους µηχανηµάτων τα οποία διαθέτουν ορισµένα είδη τροφίµων ή ποτών, όπως ζαχαρώδη προϊόντα, αναψυκτικά, ποτά, ροφήµατα, τοστ, κ. λ. π. Σύμφωνα με την απόφαση Υπ. Υγείας Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718/β΄/8-10-2012) Οι προϋποθέσεις του προς εγκατάσταση χώρου είναι οι εξής:

-Να διασφαλίζει συνεχή παροχή ηλεκτρικής ισχύος και νερού για ανθρώπινη κατανάλωση όταν απαιτείται από το τρόφιμο που διατίθεται μέσω των μηχανημάτων.

-Να προστατεύεται επαρκώς από την έκθεση σε καιρικές συνθήκες.

-Να μην στεγάζεται σε σημεία που υπάρχουν δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν αλλοιώσεις στα προσφερόμενα τρόφιμα ή ποτά όπως διαδρόμους τουαλετών, χώρους υψηλού κονιορτού, αναθυμιάσεων κ.α. (άρθρο 12, παρ. γ απόφαση Υπ. Υγείας Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718/β΄/8-10-2012)

 5. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, ΤΣΙΡΚΟ, ΛΟΙΠΑ ΘΕΑΜΑΤΑ

Στην υπ’ αριθ. 76936/3992/07.12.1987 (ΦΕΚ 783/31.12.1987 τεύχος Β’) απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ ορίζεται ότι για τις προσωρινές λυόμενες κατασκευές διαμόρφωσης στεγασμένων ή μη χώρων, για θεάματα, ακροάματα και παιχνίδια, όπως θέατρα, κινηματογράφοι, χώροι συναυλιών, χώροι παιχνιδιών (λούνα παρκ) και επιδείξεων (τσίρκα) απαιτείται άδεια εγκατάστασης της κατασκευής στον κοινόχρηστο χώρο από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.

Η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγείται, κατόπιν χορήγησης προέγκρισης, σύμφωνα με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά του Π.Δ 12/2005 Αρμόδια υπηρεσία αδειοδοτήσεων είναι το τμήμα Εμπορίου και Υπηρεσιών του Δήμου.

Σε κάθε περίπτωση έχουν εφαρμογή οι εκάστοτε ισχύοντες κανονισμοί πυρασφάλειας – πυροπροστασίας καθώς και οι διατάξεις του από 15.5.1956 β. δ/τος “περί κανονισμού θεάτρου-κινηματογράφου” (ΦΕΚ 123/Δ) καθώς και του ν.δ/τος 917/1971 “περί εγκαταστάσεως δημοσίων εν γένει θεαμάτων εις κοινόχρηστους χώρους” (ΦΕΚ 140/Α/1971).

Ο έλεγχος των παραπάνω κατασκευών από άποψη αισθητικής και ασφάλειας της κατασκευής διενεργείται από την αρμόδια πρωτοβάθμια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθ. 31252/1530/20.5.1987 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος – Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων “Σύσταση, σύνθεση και λειτουργία Επιτροπών Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ)” (ΦΕΚ 482/Δ).

Ο χώρος παραχωρείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία . Θα κατατίθεται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ποσό της οποίας θα καθορίζεται με σχετική απόφαση και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μεγαλύτερο από το 200% του αναλογούντος τέλους, και θα επιστρέφεται μετά το τέλος της σύμβασης και εκπλήρωσης όλων των όρων της. Η εγγυητική μπορεί να εκπέσει ύστερα από διαπίστωση των αρμοδίων οργάνων  ελέγχου κατ΄ ελάχιστον δύο φορές της παραβίασης των όρων που προβλέπονται  στο άρθρο 13 παρ. 6 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 παρ.4 του ν. 3254/04).

Το χρονικό διάστημα της παραχώρησης ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα στο χώρο όπου αυτή λειτουργεί, πράγμα το οποίο πρέπει να αναφέρεται στο σώμα της σχετικής σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε εξόφληση του μισθώματος πριν την εγκατάστασή του. Τόσο η σύμβαση παραχώρησης του χώρου  όσο και η προέγκριση όπου απαιτείται  δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, που χωρίς αυτή δεν επιτρέπεται η άσκηση της δραστηριότητας. Οι επιχειρηματίες έχουν την ευθύνη καθαριότητας του παραχωρούμενου χώρου και σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ. Πριν την αποχώρησή τους ενημερώνουν την υπηρεσία καθαριότητας , ώστε να ελεγχθεί ο χώρος για την επιστροφή της εγγυητικής.

Επιτρέπεται η παραχώρηση χώρου για την πόλη της Κορίνθου στη θέση Μπαζώματα Αγίου Νικολάου πλησίον Αθλητικών Εγκαταστάσεων, στην Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου και στην Πλατεία Π. Τσαλδάρη. Σε κάθε περίπτωση χρήσης χώρου ή άλλου που αυτός θα καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ, θα τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις.

 

6. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 Η αίτηση υποβάλλεται στο Τμήμα Εσόδων   και συνοδεύεται από ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης ή έντυπο σχετικό της ΔΟΥ, άδεια λειτουργίας ,Δημοτική Ενημερότητα και σχέδιο θεωρημένο από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου, με τον αιτούμενο χώρο και τον περιβάλλοντα (είσοδοι κτιρίων, πλάτος πεζοδρομίου ή πεζόδρομου, οδού κ.α) και λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τη νόμιμη λειτουργία κατά περίπτωση. Η αίτηση υποβάλλεται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη διενέργεια  .

Σε κάθε άλλη περίπτωση η παραχώρηση γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και πάντα με την προϋπόθεση της νόμιμης λειτουργίας και την καταβολή εξολοκλήρου του προβλεπόμενου τέλους στο Δήμο.

Επιτρέπεται η χρήση κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια, πεζόδρομοι, πλατείες ή τμήματα αυτών) με προσωρινές άδειες κατάληψης για τη διενέργεια μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων, εγκαίνια καταστημάτων, εκθέσεις εταιρειών κ.α  κάθε παραχώρηση γίνεται με άδεια του Δημάρχου ή  του καθ΄ ύλην Αντιδημάρχου µετά από έγκριση της Αστυνοµικής Αρχής και της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, µε την προϋπόθεση να µην δηµιουργηθεί πρόβληµα τόσο σε διπλανούς ιδιοκτήτες καταστηµάτων όσο και στο κυκλοφοριακό και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας.

Για τις εκθέσεις με αντικείμενο την προβολή βιομηχανικών, γεωργικών, χειροτεχνικών προϊόντων και υπηρεσιών (με εξαίρεση τις εκθέσεις εικαστικών τεχνών) απαιτείται ανακοίνωση-γνωστοποίηση στο οικείο Δήμο και απαιτείται άδεια καταλληλότητας του χώρου που χορηγείται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου .

 Επιτρέπεται η πώληση βιβλίων σε εκθέσεις ή εκδηλώσεις, εφόσον το αντικείμενό τους είναι συναφές με το περιεχόμενο των βιβλίων. Επίσης, επιτρέπεται η πώληση βιβλίων σε υπαίθριους χώρους από φορείς εκδοτών ή βιβλιοπωλών (Ν.4254/14 ,άρθρο 1,υποπ.ΣΤ4).

Σε φορείς-ιδιώτες που θέλουν να κάνουν προβολή ορισμένων προϊόντων τους κ.α θα παραχωρείται χώρος μέχρι τρείς συνεχόμενες ημέρες, ενώ για εγκαίνια καταστημάτων η άδεια θα χορηγείται για συγκεκριμένες ώρες.

 

Δεν χορηγούνται άδειες για μόνιμη κατάληψη. Η παραχώρηση της χρήσης γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.

 Οι διαστάσεις των περιπτέρων (σε περίπτωση που απαιτείται) δε θα υπερβαίνουν τα 5 τ.μ, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο δημοτικό φωτισμό.

Το τέλος που αναλογεί θα καταβάλλεται εξολοκλήρου στο Δήμο πριν τη χορήγηση της σχετικής άδειας. Στις εκδηλώσεις με σκοπό την προώθηση  προϊόντων και την προβολή μηνυμάτων  το τέλος επιβάλλεται σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου περί καθορισμού τελών διαφήμισης.

 Ο Δήμος δίνει προτεραιότητα στην απρόσκοπτη κυκλοφορία πεζών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των οχημάτων καθώς και στην ομαλή λειτουργία των καταστημάτων.

 Οι άδειες χορηγούνται για συγκεκριμένο χώρο και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και σε καμία περίπτωση για την κατάληψη του οδοστρώματος.

 Σε περίπτωση που υπάρχει συνυπευθυνότητα με άλλους φορείς, είναι απαραίτητο να προσκομίζεται η σύμφωνη γνώμη του άλλου φορέα.

Επιτρέπεται η χρήση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου για τους ανωτέρω σκοπούς γενικά όπου δεν αναφέρεται (π.χ για την περίπτωση των εγκαινίων) σύμφωνα με τις αρχές του παρόντος κανονισμού ή σε καθορισμένες περιοχές όταν εξειδικεύεται.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :

                                               αίτηση (οριζόμενα άρθρο 4)

                                               Δημοτική ενημερότητα

                                               ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ της επιχείρησης ή έντυπο της αρμόδιας ΔΟΥ περί χορήγησης Α.Φ.Μ

                       σκαρίφημα θεωρημένο από την τεχνική υπηρεσία (με τα στοιχεία όπως αναλύονται στο άρθρο 7, παρ 1.3 περ.α) όταν κρίνεται απαραίτητο.

                       υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση του παρόντος κανονισμού καθώς και οποιοδήποτε  άλλο έγγραφο απαιτηθεί κατά περίπτωση που δεν μπορεί να προβλεφθεί.

           Οι φορείς είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση της καθαριότητας, την προστασία από κάθε μορφής ρύπανσης ή ζημιών του παραχωρούμενου χώρου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες επιφορτίζονται με την επιτήρηση  των χώρων που πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις και στις περιπτώσεις  πρόκλησης ζημιών θα ζητείται από τους οργανωτές το κόστος αποκατάστασης.

Οι άδειες κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, μετά από σχετική αίτηση, θα εκδίδονται ατελώς, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία,  για  εγκαίνια καταστημάτων και εκδηλώσεων κατά προτεραιότητα αιτημάτων σχολείων και μαθητών , Νομικών Προσώπων του Δήμου και πολιτιστικών φορέων και αθλητικών συλλόγων του Δήμου μας,  φορέων, σωματείων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κ.α με την προϋπόθεση ότι πραγματοποιούν εκδηλώσεις κοινωνικού σκοπού και οφέλους  και δωρεάν συμμετοχής του Κοινού. Στις άδειες που χορηγούνται ατελώς για κοινωνικό και πολιτιστικό σκοπό δεν επιτρέπεται εμπορική διαφήμιση.

 

ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Για τη Δ.Ε Κορίνθου

Δ.Κ Αρχαίας Κορίνθου:κοινόχρηστος χώρος πέριξ Ξενία Αρχαίας Κορίνθου

Δ.Κ εξαμιλίων: Κοινόχρηστος περιβάλλων χώρος κεντρικής πλατείας Εξαμιλίων

Τ.Κ Σολομού: Χώρος πλατείας περιλαμβανομένου θεατρικού χώρου

Τ.Κ Ξυλοκέριζας:κοινόχρηστος χώρος πέριξ του πολιτιστικού Κέντρου Ξυλοκέριζας

Δ.Κ Κορίνθου: Πλατείες, πεζόδρομοι ,πεζοδρόμια όπως αναφέρονται στο άρθρο 7, παρ. 1, περ. 1.2 (ονομασία (1))

 

Για τη Δ.Ε Σαρωνικού

Δ.Κ Γαλατακίου:Επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστων χώρων (πλατειών κ.α)

Δ.Κ Αθικίων: Επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστων χώρων (πλατειών κ.α)

Τ.Κ Αγίου Ιωάννη:Πλατεία πλησίον Δημοτικού καταστήματος, κοινόχρηστος χώρος πέριξ παιδικής χαράς και πέριξ γηπέδου-καταργηθέντος Δημοτικού σχολείου.

Τ.Κ Κατακαλίου: Επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστων χώρων (περιβάλλων χώρος κοιν. καταστήματος κ.α)

 

Για τη Δ.Ε Σολυγείας

Τ.Κ Κόρφου:Κοινόχρηστος χώρος πλησίον παιδικής χαράς

Τ.Κ Αγγελοκάστρου:Κοινόχρηστος χώρος πέριξ προαυλίου χώρου παλαιού δημοτικού σχολείου.

Δ.Κ Σοφικού:Κοινόχρηστος χώρος πλησίον Ι.Ν. Αγίας Τριάδος-θέση ρέμα, πλησίον Ι. Ν Ευαγγελιστρίας, ανοιχτού θεάτρου και θέση ρέμα πλησίον υποκαταστήματος τραπέζης.

 

Για τη Δ.Ε Άσσου-Λεχαίου

Δ.Κ Λεχαίου:Κοινόχρηστος χώρος στη θέση ¨Ράχη¨

Δ.Κ Άσσου:χώρος πλατείας Ηρώων στο πρώην κοινοτικό κατάστημα Άσσου.

Τ.Κ Περιγιαλίου:χώρος πλατείας Ελευθερίας.

Τ.Κ Κάτω Άσσου:κοινόχρηστος χώρος πλησίον παιδικής χαράς

 

Για τη Δ.Ε Τενέας

Τ.Κ Αγιονορίου: Επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστων χώρων (πλατειών κ.α)

Τ.Κ Κλένιας:Πλατεία και κοινόχρηστος  χώρος πέριξ δημοτικού καταστήματος.

Τ.Κ Στεφανίου:χώρος πλατείας

Τ.Κ Αγίου Βασιλείου:Κεντρική πλατεία.

Τ.Κ Κουταλά:κεντρικές πλατείες Σπαθοβουνίου, Μαψού και Κουταλά

Τ.Κ Χιλιομοδίου:κεντρική πλατεία

 

 7. ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

 

Επιτρέπεται η παραχώρηση των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου πλησίον των κουβουκλίων των περιπτέρων για τοποθέτηση ψυγείων, σταντ κ.α . Οι θέσεις λειτουργίας των ήδη υφισταμένων αδειών είναι:

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ:

– Επί της οδού Απόλλωνος ,πλησίον εξόδου αρχαιολογικού χώρου στην Αρχαία Κόρινθο

– Πλατεία μουσείου, έμπροσθεν ΞΕΝΙΑ στην Αρχαία Κόρινθο

– Πλησίον κεντρικής πλατείας Εξαμιλίων στα Εξαμίλια

– Μ. Αλεξάνδρου και Κ. Παλαμά, παραλία Καλάμια στην Κόρινθο

– Κύπρου και Εθνικής Αντίστασης στην Κόρινθο

– Γ. Παπανδρέου και Απ. Παύλου στην Κόρινθο

– Μ. Αλεξάνδρου μεταξύ των οδών Βλάσση Μαυραγάνη και Πριφτοπούλου στην Κόρινθο

– Γ. Παπανδρέου και Περιάνδρου στην Κόρινθο

– Εθν. Αντίστασης και Αράτου στην Κόρινθο

– Γ. Παπανδρέου και Αγ. Όρους γωνία στην Κόρινθο

– Έναντι στρατοπέδου στην Κόρινθο

– Κολιάτσου και Κολοκοτρώνη στην Κόρινθο

– Έναντι φυλακών επί του πεζοδρομίου του ΔΟΝΑΚ στην Κόρινθο

– Λεωφόρος Κορίνθου 57 στην Κόρινθο

– Γ. Παπανδρέου 58 στην Κόρινθο

– Εθνικής Αντίστασης και Αράτου στην Κόρινθο

– Πυλαρινού και Ερμού στην Κόρινθο

– Κολιάτσου 14 στην Κόρινθο

– Ερμού 43 στην Κόρινθο

– Δερβενακίων και Κολιάτσου στην Κόρινθο

– Κολιάτσου 49-51 στην Κόρινθο

– Κύπρου και Κολοκοτρώνη στην Κόρινθο

– Πατρών και Νοταρά στην Κόρινθο

– Κολιάτσου 63 στην Κόρινθο

– Αγ. Νικολάου και Περιάνδρου στην Κόρινθο

– Συμβολή Λεωφόρου Αθηνών και Ποσειδωνίας (πλησίον ΟΣΕ) στην Κόρινθο

– Απ. Παύλου 37 και Κολιάτσου στην Κόρινθο

– Εθν. Αντίστασης και Αδειμάντου στην Κόρινθο

– Συμβολή οδών Κολιάτσου και Ερμού στην Κόρινθο

– Αγίου Νικολάου 19 στην Κόρινθο

– Δαμασκηνού και Δημοκρατίας στην Κόρινθο

– Εθν. Αντίστασης και Κ. Παλαμά στην Κόρινθο

– Κολοκοτρώνη και Πυλαρινού στην Κόρινθο

– Πυλαρινού και Περιάνδρου στην Κόρινθο

– Πατρών και Σίνα στην Κόρινθο

– Ερμού και Κύπρου στην Κόρινθο

– Κολιάτσου 40 στην Κόρινθο

– Εθν. Ανεξαρτησίας και Δαμασκηνού στην Κόρινθο

– Κύπρου και Εθν. Αντίστασης στην Κόρινθο

– Άργους 24 στην Κόρινθο

– Δυτικότερα επί της Εθν. Αντίστασης (πλευρά του μικρού πάρκου) στην Κόρινθο

– Πατρών 62 στην Κόρινθο

– Έναντι νοσοκομείου στην Κόρινθο

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ

– κεντρική πλατεία, παραπλεύρως Ι.Ν Ευαγγελιστρίας στο Σοφικό

– επί της κεντρικής οδού, πλησίον Ι .Ν Αγίας Τριάδος στο Σοφικό

– επί της κεντρικής οδού , πλησίον ταβέρνας Σταβέντο στον Κόρφο

 

                ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ:

– επί της λεωφόρου Επιδαύρου, πλησίον ουζερί Σπύρου στα Λουτρά Ωραίας Ελένης

– πλησίον κτιρίου ΚΑΠΗ, στα Αθίκια

– κεντρική πλατεία Αθικίων στα Αθίκια

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΝΕΑΣ:

– Επί της κεντρικής οδού, Πλησίον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου, στο Χιλιομόδι

– Επί της κεντρικής οδού, έναντι καφέ Μπίτζιου στο Χιλιομόδι

– Έναντι κοινοτικού καταστήματος στον Αγ. Βασίλειο

 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ

– Συμβολή των οδών Π.Ε.Ο Κορίνθου-Πατρών  – Χρυσάνθου Θεοφάνη στο Λέχαιο

– Διασταύρωση ΚΤΕΟ –θέση Αγ. Γεράσιμος στο Λέχαιο

– Συμβολή των οδών Π.Ε.Ο Κορίνθου-Πατρών και Πλατεία Λαζανά στον Άσσο

– Συμβολή των οδών Π.Ε.Ο Κορίνθου-Πατρών και Δημοκρατίας  στον Άσσο

– Επί της Π.Ε.Ο Κορίνθου-Πατρών , έναντι οδού Αγ. Νικολάου στο Περιγιάλι

 

Ο καθορισμός (χωροθέτηση) των θέσεων καθώς και η αναλογία παραχώρησης των θέσεων, που αφορά τόσο σε νέες θέσεις όσο και σε αυτές που έχουν κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο θα γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4093/12 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από τον ν. 4257/2014. Οι προϋποθέσεις παραχώρησης , η διαδικασία χορήγησης αδειών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τα περίπτερα καθορίζεται στον κανονισμό λειτουργίας περιπτέρων του Δήμου.

 

   8 .  ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Επιτρέπεται η κατάληψη κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Κορινθίων για τοποθέτηση από κοινωφελείς επιχειρήσεις, οργανισµούς, φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα κ.α  τηλεφωνικών θαλάµων, ΑΤΜ τραπεζών κ.λ.π. στους κοινόχρηστους χώρους εντός διοικητικών ορίων του ήµου με γνωμοδότηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου και αφού τηρηθούν οι προβλεπόμενες διατάξεις. Απαιτείται  αίτηση, τεχνική έκθεση, τοπογραφική αποτύπωση και κάθε άλλο έγγραφο που κρίνεται αναγκαίο .

Το τέλος καθορίζεται με  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .

 

  9.ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ή ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Προκειμένου να χορηγηθεί η Άδεια Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για τοποθέτηση οικοδομικών υλικών ή για προσωρινή λειτουργία εργοταξίου ο ενδιαφερόμενος θα απευθύνεται κατ’ αρχάς με αίτησή του στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Koρίνθου, , έπειτα από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών όπου κρίνεται απαραίτητο (Ελληνική Αστυνομία, Τεχνική Υπηρεσία).

Σε περίπτωση χρήσης του οδοστρώματος η άδεια χορηγείται μετά τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας για τη συντήρηση της οδού. Σε περίπτωση εκτροπής της κυκλοφορίας απαιτείται να προηγηθεί η εκπόνηση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και η έγκρισή της από την αρμόδια υπηρεσία, ήτοι της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, για τη συντήρηση της οδού.

Οι προσωρινές άδειες χρήσης του κοινοχρήστου χώρου για τη λειτουργία εργοταξίου ή για τοποθέτηση οικοδομικών υλικών χορηγούνται με την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του Κ.Ο.Κ., των κανονισμών Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων σε αυτά, καθώς και των κανονισμών που διέπουν την χρήση του κοινόχρηστου χώρου. Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση οικοδομικών υλικών στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο ,  εφόσον υπάρχει πιθανότητα να παρασυρθούν από τα όμβρια ύδατα. Οικοδομικά υλικά θα τοποθετούνται σε συσκευασίες (παλέτες, κάδους κ.α).

 Οι άδειες εκδίδονται α)για τοποθέτηση κάδου  αδρανών υλικών με την προϋπόθεση ότι ο κάδος τοποθετείται σε ξύλα για την προστασία του κοινόχρηστου χώρου με μηνιαίο  τέλος χρήσης, β)για χρήση προστατευτικής περίφραξης με πανί, λαμαρίνα ή πλέγμα με μηνιαίο τέλος χρήσης, γ)για τοποθέτηση ικριώματος με ασφαλή έδραση , στήριξη στην οικοδομή και προστατευτικό κάλυμμα , με μηνιαίο τέλος και δ)για κάθε άλλη περίπτωση για εκτέλεση διαφόρων τεχνικών υπηρεσιών με μηνιαίο τέλος χρήσης.

Η αίτηση, στην οποία θα αναφέρεται ο σκοπός, η διάρκεια, ο αιτούμενος  χώρος και κάθε άλλη απαιτούμενη λεπτομέρεια ,θα συνοδεύεται από:

α. Την άδεια οικοδομής –δόμησης ή άδεια μικρής κλίμακας ή υπεύθυνη δήλωση όταν δεν απαιτείται.

          β. Τεχνική έκθεση από μηχανικό στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά:

  τα μέτρα σήμανσης, ασφάλειας κ.τ.λ. σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 6952/14-02-2011 (με θέμα «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών»)

(ΦΕΚ 420Β’/16-03-2011) των Υπουργών ΠΕΚΑ – Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και της αποφ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/01-07-2003 (με θέμα «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια») (ΦΕΚ 946Β‘/09-07-2003) του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ, τα οποία υποχρεούται να τηρεί πιστά ο ενδιαφερόμενος. Η παράβασή τους θα συνεπάγεται ανάκληση της άδειας και επιβολή των προστίμων που προβλέπονται από τα άρθρα 47 και 48 του Ν.2969/1999 (ΦΕΚ 57Α’/23-03-1999) (παρ.5 του αρθ. 5 της Κ.Υ.Α. 6952/14-02-2011), όπως κάθε φορά ισχύουν. Η τεχνική έκθεση θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα σχέδια όπου κρίνεται απαραίτητο.

γ . Τοπογραφική αποτύπωση ή σκαρίφημα με τον αιτούμενο χώρο , το πλάτος πεζοδρομίου, το πλάτος οδού κ.α

Αφού προσδιοριστεί η επιφάνεια του αιτούμενου κοινόχρηστου χώρου από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, θα κοινοποιείται στο Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει Ενημερότητα του Ταμείου του Δήμου  περί μη οφειλών στο Δήμο για τέλη, φόρους, πρόστιμα ή εισφορές ή νόμιμης ρύθμισής τους, προκειμένου να του χορηγηθεί η Άδεια Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου.

 

Ο καθαρισμός και η αποκατάσταση του χώρου γίνεται εντός χρονικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την λήξη της άδειας χρήσης (που θα αναγράφεται σε αυτήν), με φροντίδα και δαπάνες του ενδιαφερόμενου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 6952/14-02­2011. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή χωρίς ο ενδιαφερόμενος να έχει προβεί στην αποκατάσταση του χώρου, ο Δήμος προβαίνει σ’ αυτήν με δικά του μέσα, καταλογίζοντας τη δαπάνη στον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση αυτή καταλογίζεται επιπλέον στον ενδιαφερόμενο πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση χρήσης, ως περίπτωση αυθαίρετης χρήσης χώρου του οποίου η παραχώρηση χρήσης δεν έχει επιτραπεί (2ο εδάφιο της παρ. 8 του αρθ. 13 του Β.Δ/τος της 24-09-1958, που αντικαταστάθηκε από το αρθ. 3 του Ν. 1080/1980, όπως αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 5 του αρθ. 26 του Ν. 1828/1989).

10. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Προκειμένου να χορηγηθεί η Άδεια Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για προσωρινές κατασκευές, ο ενδιαφερόμενος θα απευθύνεται με αίτησή του στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έπειτα και από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών όπου κρίνεται απαραίτητο (Ελληνική Αστυνομία, κάθε άλλη αρμόδια αρχή ).Η προσωρινή κατασκευή τοποθετείται σε χώρους παραχωρημένους σε δημόσια κοινή χρήση όπως ορίζεται στο άρθρο 21 του ΝΟΚ ως ισχύει και σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, υπαίθριους ή στεγασμένους κατά παρέκκλιση των κείμενων πολεοδομικών όρων της περιοχής και υπό την προϋπόθεση ότι επιτρέπονται οι συγκεκριμένες χρήσεις.

Η αίτηση του ενδιαφερόμενου θα συνοδεύεται από:

α. Την άδεια οικοδομής ή άδεια μικρής κλίμακας (εφόσον απαιτείται).

γ. Τεχνική έκθεση από μηχανικό στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά η χρονική διάρκεια και ο σκοπός της κατασκευής, τοπογραφική απεικόνιση καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας.

Η Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών θα γνωμοδοτεί σχετικά για την παραχώρηση του αιτούμενου χώρου βάση του τοπογραφικού σχεδιαγράμματος και θα διαβιβάζει το αίτημα στο τμήμα εσόδων. Εν συνεχεία, ο ενδιαφερόμενος θα απευθύνεται στις παραπάνω Υπηρεσίες προσκομίζοντας Ενημερότητα του Ταμείου του Δήμου κορινθίων περί μη οφειλών στο Δήμο για τέλη, φόρους, πρόστιμα ή εισφορές ή νόμιμης ρύθμισής τους, προκειμένου να του χορηγηθεί η Άδεια Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου.

Επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης των κοινοχρήστων χώρων για προσωρινές κατασκευές τηρουμένων των προαναφερόμενων διατάξεων, καθώς και το άρθρο  21 του ΝΟΚ όπως κάθε φορά ισχύει.

11.ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ Ή ΕΚΣΚΑΦΕΣ –ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ

Επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης εδάφους-υπεδάφους σε πρατήρια υγρών καυσίμων, εταιρείες, Οργανισμούς κοινής ωφέλειας, νομικά ή φυσικά πρόσωπα για τοποθέτηση καλωδίων, ινών, αγωγών, διέλευση υπογείων γενικά δικτύων.

Οποιαδήποτε τομή ή εκσκαφή οδοστρώματος, ερείσματος, πεζόδρομου ή πεζοδρομίου εθνικής, επαρχιακής, δημοτικής ή κοινοτικής οδού, η οποία είναι απαραίτητη για την κατασκευή έργου, που εκτελείται από επιχείρηση κοινής ωφέλειας, οργανισμό, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, επιτρέπεται να γίνει μόνον ύστερα από άδεια της αρμόδιας για τη συντήρηση της οδού υπηρεσίας (Tεχνική Υπηρεσία), η οποία θεωρείται πριν από την έναρξη των εργασιών από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή. Στην άδεια αυτή ορίζεται ο χρόνος μέσα στον οποίο θα ενεργείται η πλήρης αποκατάσταση της φθοράς του οδοστρώματος από την επιχείρηση ή το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου εκτελείται το έργο, επ΄ ονόματι του οποίου εξεδόθη η άδεια τομής και δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 10 ημέρες (άρθρο 7, παρ. 7 ν.3481/2006). Οι αρμόδιες υπηρεσίες συντήρησης των οδών υποχρεούνται, μετά την παρέλευση της προθεσμίας η οποία ορίζεται στην άδεια, να αποκαθιστούν τις γενόμενες φθορές και να καταλογίζουν τη σχετική δαπάνη σε βάρος του οργανισμού, της επιχείρησης ή του προσώπου που εκτελεί ή για λογαριασμό του οποίου εκτελείται το έργο, κατά τις διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.( παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4203/13. Τέλη που τυχόν αναλογούν σύμφωνα με ισχύουσες αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου θα καταβάλλονται στο Δήμο πριν τη χορήγηση της σχετικής άδειας. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας τομής, όταν δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις έγκρισης ή δεν έχουν τηρηθεί τα οριζόμενα στο άρθρο 47 του ν. 2696/1995.

Για τις εταιρείες που εκτελούν εργασίες εγκατάστασης, τακτικής και έκτακτης συντήρησης των υπογείων δικτύων διανομής και παροχετεύσεων φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών εγκατάστασης, τακτικής και έκτακτης συντήρησης των μετρητικών και των ρυθμιστικών διατάξεων φυσικού αερίου, καθώς και οι εταιρείες παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας για την εγκατάσταση υπογείων δικτύων διανομής θερμότητας, δεν εφαρμόζονται αναλόγως οι ανωτέρω διατάξεις. Εφαρμόζονται οι σχετικές προβλέψεις του άρθρου 7 παρ. 3 του ν. 2364/1995.

Η άδεια που προβλέπεται για να γίνει τομή ή εκσκαφή οδοστρώματος, ερείσματος πεζόδρομου ή πεζοδρομίου, δημοτικού ή κοινοτικού Δρόμου, για την κατασκευή έργου από επιχείρηση κοινής ωφέλειας, οργανισμό, νομικό πρόσωπο, δίδεται από τη Δημοτική Αρχή, συνοδευόμενη από σχετικά σκαριφήματα, μαζί με εγγυητική επιστολή, αναγνωρισμένης τράπεζας, που έχει εκδοθεί στο όνομα του ενδιαφερόμενου. Το ύψος του ποσού για το οποίο εκδίδεται η εγγυητική επιστολή ορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

 

            Οι κοινόχρηστοι χώροι μετά το πέρας των εργασιών θα αποκατασταθούν πλήρως στην πρότερα κατάσταση, απόλυτα προσαρμοσμένοι υψομετρικά με τον ήδη υπάρχοντα  χώρο, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση και τα σχέδια που προσκομίσθηκαν κατά την υποβολή των αιτήσεων και θα παραδοθούν χωρίς κακοτεχνίες ή αισθητικές ατέλειες.

 

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

         Η Αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή των εργασιών και να  περιλαμβάνει:

1.      Νομιμοποιητικά έγγραφα σε περίπτωση αιτούντος νομικού προσώπου και διορισμός αντι­κλήτου, εφ’ όσον απαιτείται.

2.      Σχέδιο ή σκαρίφημα ή αντίγραφο ρυμοτομικού σχεδίου επί του οποίου επισημαίνεται η προτεινόμενη ή αιτούμενη όδευση και τυπικές διατομές τομών.

3.      Ενδεικτικά σχέδια / περιγραφές κατασκευαστικών λεπτομερειών των ευκολιών που περι­λαμβάνουν υποχρεωτικά την τεχνική περιγραφή των έργων που θα εκτελεστούν, του εξοπλισμού που θα εγκατα­σταθεί, του τρόπου εκτέλεσης και στη συνέχεια της μεθόδου επικάλυψης, με επισήμανση της επάρκειας των υλικών αποκατάστασης. Το σχέδιο κατά περίπτωση και ενδεικτικά περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες τυπικών διατομών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την όδευση του δικτύου, διαστάσεις των φρεατίων, κλπ.

4.      Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου με την εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης και λήξης των εργασιών και ότι άλλο απαιτείται κατά περίπτωση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και κοι­νοτική νομοθεσία , για την εκτέλεση έργων, καθώς και ρητές προβλέψεις, εναλλακτικής κατεύθυνσης διέλευσης μέσων μαζικής μεταφοράς, μέτρα σήμανσης και ασφαλείας.

5.      Προϋπολογισμός εργασιών αποκατάστασης.

6.      Εγκρίσεις άλλων φορέων όπου απαιτούνται.

7.      Δήλωση υπεύθυνου του έργου που θα ορίζει τον αρμόδιο επ΄ ονόματι του οποίου θα εκδοθεί ή άδεια και τον υπεύθυνο για την καλή εκτέλεση της εργασίας.

8.      Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  με ισχύ για όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση των εργασιών πλέον  12 μηνών. Μετά την πάροδο της διάρκειάς της επιστρέφεται εφόσον δεν εκκρεμούν υποχρεώσεις έναντι του Δήμου. Η κατάπτωση της εγγυητικής θα μπορεί να γίνει με απλή επιστολή του Δήμου προς την εκδότρια Αρχή.

 

Σε ειδικές περιπτώσεις που οι επεμβάσεις είναι μικρής κλίμακας και δεν θα προκαλέσουν σοβαρές βλάβες σε οδούς- πεζοδρόμια, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών καθορίζει τα δικαιολογητικά εκ των ανωτέρω που θα αιτηθεί  καθώς και τη διάρκεια της εγγυητικής.

Σε περίπτωση έκτακτων βλαβών που απαιτούν την άμεση επέμβαση , ο φορέας που εκτελεί τις εργασίες υποχρεούται σε λήψη σχετικής άδειας , σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, το αργότερο σε δύο ημέρες από την έναρξη των εργασιών .

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών εγκρίνει, συμπληρώνει ή τροποποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές – το χρονοδιάγραμμα εργασιών, αν κριθεί αναγκαίο ,στο στάδιο χορήγησης αδείας.

 

      12. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΔΑΦΟΥΣ-ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ)_ΓΙΑ      ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

 

 Οι Πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών επί, υπέρ ή υπό χώρων, που ανήκουν στο Δημόσιο, σε Ο.Τ.Α., σε ιδιώτες ή είναι κοινόχρηστοι. Τα αυτά δικαιώματα έχουν, αλλά μόνο σχετικά με τους δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους, και οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που δεν παρέχουν δημόσια δίκτυα. Οι δημόσιες αρχές, που είναι αρμόδιες για την παραχώρηση των δικαιωμάτων αυτών, τηρούν τις αρχές και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Ν. 4070/2012 περί «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα στο αρ. 28 περί δικαιωμάτων διέλευσης.

Με την Κ.Υ.Α. οικ. 725/23/04.01.2012 (ΦΕΚ 5/05.01.2012 τεύχος Β’) ορίσθηκε η διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στην παρ. 5 του αρ. 13 της ανωτέρω Κ.Υ.Α ορίζεται ότι ο Πάροχος δεν υπέχει υποχρέωση καταβολής άλλου σχετικού τέλους πέραν της υποχρέωσης καταβολής Τελών Διέλευσης και Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης.

 

Στο Φ.Ε.Κ. Β’/1375/10-07-2009 (σελ. 5) δημοσιεύθηκε ο αρ. 528/075/23-6-2009 Κανονισμός της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων περί Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη την Ελλάδα. Σχετική είναι η υπ΄ αρίθμ. 430/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (διαδικασία παροχής έγκρισης για τη χορήγηση δικαιώματος διέλευσης –Διαδικασία χορήγησης δικαιώματος διέλευσης, συντονισμός εργασιών εκσκαφής  κ.α) καθορίζεται από την υπ’ αρίθμ. 725/23/5-1-2012 ΚΥΑ  (ΦΕΚ 5/β’/2012).Σύμφωνα με την ανωτέρω υποβάλλονται στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου μεταξύ άλλων τα κάτωθι δικαιολογητικά:

            Α)Προκειμένου να χορηγηθεί άδεια εκτέλεσης εργασιών, ο πάροχος καταθέτει  μεταξύ των άλλων που ορίζονται στο άρθρο 7 της ανωτέρω ΚΥΑ, α) Εγγυητική Επιστολή Καλής α)Εγγύηση καλής Εκτέλεσης υπέρ της εκάστοτε αρμόδιας Δημόσιας Αρχής, το ύψος της οποίας, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 6 του Ν. 3431/2006, προσδιορίζεται με τον Κανονισμό 528/075/23.06.2009 της ΕΕΤΤ όπως ισχύει. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης διαρκεί τουλάχιστο για όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση εργασιών για τις οποίες χορηγήθηκε η αντίστοιχη άδεια πλέον δώδεκα (12) μηνών. Μετά την πάροδο της διάρκειάς της, η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στον Πάροχο. Για το διάστημα αυτό είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία επί του κοινόχρηστου χώρου στα σημεία και την όδευση της τομής.
           

Β) Αποδεικτικό κατάθεσης τράπεζας ή άλλου αναγνωρισμένου πιστωτικού οργανισμού σχετικά με την καταβολή των απαιτούμενων Τελών Διέλευσης και Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό 528/075/23.06.2009 της ΕΕΤΤ (Β’/1375/10-07-2009) όπως ισχύει.

 

Γ) Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κάλυψης ασφάλισης αστικής ευθύνης ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα περί επικείμενης έκδοσης συμβολαίου ασφάλισης κάλυψης αστικής ευθύνης, που θα καλύπτει κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων ή πραγμάτων κατά τη διάρκεια ή ευκαιρία των εργασιών εκτέλεσης του έργου, συντήρησης αυτού και αποκατάστασης του Δημοσίου ή Κοινοχρήστου Ακινήτου.

Ειδικότερα ο πάροχος μεριμνά για την πλήρη αποκατάστα­ση του χώρου επί, υπέρ ή υπό τον οποίο εξετέλεσε εργασίες στο πλαίσιο του χορηγηθέντος σε αυτόν Δι­καιώματος Διέλευσης κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και βάσει των εκάστοτε ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο Πάροχος υποχρεούται, με την ολοκλήρωση των έργων, να επανα­φέρει στην προηγούμενη κατάσταση όλα τα πράγματα (ενδεικτικά αναφέρονται ασφαλτοτάπητες, πεζοδρόμια, ρείθρα, κράσπεδα), τα οποία έχουν υποστεί ζημιές κατά την εκτέλεση των έργων και να δηλώσει εγγράφως στην αρμόδια Δημόσια Αρχή την ημερομηνία περάτωσης των εργασιών. Εάν κατά το χρόνο ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης διαπιστωθούν από την αρμόδια Δημόσια Αρχή που είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση της οδού ατέλειες στην αποκατάσταση (όπως βαθουλώματα, λακκούβες), ο Πάροχος υποχρε­ούται αμέσως να επαναλάβει τις αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος μπορεί να έρθει σε συμφωνία με τον αρμόδιο φορέα, που είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του χώρου, ώστε η απο­κατάσταση του Δημοσίου ή Κοινοχρήστου Ακινήτου να υλοποιηθεί από τον δεύτερο, έναντι ευλόγου τιμήματος, το οποίο καταβάλλει ο Πάροχος σε αυτόν.


Ο ΟΤΕ, από της δημοσιεύσεως του κανονισμού της ΕΕΤΤ στις 10.7.2009, με τον οποίο καθορίστηκε το ύψος των εφάπαξ τελών διέλευσης και των ετήσιων τελών χρήσεως δικαιωμάτων διέλευσης, καταβάλλει για νέα δίκτυα τα προαναφερθέντα τέλη διέλευσης και τα τέλη χρήσεως δικαιωμάτων διέλευσης ενώ πέραν αυτών ουδεμία υποχρέωση έχει καταβολής άλλου σχετικού με τα ανωτέρω τέλους, σύμφωνα με τη ρητή νομοθετική πρόβλεψη του 
άρθρου 28 παρ. 11 (ήδη παρ.12) Ν. 4070/12. Επίσης, ο ΟΤΕ απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση “αποζημιώσεως”, ως τέτοιας νοούμενης και της υποχρέωσης καταβολής τελών κοινοχρήστων χώρων για ενέργειες απαιτούμενες για τη συντήρηση, επισκευή, αντικατάσταση, εκμετάλλευση και επιτήρηση των γραμμών και καλωδίων, όπως είναι η τοποθέτηση κατανεμητών. Ο ΟΤΕ δεν απαλλάσσεται από την επιβολή τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση τηλεφωνικών θαλάμων. (ΣΤΕ 2958/2011 και 3571/2011)


13. ΑΤΕΛΩΣ

 

Α) Μετά από απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή και ∆ιαπαραταξιακής Επιτροπής, οι κοινόχρηστοι χώροι του Δήμου παραχωρούνται δωρεάν  για ομιλίες πολιτικών.

Οι αρμόδιοι  φορείς – διοργανωτές είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση της καθαριότητας, την προστασία από κάθε µορφής ρύπανση και την αποκατάσταση τυχόν ζηµιών.

Β) Δεν υπόκεινται σε τέλος, όσοι χρησιμοποιούν κοινοχρήστους χώρους δήμων και κοινοτήτων ή το υπέδαφος αυτών δυνάμει ειδικής διατάξεως νόμου ή συμβάσεως μετά του δημοσίου που έχει κυρωθεί με νόμο, σε εκτέλεση των οποίων γίνεται χρήση των άνω δημοτικών και κοινοτικών χώρων, εφ’ όσον από τις διατάξεις αυτών προβλέπεται απαλλαγή από το τέλος αυτό. (άρθρο 13 παρ.9του Β.Δ 24-9/20-10-1958,όπως αντικατ. από το άρθρο 3 του Ν.1080/80)

Γ)  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού καθορίζουν με απόφασή τους, που εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τον, κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄), καθορισμό χώρων για υπαίθρια διαφήμιση, ειδικότερους χώρους για την προβολή μηνυμάτων από τα πολιτικά κόμματα, τις μαθητικές, φοιτητικές, συνδικαλιστικές και συνεταιριστικές οργανώσεις, καθώς και τις ενώσεις προσώπων που δεν επιδιώκουν κερδοσκοπικούς σκοπούς, και σε ποσοστό που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής επιφάνειας των χώρων, που έχουν καθοριστεί, νομίμως, για προβολή υπαίθριας διαφήμισης στον οικείο Ο.Τ.Α.. Με όμοια απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χρήσεως των ανωτέρω χώρων. Η διάθεση των χώρων αυτών γίνεται αναλογικά και επί ίσοις όροις. Για τη χρήση τους δεν απαιτείται άδεια από οποιαδήποτε αρχή και δεν καταβάλλεται στον οικείο Ο.Τ.Α. τέλος διαφήμισης ή αποζημίωση χρήσης. (άρθρο 9 παρ.1 κ 2 Ν.3023/02).Οι αποφάσεις , με τις  οποίες διατίθενται οι κοινόχρηστοι χώροι στα πολιτικά κόμματα , εκδίδονται μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

 

Δ)Απαλλάσσονται από κάθε δημοτικό ή κοινοτικό φόρο, τέλος, δικαίωμα και εισφορά:
α) το ελληνικό δημόσιο και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, 
β) οι ιεροί ναοί και 
γ) εκείνοι οι οποίοι έχουν φορολογικές απαλλαγές από συμβάσεις που έχουν συνάψει με το δημόσιο, εφόσον οι συμβάσεις αυτές κυρώθηκαν με νόμο και αναφέρουν ρητά την απαλλαγή από δημοτικούς και κοινοτικούς φόρους, τέλη , δικαιώματα και εισφορές (παρ.1 άρθρο 82 Β.Δ.24.9/20.10.58 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α).

 

Ε)Δεν υπόκεινται σε τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων οι εταιρείες που εκτελούν εργασίες εγκατάστασης, τακτικής και έκτακτης συντήρησης των υπογείων δικτύων διανομής και παροχετεύσεων φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών εγκατάστασης, τακτικής και έκτακτης συντήρησης των μετρητικών και των ρυθμιστικών διατάξεων φυσικού αερίου, καθώς και οι εταιρείες παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας για την εγκατάσταση υπογείων δικτύων διανομής θερμότητας, για τις οποίες εφαρμόζονται οι σχετικές προβλέψεις του άρθρου 7 παρ. 3 του ν. 2364/1995. (παρ.19 άρθρο 13 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 15 του Ν.4203/13)

ΣΤ)Τα ακίνητα και το υπέδαφος αυτών, που ανήκουν στην Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 16 του άρθρου 2 του Π.Δ. 41/2005, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των εδαφίων α’, γ’ ,δ’, ε’, η’, θ’, ιβ’, ιγ’, ιδ’, της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του Ν.3891/2010, δεν υπόκεινται στο τέλος. 

 

Ζ) Η απαλλαγή της ΔΕΗ από τα προβλεπόμενα δημοτικά τέλη κοινοχρήστων χώρων της παρ.1 του άρθρου 13 του β.δ. της 29.9/10.10.1958, για την τοποθέτηση σε οδούς, πλατείες, πεζοδρόμια κ.λπ., εναερίων ή υπογείων εγκαταστάσεων, τροφοδοτικών συρμάτων και δικτύων, για την κατασκευή υποσταθμών ή άλλων τεχνικών έργων και για τη συντήρηση αυτών, που προβλεπόταν από τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 13 του β.δ. της 29.9/10.10.1958 σε συνδυασμό με τις ειδικές διατάξεις του Ν. 1468/1950 άρθρο 4, του β.δ. 20/28.1.1951 άρθρα 1, 35, του Α.Ν. 1672/1951 άρθρο 12, εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του Ν. 2941/2001, άρθρο 9 § 8 και μετά τη μετατροπή της ΔΕΗ σε ανώνυμη εταιρεία, με το π.δ. 333/2000 (βλ. ΔΕφ Χανίων 456/2014). Η ΔΕΗ υποχρεούται όμως ν’ αποκαθιστά άνευ αναβολής στην πρότερη κατάσταση οδούς, πλατείας κ.λπ. που διαταράχθηκαν από αυτήν (Α.Ν. 1672/1951 άρθρο 12, Ν. 2941/2001, άρθρο 9 § 8).

       Άρθρο 8: Αυθαίρετη χρήση – Κυρώσεις – Πρόστιμα

Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων, των οποίων η παραχώρηση της χρήσης έχει επιτραπεί επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη, με απόφαση του Δημάρχου, εκτός από το αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιμο, ανεξάρτητα από το διάστημα της αυθαίρετης χρήσης. Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο, σε βάρος εκείνου που προβαίνει σε αυθαίρετη χρήση χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με απόφαση του οικείου Συμβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση για όμοια χρήση.

Η αυθαίρετη χρήση διαπιστώνεται από το Δήμο ή τις αστυνομικές αρχές. Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ’ υποτροπήν, τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται μέχρι και δύο φορές και αν διαπιστωθεί για τρίτη φορά αυθαίρετη χρήση, ο δήμος με συνεργείο του προβαίνει στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειμένων, δυνάμενος να ζητήσει για το σκοπό αυτόν τη συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής. Τα αντικείμενα καταγράφονται σε ειδική κατάσταση που υπογράφεται από τον επικεφαλής του συνεργείου και δεν επιστρέφονται εάν δεν καταβληθεί, ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, το οποίο καθορίζεται με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιμο δεν εξοφληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημέρα της αφαίρεσης, τα είδη κατάσχονται και δύναται να διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από το δήμο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 199 του ν. 3463/2006.»

Η αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου, εκτός από τα παραπάνω χρηματικά πρόστιμα, τιμωρείται και με επιβολή των ποινών του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα. (παρ. 15 του αρθ. 13 του Β.Δ/τος της 24-09-1958, όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 3 του Ν.1080/1980). Με αυτές τις ποινές τιμωρείται και ο καθ’ υπέρβαση της χορηγηθείσης σε αυτόν άδειας ποιούμενος χρήση αυτών των χώρων, καθώς και όποιος χορηγεί άδεια χρήσεως των χώρων αυτών, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Η απομάκρυνση των αυθαιρέτως τοποθετούμενων αντικειμένων ενεργείται από τους υπόχρεους για αυτό , κατόπιν εντολής προς αυτούς από όργανα του Δήμου και σε περίπτωση άρνησης αυτών με τη συνδρομή της Αστυνομικής Αρχής. Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης γίνεται από ελεγκτικά όργανα του Δήμου.

 Όποιος προκαλεί ζημιές ή φθορές στα πεζοδρόμια και καταστρώματα των οδών, πλατειών κ.λπ. κοινοχρήστων χώρων υποχρεούται στην αποκατάστασή τους ή στον καταλογισμό της δαπάνης τους και σε περίπτωση αρνήσεως ανακαλείται η χορηγηθείσα άδεια. Για κάθε προξενούμενη φθορά στα πεζοδρόμια, στις πλατείες και τα διάφορα στοιχεία τους, θα συντάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σχετικό πρωτόκολλο εκτίμησης της ζημιάς, το δε ποσό αυτού θα καταλογίζεται και θα βεβαιώνεται σε βάρος του υπαιτίου και αυτό είναι ανεξάρτητο από τυχόν πρόστιμα που θα προβλέπονται και θα επιβάλλονται για τη συγκεκριμένη παράβαση.

Η ουσιαστική παραβίαση των όρων της χορηγούμενης άδειας, η αυθαίρετη παρέμβαση-καταστροφή του αστικού εξοπλισμού –πρασίνου καθώς και η αλλαγή της χρήσης αυτής, τιμωρείται διοικητικά με ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας.

Για όλες τις παραβάσεις έχουν παράλληλη εφαρμογή και οι αντίστοιχες διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας περί επιβολής διοικητικών προστίμων, τα οποία θα βεβαιώνονται και θα εισπράττονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και ότι άλλο ορίζεται σε σχετικούς Νόμους και διατάξεις .

Αρμόδια όργανα για βεβαιώσεις παραβάσεων είναι τα ελεγκτικά όργανα του Δήμου που ορίζονται για το σκοπό αυτό.

Αρμόδια υπηρεσία για τη βεβαίωση και είσπραξη τελών , προστίμων κ.α είναι η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων.

Σημείωση: όλα τα πρόστιμα επιβάλλονται κατόπιν σχετικής έκθεσης ελέγχου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οποιαδήποτε κατασκευή χωρίς άδεια σε χώρους παραχωρημένους για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ή για συγκεκριμένη εμπορική εκμετάλλευση θεωρείται αυθαίρετη κατασκευή και εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί αυθαιρέτων κατασκευών.

 

   Άρθρο 9: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

Λαμβάνοντας υπόψη:α) τις διατάξεις του άρθρου 81 παρ. 4 του ν.4172/2013, β) τη μη επανασύσταση της Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Κορινθίων (ΑΔΑ 72ΣΡΩΛ7-ΖΘ0), συστήνεται επιτροπή ελέγχου κοινοχρήστων χώρων από υπαλλήλους του Δήμου, με παράλληλη άσκηση καθηκόντων, η οποία θα απαρτίζεται από τρία τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη , τα οποία θα ορίζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, ως εξής:

  1. Μέλος υπάλληλος τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας
  2. Μέλος υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας
  3. Μέλος υπάλληλος της Πολεοδομίας
  4. επικουρικά δύναται να οριστεί ένας επιπλέον υπάλληλος σε κάθε Δημοτική ενότητα για την υποβοήθηση του έργου .

Με την ίδια απόφαση του Δημάρχου δύναται να ορίζεται ο επικεφαλής της επιτροπής. Τα μέλη θα είναι εφοδιασμένα με επίσημο έγγραφο του Δήμου, υπογεγραμμένο από το Δήμαρχο και το οποίο θα επιδεικνύεται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων των υπαλλήλων. Οι έξοδοι της επιτροπής για τη διενέργεια ελέγχων, γίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Όλα τα σχετικά με τις ελεγκτικές αρμοδιότητες της επιτροπής έγγραφα θα είναι θεωρημένα από τον Αντιδήμαρχο των Οικονομικών Υπηρεσιών.

Αρμοδιότητα της επιτροπής είναι:

1.       ο έλεγχος των όρων και διατάξεων που αφορούν την κανονιστική απόφαση χρήσης παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων καθώς και την κανονιστική απόφαση λειτουργίας περιπτέρων  του Δήμου Κορινθίων,

2.       ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την άδεια που εκδίδει ο Δήμος για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, περίπτερα , επιχειρήσεις , οικοδομές κ.α, η σύνταξη των σχετικών εκθέσεων ελέγχου και η διαβίβασή τους στο τμήμα Εσόδων  και σε τυχόν άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για δικές τους περαιτέρω ενέργειες, προκειμένου να επιβληθούν τα πάσης φύσεως διοικητικά μέτρα.

 

Άρθρο 10: Διαδικασία τροποποίησης Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Τελικές διατάξεις

 

Για την εξέταση θεμάτων τροποποίησης του παρόντος Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων από τα αρμόδια όργανα, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α’/08-06-2006) και του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/07-06-2010).

Σε ό,τι αφορά όλες τις λοιπές προβλεπόμενες διαδικασίες που αφορούν τις Κανονιστικές Αποφάσεις (εγκρίσεις, δημοσιεύσεις, αναρτήσεις κ.τ.λ.), εφαρμόζονται οι προαναφερόμενες σχετικές διατάξεις.

Την τροποποίηση του Κανονισμού μπορούν να εισηγηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα του Δήμου Κορινθίων, για λόγους ασφαλείας, αισθητικής, δημοσίου συμφέροντος, έκδοσης πρόσθετων διατάξεων, αναπροσαρμογής κ.τ.λ.

Για την τήρηση του παρόντος κανονισμού υπεύθυνοι είναι η ΕΛ.ΑΣ, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου ή επιτροπές που έχουν οριστεί , οι επαγγελματίες και οι πολίτες.

Η τήρηση του παρόντος κανονισμού επαφίεται στην ευσυνειδησία των πολιτών και των ενδιαφερομένων επαγγελματιών

Για όποιο θέμα δεν υπάρχει πρόβλεψη στον παρόντα κανονισμό , αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ,αφού λάβει υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του νόμου .

Ο παρών κανονισμός θα ισχύσει μετά την έγκρισή από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου και καταργείται κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση .Ειδικά  για το πρώτο έτος εφαρμογής της απόφασης οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων-εμπορευμάτων ισχύουν έως τέλος του έτους.

Είναι δυνατή η τροποποίηση του παρόντος κανονισμού όταν συντρέχουν λόγοι όπως π.χ. τροποποίηση νομοθετικού πλαισίου, δημιουργία νέων λειτουργικών αναγκών κλπ. Όλες οι νομοθετικές διατάξεις που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή του.

 

 

   Ο Πρόεδρος επισημαίνει στα μέλη της Επιτροπής ότι το ως άνω σχέδιο κανονιστικής απόφασης τέθηκε σε διαβούλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 76 Ν.3852/2010 και με την αριθμ. 2/2/2016 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης διατυπώθηκαν οι απόψεις της.  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει στην Επιτροπή την εισήγηση του ως άνω σχεδίου κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, για τη λήψη σχετικής κανονιστικής απόφασης.

 

    Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και του Προέδρου, τις σχετικές αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

   Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την λήψη κανονιστικής απόφασης περί χρήσης παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με το σχέδιο κανονισμού που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

       Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος  ορίζει.

       Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  3/10/2016 . 

Leave a Comment