Απόφαση αριθμ. 25/317/2016

 Αριθμός Πρακτικού 25

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 27-09-2016

 

      Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 27η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 38968/23-09-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

       Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 6)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Παππάς Αντ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ..

 

      Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

   ΑΠΟΦΑΣΗ 317η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών»  θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 38684/22-09-2016 εισήγηση της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, που έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός δικηγόρου για νομική έρευνα και παροχή γνωμοδότησης

 

Παρακαλούμε όπως ορίσετε δικηγόρο προκειμένου να προβεί σε νομική έρευνα και εύρεση στοιχείων από το Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου και να παρέχει στην Υπηρεσία μας γνωμοδότηση, επί της υπόθεσης που θα σας εκθέσουμε παρακάτω.

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Δυνάμει της κυρωμένης Πράξεως Εφαρμογής με την υπ΄ αριθμ. 3920/15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας, όπως διορθώθηκε με την υπ΄ αριθμ.53074/13-6-2013 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εις εκτέλεση εφαρμογής του Σχεδίου Πόλεως που καταχωρήθηκε νόμιμα με αριθμό πρωτ. 1909/23-12-2013 στο Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου, κατέστη ο κ. Ιωάννης Τσώτος του Σπυρίδωνος κατά πρωτότυπο τρόπο, αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος του νέου οικοπέδου με αριθμό 02Ν του  οικοδομικού τετραγώνου Ο.Τ 820.

Το ανωτέρω νέο οικόπεδο εμβαδού 238,66 τ.μ, σύμφωνα με τον πίνακα της πράξης εφαρμογής, αποτελεί πρώην ιδιοκτησία εν μέρει από ανατολάς του φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Μουτάφη Θεόδωρου του Γεωργίου επιφάνειας 108,49 τ.μ με κωδικό κτηματογράφησης 0617014 που αποσπάστηκε από αυτόν ως διάθεση εισφοράς γης και εν μέρει από δυσμάς της φερόμενης ιδιοκτήτριας κας  Μιχοπούλου Βασιλικής του Ελευθερίου επιφάνειας 130,17 τ.μ με κωδικό κτηματογράφησης 0617015 που αποσπάστηκε από αυτήν ως διάθεση εισφοράς γης.

Συνορεύει δε στην ανατολική πλευρά του με την εναπομένουσα έκταση της αρχικής ιδιοκτησίας με κωδικό κτηματογράφησης 0617014 του φερόμενου ιδιοκτήτη από την Πράξη Εφαρμογής κ. Μουτάφη Θεόδωρου του Γεωργίου με κωδικό τελικής ιδιοκτησίας 03, κατόπιν όμως έρευνας στο Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου έχουν καταστεί κύριοι σε αυτήν η κα Μουτάφη Φανή του Θεοδώρου κατά ποσοστό 50% εξ΄ αδιαιρέτου και ο κ. Μουτάφης Γεώργιος του Θεοδώρου κατά ποσοστό 50% εξ΄ αδιαιρέτου.

 

Όμως, εντός της προς ανατολάς διατεθειμένης έκτασης από την ιδιοκτησία Μουτάφη με κ.α 0617014 προς δημιουργία του νέου οικοπέδου 02Ν, υπάρχει αυθαίρετο κτίσμα το οποίο κατοικείται από τους προηγούμενους ιδιοκτήτες και καθιστά αδύνατη τη χρήση και αξιοποίηση του νέου οικοπέδου από τον νέο ιδιοκτήτη κ. Ιωάννη Τσώτο.

Σημειώνεται ότι το αυθαίρετο αυτό κτίσμα είχε ανεγερθεί πριν την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” και δεν αποτυπωνόταν ούτε στα σχεδιαγράμματα αυτής, ούτε στα διαγράμματα της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.

Ο κ. Ιωάννης Τσώτος με την αριθμ. πρωτ. 29278/4-6-2014 αίτησή του, ζητούσε  να προβεί ο Δήμος Κορινθίων στις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να αποδοθεί σε αυτόν η νέα ιδιοκτησία απαλλαγμένη από κάθε νομικό και πραγματικό ελάττωμα.

Το αίτημα αυτό η Υπηρεσία μας είχε διαβιβάσει στην Υπηρεσία Δόμησης με το αριθμ. πρωτ. 29278/11-6-2014 έγγραφό μας για τυχόν ενέργειές της και η Υπηρεσία Δόμησης είχε αποστείλει το με αριθμ. πρωτ. 2326/26-9-2014 έγγραφό της.

Ο κ.Θεόδωρος Μουτάφης του Γεωργίου, με την αριθμ. πρωτ. 37108/3403/13-09-2016 αίτησή του στην οποία επισυνάπτει την από 6-11-2014 τεχνική έκθεση της μηχανικού κας Μαριλένας Σούκουλη, ζητά τη διόρθωση της κυρωμένης πράξης εφαρμογής ώστε να παραμείνει στην κυριότητά του το τμήμα της ιδιοκτησίας με κ.α   0617014 που έχει το αυθαίρετο κτίσμα.

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ορισμού δικηγόρου, ο οποίος θα πρέπει να απευθυνθεί στην Υπηρεσία μας για την παροχή διευκρινήσεων και στοιχείων.

 

            Συνημμένα:

  • Η με αριθμ. πρωτ. 29278/4-6-2014 αίτηση του κ. Ιωάννη Τσώτου του Σπυρίδωνος
  • Η με αριθμ. πρωτ. 37108/3403/13-09-2016 αίτηση του κ. Θεόδωρου Μουτάφη του Γεωργίου, συνοδευόμενη από την 6-11-2014 τεχνική έκθεση της μηχανικού κας Μαριλένας Σούκουλη
  • Το αριθμ. πρωτ. 29278/11-6-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών & Μελετών
  • Το αριθμ. πρωτ.  2326/26-9-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης
  • Η με αριθμ. πρωτ. 3920/15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας κύρωσης της ενιαίας πράξης εφαρμογής περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα”
  • Πίνακας πράξης εφαρμογής της αρχικά κυρωμένης πράξης εφαρμογής για το Ο.Τ 820
  • Απόσπασμα διαγράμματος εφαρμογής – τελικών ιδιοκτησιών σχεδίου πόλεως κλίμακας 1:1000
  • Η με αριθμ. πρωτ. 53074/13-6-2013 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κύρωσης διορθωτικής πράξης εφαρμογής
  • Πίνακας διορθωτικής πράξης εφαρμογής όπου φαίνονται οι τελικές ιδιοκτησίες του κ. Ιωάννη Τσώτου και συνοδεύει την παραπάνω απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

 

   Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα προβεί σε νομική έρευνα και εύρεση στοιχείων από το Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου και σε σύνταξη γραπτής γνωμοδότησης προς το Δήμο Κορινθίων, επί της ανωτέρω υπόθεσης  και για το λόγο αυτό προτείνει τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Θωμαΐδου Αγλαΐα.

 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

 

                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος  του κ. Πανταζή Βασ.  διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά  να γίνεται σε συνεργασία  με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

  Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Θωμαΐδου Αγλαΐα, στην οποία δίνει εντολή να προβεί σε νομική έρευνα και εύρεση στοιχείων από το Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου και σε σύνταξη γραπτής γνωμοδότησης προς το Δήμο Κορινθίων, επί της ανωτέρω υπόθεσης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην σχετική εισήγηση της  Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας στο ιστορικό της παρούσης.

 

  Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013-ΦΕΚ Α΄ 208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄242/2013),  καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25/317/2016.-

Leave a Comment