Απόφαση αριθμ. 23/271/2016

                                                        Αριθμός Πρακτικού 23

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 05-09-2016

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 5η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 35345/01-09-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.), 6)Σταυρέλης Νικ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Πανταζής Βασ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 271η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών για την εκτέλεση της εργασίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 37.200,00€ και ανακήρυξη μειοδότη», λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: με την υπ’ Αριθμ. 20/228/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ.48/2016 μελέτης και καθορίστηκαν οι όροι διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι εργασίας, ορίστηκε δε ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 11-08-2016.

Ακολούθως, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού με το από 11-08-2016 πρακτικό της, προχώρησε στην αποσφράγιση και τον Έλεγχο δικαιολογητικών και έκανε δεκτή την μοναδική κατατεθείσα προσφορά, της εταιρείας NEUROPUBLIC Α.Ε., καθώς καλύπτει πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης.

Η Επιτροπή, προχώρησε κατόπιν στον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς της εν λόγω εταιρείας, την οποία έκρινε ικανοποιητική και εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την ανάθεση της εν θέματι εργασίας στην εταιρεία με την επωνυμία: NEUROPUBLIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, (Σπηλιωτοπούλου & Μεθώνης 6, Τ.Κ.18545, Πειραιάς, Α.Φ.Μ. 999608870, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ) με προσφερόμενο ποσό 37.014,00 έναντι της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 37.200,00€.

 

Ο Πρόεδρος ακολούθως, καλεί την Οικονομική Επιτροπή να επικυρώσει το από 11-08-2016 Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 37.200,00€.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, το από 11-08-2016 πρακτικό Επιτροπής διαγωνισμού και τον φάκελο του διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006, του Π.Δ. 28/1980 και του Ν. 2539/1997 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις των Νόμων και Π.Δ/των

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Επικυρώνει το από 11-08-2016 Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, προϋπολογισμού μελέτης 37.200,00€.

Β.- Κατακυρώνει την εκτέλεση της εργασίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 37.200,00€ στην εταιρεία με την επωνυμία NEUROPUBLIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, (Σπηλιωτοπούλου & Μεθώνης 6, Τ.Κ.18545, Πειραιάς, Α.Φ.Μ. 999608870, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ) με προσφερόμενο ποσό 37.014,00 έναντι της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 37.200,00€.

Γ.- Η σχετική δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου και θα βαρύνει την πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, με Κ.Α. 10/6266.0001 ποσού 37.200,00€ και τίτλο «Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού, ΑΜ 48/2016» (Α.Ο.Ε. 20/222/2016, ΠΑΥ 787/2016).

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23/271/2016.-

 

Leave a Comment