Απόφαση αριθμ. 24/296/2016

 Αριθμός Πρακτικού 24

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 19-09-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 13:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 37523/15-09-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Σταυρέλης Νικ., 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 4)Πανταζής Βασ., 5)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3) Παππάς Αντ.), 4)Γκουργιώτης Αλεξ..

 

Στην παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Πνευματικού, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Κορδώσης Χρήστος.

 

      Ο  Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

   ΑΠΟΦΑΣΗ 296η: Ο Προεδρεύων συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών»  λέει στην Οικονομική Επιτροπή ότι στις 14-09-2016 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας με δικαστικό επιμελητή η με αριθμό 58/2016 διαταγή πληρωμής Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου με συνημμένο σ΄ αυτήν το από 12-09-2016 πρώτο εκτελεστό απόγραφο, επί αιτήσεως καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης των Κωνσταντίνου Μαυραγάνη και λοιπών (σύνολο 2)  κατά του Δήμου.  

   Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα ασκήσει ανακοπή και αναστολή κατά της ανωτέρω διαταγής πληρωμής και κατά της από 12-09-2016 επιταγής προς πληρωμή κάτωθι αντιγράφου εξ απογράφου α΄ εκτελεστού της παραπάνω με αριθμό 58/2016 διαταγής πληρωμής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, θα παρασταθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο που ήθελε ορισθεί ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η εν λόγω υπόθεση, θα συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, θα ασκήσει έφεση κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά θα υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως και για το λόγο αυτό προτείνεται η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Αργυρού Κωνσταντίνα.  Επιπλέον, θα πρέπει να οριστεί δικαστικός επιμελητής, ο οποίος θα επιδώσει τα απαιτούμενα δικόγραφα στους αντιδίκους και για το λόγο αυτό προτείνεται η δικαστική επιμελήτρια Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα, για να κάνει τις απαραίτητες επιδόσεις στους κ.κ. Μαυραγάνη Κωνσταντίνο και Αθανασία χήρα Νικολάου Ταγγίρη, το γένος Σπυρίδωνος και Βασιλικής Μαυραγάνη.

  Τέλος, επειδή στην ανωτέρω υπόθεση είναι πολύ μεγάλο το αντικείμενο της διαφοράς και παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία στο χειρισμό της, λόγω της ιδιαίτερα δύσκολης νομοθεσίας και νομολογίας, που πρέπει να μελετηθούν για τη σύνταξη των απαραίτητων δικογράφων, υπομνημάτων, προτάσεων, η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα πρέπει να καθοριστεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 281 του Ν. 3463/2006.

 

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προεδρεύοντος, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, της παρ. 3 του άρθρ. 281 του Ν. 3463/2006 και κάθε άλλης ισχύουσας σχετικής διάταξης

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Πανταζή Βασ. και Κορδώση Χρ., διότι διαφωνούν  με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

     Α.- Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Αργυρού Κωνσταντίνα, στην οποία δίνει εντολή να ασκήσει ανακοπή και αναστολή κατά της με αριθμό 58/2016 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και κατά της από 12-09-2016 επιταγής προς πληρωμή κάτωθι αντιγράφου εξ απογράφου α΄ εκτελεστού της παραπάνω με αριθμό 58/2016 διαταγής πληρωμής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, να παρασταθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο που ήθελε ορισθεί ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η εν λόγω υπόθεση, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να ασκήσει έφεση κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων ενεργειών κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

     Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα καθοριστεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 281 του Ν. 3463/2006, διότι στην εν λόγω υπόθεση είναι πολύ μεγάλο το αντικείμενο της διαφοράς και παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία στο χειρισμό της, λόγω της ιδιαίτερα δύσκολης νομοθεσίας και νομολογίας, που πρέπει να μελετηθούν για τη σύνταξη των απαραίτητων δικογράφων, υπομνημάτων, προτάσεων.

  Η δαπάνη για την αμοιβή της θα βαρύνει την πίστωση του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016 με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων».

  Β.- Ορίζει πληρεξούσια δικαστική επιμελήτρια Κορίνθου την κ. Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα, στην οποία δίνει εντολή να επιδώσει τα απαιτούμενα δικόγραφα στους κ.κ. Μαυραγάνη Κωνσταντίνο και Αθανασία χήρα Νικολάου Ταγγίρη, το γένος Σπυρίδωνος και Βασιλικής Μαυραγάνη, κατόπιν συνεργασίας με την πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου κ. Αργυρού Κωνσταντίνα.

  Η αμοιβή της ανωτέρω δικαστικής επιμελήτριας θα οριστεί βάσει της ΚΥΑ 76297/30-10-2015 Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-2015) και της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016) και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας διάταξης.

  Η δαπάνη για την αμοιβή της θα βαρύνει την πίστωση του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016 με ΚΑ 00/6116.0001 και τίτλο «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών».

     

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/296/2016.-

Leave a Comment