Απόφαση αριθμ. 23/279/2016

                                                               Αριθμός Πρακτικού 23

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 05-09-2016

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 5η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 35345/01-09-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.), 6)Σταυρέλης Νικ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Πανταζής Βασ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 279η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. Πρωτ.27759/01-08-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: “Αίτημα εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό τιμής μονάδος που αφορά αποζημίωση γης λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου”

 

Με το αριθμό 27759 / 06-07-2016 αίτημά τους οι 1. Ηλίας Βούλγαρης, 2.Ελένη Βούλγαρη, 3.Θεοφανή Βούλγαρη και 4.Καλλιόπη Βούλγαρη αρχικοί ιδιοκτήτες του με αρ. κτ. 0607054 γεωτεμαχίου σε ποσοστό 43,75% ο πρώτος και 18,75% οι λοιποί που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” στα ΟΤ. 739, 741, 747 ζητούν τον εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό τιμής μονάδος που αφορά αποζημίωση γης λόγω ελλείμματος γης συνολικά 415,25 τμ εκ των οποίων 68 τμ ο πρώτος και 115,75 τμ έκαστος εκ των υπολοίπων. Στην αίτησή τους προτείνουν για τιμή μονάδος αποζημίωσης τα 120€/τ.μ. δηλ. να αποζημιωθούν συνολικά με το ποσό των (68+3* 115,75) *120 = 49.830,00

 

Η πράξη εφαρμογής του σχεδίου πόλεως της περιοχής “Μπαθαρίστρα -Δέλτα” της Πόλης της Κορίνθου κυρώθηκε με την αρ.πρωτ. 3920/15-05-2009 Απόφαση Νομάρχη Κορινθίας και για την ως άνω ιδιοκτησία διορθώθηκε με την αρ.πρωτ. 3910/09-06-2010 Απόφαση Νομάρχη Κορινθίας.

 

Η τιμή μονάδας με την οποία ζητούν να αποζημιωθούν οι αιτούντες είναι σύμφωνη με την υπ΄αριθμ. 512/13-11-2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων. Συνεπώς και η υπηρεσία μας είναι σύμφωνη ότι ο Δήμος θα πρέπει να αποζημιώσει το συνολικό έλλειμμα γης 415,25 τμ με 120€/τ.μ. δηλ. με το ποσό των 49.830,00

Σημειώνουμε ότι στους σημερινούς ιδιοκτήτες των τελικών οικοπέδων έχουν ήδη επιβληθεί οι σχετικές πράξεις εισφοράς σε χρήμα. Με την πράξη εφαρμογής αποδόθηκαν στους αρχικούς ιδιοκτήτες και αιτούντες της παρούσας τα τελικά οικόπεδα (05) στο ΟΤ 739 και (01) στο ΟΤ 741 τα οποία κατέτμησαν και σύστησαν κάθετες ιδιοκτησίες εκ των οποίων ήδη έχουν πουληθεί από το (05)/ ΟΤ.739 οι (03α) και (03β) και από το (01)/ΟΤ.741 η (01β). Οι εισφορές σε χρήμα που βαρύνουν τους αιτούντες είναι για τον πρώτο 15.523,86€, για τους λοιπούς τρείς έκαστο 6.653,08€ δηλ. συνολικά 35.483,10€ ενώ για τα πωληθέντα βαρύνονται οι αγοραστές.

 

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τις δικές σας αποφάσεις και ενέργειες ώστε να συντελεστεί ο εξώδικος συμβιβασμός.

 

Συνημμένα:

  • Αντ/φο Αίτησης υπ΄ αριθμ 27759/06-07-2016 Βούλγαρη Ηλία, Ελένης, Θεοφανής & Καλλιόπης

  • Αντ/φο Πινάκων και Διαγραμμάτων Πράξης Εφαρμογής 3920/2009 και διορθωτικής 3910/2010

 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια προτείνει να ορίσουν πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει επί του αιτήματος των ανωτέρω, περί εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό τιμής μονάδος που αφορά αποζημίωση γης λόγω ελλείμματος γης συνολικά 415,25 τμ, του με αρ. κτ. 0607054 γεωτεμαχίου, που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” στα ΟΤ. 739, 741, 747 , με προτεινόμενη τιμή μονάδος αποζημίωσης τα 120€/τ.μ. και για τον λόγο αυτόν προτείνει την δικηγόρο στο Πρωτοδικείου Κορίνθου κ. Γιαλού Βαρβάρα.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και της αρμόδιας υπηρεσίας, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου, την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Γιαλού Βαρβάρα, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του αιτήματος των: 1.Ηλία Βούλγαρη, 2.Ελένης Βούλγαρη, 3.Θεοφανής Βούλγαρη και 4.Καλλιόπης Βούλγαρη, αρχικών ιδιοκτητών του με αρ. κτ. 0607054 γεωτεμαχίου σε ποσοστό 43,75% ο πρώτος και 18,75% οι λοιποί, που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” στα ΟΤ. 739, 741, 747 για εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό τιμής μονάδος που αφορά αποζημίωση γης λόγω ελλείμματος γης, συνολικά 415,25 τ.μ., όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23/279/2016.-

Leave a Comment