Απόφαση αριθμ. 24/304/2016

 Αριθμός Πρακτικού 24

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 19-09-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 13:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 37523/15-09-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Σταυρέλης Νικ., 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 4)Πανταζής Βασ., 5)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3) Παππάς Αντ.), 4)Γκουργιώτης Αλεξ..

 

Στην παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Πνευματικού, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Κορδώσης Χρήστος.

 

      Ο  Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

   ΑΠΟΦΑΣΗ 304η: Ο Προεδρεύων συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών»  θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής εισήγηση της υπηρεσίας πολεοδομικών εφαρμογών και μελετών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός δικηγόρου για παροχή απόψεων

 

Με την αριθμ. πρωτ. 34081/22-8-2016 αίτηση οι κ.κ Αλέξιος Αδάμ του Νικολάου και Αλεξάνδρα Δημοπούλου του Κων/νου, ζητούν την καταβολή του 60% της αποζημίωσης που έχει οριστεί με την υπ΄ αριθμ. 7/2016 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου, σύμφωνα με την οποία καθορίστηκε η προσωρινή τιμή μονάδος της αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης και των επικειμένων και έγινε αναγνώριση δικαιούχων, για την απαλλοτρίωση τμήματος της ιδιοκτησίας τους με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0628002, που βρίσκεται στην περίμετρο του σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δήμου Κορινθίων.

 

Επειδή με την υπ΄ αριθμ. 13/138/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ορίστηκε ως πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κα Βαρβάρα Γιαλού για την υποβολή αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης του ελλείμματος γης και των απαλλοτριούμενων επικειμένων της ιδιοκτησίας αυτής, η Υπηρεσία μας απέστειλε σε αυτήν το με αριθμ. πρωτ. 35613/05-09-2016 έγγραφό της, ζήτησε την παροχή απόψεων επί του προαναφερόμενου αιτήματος. 

 

Όμως, η δικηγόρος κα Γιαλού Βαρβάρα με το αριθμ. πρωτ. 36219/7-9-2016 έγγραφό της, αναφέρει ότι αδυνατεί να απαντήσει επί του ως άνω εγγράφου μας, διότι ο ορισμός της ως πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου με την υπ΄ αριθμ. 13/138/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε μόνο για την κατάθεση της αίτησης για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος στο Εφετείο Ναυπλίου και για την παράσταση κατά την εκδίκασή της συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων ενεργειών.

 

Παρακαλούμε όπως ορίσετε δικηγόρο για την παροχή απόψεων επί της αριθμ. πρωτ. 34081/22-8-2016 αίτησης των κ.κ Αλέξιου Αδάμ του Νικολάου και Αλεξάνδρας Δημοπούλου του Κων/νου.

 

 

Συνημ:

        Η με αριθμ. πρωτ. 34081/22-8-2016 των κ.κ. Αλέξιου Αδάμ & Αλεξάνδρας Δημοπούλου

        Η υπ΄ αριθμ. 7/2016 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου

        Το με αριθμ. πρωτ. 35613/05-09-2016 έγγραφό μας

        Η υπ΄ αριθμ.13/138/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

        Το με αριθμ. πρωτ. 36219/7-9-2016 έγγραφο της κας Βαρβάρας Γιαλού

 

   Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει γραπτώς στο Δήμο επί του ως άνω αιτήματος αποζημίωσης, και για το λόγο αυτό προτείνεται η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Γιαλού Βαρβάρα.

 

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις ανωτέρω εισηγήσεις της τεχνικής υπηρεσίας και του Προεδρεύοντος, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, της παρ. 3 του άρθρ. 281 του Ν. 3463/2006 και κάθε άλλης ισχύουσας σχετικής διάταξης

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Πανταζή Βασ. και Κορδώση Χρ., διότι διαφωνούν  με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

     Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Γιαλού Βαρβάρα, στην οποία δίνει εντολή να γνωμοδοτήσει γραπτώς στο Δήμο επί του αιτήματος των κ.κ. Αλεξίου Αδάμ και Αλεξάνδρας Δημοπούλου περί καταβολής του 60% της αποζημίωσης που έχει οριστεί με την με αριθμό 7/2016 απόφαση Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης και επικειμένων και αναγνώρισης δικαιούχων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

   Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

     

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/304/2016.-

Leave a Comment