Απόφαση αριθμ. 23/283/2016

                                                             Αριθμός Πρακτικού 23

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 05-09-2016

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 5η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 35345/01-09-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.), 6)Σταυρέλης Νικ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Πανταζής Βασ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 283η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. Πρωτ.27607/01-08-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: “Αίτημα αποζημίωσης ρυμοτομούμενων επικειμένων με εξώδικο συμβιβασμό

λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου”

 

Με το αριθμό 27607 / 05-07-2016 αίτημά τους οι Αθανασόπουλος Δημήτριος του

Γεωργίου και η Μελά Κωνσταντίνα του Σωτηρίου, ιδιοκτήτες των με αρ. κτ. 0613008 και

0640001 γεωτεμαχίων σε ποσοστό 50% έκαστος που βρίσκονται στο σχέδιο πόλης της

Κορίνθου στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” στα ΟΤ. 851,ΚΧ.852, 856 και ΟΤ.858

αντίστοιχα, ζητούν τον εξώδικο συμβιβασμό για την τιμή μονάδος των ρυμοτομούμενων

επικειμένων των ανωτέρω ιδιοκτησιών τους σύμφωνα με τις τιμές μονάδας που

καθορίστηκαν από την Επιτροπή

του πδ. 5 / 1986 στο Πρακτικό Εκτίμησης αξίας

Επικειμένων του σχεδίου πόλης περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα”.

Ο πίνακας επικειμένων της Π.Ε. περιοχής “Μπαθαρίστρα -Δέλτα” κυρώθηκε με την υπ’

αριθμό πρωτ. 66264/06-12-2012 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και κατόπιν

καθορίστηκαν οι αξίες των επικειμένων με πρακτικό της Επιτροπής του πδ. 5 / 1986

. Κατόπιν αυτών και του σχετικού αιτήματος των ιδιοκτητών η υπηρεσία μας είναι

σύμφωνη ότι ο Δήμος θα πρέπει να αποζημιώσει τα επικείμενα σύμφωνα με τον

παρακάτω αναλυτικό Πίνακα…

 

 

 

επικείμενα ιδιοκτησίας με αρ.κτ. 0613008

 

Σύνολο ()

Είδος

Ποσότητα

Κατάσταση

Τιμή Μονάδος

Σύνολο ανά είδος ()

Σύνολο ανά ιδιοκτησία ()

ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ

80,00 μ.μ.

ΜΕΤΡΙΑ

13,5

1.080,00

1.664,00

 

3.331,80

ΕΛΙΑ

1

ΜΕΓΑΛΗ

210

210,00

ΠΟΡΤΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ

6,80 τ.μ.

ΜΕΤΡΙΑ

55

374,00

επικείμενα ιδιοκτησίας με αρ.κτ. 0640001

Είδος κτίσματος -ποιότητα κατασκευής

Όγκος (κ.μ.) ρυμ/ύμενου κτίσματος

Συνολικός όγκος κτίσματος

Τιμή Μονάδος

Σύνολο ανά είδος ()

Σύνολο ανά ιδιοκτησία ()

ΥΠΟΣΤΕΓΟ 1 / Λ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

15 κ.μ.

30 κ.μ.

14

420,00

1.667,80

Είδος

Ποσότητα

Κατάσταση

Τιμή Μονάδος

Σύνολο ανά είδος ()

ΜΑΝΤΡΑ με

3,24 κ.μ.

95

307,80

ΚΑΓΚΕΛΟ

14,40τ.μ.

50

720,00

ΛΕΜΟΝΙΕΣ

2

ΜΕΓΑΛΕΣ

110

220,00

 

Συνολικά η αποζημίωσή των αιτούντων θα πρέπει να ανέλθει σε 3.331,80€ ή 1665,90€

κατ’ έκαστο.

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τις δικές σας

αποφάσεις και ενέργειες για τη συντέλεση του εξώδικου συμβιβασμού και την

αποζημίωση ρυμοτομούμενων επικειμένων.

 

Συνημμένα:

  • Αντ/φο Αίτησης υπ΄ αριθμ 27607/05-07-2016 Αθανασόπουλου Δ. & Μελά Κων/νας

  • Αντ/φο Πίνακας αποζημίωσης επικειμένων σελ. 139 & 177

  • Αντ/φο Πρακτικού Επιτροπής (πδ 5/86) εκτίμησης αξίας επικειμένων σελ.1,2,4,5

 

 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια προτείνει να ορίσουν πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει για την τιμή μονάδος επί του αιτήματος αποζημίωσης ρυμοτομούμενων επικειμένων με εξώδικο συμβιβασμό, των ανωτέρω ιδιοκτητών των με αρ. κτ. 0613008 και 0640001 γεωτεμαχίων, που βρίσκονται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” στα ΟΤ. 851,ΚΧ.852, 856 και ΟΤ.858, λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου”, με προτεινόμενες τιμές αυτές που καθορίστηκαν από την Επιτροπή του Π.Δ. 5 /1986 στο Πρακτικό Εκτίμησης αξίας Επικειμένων του σχεδίου πόλης περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” και για τον λόγο αυτόν προτείνει την δικηγόρο στο Πρωτοδικείου Κορίνθου κ. Φιλιππίδη Παυλίνα-Ιωάννα.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και της αρμόδιας υπηρεσίας, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου, την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Φιλιππίδη Παυλίνα-Ιωάννα προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την τιμή μονάδος των ρυμοτομούμενων επικειμένων επί του αιτήματος αποζημίωσης ρυμοτομούμενων επικειμένων με εξώδικο συμβιβασμό, των: κ.Αθανασόπουλου Δημητρίου του Γεωργίου και κ.Μελά Κωνσταντίνας του Σωτηρίου, ιδιοκτητών των με αρ. κτ. 0613008 και 0640001 γεωτεμαχίων, που βρίσκονται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” στα ΟΤ. 851,ΚΧ.852, 856 και ΟΤ.858, λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου”, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23/283/2016.-

Leave a Comment