Απόφαση αριθμ. 24/292/2016

                                                            Αριθμός Πρακτικού 24

 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 19-09-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 13:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 37523/15-09-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Σταυρέλης Νικ., 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 4)Πανταζής Βασ., 5)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3) Παππάς Αντ.), 4)Γκουργιώτης Αλεξ..

 

Στην παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Πνευματικού, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Κορδώσης Χρήστος.

Ο Προεδρεύων αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 292η: Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής» λέει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής – ως διάδοχης επιτροπής, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, της Δημαρχιακής Επιτροπής – αποδίδεται λογαριασμός εντάλματος προπληρωμής. Στη συνέχεια θέτει υπόψιν της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: <<Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής>>

Με την υπ’ αρ.22/256/17-8-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εκδόθηκε το

ένταλμα προπληρωμής ΧΕΠ 1264/2016 επ’ ονόματι της μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου

μας Kαμπόσου Μαρίνα, προκειμένου να διαχειριστεί την πίστωση με ΚΑ 20/6262.0001

και τίτλο «Δαπάνη για μετατόπιση στύλων, παραλλαγή & βλάβες επί δικτύου ΔΕΗ και

λοιπών ηλεκτρολογικών εγκ/σεων & λοιπές προσωρινές παροχές » συνολικού ποσού

799,63 €.

Από την διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής πληρώθηκε η παρακάτω δαπάνη στη

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.:

Το ΧΕΠ 1264/2016 ποσού 799,63 € που αντιστοιχεί στην από 7/9/2016 εντολή

κατάθεσης στην ΔΕΔΔΗΕ ποσού 799,63 €.

Παρακαλούμε να εγκρίνετε την παραπάνω δαπάνη που έγινε από την υπόλογο

Καμπόσου Μαρίνα σχετικά με την διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής Νο

1264/2016 συνολικού ποσού 799,63 € προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόδοση του

λογαριασμού.

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959 και την υπ’ Αριθμ. 22/256/17-08-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για την κάτωθι δαπάνη, που έγινε από την υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων κ. Καμπόσου Μαρίνα, μόνιμη υπάλληλο, από την διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής υπ’ αριθμ. ΧΕΠ 1264/2016 συνολικού ποσού 799,63€ για πληρωμή δαπανών στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..

Β.- Απαλλάσσει την μόνιμη υπάλληλο του Δήμου κ.Καμπόσου Μαρίνα, ΠΕ 1 Διοικητικών με βαθμό Δ΄, από υπόλογο του ανωτέρω ποσού, που αντιστοιχεί στην από 07/09/2016 εντολή κατάθεσης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/292/2016.-

Leave a Comment