Απόφαση αριθμ. 24/287/2016

 Αριθμός Πρακτικού 24

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 19-09-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 13:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 37523/15-09-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Σταυρέλης Νικ., 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 4)Πανταζής Βασ., 5)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3) Παππάς Αντ.), 4)Γκουργιώτης Αλεξ..

 

Στην παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Πνευματικού, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Κορδώσης Χρήστος.

 

      Ο  Προεδρεύων αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

   ΑΠΟΦΑΣΗ 287η: Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016» λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το σημείο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει, μεταξύ άλλων, για την διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση διάθεσης  πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.

      Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.

         Η Οικονομική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη.

        Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ΠΔ 113/2010 και του άρθρου 21 παρ.7 και 9 του Ν2362/95 όπως αυτό ισχύει καθορίζουν ειδική διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων για ορισμένες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες αναλαμβάνονται υποχρεωτικά από την αρχή του έτους για ολόκληρο το προϋπολογιζόμενο ποσό.

        Έχοντας  υπόψη  α) τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων  που ψηφίστηκε με την  υπ΄ αριθ.   29/533/28-12-2015 απόφαση  του Δημοτικού  Συμβουλίου και  εγκρίθηκε με την  υπ΄ αριθ.  31/1116/28-01-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου,  β) τις υπ΄αριθ. 4/47/2016, 5/78/2016, 6/123/2016,  7/144/2016, 8/158/2016,  9/175/2016, 11/212/2016, 14/248/2016, 16/275/2016, 17/289/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο “Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016”, γ)τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4089/26-10-2012 (ΦΕΚ 206/26-10-2012, Τεύχος Α΄) παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν.

 

Ειδικότερα προτείνεται η έγκριση  και ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2016 :

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Π.Α.Υ.

ΑΔΑ

ΠΟΣΟ

10

6265.0003

Συντήρηση επισκευή ανελκυστήρων δημοτικού μεγάρου, συνεχιζόμενο, ΑΜ 56/2015 [Συμπληρωματική ΠΑΥ].

912/2016

Ψ7ΒΓΩΛ7-ΝΞΟ

36,90

00

 

6451.0001

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα

913/2016

6ΥΝ3ΩΛ7-ΕΟΦ

74,40

20

6262.0001

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ  ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΑΜΑΝΟΥ  ΤΗΣ  Δ.Ε ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.

914/2016

67ΗΛΩΛ7-Β1Δ

799,63

20

6262.0001

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΠΙΛΛΑΡ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΟΡΦΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ.

915/2016

7Σ94ΩΛ7-5ΕΜ

926,11

0

6111.0001

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΕΒ. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ)

916/2016

Ω48ΙΩΛ7-0ΧΦ

793,6

0

6111.0001

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ  ΓΙΑ ΣΟΦΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ )

917/2016

66ΜΕΩΛ7-Ι6Β

992

0

6111.0001

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ( ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΔΑΜ)

918/2016

ΨΤ0ΡΩΛ7-ΗΨΨ

198,4

0

6111.0001

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ( ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΚΩΝ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ )

919/2016

ΨΟΚΩΩΛ7-ΘΩ4

1743,64

0

6111.0001

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ( Μ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ )

920/2016

ΨΙΓΕΩΛ7-9ΡΞ

751,89

0

6111.0001

Αμοιβές δικαστικών επιμελητών(ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΙΤΑΓΗΣ  Μ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ κλπ)

921/2016

ΩΙΚΕΩΛ7-ΗΧΧ

824,6

0

6116.0001

Αμοιβές δικαστικών επιμελητών (ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Κ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ κλπ)

922/2016

ΩΩΜΣΩΛ7-ΞΔ7

86,8

0

6111.0001

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (ΒΡΑΧΝΟΥ Κ. ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ)

923/2016

Ω1Υ2ΩΛ7-ΤΘ0

570,4

0

6111.0001

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων( Π. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΑΓΩΓΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ)

924/2016

6Ψ1ΤΩΛ7-ΦΘΖ

570,4

0

6111.0001

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ( ΣΦΑΓΕΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ )

925/2016

ΩΦ67ΩΛ7-0ΔΘ

448,88

0

6111.0001

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (Γ.ΔΕΔΕΜΠΙΛΗ,ΑΠΟΦ.303/2016 ΜΟΝ. ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ )

926/2016

ΩΒ0ΨΩΛ7-3ΘΘ

2388,24

0

6111.0001

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ( ΕΛ. ΜΩΡΑΙΤΟΥ,ΑΠΟΦ. 308/2016 ΜΟΝ. ΕΦΕΤΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ)

927/2016

Ω95ΑΩΛ7-ΧΙΣ

2388,24

0

6111.0001

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ( ΕΞΩΣΗ ΒΑΘΗΣ)

928/2016

ΨΨΕΓΩΛ7-1ΚΖ

877,92

0

6111.0001

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (γνωμοδότηση για Παπαδά  Νικ.))

929/2016

7ΚΒΕΩΛ7-ΙΑ1

297,6

0

6111.0001

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (Έξωση Ντέμος)

930/2016

Ω8Γ6ΩΛ7-ΡΚΑ

877,92

0

6111.0001

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (Έξωση Ροτζιώκος)

931/2016

ΩΕ53ΩΛ7-ΙΛ6

877,92

0

6111.0001

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων( ΕΞΩΣΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ)

936/2016

7Μ7ΦΩΛ7-ΜΣΖ

877,92

0

6111.0001

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ( ΕΞΩΣΗ ΣΚΟΥΡΤΗ)

937/2016

7ΛΦΑΩΛ7-ΛΕ9

877,92

0

6111.0001

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ( ΕΞΩΣΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ )

938/2016

7ΛΦΑΩΛ7-ΛΕ9

877,92

 

 

   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016, που ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 29/533/28-12-2015 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου και νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 31/1116/28-01-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου,  τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206/26-10-2012, Α΄), τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη σχετική ισχύουσα διάταξη

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

      Εγκρίνει την διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

   

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/287/2016.-

Leave a Comment