Απόφαση αριθμ. 8/48/2016

 

Αριθμός Πρακτικού 8

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 27-09-2016

 

        Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη – Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 27η Σεπτεμβρίου, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της υπ’ αριθμ. 38966/23-09-2016, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της,  για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Στ. Κεφάλας, 3)Γεωργ. Μουρούτσος, 4)Παν. Λαμπρινός, 5)Κων. Ζήμος, 6)Μαρ. Δημητριάδη-Κακούρου.

Α π ό ν τ ε ς

 1)Μιχ. Χατζής, 2)Μαρ. Καραμαλίκη, 3)Κων. Δημητρόπουλος.

 

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 48η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί κανονισμού καθορισμού των κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο Κορινθίων, στους οποίους θα επιτρέπεται η τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων για την προβολή υπαίθριων διαφημίσεων για την τριετία 2017-2019», θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

Θέμα: Εισήγηση για λήψη απόφασης περί καθορισμού των κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Κορινθίων, στους οποίους θα επιτρέπεται η τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων για την προβολή υπαίθριων διαφημίσεων για την τριετία 2017-2019.

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010).
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, άρθρο 79 (ΦΕΚ 114/Α’/08.06.2002).
 3. Το Β.Δ 24-9/20.10.1958 (ΦΕΚ 171/Α’) περί «Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του Β.Δ. 24.9/20.10.58 (ΦΕΚ 171/Α’).
 5. Τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23-3-99) περί «Κύρωσης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε & ισχύει σήμερα.
 6. Τις διατάξεις του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α΄/8-10-01) περί διενέργειας υπαίθριας διαφήμισης όπως τροποποιήθηκε & ισχύει σήμερα.
 7. Την Κ.Υ.Α. 52138/2003 (ΦΕΚ 1788/Β΄/2-12-03) περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και διαδικασίας τοποθέτησης ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων, για την προβολή υπαίθριας εμπορικής διαφήμισης κατά τις διατάξεις του Ν. 2946/2001,ως ισχύει.
 8. Την Κ.Υ.Α. 61818/23-12-2004 (ΦΕΚ Β’ 1903) περί διαφημίσεων σε στάσεις αναμονής επιβατών.
 9. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. YA 52907/28-12-2009 (ΦΕΚ Β’ 2621), άρθρο 2, υπό τον τίτλο «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».
 10. Τις διατάξεις του Ν. 4266/14 (ΦΕΚ 135/Α’/10.06.14).

σας παραθέτουµε την παρούσα εισήγηση:

Σύμφωνα με το αρ. 3 του Ν. 2946/2001 και με την αρ. 20/40135/10-10-2001 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου η οποία ισχύει για τρία έτη και εκδίδεται έως την 30η Σεπτεμβρίου καθορίζονται επαρκείς και πρόσφοροι δημοτικοί κοινόχρηστοι χώροι, στους οποίους και μόνον επιτρέπεται να τοποθετούνται ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια για την προβολή των διαφημίσεων. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τη σχετική απόφαση εκδίδει ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους. Αν δεν καθοριστούν χώροι κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, δεν επιτρέπεται η χρήση κοινόχρηστων, δημοτικών χώρων για την προβολή υπαίθριων διαφημίσεων. Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Γενικού Γραμματέα εκδίδονται ύστερα από γνώμη της πρωτοβάθμιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Έλεγχου (πλέον Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής με τον Ν. 4030/2011), η οποία παρέχεται ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του αρμόδιου Ο.Τ.Α. ή του Γενικού Γραμματέα που απευθύνεται στην Ε.Π.Α.Ε. το αργότερο δύο μήνες πριν τη λήξη των προθεσμιών (μέχρι 31 Ιουλίου). Η Ε.Π.Α.Ε. εξετάζει τον περιβάλλοντα χώρο, κρίνει αν παραβλάπτεται η αισθητική του με την προβολή υπαίθριας διαφήμισης και αποφαίνεται το αργότερο ένα μήνα πριν από τη λήξη της προθεσμίας που τάσσεται στο αρμόδιο όργανο (31 Αυγούστου). Αν η Ε.Π.Α.Ε. (Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής) δεν παράσχει τη γνώμη της μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, οι αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων εκδίδονται χωρίς τη γνώμη αυτή.

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας-Τμήμα Τεχνικών έργων και Μελετών του Δήμου, αφού έλαβε υπόψη τις προτάσεις των Τοπικών Συμβουλίων των Δ.Ε του Δήμου Κορινθίων (παράρτημα Α΄), απέστειλε στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Π.Ε Κορινθίας, σχετική εισήγηση σύμφωνα με τα οριζόμενα του Νόμου, με το υπ΄αρίθμ. 25628/23-6-2016 έγγραφό της. Το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής δεν διατύπωσε γνώμη επ΄αυτού μέσα στην προθεσμία που ορίζεται.

Για τις υποδεικνυόμενες θέσεις τοποθέτησης σταθερών διαφημιστικών πλαισίων έχουν συνταχθεί τοπογραφικά διαγράμματα απο την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης και λήφθηκαν υπόψη οι απαγορεύσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, συγκεκριμένα οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2696/1999, του άρθρου 2 του Ν. 2946/2001, η ΚΥΑ 38110/9-9-02 ,η ΚΥΑ 52138/25-11-2003 ως ισχύουν σήμερα. Επίσης ενόψει της υπέρτερης τυπικής ισχύος των διατάξεων του άρθρου 4 της Σύμβασης που υπογράφηκε στη Βιέννη την 8η Νοεμβρίου 1968 για την Οδική Κυκλοφορία η οποία κυρώθηκε με το ν. 1604/1986 και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και κωδικοποιήθηκε και κυρώθηκε με το ν. 4266/2014, έχει ήδη κριθεί ότι «επί οδών και πεζοδρομίων ισχύει απόλυτη απαγόρευση τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων» (ΣτΕ 4212/2013, 909/2007). Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, από τους ενδεικτικά αναφερόμενους κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους (οδοί, πεζοδρόμια, πλατείες, λοιποί κοινόχρηστοι χώροι), εξαιρούνται ρητώς από την κανονιστική απόφαση καθορισμού επαρκών και πρόσφορων κοινοχρήστων χώρων, στους οποίους και μόνον επιτρέπεται να τοποθετούνται ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια για την προβολή των διαφημίσεων, οι οδοί και τα πεζοδρόμια. Περαιτέρω και σύμφωνα με την ΚΥΑ 52138/2003 όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 18801/2006 και ισχύει, άρθρο 4, για τους λοιπούς κοινοχρήστους χώρους ορίστηκε ότι, «σε πάρκα, άλση, δασικές εκτάσεις, στον αιγιαλό και την παραλία και γενικά σε κάθε άλλο κοινόχρηστο χώρο, απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων, τόσο μέσα στους κοινόχρηστους αυτούς χώρους, όσο και κατά μήκος του ορίου τους. Προκειμένου για κατοικημένες περιοχές, η απαγόρευση τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων κατά μήκος του ορίου, καταλαμβάνει σε κάθε περίπτωση όλη την έκταση του πλησιέστερου προς το όριο αυτό πεζοδρομίου της οδού».

Σημειώνεται οτι για λόγους αισθητικής επιλέχθηκαν θέσεις που δεν προκαλούν πρόσθετη οπτική ρύπανση και δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην ομαλή και ασφαλή μετακίνηση-κυκλοφορία των πεζών, ΑμεΑ, ποδηλάτων.

Οι κοινόχρηστοι χώροι που προτείνονται, στους οποίους θα επιτρέπεται η τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων για την προβολή υπαίθριων διαφημίσεων στο Δήμο Κορινθίων είναι οι παρακάτω:

Δ.Κ Κορινθίων

Πλατεία Παναγή Τσαλδάρη

 • Στην είσοδο της πλατείας απο την οδό Ερμού, έναντι του Δημοτικού Μεγάρου
 • Έμπροσθεν της πλατείας απο την οδό Εθνικής Αντίστασης, στη συμβολή των οδών Κολιάτσου και Εθνικής Αντίστασης

Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου

 • Επί της πλατείας στη νοητή προέκταση του πεζόδρομου Εθνικής Αντιστάσεως

 

Πλατεία Σταύρου Ηλιόπουλου

 • Στην πλατεία και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Σαγκαρίου, Προύσσης και Ερμού
 • Στην πλατεία και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Απόλλωνος και Σαγκαρίου

Πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης

 • Στην πλατεία και συγκεκριμένα στη νοτιοδυτική πλευρά επι της οδού Σμύρνης Αθηνών

 

Πλατεία Ναυαρχου Κουντουριώτη

 • Στην πλατεία και συγκεκριμένα στη νοτιοδυτική πλευρά αυτής

Στους παραπάνω χώρους προτείνεται η τοποθέτηση σταθερών πλαισίων που πληρούν τις προδιαγραφές των άρθρων 3 και 4 της ΚΥΑ 52138/2003, όπως περιγράφονται στην απο 10/6/2016 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων.

Συγκεκριμένα προτείνονται διαφημιστικά πλαίσια τύπου “Πύργος”, κυλινδρικά ή τριγωνικά που φέρουν έως τρείς ωφέλιμες επιφάνειες, με μέγιστη διατομή 1,2μ., μέγιστο ύψος 3,60μ. και απόσταση κορνίζας απο το έδαφος το πολύ 0,15μ. Ο τύπος προτείνεται να είναι λιτής μορφής , φωτεινός ή φωτειζόμενος.

Για το τέλος διαφήμισης ισχύει η εκάστοτε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής τελών

Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου καθώς και των κατ΄εξουσιοδότηση εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων που ισχύουν για την υπαίθρια διαφήμιση , ισχύουν οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις των ν. 2946/2001 και 2699/1999 ως ισχύουν .

 

    Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, του Ν.3463/2006 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων τη λήψη κανονιστικής απόφασης περί καθορισμού των κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Κορινθίων, στους οποίους θα επιτρέπεται η τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων για την προβολή υπαίθριων διαφημίσεων για την τριετία 2017-2019, με το περιεχόμενο που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στο ιστορικό της παρούσης.

 

        Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος  ορίζει.

        Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/48/2016 . 

Leave a Comment