Απόφαση αριθμ. 8/49/2016

 

Αριθμός Πρακτικού 8

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 27-09-2016

 

        Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη – Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 27η Σεπτεμβρίου, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της υπ’ αριθμ. 38966/23-09-2016, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της,  για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Στ. Κεφάλας, 3)Γεωργ. Μουρούτσος, 4)Παν. Λαμπρινός, 5)Κων. Ζήμος, 6)Μαρ. Δημητριάδη-Κακούρου.

Α π ό ν τ ε ς

 1)Μιχ. Χατζής, 2)Μαρ. Καραμαλίκη, 3)Κων. Δημητρόπουλος.

 

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 49η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί τροποποίησης κανονισμού κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων», θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

Θέμα: <<Εισήγηση  για τροποποίηση Κανονιστικής  απόφασης Κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων>>

            Έχοντας υπόψη:

1.     την υπ’ αρίθμ. 263/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης νέου κανονισμού Κοιμητηρίων του Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων.

2.     την υπ’ αρίθμ. 95/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης της 263/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου κανονιστικής διάταξης Κοιμητηρίων.

3.     τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 18 του ν. 3852/2010.

 

             Προτείνει:

1.     Τροποποιεί το άρθρο 11 <<κατάργηση οικογενειακών τάφων» του κανονισμού ως προς την παράγραφο 5: δεν μπορεί να έχει κάποιος περισσότερους του ενός τάφου στα δημοτικά Κοιμητήρια του Δήμου. Προστίθεται εδάφιο: εξαίρεση αποτελούν οι διπλοί οικογενειακοί τάφοι που μπορεί οι δικαιούχοι να είναι ένας ή και δύο.

2.     Τροποποιεί & συμπληρώνει το άρθρο 8 του ισχύοντος κανονισμού όπου στο τέλος με την αρίθμ. 95/2015 απόφαση είχε προστεθεί παράγραφος: <<Δύναται να διαχωριστεί διπλός οικογενειακός τάφος σε δύο μονούς τάφους, μετά από σχετική αίτηση διαχωρισμού του δικαιούχου, χωρίς την καταβολή ποσού >>. Η παράγραφος αντικαθίσταται ως εξής:

       <<Δύναται να διαχωριστεί διπλός οικογενειακός τάφος σε δύο μονούς, μετά  από σχετική αίτηση διαχωρισμού του δικαιούχου, με την καταβολή του τέλους ενταφιασμού-διατήρησης  που ισχύει για τους μονούς για κάθε  έναν χωριστά.  Στις περιπτώσεις διπλών οικογενειακών τάφων στους οποίους δεν θα γίνει διαχωρισμός, η καταβολή του τέλους θα γίνεται από τον δικαιούχο για το ισόποσο δύο μονών οικογενειακών τάφων >>.

 

    Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, του Ν.3463/2006 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την τροποποίηση της κανονιστικής απόφασης περί λειτουργίας κοιμητηρίων του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στο ιστορικό της παρούσης.

 

        Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος  ορίζει.

        Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/49/2016 . 

Leave a Comment