Απόφαση αριθμ.25/315/2016

                                                              Αριθμός Πρακτικού 25

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 27-09-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 27η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 38968/23-09-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 6)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Παππάς Αντ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 315η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτημα εξώδικου συμβιβασμού για οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου», θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 32919/18-08-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: ”Αίτημα εξώδικου συμβιβασμού για οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου ”

 

Με το υπ’ αριθμ. 32919/28-07-2015 αίτημά του ο Συμεωνίδης Χρήστος του Ιωάννη, ιδιοκτήτης σε ποσοστό 50% γεωτεμαχίων με αρ. κτ. 0524016 & 0524019, που βρίσκονται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» στο Ο.Τ. 615 ζητά τον εξώδικο συμβιβασμό προκειμένου να εκπληρώσει την υποχρέωση του προς το Δήμο Κορινθίων, η οποία αφορά 0,01τ.μ. μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα.

Η πρόταση του αιτούντος ανέρχεται στην αξία των 120€/τ.μ. και συμφωνεί με την 24/512/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, δηλαδή δέχεται να εισφέρει στο Δήμο για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα το συνολικό ποσό των 0,01τ.μ.*120€/τ.μ.=1,20€. Η πρόταση του αιτούντος είναι εύλογη και κατά τη γνώμη της υπηρεσίας θα πρέπει να γίνει αποδεκτή.

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τις δικές σας αποφάσεις και ενέργειες.

Συνημμένα :

  • Αντ/φο Αίτησης υπ’Αριθμ. 32919/2015 Συμεωνίδη Χρήστου

  • Αντ/φο Πινάκων και Διαγραμμάτων Πράξης Εφαρμογής

 

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ. 26/331/2015 απόφασή της, ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ. Θωμαΐδου Αγλαΐα προκειμένου να γνωμοδοτήσει στο Δήμο για την ως άνω αναφερόμενη αίτηση εξώδικου συμβιβασμού.

Στην συνέχεια θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής την από 15-05-2016 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, η οποία, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι “επειδή ήδη με την υπ’ αρ. 24/512/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο γης για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα έχει καθοριστεί στο ποσό των 120 € ανά τ.μ., ο Δήμος πρέπει να κάνει δεκτή την αίτηση του Συμεωνίδη Χρήστου του Ιωάννη”.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να κάνει δεκτό το αίτημα του κ.Συμεωνίδη Χρήστου του Ιωάννη, ιδιοκτήτη σε ποσοστό 50% γεωτεμαχίων με αρ. κτ. 0524016 & 0524019, που βρίσκονται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» στο Ο.Τ. 615, για εξώδικο συμβιβασμό για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, επιφάνειας 0,01τ.μ., με προτεινόμενη από πλευράς του τιμή μονάδος τα 120€ /τ.μ, δηλαδή την καταβολή από αυτόν του συνολικού ποσού των 0,01 τ.μ. *120€/τ.μ.=1,20€, προκειμένου να εκπληρώσει την υποχρέωση του προς το Δήμο Κορινθίων.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 32919/18-08-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την από 15-05-2016 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ.Θωμαΐδου Αγλαΐας, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012

                                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Τον εξώδικο συμβιβασμό για οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα του κ.Συμεωνίδη Χρήστου του Ιωάννη, ιδιοκτήτη σε ποσοστό 50% γεωτεμαχίων με αρ. κτ. 0524016 & 0524019, που βρίσκονται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» στο Ο.Τ. 615, για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα επιφάνειας 0,01τ.μ., με προτεινόμενη από πλευράς του τιμή μονάδος τα 120€ /τ.μ, δηλαδή την καταβολή από αυτόν στον Δήμο Κορινθίων, του συνολικού ποσού των 0,01 τ.μ. *120€/τ.μ.=1,20€.

Β.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή των απαιτούμενων για τον εξώδικο συμβιβασμό εγγράφων.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25/315/2016.-

 

Leave a Comment