Έγκριση της αριθμ. 15/2016 (ορθή επανάληψη) μελέτης «Προμήθειες προγρ/τος προστασίας από αδέσποταζώα

                                                                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 19/19.09.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 335/2016
 
Θέμα 30ο Η.Δ.: «Έγκριση της αριθμ. 15/2016 (ορθή επανάληψη) μελέτης με τίτλο «Προμήθειες προγράμματος προστασίας Δ.Υ. από αδέσποτα ζώα του Δήμου Κορινθίων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 37512/15-9-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Δράκος Παναγιώτης
9.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
10.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
11.   Μουρούτσος Γεώργιος
12.   Παρτσινέβελος Κων/νος
13.   Βλάσσης Δημήτριος
14.    Λαμπρινός Παναγιώτης,
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος,
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)
20.   Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
21.    Καρασάββας Ιωάννης,
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
24.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΗΔΘ)
 
 
 
1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να, (προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
4.       Ζώγκος Ανδρέας
5.       Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, (προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΗΔΘ)
6.       Κορδώσης Χρήστος
7.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), (προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
8.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
9.       Σούκουλης Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
.
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 30ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκριση της αριθμ. 15/2016 (ορθή επανάληψη) μελέτης με τίτλο «Προμήθειες προγράμματος προστασίας Δ.Υ. από αδέσποτα ζώα του Δήμου Κορινθίων»,   έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 09-09-2016 εισήγηση του Τμήματος Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 << Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στα άρθρα 58 & 65 του Ν. 3852/2010 και το γεγονός ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι καταρχήν αρμόδιο για τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση μελέτης, μεταξύ άλλων, ενώ ο Δήμαρχος είναι το αρμόδιο όργανο για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης του Δ.Σ., ο οποίος και εκδίδει όλες τις σε εκτέλεση της απόφασης αυτής πράξεις της διαδικασίας ανάθεσης.
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας διαβιβάζουμε την αριθμ. 15/2016 (σε ορθή επανάληψη) μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 19.355,00 € και πηγή χρηματοδότησης πόρους Δήμου και προκειμένου να προχωρήσουμε στην υλοποίηση της μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Υ. ΑΠΟ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» με απευθείας ανάθεση, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης περί έγκρισης της εκτέλεσης της σχετικής μελέτης».
 
Ο Πρόεδρος  ανέφερε ότι με την εν λόγω μελέτη που συντάχθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα με τα αδέσποτα ζώα της πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου με την περισυλλογή τους, τη παροχή κτηνιατρικών εξετάσεων, θεραπευτικής αγωγής, εμβολιασμό και την επαναφορά στο φυσικό τους  περιβάλλον.  
Παρακαλώ για την έγκριση της ανωτέρω μελέτης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αναφερθέντα από το Πρόεδρο, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου  και τις διατάξεις των νόμων 3463/2006,  4013/2011,4039/2012 και 4412/2016 ου άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει την αριθμ. 15/2016 (σε ορθή επανάληψη) μελέτη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Υ. ΑΠΟ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» προϋπολογισμού 19.355,00 € με ΦΠΑ, με πόρους του Δήμου, που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  19 / 335 / 2016.
  
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 10 – 10 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης
 

Leave a Comment