Έγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου Κορινθίων στο Βόλο – Μαγνησίας για συνέδριο ΚΕΔΕ

                                                                                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 20/28.09.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 342/2016
 
Θέμα 3ο Ε.Η.Δ.: «Έγκριση  μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου Κορινθίων στο Βόλο – Μαγνησίας για τη συμμετοχή τους στο ειδικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 38972/23-9-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
7.       Δράκος Παναγιώτης
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Οικονόμου Γεώργιος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.   Παρτσινέβελος Κων/νος
12.   Λαμπρινός Παναγιώτης
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Ζώγκος Ανδρέας (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος
19.    Πανταζής Βασίλειος
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
24.    Πιέτρης Τιμολέων,
 
1.       Παππάς Αντώνιος (προσήλθε στο τέλος του 2ου  ΕΗΔΘ)
2.       Σταυρέλης Νικόλαος(προσήλθε στο τέλος του 2ου  ΕΗΔΘ)
3.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
4.       Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
5.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
6.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
7.       Σούκουλης Ανδρέας
8.       Καρασάββας Ιωάννης
9.       Δημητριάδη–ΚακούρουΜαρία–Γραμματέας (προσήλθε στο τέλος του 2ου  ΕΗΔΘ)
 
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
 
 
.
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
    
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση  εκτός ημερήσιας διάταξης  ως κατεπείγον του θέματος «Έγκριση  μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου Κορινθίων στο Βόλο – Μαγνησίας για τη συμμετοχή τους στο ειδικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)», προκειμένου οι διοργανωτές να συγκεντρώσουν άμεσα τους συμμετέχοντες για να οργανώσουν της υπόλοιπες διαδικασίες για την επιτυχή διοργάνωση του συνεδρίου και διότι το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να μην συνεδριάσει έως την ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχτηκε να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης το ανωτέρω θέμα και να αποφασίσει επ’  αυτού.
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. πρωτ. 2688/21-09-2016πρόσκληση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) να συμμετάσχει ο Δήμος στις εργασίες διήμερου Ειδικού Συνεδρίου με θέμα “Αλλαγή του Καλλικράτη – Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και Διοίκησης του Κράτους”, που θα πραγματοποιηθεί στον Βόλο Μαγνησίας στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2016.
Η μεταρρύθμιση που επιδιώκεται θα είναι προϊόν διαλόγου, με αποκρυσταλλωμένες απόψεις και θέσεις, για τις επερχόμενες αλλαγές στο νέο μοντέλο Διοικητικής Οργάνωσης της χώρας που κυοφορείται, στο οποίο η ΚΕΔΕ διεκδικεί αναβαθμισμένο ρόλο για τους Δήμους.
Η συμμετοχή στο ανωτέρω Ειδικό Συνέδριο είναι σημαντική, δεδομένου ότι με την αυτοδιοικητική εμπειρία των συμμετεχόντων θα ληφθούν αποφάσεις που θα οδηγήσουν σε μια ουσιαστική και όχι προσχηματική μεταρρύθμιση της χώρας, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.
 
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τον Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής. Ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ. Γεώργιος Οικονόμου, Γεώργιος Φαρμάκης και Βασίλειος Νανόπουλος εκδήλωσαν ενδιαφέρον.
Οι συμμετέχοντες θα μεταβούν στον Βόλο οδικώς με ημέρα αναχώρησης την 16-10-2016 και ημέρα επιστροφής την 18-10-2016 (δύο διανυκτερεύσεις).
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 2688/21-09-2016 πρόσκληση της ΚΕΔΕ και τις διατάξεις του άρθρου 140 του Ν. 3463/2006 και της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του N.4336/2015
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει τη μετάβαση του Δημάρχου Κορινθίων κ. Αλέξανδρου Πνευματικού και των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Γεωργίου Οικονόμου, Γεωργίου Φαρμάκη και Βασιλείου Νανόπουλου στον Βόλο, προκειμένου να συμμετάσχουν στο διήμερο Ειδικό Συνέδριο με θέμα “Αλλαγή του Καλλικράτη – Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και Διοίκησης του Κράτους””, που διοργανώνει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2016. 
Οι συμμετέχοντες θα μεταβούν στον Βόλο οδικώς με ημέρα αναχώρησης την 16-10-2016 και ημέρα επιστροφής την 18-10-2016 (δύο διανυκτερεύσεις).
Η εκτιμώμενη δαπάνη για τη μετακίνηση και διαμονή του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.  Γεωργίου Οικονόμου, Γεωργίου Φαρμάκη και Βασιλείου Νανόπουλου ανέρχεται στο ποσό των 1.620,00 € και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016 με ΚΑ 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών».
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  20 / 342 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 07 – 10 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης
 
 

Leave a Comment