Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση που διοργανώνει το 3ο Γυμνάσιο Κορίνθου

                                                                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 20/28.09.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 346/2016 
Θέμα 4ο Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση που διοργανώνει το 3ο Γυμνάσιο Κορίνθου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 38972/23-9-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                           ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
7.       Δράκος Παναγιώτης
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Οικονόμου Γεώργιος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.   Παρτσινέβελος Κων/νος
12.   Λαμπρινός Παναγιώτης
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Ζώγκος Ανδρέας (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος
19.    Πανταζής Βασίλειος
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
24.    Πιέτρης Τιμολέων
 
1.       Παππάς Αντώνιος (προσήλθε στο τέλος του 2ου  ΕΗΔΘ)
2.       Σταυρέλης Νικόλαος(προσήλθε στο τέλος του 2ου  ΕΗΔΘ)
3.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
4.       Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
5.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
6.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
7.       Σούκουλης Ανδρέας
8.       Καρασάββας Ιωάννης
9.       Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας (προσήλθε στο τέλος του 2ου  ΕΗΔΘ)
 
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
 
 
.
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
    
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης περί «Συμμετοχής του Δήμου στην εκδήλωση που διοργανώνει το 3ο Γυμνάσιο Κορίνθου» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 39499/27-09-2016εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, η  οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
«Το 3ο ΓυμνάσιοΚορίνθου, αιτήθηκε από το Δήμο μας, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 38460/21.09.2016 έγγραφο, τη χορήγηση τεχνικής υποστήριξης από ηχολήπτη για την εκδήλωση που  διοργανώνει το σχολείο και η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 09:00π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Κορίνθου.
Στην ανωτέρω εκδήλωση, το 3ο Γυμνάσιο Κορίνθουθα παρουσιάσει το έργο «Άξιον Εστί» του Οδυσσέα Ελύτη, με μουσική Μίκη Θεοδωράκη, στα πλαίσια του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου. Πρόκειται για μια εκδήλωση πολιτιστικού περιεχομένου η οποία προάγει τα πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα των μαθητών  αλλά και του κοινού που θα την παρακολουθήσει.
Για την πραγματοποίηση της εν λόγω εκδήλωσης, προτείνουμε ο Δήμος μας να αναλάβει τη δαπάνη για την ηχητική–φωτιστική της κάλυψη, ποσού έως 372,00€ συμπ. ΦΠΑ. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωση με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».Παρακαλούμε: α) για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανωτέρω εκδήλωση και β) για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού 372,00€ σε βάρος του ΚΑ 15/6471.0001προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθμ. πρωτ. 39499/27-09-2016 εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/06, μετά από διαλογική συζήτηση.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη συμμετοχή του Δήμου με το ποσό των 372,00 € στη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης από το 3ο Γυμνάσιο Κορίνθου, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου στις 27 Οκτωβρίου 2016. Στην εκδήλωση το 3ο Γυμνάσιο Κορίνθουθα παρουσιάσει το έργο «Άξιον Εστί» του Οδυσσέα Ελύτη, με μουσική Μίκη Θεοδωράκη, στα πλαίσια του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου.
Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί η δαπάνη για την ηχητική – φωτιστική της εκδήλωσης, ποσού έως 372,00€ συμπ. ΦΠΑ.     
                Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016  πίστωση με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».
 
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 372,00 €.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  20 / 346 / 2016.
  
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 07 – 10 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης
 
 

Leave a Comment