Απόφαση αριθμ. 20/235/2016

 Ορθή επανάληψη

Αριθμός Πρακτικού 20

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  01-08-2016

     Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 01η Αυγούστου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 31321/28-07-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

      Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικόλαος, 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5) Καραμαλίκη Μαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Κορδώση Χρ.)

Α π ό ν τ ε ς

1)Φαρμάκης Γεωρ., 2) Παππάς Αντ.,  3)Πανταζής Βασ., 4)Γκουργιώτης Αλεξ..

 

      Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 235η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» λέει στα μέλη ότι στις 27-07-2016 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας με Δικαστικό Επιμελητή το υπ’ αριθμ. Πρωτ.2167/9-6-2016 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικών Ελέγχων  του Υπ. Οικονομικών, με το οποίο μας κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2154/8-6-2016 Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης  του Αν/τη Υπουργού Οικονομικών που αφορά την πράξη “Κατασκευή Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή Αγίου Γεωργίου” (Κωδ.Ο.Π.Σ. 365366).

      Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος  λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του φακέλου του έργου, θα προχωρήσει για λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων σε προσφυγή κατά της ανωτέρω απόφασης, καθώς και σε κάθε νόμιμη ενέργεια προκειμένου για την μη βεβαίωση του σχετικού ποσού της ως άνω απόφασης, θα παρασταθεί κατά την όποια δικάσιμο ήθελε οριστεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου,  θα συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό σημείωμα, θα παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, θα ασκήσει έφεση κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά θα προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως και για το λόγο αυτό προτείνει τον δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Μάρκελλο Παύλο -«Π. Μάρκελλος – Ε. Τρυφωνοπούλου – Μ. Μαρκέλλου, Δικηγορική Εταιρεία».

  Τέλος, επειδή στην ανωτέρω υπόθεση είναι πολύ μεγάλο το αντικείμενο της διαφοράς και παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία στο χειρισμό της, λόγω της ιδιαίτερα δύσκολης νομοθεσίας και νομολογίας, που πρέπει να μελετηθούν για τη σύνταξη των απαραίτητων δικογράφων, υπομνημάτων, προτάσεων,  και επειδή περιλαμβάνει και εκτός έδρας μεταβάσεις για κατάθεση δικογράφων και για τη συζήτηση αυτών, η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα πρέπει να καθοριστεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 281 του Ν. 3463/2006.

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2154/8-6-2016 Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης  του Αν/τη Υπουργού Οικονομικών που αφορά την πράξη “Κατασκευή Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή Αγίου Γεωργίου” (Κωδ.Ο.Π.Σ. 365366), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούσης της κ. Καραμαλίκη Μ.  διότι διαφωνεί  με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

    Ορίζει πληρεξούσιο  δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων τον δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Μάρκελλο Παύλο -«Π. Μάρκελλος – Ε. Τρυφωνοπούλου – Μ. Μαρκέλλου, Δικηγορική Εταιρεία», στον οποίο δίνει εντολή,  λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του φακέλου του έργου, να προχωρήσει για λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων σε προσφυγή κατά της ανωτέρω απόφασης, καθώς και σε κάθε νόμιμη ενέργεια προκειμένου για την μη βεβαίωση του σχετικού ποσού της ως άνω απόφασης, να παρασταθεί κατά την όποια δικάσιμο ήθελε οριστεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου,  να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό σημείωμα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει έφεση κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

     Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα καθοριστεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 281 του Ν. 3463/2006, διότι στην εν λόγω υπόθεση είναι πολύ μεγάλο το αντικείμενο της διαφοράς και παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία στο χειρισμό της, λόγω της ιδιαίτερα δύσκολης νομοθεσίας και νομολογίας, που πρέπει να μελετηθούν για τη σύνταξη των απαραίτητων δικογράφων, υπομνημάτων, προτάσεων,  και επειδή περιλαμβάνει και εκτός έδρας μεταβάσεις για κατάθεση δικογράφων και για τη συζήτηση αυτών.

     Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                 Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20/235/2016.-

Leave a Comment