Απόφαση αριθμ. 23/280/2016

 Αριθμός Πρακτικού 23

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 05-09-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 5η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 35345/01-09-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

       Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.), 6)Σταυρέλης Νικ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Πανταζής Βασ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ..

 

      Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 280η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το κάτωθι αίτημα του Προέδρου της Επιτροπής ακινήτων του Δήμου Κορινθίων:

 

Θέμα:  ΚΑΕΚ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ

 

Σας στέλνω κατάσταση με τα ΚΑΕΚ της δημοτικής ενότητος Άσσου-Λεχαίου για τα οποία    πληρεξούσιος δικηγόρος πρέπει να προβεί σε δικαστικές και εξωδικαστικές ενέργειες για διορθώσεις στο Κτηματολόγιο του Δήμου.

Να οριστεί από την Οικονομική Επιτροπή πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου για όλες τις δέουσες ενέργειες. 

 

Συνημμένα: Κατάσταση ΚΑΕΚ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ

 

   Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να οριστεί  πληρεξούσιος  δικηγόρος, ο οποίος θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων σχετικών διαδικασιών, και συγκεκριμένα, στην παρούσα φάση, τις διορθώσεις γεωμετρικών μεταβολών εξωδικαστικά, που  αφορούν,  σύμφωνα με την κατάσταση που μας έχει επισυνάψει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ακινήτων, στα εξής ακίνητα και αντίστοιχά τους ΚΑΕΚ:

Α/Α

ΚΑΕΚ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

280140111001

ΑΣΣΟΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΣ

2

280460115012

ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

3

280460123007

ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΣ

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ

4

280460114012

ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΓΚΟΡΙΤΣΑ

5

280460116011

ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΣ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΡΑΧΙΑΝΗ

6

280460101014

ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΣ

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ

 

και για το λόγο αυτό ο Πρόεδρος προτείνει τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Σούκουλη Αικατερίνη.

  

   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, το αίτημα του Προέδρου της Επιτροπής Ακινήτων, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλης ισχύουσας σχετικής διάταξης

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

    Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Σούκουλη Αικατερίνη, στην οποία δίνει εντολή να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τις διορθώσεις γεωμετρικών σφαλμάτων εξωδικαστικά στο Κτηματολόγιο, που αφορούν στα κάτωθι ακίνητα με τα αντίστοιχά τους ΚΑΕΚ:

 

Α/Α

ΚΑΕΚ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

280140111001

ΑΣΣΟΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΣ

2

280460115012

ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

3

280460123007

ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΣ

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ

4

280460114012

ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΓΚΟΡΙΤΣΑ

5

280460116011

ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΣ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΡΑΧΙΑΝΗ

6

280460101014

ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΣ

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ

 

   Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α’ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

      Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23/280/2016.-

Leave a Comment