Απόφαση αριθμ. 23/282/2016

 Αριθμός Πρακτικού 23

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 05-09-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 5η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 35345/01-09-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

       Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.), 6)Σταυρέλης Νικ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Πανταζής Βασ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ..

 

      Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 282η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  ότι με το 6456/1970 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Σολυγείας Δημ. Μπάκουλη πωλήθηκε πάρα της κοινότητας επί προεδρίας Σωτηρίου Ρουμελιώτη στην εταιρεία Ναυπηγεία Ανατολικής Μεσογείου Α.Ε. έκταση εμβαδού 16.451 τ.μ. στη θέση Λυχνάρι Κατακαλίου, με αποκλειστικό σκοπό τη δημιουργία εντός δύο μηνών ναυπηγείου ωκεανοπόρων σκαφών.  Σε διαφορετική περίπτωση το ακίνητο επανέρχεται άνευ άλλης διαδικασίας στην κυριότητα της κοινότητας Κατακαλίου.  Μετά από μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες το ακίνητο περιήλθε στην κυριότητα της περιφέρειας Κατακαλίου με την υπ’ αριθμ.1500/1990 απόφαση του Δ΄ τμήματος του Αρείου Πάγου, ενώ μεσολάβησαν αλλεπάλληλες προγενέστερες αποφάσεις, οι αριθμ. 593/1976 προδικαστική και 808/1979 οριστική Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, οι αριθμ. 178/1981 προδικαστική και 494/1986 οριστική Εφετείου Ναυπλίου, η αριθμ. 1017/1989 παραπεμπτική Γ τμήματος Αρείου Πάγου.

  Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να γίνει η μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο Σολυγείας των αποφάσεων ως πλήρωση διαλυτικής αιρέσεως, και για το λόγο αυτό ο Πρόεδρος προτείνει τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Σούκουλη Αικατερίνη.

  

   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλης ισχύουσας σχετικής διάταξης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

    Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Σούκουλη Αικατερίνη, στην οποία δίνει εντολή να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να γίνει η μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο Σολυγείας των σχετικών αποφάσεων, ως πλήρωση διαλυτικής αιρέσεως για το αναφερόμενο στο ιστορικό της παρούσης ακίνητο.

 

   Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α’ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

      Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23/282/2016.-

Leave a Comment