Απόφαση αριθμ. 24/303/2016

 Αριθμός Πρακτικού 24

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 19-09-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 13:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 37523/15-09-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Σταυρέλης Νικ., 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 4)Πανταζής Βασ., 5)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Φαρμάκης Γεωργ., 3) Παππάς Αντ.), 4)Γκουργιώτης Αλεξ..

 

Στην παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Πνευματικού, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Κορδώσης Χρήστος.

 

      Ο  Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

   ΑΠΟΦΑΣΗ 303η: Ο Προεδρεύων συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών»  θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής εισήγηση της υπηρεσίας πολεοδομικών εφαρμογών και μελετών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: ”Αίτηση του κ. Νικόλαου Παπαδά του Σπυρίδωνος περί εξώδικου συμβιβασμού ως προς τον καθορισμό τιμής μονάδος της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, για την ιδιοκτησία με κ.α 0506045 στο Ο.Τ 709 του σχεδίου πόλεως ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Κορίνθου”

 

Με τη αριθμ. πρωτ. 33957/19-08-2016 αίτηση ο κ. Νικόλαος Παπαδά του Σπυρίδωνος και της Ελένης, ζητά εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό τιμής μονάδος της οφειλόμενης εκ μέρους του προς το Δήμο μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα επιφάνειας 48,55 τ.μ, για την ιδιοκτησία του με κ.α 0506045 στο Ο.Τ 709 του σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Κορίνθου, σύμφωνα με τον πίνακα πράξης εφαρμογής του σχεδίου πόλεως που έχει κυρωθεί με την υπ΄ αριθμ. 3920/15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας.

 

Ο αιτών, προτείνει ως τιμή μονάδος, την τιμή των εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120 €/τμ), οπότε η οφειλή του προς το Δήμο σε περίπτωση που γίνει δεκτή η τιμή αυτή, θα ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι έξι ευρώ (δηλ. 48,55 τμ Χ 120 €/τμ = 5.826 €)

 

Σημειώνεται, ότι ο αιτών ιδιοκτήτης, όφειλε στο Δήμο για την εν λόγω ιδιοκτησία και προσκύρωση επιφάνειας 0,41 τ.μ για την οποία έχει καθοριστεί τιμή μονάδος εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120 €/τμ) με την υπ΄ αριθμ. 10/107/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία έχει εγκριθεί με την υπ΄ αριθμ. 2132/60445/21-08-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. 

 

Παρακαλούμε όπως προηγηθεί γνωμοδότηση δικηγόρου επί του παραπάνω αιτήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και εν συνεχεία όπως αποφασίσετε περί της αποδοχής ή μη του αιτούμενου εξώδικου συμβιβασμού, σύμφωνα με το εδάφιο ιδ της παραγράφου 1 του  άρθρου 72 του Ν.3852/2010.

 

            Συνημμένα:

        Η με αριθμ. πρωτ. 33957/19-08-2016 αίτηση του κ. Νικόλαου Παπαδά του Σπυρίδωνος

        Αντίγραφο του πίνακα της κυρωμένης πράξης εφαρμογής σχ. πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” (σελίδες 257α και 257β)

        Απόσπασμα διαγράμματος κυρωμένης πράξης εφαρμογής κλίμακας 1:1000

        Η υπ΄ αριθμ. 10/107/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνοδευόμενη από την υπ΄ αριθμ. 2132/60445/21-08-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. 

 

   Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει γραπτώς στο Δήμο επί του ως άνω αιτήματος εξώδικου συμβιβασμού, και για το λόγο αυτό προτείνεται ο δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Αλεξόπουλος Θεόδωρος.

 

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις ανωτέρω εισηγήσεις της τεχνικής υπηρεσίας και του Προεδρεύοντος, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, της παρ. 3 του άρθρ. 281 του Ν. 3463/2006 και κάθε άλλης ισχύουσας σχετικής διάταξης

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Πανταζή Βασ. και Κορδώση Χρ., διότι διαφωνούν  με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

     Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων το δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Αλεξόπουλο Θεόδωρο, στον οποίο δίνει εντολή να γνωμοδοτήσει γραπτώς στο Δήμο επί του αιτήματος του Νικόλαου Παπαδά περί εξώδικου συμβιβασμού ως προς τον καθορισμό τιμής μονάδος της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, για την ιδιοκτησία με κ.α. 0506045 στο Ο.Τ. 709 του σχεδίου πόλεως «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

   Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

     

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/303/2016.-

Leave a Comment