ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 


 
 
    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κόρινθος, 27 Οκτωβρίου 2016
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                    Αριθμ. Πρωτ. 44268 
                       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
                         ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
                   Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
                   Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                           

Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                                                                      Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                             

                  Τ.Κ.  20131, Κόρινθος                                                                                         
                  Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070                                                                         
                   
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1  του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 31η Οκτωβρίου  2016  ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα  και ώρα 18:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
1.    Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Ακινήτων του Δήμου Κορινθίων
2.  Υποβολή αιτήματος στο Ε.Ο.Τ. για παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης της αναγνωρισμένης  ιαματικής πηγής Λουτρών Ελένης.
3.  Έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους  2013 του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
4. Έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2014 του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
5. Έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2015 του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
6. Έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους  2013 του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
7. Έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2014 του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
8. Έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2015 του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
9.  Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την υπόθεση που αφορά την αριθμ. 2154 απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την Κατασκευή Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου στη περιοχή Αγ. Γεωργίου. 
10. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό της αγωγής  κατά του Δήμου από σχολικούς φύλακες που εργάστηκαν στο Δήμο
11. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου που αφορά την αίτηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης
12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανάπλαση παλαιού ελαιοτριβείου Αλαμάνου» και παράταση συμβατικής προθεσμίας
13.   Έγκριση πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής  του έργου «Προσθήκη κατ΄ επέκταση νέων W.C. Δημοτικού Σχολείου Σοφικού»
14.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση νεκροταφείων Δ.Ε. Σαρωνικού»
15. Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων στο Συνοικισμό Κορίνθου»
16. Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ολοκλήρωση πλατείας Κ.Χ. Γ939 σχεδίου πόλεως Κορίνθου»
17. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής –οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή γηπέδου Λεχαίου»
18. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση-Διαμόρφωση πλατείας σχεδίου πόλεως Αγίας Άννας»
19. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας –ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου»
20. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή και ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων Δήμου Κορινθίων». προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
21. Χορήγηση άδειας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»
22. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016
23. Τροποποίηση  της αριθμ. 328/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
24. Τροποποίηση της αριθμ.  332/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
25.    Τροποποίηση της αριθμ.  333/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
26.  Τροποποίηση της αριθμ. 334/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
27. Τροποποίηση της αριθμ. 335/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  περί ορισμού διαπαραταξιακής επιτροπής διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων
28. Τροποποίηση της αριθμ. 511/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  περί ορισμού εκπροσώπου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων –Προαγωγής Υγείας
29. Τροποποίηση της αριθμ. 210/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  περί συγκρότηση επιτροπής τουριστικής προβολής και ανάπτυξης του Δήμου
30. Τροποποίηση της αριθμ. 129/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ορισμού εκπροσώπου του Δήμου για συνεργασία με Σύνδεσμο Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου “Ο ΑΡΙΩΝ” με θέμα τη τουριστική προβολή
31. Επί εγγράφου του Ομίλου για UNESCO Νομού Πειραιώς και Νήσων για την συνέχιση λειτουργίας των υφιστάμενων κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας που έχουν δημιουργηθεί στα πλαίσια του προγράμματος και παραχώρηση των χώρων
32. Τροποποίηση των υπ΄ αριθμ. 263/2013 & 95/2015 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκριση νέου Κανονισμού Νεκροταφείου του Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων»
33. Καθορισμός δημοτικών τελών φόρων και δικαιωμάτων Κοιμητηρίων για το έτος 2017 και εφεξής
34. Αναπροσαρμογή ή μη τελών διαφήμισης  για το έτος 2017 και εφεξής
35. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την επιτροπή του 26ου Συνεδρίου του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) 
36. Συμμετοχή του Δήμου  στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του 26ου Συνεδρίου του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) 
37. Εξουσιοδοτήσεις των δημοτικών υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών e-PPS της Τράπεζας Πειραιώς  Α.Ε. και υπογραφή σχετικής σύμβασης
38. Ορισμός ορκωτού λογιστή-ελεγκτή με τον αναπληρωτή του, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου ετών 2015-2016
39.  Διάθεση πιστώσεων
40.  Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
41. Έγκριση δαπάνης για τα εγκαίνια της πλατείας στη Τ.Κ. Κουταλά
42. Συμμετοχή του Δήμου στο 6ο Συνέδριο Ελληνογερμανικής  Συνέλευσης  3-5/11/2016
43. Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
44. Έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
45. Λήψη απόφασης συμπαράστασης στους δανειολήπτες Ελβετικού Φράγκου, πολίτες της Κορινθίας
46. Έγκριση μετακίνησης στη Θεσσαλονίκη των εκπροσώπων του Δήμου στο Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας,  για τη συμμετοχή τους στην Τουριστική Έκθεση PHILOXENIA 2016
47. Επανάληψη της δημοπρασίας για τα δημοτικά ακίνητα: α) στην πλατεία Παναγή Τσαλδάρη, στη Κόρινθο και β) αναψυκτήριο στη Τοπική Κοινότητα Αγ. Βασιλείου
48. Έγκριση σχεδίου σύμβασης δεσμευμένου Λογαριασμού στο πλαίσιο του Προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους, στον Δήμο Κορινθίων»
49. Επιχορήγηση Αθλητικών – Πολιτιστικών  Συλλόγων
50. Έγκριση οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης των εκπροσώπων του Δήμου στο συνέδριο της ΚΕΔΕ
51. Έγκριση οδοιπορικών  εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου
 
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.     
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ    ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ 

 

Leave a Comment