Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού εκτέλεσης προμήθειας

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Κόρινθος, 01-11-2016

  ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                              Αριθμ.Πρωτ.: 44697

ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ         

 

                                                      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

                                                             Διακηρύττει ότι

 

Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, η εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ., ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΩΝ, ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» προϋπολογισμού 49.767,40€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις: του Ν. 3463/2006, του Ν.3852/2010, του Ν. 2690/1999, του N. 3861/2010, του Ν. 4270/2014, του Ν. 4412/2016

Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από Πόρους Δήμου.

  Το αντικείμενο της προμήθειας αφορά την προμήθεια πινακίδων οδικής σήμανσης του Κ.Ο.Κ., στύλων στήριξης πινακίδων σήμανσης, πινακίδων ονοματοθεσίας και αριθμοθεσίας οδών, ελαστικών οριοδεικτών και οδικών καθρεπτών για τη συντήρηση της οδικής σήμανσης σε κοινόχρηστες οδούς που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Κορινθίων.

  Οι διαγωνιζόμενοι δύνανται να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο ή για μέρος των ειδών του «Πίνακα Ι. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός» της σχετικής μελέτης με αρ. 35/2016.  Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν του διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, επί ποινή αποκλεισμού. 

Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή και περισσότερο εφόσον γίνει χρήση της δυνατότητας αύξησης των ποσοτήτων της μελέτης ή και παραταθεί.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη μέσα στο χρονικά όρια και με τρόπο που ορίζει η σύμβαση, αλλιώς επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 207, 209 του ν. 4412/2016 και της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.

               Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, Κόρινθος) την 16η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 09:30 έως 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).

Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων, στον δικτυακό τόπο: www.korinthos.gr ή από το Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δημοκρατίας 1, Κόρινθος, Τ.Κ. 20131, τηλέφωνο: 2741362832, Fax: 2741362830, e-mail: e.peppas@korinthos.gr (κος Πέππας Ευθύμιος), τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment