Αναλυτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας και μελέτη

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΚ, ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΩΝ, ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 49.767,40€

Αρ. Μελέτης: 35/2016

Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης: 44694/01-11-2016

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

 

 

 

 

 

Για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο:

 

 

 

 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΚ,

ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΩΝ, ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ»

 

 

 

 

Προϋπολογισμού 49.767,40  € (συμπ. ΦΠΑ 24%)

 

 


 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης του ΚΟΚ, πινακίδων οδών, καθρεπτών οδικής κυκλοφορίας», προϋπολογισμού 49.767,40 €, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016.

Όλες οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς επί ποινή απαραδέκτου συμπληρώνονται ολογράφως. Αριθμητική μόνο αναγραφή τιμής στο τιμολόγιο δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων www.korinthos.gr.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 16/11/2016 ημέρα Τετάρτη, ώρα: 09:30-10:00 ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00.

Η εν λόγω δημόσια σύμβαση προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. Οι διαγωνιζόμενοι δύναται να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο ή για μέρος των ειδών του «Πίνακα Ι. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός» της μελέτης με αρ. 35/2016. Οι ποσότητες και η αξία των ζητούμενων ειδών είναι οι ακόλουθες:

Α/Α

ΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

CPV ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

1

30/7135.0089

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΕΥΡΑΣ 60  CM ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΜΕ ANTIGRAFFITI

34992200-9

20

ΤΕΜΑΧΙΟ

16,00

320,00

2

30/7135.0089

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ  ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΜΕ ANTIGRAFFITI

34992200-9

135

ΤΕΜΑΧΙΟ

16,00

2.160,00

3

30/7135.0089

ΠΙΝΑΚΙΔA ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚH P-2 ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 60 CM ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΜΕ ANTIGRAFFITI

34992200-9

85

ΤΕΜΑΧΙΟ

28,00

2.380,00

4

30/7135.0089

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΜΕ ANTIGRAFFITI

34992200-9

40

Μ2

80,00

3.200,00

5

30/7135.0089

ΣΤΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 1 1/2 ” ΜΗΚΟΥΣ 3,30 Μ.

34928472-7

15

ΤΕΜΑΧΙΟ

14,00

210,00

6

30/7135.0089

ΣΤΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 2” ΜΗΚΟΥΣ 3,30 Μ.

34928472-7

220

ΤΕΜΑΧΙΟ

16,00

3.520,00

7

30/7135.0089

ΣΤΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 2 1/2” ΜΗΚΟΥΣ 3,30 Μ.

34928472-7

10

ΤΕΜΑΧΙΟ

26,00

260,00

8

30/7135.0028

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΟΨΗΣ 30*50 CM ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

34992000-7

300

ΤΕΜΑΧΙΟ

9,00

2.700,00

9

30/7135.0028

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟΘΕΣΙΑΣ 10Χ15 CM ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1ΜΜ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ Η’ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

34992000-7

250

ΤΕΜΑΧΙΟ

1.30

325,00

10

30/7135.0028

ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΥΨΟΥΣ 45 CM

34922100-7

600

ΤΕΜΑΧΙΟ

13,00

7.800,00

11

30/7135.0028

ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΥΨΟΥΣ 75CM

34922100-7

70

ΤΕΜΑΧΙΟ

18,00

1.260,00

12

30/7135.0014

ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φ60

34922100-7

240

ΤΕΜΑΧΙΟ

45,00

10.800,00

13

30/7135.0014

ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φ80

34922100-7

80

ΤΕΜΑΧΙΟ

65,00

5.200,00

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Διεύθυνση: Κολιάτσου 32 και Ερμού, Κόρινθος, Τ.Κ. 20131

Τηλέφωνο: 2741362832

Fax: 2741362830

 

Άρθρο 1

Ισχύουσες διατάξεις

Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης γενικών υπηρεσιών διέπεται από τις διατάξεις:

·           Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

·           Του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης».

·           Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

·           Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

·           Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

·           Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

·           Την μελέτη με αρ. 35/2016 της Δ.Τ.Υ.Π. του Δήμου Κορινθίων, επικαιροποιημένη και προσαρμοσμένη στις διατάξεις του Ν.4412/8-8-2016

·           Των με αριθμό ΠΑΥ 732/2016, 733/2016 και 734/2016

·           Την με αριθμό 17/200/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διάθεσης της πίστωσης.

·           Της με αριθμό 28/342/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης.

 

Άρθρο 2

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 16/11/2016, ημέρα Τετάρτη από την ώρα 09:30 και μέχρι την 10:00 ώρα, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος (2ος όροφος) του Δήμου Κορινθίων που βρίσκεται στην οδό Κολιάτσου 32 και Ερμού στην Κόρινθο.

2. Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών την ημέρα και ώρα της διεξαγωγής και αποσφράγισης των προσφορών ή θα αποσταλούν στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου, στη Διεύθυνση Κολιάτσου 32 και Ερμού, Κόρινθος, ΤΚ 20131 μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.

3. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία προσφορά.

Άρθρο 3

Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού και πληροφοριών ή διευκρινίσεων επί όρων διακήρυξης

1. Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων, στον δικτυακό τόπο: www.korinthos.gr ή από το Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δημοκρατίας 1, Κόρινθος, Τ.Κ. 20131, τηλέφωνο: 2741362832, Fax: 2741362830, e-mail: e.peppas@korinthos.gr (κος Πέππας Ευθύμιος), τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.

 

Άρθρο 4

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών

1. Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με το επόμενο άρθρο της παρούσας διακήρυξης, δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

2. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984.

3. Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων), μπορεί να υποβληθεί σε πρωτότυπη μορφή σε ξένη γλώσσα αν είναι στην Αγγλική γλώσσα. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να συνοδεύεται οπωσδήποτε από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Ως επίσημες μεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα.

 

Άρθρο 5

Δικαιολογητικά συμμετοχής

1. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον συνοπτικό διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού και τα εξής δικαιολογητικά:

α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

i.           συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,

ii.          δωροδοκία,

iii.        απάτη,

iv.         τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,

v.          νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,

vi.         παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,

vii.       για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα όπως ειδικότερα και αναλυτικά αυτά ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

          τους διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),

          τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. Επίσης, ότι δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

στ) Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης:

                            i.            Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.

                          ii.            Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.

                         iii.            Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί.

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, τα οποία θα υποβληθούν μαζί με Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα τα απαριθμεί και θα τα αντιστοιχίζει.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου, με την οποία δηλώνει ακριβώς τα είδη του προϋπολογισμού για τα οποία καταθέτει προσφορά.

 

2. Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από το Δήμο Κορινθίων, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν ο Δήμος Κορινθίων αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων.

            3. Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).

Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης, επομένως θα ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).

Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

 

Άρθρο 6

Εγγυήσεις

1. Εγγύηση συμμετοχής

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται.

 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης

α)       Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

β)       Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

γ)       Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των ειδών της προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

δ)       Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

ε)       Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την ημερομηνία έκδοσης,

β) τον εκδότη,

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,

δ) τον αριθμό της εγγύησης,

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,

ζ) τους όρους ότι:

– η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και

– ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση του Δήμου και

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

στ)     Οι υπηρεσίες του δήμου επικοινωνούν με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους.

ζ)       Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

 

Άρθρο 7

Τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών

1. Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.

2. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον συνοπτικό διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να υποβάλουν εγγράφως προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, στην ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών

3. Στον σφραγισμένο φάκελο εξωτερικά θα αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

(ΥΠΟΨΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΚ,

ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΩΝ, ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡ.   ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2016,

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΧΧ-ΧΧ-2016, ΩΡΑ: ΑΠΟ …….. ΈΩΣ …..…

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:………………………………………………………………………………………………………………….

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ………………………………………………………………………………………………………………..

ΑΦΜ: …………………………………………………………………………………………………………………………

ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: ……………………………………………………………………………………………………….…

FAX: ……………………………………………………………………………………………………………………………

EMAIL: ………………………………………………………………………………………………………………………..

ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ

 

Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους.

4. Τα περιεχόμενα του φακέλου ορίζονται ως εξής:

α) Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και

β) Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Όπου, ως (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία κατατεθέντων εγγράφων.

5. Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται, επί ποινή αποκλεισμού, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα:

α) Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά συμμετοχής).

β) Πλήρη περιγραφή των προσφερόμενων ειδών.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της.

6. Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

7. Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή για μέρος των προκηρυσσομένων ειδών του Πίνακα Ι. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της μελέτης 35/2016. Όλες οι τιμές στην προσφορά, καθώς και ο συνολικός προϋπολογισμός προσφοράς, συμπληρώνονται ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου. Αριθμητική μόνο αναγραφή τιμής στην προσφορά δεν λαμβάνεται υπόψη.

8. Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδεχόμενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

9. Προσφορές που τυχόν έχουν αποσταλεί ή υποβληθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία, αποσφραγίζονται όλες μαζί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

10. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική ή οικονομική προσφορά) που έχουν υποβάλει. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία.

Άρθρο 8

Χρόνος ισχύος των προσφορών

1. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων χάνει κάθε δικαίωμα για κατακύρωση.

4. Παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με πέντε  (5) μήνες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν ο Δήμος Κορινθίων κρίνει ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

 

Άρθρο 9

Εναλλακτικές προσφορές

Δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού εναλλακτικές προσφορές.

 

Άρθρο 10

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης

1. Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ως εξής:

            α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο Κορινθίων, μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων.

            β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

            Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από την οικονομική Επιτροπή.

2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.

3. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται ως μη υποβληθείσες και δεν εξετάζονται ως προς το περιεχόμενό τους.

 

Άρθρο 11

Προσφερόμενη τιμή

1. Η οικονομική προσφορά, δηλαδή η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ευρώ και θα αναφέρεται η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. σε ευρώ αριθμητικά και ολογράφως ανά προσφερόμενο είδος.

2. Η τιμή του προσφερόμενου είδους δίνεται ανά μονάδα. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής διαγωνισμού.

5. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής διαγωνισμού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Άρθρο 12

Αξιολόγηση προσφορών

1. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής διαγωνισμού.

2. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ορισμένη ημερομηνία και ώρα. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

3. Αρχικά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί εγκαίρως στους υποψήφιους προμηθευτές.

Ακολούθως, η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, αποσφραγίζονται οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

4. Το αποτέλεσμα των ανωτέρω σταδίων, που μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες.

5. Κατά της ανωτέρω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016.

 

Άρθρο 13

Δικαιολογητικά κατακύρωσης

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 5 της παρούσας, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

2. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα ακόλουθα:

·           Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

·           Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.

·           Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης, ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

·           Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

·           Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 

3. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

 

Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό

Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.

Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους.

            Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του.

4. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Κορινθίων και φέρει τα κάτωθι στοιχεία:

 

 

 

 

 

 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

(ΥΠΟΨΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΚ,

ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΩΝ, ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡ. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2016,

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:………………………………………………………………………………………………………………….

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ………………………………………………………………………………………………………………..

ΑΦΜ: …………………………………………………………………………………………………………………………

ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: ……………………………………………………………………………………………………….…

FAX: ……………………………………………………………………………………………………………………………

EMAIL: ………………………………………………………………………………………………………………………..

ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ

 

5. Ο φάκελος δικαιολογητικών κατακύρωσης αποσφραγίζεται δημόσια σε συνεδρίαση, της οποίας η ημερομηνία και ώρα ανακοινώνεται εγκαίρως με έγγραφο της Επιτροπής προς τους οικονομικούς φορείς, των οποίων είχαν αποσφραγιστεί οι οικονομικές προσφορές και οι οποίοι λαμβάνουν γνώση εφόσον το επιθυμούν των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, με επιφύλαξη του Άρθρου 21 του Ν.4412.

6. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν ή κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή αν προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, αλλά δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

7. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Το αποτέλεσμα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

8. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

9. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και η σχετική απόφαση υποβάλλεται στο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έλεγχο νομιμότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης.

 

Άρθρο 14

Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότησή της προς την Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει:

α) Την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής μέχρι και 50% ή για μεγαλύτερη ποσότητα κατά 30% που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος.

          β) Τη ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

          γ) Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών.

 

Άρθρο 15

Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης

1. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον ο Δήμος Κορινθίων δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες.

2. Ο Δήμος Κορινθίων προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

3. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

 

Άρθρο 16

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

1. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή και περισσότερο εφόσον γίνει χρήση της δυνατότητας αύξησης των ποσοτήτων της μελέτης ή και παραταθεί ως ανωτέρω.

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.

3. Η παραλαβή των ειδών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 216-221 του Ν. 4412/2016.

4. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση και μπορεί να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.

5. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα είδη δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παραδοτέων ειδών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

6. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των παραδοτέων ειδών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παραδοτέων ειδών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

7. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.

 

Άρθρο 17

Κυρώσεις για την εκπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας

1. Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.4412, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

3. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρο 207 του Ν.4412.

Άρθρο 18

Τρόπος Πληρωμής

1. Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών της παρούσας θα γίνεται τμηματικά, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

2. Εφόσον ο ανάδοχος εκτελεί ορθά, σύννομα και σύμφωνα με τη σύμβαση, τις υποχρεώσεις του, εκδίδει τιμολόγιο, για τα είδη που έχει παραλάβει η αρμόδια επιτροπής παραλαβής και έχει εκδώσει για το λόγο αυτό το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής.

3. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια δημοτική υπηρεσία.

 

Άρθρο 19

Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης – Κρατήσεις

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, Δημοκρατίας 1, και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων: www.korinthos.gr.

2. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

3. Ολόκληρη η διακήρυξη με όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://www.korinthos.gr.

4. Τον ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., Γ.Γ.Ε.) για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, εισφορές κλπ. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.

5. Για ό,τι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006.

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

 

Αλέξανδρος Μ. Πνευματικός

 

(Ακολουθεί η Μελέτη με αρ. 35/2016)

 

Δ Η Μ Ο Σ   Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ι Ω Ν

 

 

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ TOY KOK, ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΩΝ, ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49.767,40

 

 

 

 

Αρ. Μελέτης: 35/2016

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)

4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια πινακίδων οδικής σήμανσης του ΚΟΚ, στύλων στήριξης πινακίδων σήμανσης, πινακίδων ονοματοθεσίας και αριθμοθεσίας οδών, ελαστικών οριοδεικτών και οδικών καθρεπτών για τη συντήρηση της οδικής σήμανσης σε κοινόχρηστες οδούς που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Κορινθίων.

Τα υλικά θα χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, τη βελτίωση της  οδικής σήμανσης με την αντικατάσταση φθαρμένων υλικών, την επισήμανση επικίνδυνων σημείων του οδικού δικτύου σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας του Κ.Ο.Κ.

Η εφαρμογή της προβλεπόμενης από τον Κ.Ο.Κ. σήμανσης στο οδικό δίκτυο είναι επιβεβλημένη και πρέπει να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν διότι σε πολλές περιπτώσεις τίθεται θέμα ασφαλούς διακίνησης πεζών και οχημάτων λόγω και των διαπιστωθεισών ελλείψεων στη οδική σήμανση από την Τροχαία και αναλόγων αιτήσεων δημοτών.

Ειδικότερα προβλέπονται στην προμήθεια τα παρακάτω είδη:

 -  Ρυθμιστικές πινακίδες (Ρ),

-  Πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ),

-  Πληροφοριακές πινακίδες (Π) ανά (m²),

-  Μεταλλικοί σωλήνες  γαλγανιζέ και διαμέτρων ½’’μήκους 3,30 μ., 2’’ μήκους 3,30 μ. και   2 1/2 ’’ μήκους     3,30 μ.  

– Πινακίδες ονοματοθεσίας και αριθμοθεσίας 

-  Ελαστικοί οριοδείκτες ύψους  0,45 μ. και  0,75 μ.

-  Καθρέφτες οδικής κυκλοφορίας πολυκαρβονικοί- άθραυστοι  Φ60 και Φ80  

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να ανταποκρίνονται, κατά ελάχιστο, στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης μελέτης.

Το ποσό που αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης είναι το διαθέσιμο από το Δήμο για το σύνολο των υλικών οδικής σήμανσης  και οδικών καθρεπτών που δύναται να προμηθευτεί ο Δήμος κατά το έτος 2016.

Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 49.767,40 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. (24%) που θα βαρύνει την προμήθεια.

 

Η δαπάνη των ειδών της προμήθειας αναλύεται ανά κωδικό αριθμό του  προϋπολογισμού  σε ευρώ με ΦΠΑ 24% ως εξής :

1.        30/7135.0089 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ  ΚΟΚ) : 14.942,00 €

2.        30/7135.0014 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ) :  19.840,00 €

 

3.        30/7135.0028 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΩΝ) :   14.985,40 €

 

 

Η δαπάνη των ειδών της προμήθειας θα αντιμετωπιστεί με  εγγεγραμμένες  πιστώσεις  στους παραπάνω ΚΑ που θα προέρχονται από Δημοτικούς πόρους.

 

     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                                     Κόρινθος, 17/10/2016

Κόρινθος, 17/10/2016

Ο Συντάκτης

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

 

 

Ευθύμιος Πέππας

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Περόγαμβρος Σπυρίδων

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

 

 


3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

CPV ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

 

 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ  ΚΟΚ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

1

30/7135.0089

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΕΥΡΑΣ 60  CM ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΜΕ ANTIGRAFFITI

34992200-9

20

ΤΕΜΑΧΙΟ

16,00

320,00

 

 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΟΚ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ  

2

30/7135.0089

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ  ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΜΕ ANTIGRAFFITI

34992200-9

135

ΤΕΜΑΧΙΟ

16,00

2.160,00

3

30/7135.0089

ΠΙΝΑΚΙΔA ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚH P-2 ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 60 CM ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΜΕ ANTIGRAFFITI

34992200-9

85

ΤΕΜΑΧΙΟ

28,00

2.380,00

 

 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΟΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ 

4

30/7135.0089

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΜΕ ANTIGRAFFITI

34992200-9

40

Μ2

80,00

3.200,00

 

 

ΣΤΥΛΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

5

30/7135.0089

ΣΤΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 1 1/2 ” ΜΗΚΟΥΣ 3,30 Μ.

34928472-7

15

ΤΕΜΑΧΙΟ

14,00

210,00

6

30/7135.0089

ΣΤΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 2” ΜΗΚΟΥΣ 3,30 Μ.

34928472-7

220

ΤΕΜΑΧΙΟ

16,00

3.520,00

7

30/7135.0089

ΣΤΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 2 1/2” ΜΗΚΟΥΣ 3,30 Μ.

34928472-7

10

ΤΕΜΑΧΙΟ

26,00

260,00

 

 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ -ΑΡΙΘΜΟΘΕΣΙΑΣ

8

30/7135.0028

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΟΨΗΣ 30*50 CM ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

34992000-7

300

ΤΕΜΑΧΙΟ

9,00

2.700,00

9

30/7135.0028

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟΘΕΣΙΑΣ 10Χ15 CM ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1ΜΜ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ Η’ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

34992000-7

250

ΤΕΜΑΧΙΟ

1.30

325,00

 

 

ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ

10

30/7135.0028

ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΥΨΟΥΣ 45 CM

34922100-7

600

ΤΕΜΑΧΙΟ

13,00

7.800,00

11

30/7135.0028

ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΥΨΟΥΣ 75CM

34922100-7

70

ΤΕΜΑΧΙΟ

18,00

1.260,00

 

 

 ΟΔΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ

12

30/7135.0014

ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φ60

34922100-7

240

ΤΕΜΑΧΙΟ

45,00

10.800,00

13

30/7135.0014

ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φ80

34922100-7

80

ΤΕΜΑΧΙΟ

65,00

5.200,00

 

 

                                                                      ΣΥΝΟΛΟ    

40.135,00

 

 

                                                                      ΦΠΑ 24%

9.632,40

 

 

                                                                      ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

49.767,40

 

Στις πιο πάνω τιμές περιλαμβάνεται η αξία των υλικών καθώς και τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης.

Επιτρέπεται η κατάθεση προσφορών για όλα τα είδη του παραπάνω πίνακα ή για μέρος αυτών.

Η προσφορά, ως προς τη συνολική της τιμή, δεν μπορεί να είναι υψηλότερη του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης προμήθειας και αντίστοιχες προσφορές θα αποκλείονται ως απαράδεκτες.

 

     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                                     Κόρινθος, 17/10/2016

Κόρινθος, 17/10/2016

Ο Συντάκτης

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

 

 

Ευθύμιος Πέππας

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Περόγαμβρος Σπυρίδων

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

 

 


3. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)

Οι πινακίδες, βάσει του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές και Ελληνικές προδιαγραφές και πιο συγκεκριμένα :

σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κ.Ο.Κ. (Ν2696/1999 ΦΕΚ 57Α/23-3-1999), των τεχνικών οδηγιών και προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩΔΕ Σ-301, Σ-304, Σ-305, και αρ. 16832 απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ περί Προδιαγραφών Σ-310, Σ-311 και προδιαγραφών χρωματισμών επιφανειών και οπισθανακλαστικών υλικών και πινακίδων σημάνσεως οδών (ΦΕΚ 954Β/1986) και την προσωρινή τεχνική προδιαγραφή αντανακλαστικότητας πινακίδων σήμανσης οδών (ΥΑ ΔΜΕΟ/ε/οικ/1102/ΦΕΚ 953Β/97),

-την απόφαση Α6/0/1/118 (ΦΕΚ 676Β/6-7-1974) περί πινακίδων σημάνσεως οδών

– ΕΤΕΠ 05-04-06-00 Πινακίδες σταθερού περιεχομένου, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1.

-Απόφαση ΔΜΕΟ/Ο/3050/2013 (ΦΕΚ2302Β/16-9-2013) Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας

-Τα εξαρτήματα στήριξης των πινακίδων θα είναι χαλύβδινα ή από κράμα αλουμινίου. Τα χαλύβδινα εξαρτήματα, οι κοχλίες, τα περικόχλια και οι ροδέλες θα είναι γαλβανισμένα κατά ΕΝ ISO 1461 και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00.

Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή περί Μεταλλικών Στύλων Στήριξης Πινακίδων που  έχει εγκριθεί με την απόφαση ΒΜ5/Ο/40124/30.09.80 (ΦΕΚ 1061/Β/13-10-1980) του  Υπουργού Δημοσίων Έργων όπως έχει διορθωθεί και ισχύει σήμερα.

H αυτοκόλλητη διαφανής μεμβράνη, που συνδυάζεται με τις αντανακλαστική μεμβράνες των πινακίδων (οδικής σήμανσης κλπ) για την προστασία τους, επιτρέπει τον καθαρισμό τους από τους περισσότερους μόνιμους ρύπους, με τη χρήση κατάλληλων διαλυτικών χωρίς βλάβη στις μεμβράνες και τα χρώματα μεταξοτυπίας του υποστρώματος και χωρίς να μειώνει την ονομαστική ανακλαστικότητα των πινακίδων.

Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού από τα οποία θα προκύπτουν τα  χαρακτηριστικά της αντιρρυπαντικής μεμβράνης.

Οι προσκομιζόμενες πινακίδες θα συνοδεύονται από πρόσφατα (τελευταίου χρόνου) πιστοποιητικά δοκιμής του ελάσματος και των ανακλαστικών μεμβρανών, εκδόσεως αναγνωρισμένου εργαστηρίου.

Όσον αφορά τους στύλους στήριξης των πινακίδων, αυτοί θα είναι από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255

– ΕΤΕΠ 05-04-07-00 Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης

 

Όλα τα υλικά σήμανσης πρέπει να είναι κατασκευασμένα από εταιρείες πιστοποιημένες κατά ISO και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης , σύγχρονης κατασκευής και να έχουν εγγύηση.

 

1. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΕΥΡΑΣ 0,60 Μ. ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΜΕ ANTIGRAFFITI

Πινακίδες  αναγγελίας κινδύνου  απλής όψης επικίνδυνων θέσεων, τριγωνική πλευράς 0,60μ. υψηλής αντανακλαστικότητας με antigraffiti. Οι πινακίδες θα κατασκευαστούν από φύλλο κράματος αλουμινίου πάχους 3,00 mm καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II δεκαετούς τουλάχιστον διάρκειας πάχους 0,08 mm, σύμφωνα με στις ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης, Σ-310 &Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα.

Περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης των πινακίδων στις στύλους.

Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι βαμμένες με χρώμα γκρι υψηλής αντοχής στις καιρικές συνθήκες, θα αναγράφεται η φράση που σχετίζεται με την προστασία τους («Η καταστροφή των πινακίδων τιμωρείται», ΚΟΚ, άρθρο 10 παρ.10), επίσης ο κωδικός της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή, το τρίμηνο και το έτος της προμήθειας

 

Πίνακας ειδών  :

α/α

Τύπος πινακίδας

Είδος πινακίδας

τεμάχια

1

Κ-15

Κίνδυνος λόγω διάβασης πεζών

10

2

Κ-16

Κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών

10

 

Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά εξαρτήματα σύνδεσης ( κοχλιοφόροι ήλοι κ.λ.π.), χαλύβδινα ή από κράμα αλουμινίου.

 

2. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΜΕ ANTIGRAFFITI

Πινακίδες απλής όψης, ρυθμιστικές της κυκλοφορίας υψηλής αντανακλαστικότητας με antigraffiti των οποίων  οι διαστάσεις ανάλογα με το σχήμα είναι οι παρακάτω:

 α.  για κανονικό οκτάγωνο εγγεγραμμένο σε τετράγωνο πλευράς 0,400μ.

 β.  για σχήμα τετράγωνο πλευράς 0,450 μ.,

 γ.  για σχήμα κυκλικό διαμέτρου 0,450μ.

 Οι πινακίδες θα κατασκευαστούν από φύλλο κράματος αλουμινίου πάχους 3,00 mm καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II δεκαετούς τουλάχιστον διάρκειας πάχους 0,08 mm, σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης, Σ-310 &Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα.

α/α

Τύπος πινακίδας

Είδος πινακίδας

τεμάχια

1

Ρ-3

Οδός προτεραιότητας

10

2

Ρ-4

Τέλος οδού προτεραιότητας

2

3

Ρ-7

Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα

15

4

Ρ-23

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα βάρους ανά άξονα που υπερβαίνει τους (π.χ 5) τόνους

15

5

Ρ-25

Απαγορεύεται η είσοδος σε  οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων μήκους, που υπερβαίνει τα  δέκα μέτρα

2

6

Ρ-27

Απαγορεύεται η αριστερή στροφή

3

7

Ρ-28

Απαγορεύεται η δεξιά στροφή

2

8

Ρ-32

Η μεγίστη ταχύτητα περιορίζεται στον αναγραφόμενο αριθμό των ( 50, 30) χλμ/ώρα

40

9

Ρ-39

Απαγορεύεται η Στάθμευση

5

10

Ρ-40

Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση

16

11

Ρ-54

Οδός υποχρεωτικής διέλευσης ποδηλάτων (απαγορευμένης της διέλευσης άλλων οχημάτων)

5

12

Ρ-55

Οδός υποχρεωτικής διέλευσης πεζών, (απαγορευμένης της διέλευσης άλλων, εκτός πεζών, οχημάτων άμεσης ανάγκης και οχημάτων για την είσοδο–έξοδο σε παρόδιες ιδιοκτησίες)

20

 

Περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης των πινακίδων στους στύλους.

Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι βαμμένες με χρώμα γκρι υψηλής αντοχής στις καιρικές συνθήκες, θα αναγράφεται η φράση που σχετίζεται με την προστασία τους («Η καταστροφή των πινακίδων τιμωρείται», ΚΟΚ, άρθρο 10 παρ.10), επίσης ο κωδικός της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή, το τρίμηνο και το έτος της προμήθειας.

Πίνακας ειδών  :

3 ΠΙΝΑΚΙΔA ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚH P-2 ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 60 CM ΤΥΠΟΥ  ΙΙ ΜΕ ANTIGRAFFITI

Πινακίδα απλής όψης, ρυθμιστική (Ρ-2) της κυκλοφορίας υψηλής αντανακλαστικότητας με antigraffiti διαστάσεων   για σχήμα κυκλικό διαμέτρου 0,60 μ.

 Οι πινακίδες θα κατασκευαστούν από φύλλο κράματος αλουμινίου πάχους 3,00 mm καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II δεκαετούς τουλάχιστον διάρκειας πάχους 0,08 mm, σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης, Σ-310 &Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα.

Περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης των πινακίδων στους στύλους.

Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι βαμμένες με χρώμα γκρι υψηλής αντοχής στις καιρικές συνθήκες, θα αναγράφεται η φράση που σχετίζεται με την προστασία τους («Η καταστροφή των πινακίδων τιμωρείται», ΚΟΚ, άρθρο 10 παρ.10), επίσης ο κωδικός της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή, το τρίμηνο και το έτος της προμήθειας.

 

4.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ  ΙΙ ΜΕ ANTIGRAFFITI

Πληροφοριακές πινακίδες   υψηλής αντανακλαστικότητας με antigraffiti , διαστάσεων καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας.

Οι πινακίδες θα κατασκευαστούν από φύλλο κράματος αλουμινίου πάχους 3,00 mm καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II δεκαετούς τουλάχιστον διάρκειας πάχους 0,08 mm, σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης, Σ-310 & Σ-311 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα.

Περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης των πινακίδων στους στύλους.

Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα είναι βαμμένες με χρώμα γκρι υψηλής αντοχής στις καιρικές συνθήκες, θα αναγράφεται η φράση που σχετίζεται με την προστασία τους («Η καταστροφή των πινακίδων τιμωρείται», ΚΟΚ, άρθρο 10 παρ.10), επίσης ο κωδικός της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή, το τρίμηνο και το έτος της προμήθειας

 

5.  ΣΤΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 1 1/2 ” ΜΗΚΟΥΣ 3,30 Μ.

 Στύλος Πινακίδων από χαλυβδοσωλήνα γαλβανισμένο εν θερμώ 1 1/2 ΄΄μήκους 3,30 μέτρων, πάχους 2 χιλ.   και τις κατάλληλες οπές για τη στήριξη των πινακίδων, σύμφωνα με Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή περί Μεταλλικών Στύλων Στήριξης Πινακίδων που έχει εγκριθεί με την ΒΜ5/Ο/40124/30.09.80 απόφαση (ΦΕΚ 1061/Β/13-10-1980) του Υπουργού Δημοσίων Έργων όπως έχει διορθωθεί και ισχύει σήμερα.

Στο άνω μέρος θα φέρει μεταλλικό γαλβανισμένο καπάκι (τάπα).

Ο  στύλος στήριξης των πινακίδων, θα είναι με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 “Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης”.

 

6.  ΣΤΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 2 ” ΜΗΚΟΥΣ 3,30 Μ.

 Στύλος Πινακίδων από χαλυβδοσωλήνα γαλβανισμένο εν θερμώ 2 ΄΄μήκους 3,30 μέτρων, πάχους 2 χιλ.  και τις κατάλληλες οπές για τη στήριξη των πινακίδων, σύμφωνα με Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή περί Μεταλλικών Στύλων Στήριξης Πινακίδων που έχει εγκριθεί με την ΒΜ5/Ο/40124/30.09.80 απόφαση (ΦΕΚ 1061/Β/13-10-1980) του Υπουργού Δημοσίων Έργων όπως έχει διορθωθεί και ισχύει σήμερα.

Στο άνω μέρος θα φέρει μεταλλικό γαλβανισμένο καπάκι (τάπα).

Ο  στύλος στήριξης των πινακίδων, θα είναι με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 “Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης”.

 

7.  ΣΤΥΛΟΣ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 2 1/2 ” ΜΗΚΟΥΣ  3,30 Μ.

 Στύλος Πινακίδων από χαλυβδοσωλήνα γαλβανισμένο εν θερμώ 2 1/2΄΄μήκους 3,30 μέτρων, πάχους 2 χιλ.  και τις κατάλληλες οπές για τη στήριξη των πινακίδων, σύμφωνα με Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή περί Μεταλλικών Στύλων Στήριξης Πινακίδων που έχει εγκριθεί με την ΒΜ5/Ο/40124/30.09.80 απόφαση (ΦΕΚ 1061/Β/13-10-1980) του Υπουργού Δημοσίων Έργων όπως έχει διορθωθεί και ισχύει σήμερα.

Στο άνω μέρος θα φέρει μεταλλικό γαλβανισμένο καπάκι (τάπα).

Ο  στύλος στήριξης των πινακίδων, θα είναι με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 “Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης”.

 

8. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΟΨΗΣ 30*50 CM ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Οι πινακίδες ονοματοθεσίας θα είναι διαστάσεων 30*50cm, πομπέ, κατασκευασμένες από φύλλο αλουμινίου πάχους 1,00mm βαμμένες με χρώμα μπλε φούρνου υψηλής αντοχής και θα φέρουν περίγραμμα. Το περίγραμμα θα αναγραφεί με την μέθοδο της μεταξοτυπίας σε χρώμα λευκό. Οι πινακίδες κατά μήκος της μεγάλης πλευράς θα αναγράφουν με τη μέθοδο της μεταξοτυπίας την λέξη ΟΔΟΣ με έντονα κεφαλαία γράμματα χρώματος λευκού. Στην αμέσως κάτω σειρά θα αναγράφουν την ονομασία της οδού με ελληνικά κεφαλαία λευκά γράμματα και ακριβώς από κάτω στα λατινικά με κίτρινο χρώμα. Σε κάθε γωνία της πινακίδας θα υπάρχουν οπές διαμέτρου 3mm για την τοποθέτησή τους.

Τα ονόματα των οδών θα καθοριστούν από την Υπηρεσία.

 

9.ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟΘΕΣΙΑΣ 10Χ15 CM ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1ΜΜ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ Ή ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Οι πινακίδες αριθμοθεσίας θα είναι κατασκευασμένες από λαμαρίνα αλουμινίου πάχους 1mm,διάστασης 10×15εκ. με περίγραμμα. Μη ανακλαστική, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου, αντισκωριακής προστασίας.

Το υπόβαθρο (αναγραφή και χρώματα) θα είναι επιλογής του Δήμου και θα υποδειχθεί στον προμηθευτή από την αρμόδια Υπηρεσία κατά την παραγγελία τηςπρομήθειας. Σε κάθε γωνία της πινακίδας θα υπάρχουν οπές διαμέτρου 3 mm για την τοποθέτησή τους. 

 

10. ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΥΨΟΥΣ  45 CM

Το ελαστικό κολωνάκι κατασκευάζεται από ελαστικό υλικό (πολυουρεθάνη) ώστε να αποφεύγεται η πιθανότητα πρόκλησης ζηµίας στα οχήµατα που θα συγκρουστούν σε αυτό. Η ελαστικότητα του το κάνει πρακτικά άθραυστο κατά την σύγκρουση µε οχήµατα. Η όλη κατασκευή είναι ενιαία και η υψηλή ελαστικότητα της, αποτρέπει την θραύση της. Το ελαστικό υλικό είναι ειδικά επεξεργασµένο ώστε να παρουσιάζει µεγάλη αντοχή στο χρόνο και στις καιρικές συνθήκες.   Η όλη κατασκευή είναι µονοκόµµατη κυλινδρική ύψους 45cm. Το ελαστικό κολωνάκι ενσωµατώνει ειδική, εύκαµπτη µεµβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας ώστε να επιτυγχάνεται η αναγνωρισιµότητά της κατασκευής ηµέρα και νύκτα. Η βάση της έχει οπές για σταθερή στήριξη επί του εδάφους. Η τοποθέτησή της κατασκευής γίνεται µε χρήση κατάλληλων µεταλλικών βυσµάτων.

 

11.ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΥΨΟΥΣ  75 CM

Το ελαστικό κολωνάκι κατασκευάζεται από ελαστικό υλικό (πολυουρεθάνη) ώστε να αποφεύγεται η πιθανότητα πρόκλησης ζηµίας στα οχήµατα που θα συγκρουστούν σε αυτό. Η ελαστικότητα του το κάνει πρακτικά άθραυστο κατά την σύγκρουση µε οχήµατα. Η όλη κατασκευή είναι ενιαία και η υψηλή ελαστικότητα της, αποτρέπει την θραύση της. Το ελαστικό υλικό είναι ειδικά επεξεργασµένο ώστε να παρουσιάζει µεγάλη αντοχή στο χρόνο και στις καιρικές συνθήκες.   Η όλη κατασκευή είναι µονοκόµµατη κυλινδρική ύψους 75 cm. Το ελαστικό κολωνάκι ενσωµατώνει ειδική, εύκαµπτη µεµβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας ώστε να επιτυγχάνεται η αναγνωρισιµότητά της κατασκευής ηµέρα και νύκτα. Η βάση της έχει οπές για σταθερή στήριξη επί του εδάφους. Η τοποθέτησή της κατασκευής γίνεται µε χρήση κατάλληλων µεταλλικών βυσµάτων.

 

12.ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φ60

Οδικός καθρέφτης ασφαλείας κυρτός, Φ60, ευρυγώνιος, με ορατότητα μεγάλου εύρους  από πολυκαρμπονικό – υλικό μεγάλης αντοχής σε θραύση, ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία και μη ανάκλασης των ακτίνων του ηλίου (αντιθαμβωτικός), με γείσο (καπελάκι) και βάση για στήριξη σε κολώνα – στύλο, σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα.

Περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης των στους στύλους.

Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα αναγράφεται η φράση που σχετίζεται με την προστασία τους, επίσης ο κωδικός της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή, το τρίμηνο και το έτος της προμήθειας.

 

13. ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φ80

Οδικός καθρέφτης ασφαλείας κυρτός, Φ80, ευρυγώνιος, με ορατότητα μεγάλου εύρους  από πολυκαρμπονικό – υλικό μεγάλης αντοχής σε θραύση, ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία και μη ανάκλασης των ακτίνων του ηλίου (αντιθαμβωτικός), με γείσο (καπελάκι) και βάση για στήριξη σε κολώνα – στύλο, σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης, με όλα τα μεταλλικά υλικά στερέωσης γαλβανισμένα.

Περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης των στους στύλους.

Από τη πίσω πλευρά η πινακίδα θα αναγράφεται η φράση που σχετίζεται με την προστασία τους, επίσης ο κωδικός της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή, το τρίμηνο και το έτος της προμήθειας.

 

     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                                     Κόρινθος, 17/10/2016

Κόρινθος, 17/10/2016

Ο Συντάκτης

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

 

 

Ευθύμιος Πέππας

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Περόγαμβρος Σπυρίδων

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

 

 


5.             ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

Η παρούσα συγγραφή αφορά στην προμήθεια πινακίδων οδικής σήμανσης του ΚΟΚ, στύλων στήριξης πινακίδων σήμανσης, πινακίδων ονοματοθεσίας και αριθμοθεσίας οδών, ελαστικών οριοδεικτών και οδικών καθρεπτών των οδών των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Κορινθίων η οποία θα διευκολύνει τον προσανατολισμό των επισκεπτών, των συνεργείων του Δήμου, αλλά και τη διενέργεια ελέγχων και ερευνών (π.χ τροχαία , κ.α).

 

ΑΡΘΡΟ 1ο : Ισχύουσες διατάξεις

Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης γενικών υπηρεσιών διέπεται από τις διατάξεις:

·           Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

·           Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

·           Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

·           Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

·           Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

·           Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : Συμβατικά Στοιχεία

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

1.             Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας

2.             Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

3.             Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τεχνικές Προδιαγραφές)

4.             Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

5.             Η Προσφορά του συμμετέχοντα που ανατέθηκε η προμήθεια (Τεχνική & Οικονομική Προσφορά).

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση της Προμήθειας

1. Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογιστεί ενδεικτικά στο ποσό των 49.767,40ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)

2. Η χρηματοδότηση προέρχεται από δημοτικούς πόρους

 

ΑΡΘΡΟ 4ο : Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού και χρόνος υποβολής προσφορών

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Κορινθίων την Τετάρτη (ημέρα) 16/11/2016             

2. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 09:30 και ώρα λήξης η 10:00.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : Έγκριση αποτελέσματος – Κατακύρωση

1.             Για την έγκριση του αποτελέσματος και την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή μετά από προηγούμενη γνώμη του γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 6ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης

1.        Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

2.        Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

3.        Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των ειδών της προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.        Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

5.        Οι υπηρεσίες του δήμου επικοινωνούν με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους.

6.        Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

7.        Ο χρόνος εγγύησης των προς προμήθεια ειδών δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός έτους.

 ΑΡΘΡΟ 7ο : Υπογραφή της σύμβασης

1.        Ο Δήμος Κορινθίων προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

2.        Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο : Σύμβαση

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : Χρόνος παράδοσης

Η διάρκεια της προμήθειας ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για τέσσερις (4) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 10ο : Τρόπος παράδοσης

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην Αποθήκη του Δήμου Κορινθίων, Τέρμα Σισύφου και Αδειμάντου, Κόρινθος.

 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο : Παραλαβή των υλικών

1.        Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου.

2.        Η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους, η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.

3.        Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.4412, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

4.        Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα είδη δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παραδοτέων ειδών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

5.        Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των παραδοτέων ειδών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παραδοτέων ειδών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

6.        Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας του κάθε είδους θα γίνεται με εξόφληση όλου του ποσού αμέσως μετά την οριστική παραλαβή, εφόσον η σχετική Επιτροπή δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα αυτών και προβεί στη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης και κατόπιν προσκόμισης του σχετικού παραστατικού δαπάνης (τιμολόγιο) των υπό προμήθεια ειδών και των αποδεικτικών εξόφλησης όλων των κρατήσεων και υποχρεώσεων του προμηθευτή. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                                     Κόρινθος, 17/10/2016

Κόρινθος, 17/10/2016

Ο Συντάκτης

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

 

 

 

Ευθύμιος Πέππας

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Περόγαμβρος Σπυρίδων

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

 

 


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Τίτλος

 

Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης

Προμήθεια πινακίδων σήμανσης του ΚΟΚ, πινακίδων οδών, καθρεπτών οδικής κυκλοφορίας

ΧΧΧΧΧ/ 2016

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Αριθμ. Μελέτης:

35/2016

 

Προϋπολογισμός:

49.767,40€

 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΚ, ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΩΝ, ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ»

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Της επιχείρησης ……………………….…………, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….………………., έδρα ………………., οδός …………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….., email: ……………………………..

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (€) ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ  ΚΟΚ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

 

1

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΕΥΡΑΣ 60  CM ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΜΕ ANTIGRAFFITI

τεμ

20

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΟΚ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ

 

 

2

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ  ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΜΕ ANTIGRAFFITI

τεμ

135

 

 

 

3

ΠΙΝΑΚΙΔA ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚH P-2 ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 60 CM ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΜΕ ANTIGRAFFITI

τεμ

85

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΟΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ 

 

 

4

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΜΕ ANTIGRAFFITI

Μ2

40

 

 

 

 

ΣΤΥΛΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

 

 

5

ΣΤΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 1 1/2 ” ΜΗΚΟΥΣ 3,30 Μ.

τεμ

15

 

 

 

6

ΣΤΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 2” ΜΗΚΟΥΣ 3,30 Μ.

τεμ

220

 

 

 

7

ΣΤΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 2 1/2” ΜΗΚΟΥΣ 3,30 Μ.

τεμ

10

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ -ΑΡΙΘΜΟΘΕΣΙΑΣ

 

 

8

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΟΨΗΣ 30*50 CM ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

τεμ

300

 

 

 

9

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟΘΕΣΙΑΣ 10Χ15 CM ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1ΜΜ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ Η’ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

τεμ

250

 

 

 

 

ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ

 

 

10

ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΥΨΟΥΣ 45 CM

τεμ

600

 

 

 

11

ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΥΨΟΥΣ 75CM

τεμ

70

 

 

 

 

 ΟΔΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ

 

 

12

ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φ60

τεμ

240

 

 

 

13

ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φ80

τεμ

80

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

 

 

 

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

               

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Leave a Comment