Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ζωοτροφών κ.λ.π. και μελέτη

Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32,                                           
Τ.Κ. 20131
                                                                         
                                                                                                       Αριθ. Πρωτ.:    46595
                                                                                                       Κόρινθος, 11 /11 /2016
 
                                                                       
 
                                                         
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
 
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ζωοτροφών, υπηρεσία περισυλλογής ελέγχου και εξέτασης αδέσποτων ζώων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 15/2016 σχετική μελέτη του Δήμου Κορινθίων.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την υλοποίηση των ενεργειών αυτών σύμφωνα με τους όρους της προαναφερόμενης μελέτης.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Δημάρχου συνοδευόμενες από αίτηση συμμετοχής η οποία θα κατατεθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων.
Ως ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η  16 /11/2016 και ώρα 14:00μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Τοπικής Ανάπτυξης, τηλέφωνο επικοινωνίας 2741361075.
 
 
 
 
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
 

 Αν επιθυμείτε να κάνετε “download” την υπ. αριθμ. 15/2016 μελέτη, κάντε κλικ εδώ

Leave a Comment