Πρόσκληση 21ης Νοεμβρίου 2016

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γενική Δ/νση

Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών

Τμημ. Αιρετών Οργάνων

Οικονομική Επιτροπή                                              Κόρινθος, 17-11-2016

Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                               Αριθμ. Πρωτ.: 47473

Τηλ. 27413 61021

Fax  27413 61038

Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.  

1]Νικ. Σταυρέλη

2]Δημ. Βλάσση

3]Γεωργ. Φαρμάκη

4]Ανδρ. Ζώγκο

5]Αντ. Παππά

6] Χρ. Κορδώση

7] Αλεξ. Γκουργιώτη

8]Βασ. Πανταζή

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την  21η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.      Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016.

2.      Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016.

3.      Περί έγκρισης ή μη της μελέτης με τίτλο «Πρόταση χρηματοδότησης για ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (οδοφωτισμός) Δήμου Κορινθίων».

4.      Απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος της εκτέλεσης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ – 2- (ΕΤΟΥΣ 2016) (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ) προϋπολογισμού 24.078,92€.

5.      Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Τ.Ε.Β.Α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ προϋπολογισμού 1.289.842,58€.

6.      Έγκριση πρακτικού εξέτασης ένστασης της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Τ.Ε.Β.Α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ προϋπολογισμού 1.289.842,58€.

7.      Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2016) προϋπολογισμού 73.840,00€.

8.      Επανάληψη της δημοπρασίας εκμίσθωσης για το δημοτικό αναψυκτήριο στην Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου και επανακαθορισμός όρων διακήρυξης.

9.      Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Δήμαρχος Κορινθίων

Leave a Comment