Απόφαση αριθμ. 31/377/2016

 Αριθμός Πρακτικού 31

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-11-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Νοεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 47473/17-11-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.), 5) Ζώγκος Ανδρ.), 6)Φαρμάκης Γεωργ., 7)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Κορδώσης Χρ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 377η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος της εκτέλεσης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ – 2 – (ΕΤΟΥΣ 2016) (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ) προϋπολογισμού 24.078,92€», θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ :  ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2016) – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΄΄

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ 1δ του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή καθίσταται κατ΄ εξαίρεση αρμόδια, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, να αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση έργων σε εργοληπτική επιχείρηση, προμηθειών, καθώς επίσης και της παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών, σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εκτός εάν το Δημοτικό Συμβούλιο έχει διακρατήσει τη σχετική αρμοδιότητα με ειδική απόφασή του ή η Οικονομική Επιτροπή έχει παραπέμψει τη λήψη σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στο Δήμο μας έχει παραστεί επιτακτική ανάγκη για την απευθείας ανάθεση της: ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ -2-(ΕΤΟΥΣ 2016)-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ΄΄, λόγω των εκτάκτων αναγκών που προήλθαν από τα παρακάτω :

 

Το έτος 2014, ο Δήμος δεν μπόρεσε να προμηθευτεί λιπαντικά λόγω του ότι ο διαγωνισμός με την υπ’ αριθμ. 14/2014  μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου απέβη άγονος και η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ΄΄δεν παρείχε΄, τελικά, ΄΄τη σύμφωνη γνώμη της για τη διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας λιπαντικών΄΄ .

Ως εκ τούτου, το έτος 2015, ο Δήμος, πριν την έναρξη του ετήσιου μεγάλου διεθνούς διαγωνισμού, προέβη σε απευθείας ανάθεση προμήθειας λιπαντικών με την από 06/03/2015 Τεχνική Έκθεση της Τ.Υ. του Δήμου, προϋπολογισμού 14.998,44 €. 

 

Επίσης, το έτος 2015, συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 08/2015 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου Κορινθίων, προϋπολογισμού 984.199,53 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με τίτλο: ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2015)΄΄.  Ο διαγωνισμός ήταν διεθνής και αφορούσε το Δήμο Κορινθίων και όλα τα Νομικά του Πρόσωπα, σύμφωνα με:

·         την Π.Ν.Π. 12/12-12-12 (ΦΕΚ 240 Α/12-12-2012) με τίτλο: ΄΄Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις΄΄, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4111/25-01-2013 (ΦΕΚ 18 Α’) και

·         την εγκύκλιο 03/26-03-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών περί ΄΄ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού΄΄, η οποία διευκρινίζει πλέον τη διαδικασία προμήθειας στην οποία πρέπει να προβούν οι Δήμοι σε συγκεκριμένα είδη, περιλαμβανομένου των πετρελαιοειδών,

Αυτός διενεργήθηκε ηλεκτρονικά για πρώτη φορά, στις 11-09-2015.  Σημειώνεται ότι, υπήρξαν δυσκολίες στο στήσιμο του διαγωνισμού και ότι πριν την έναρξή του έπρεπε να δοθούν κωδικοί του ΕΣΗΔΗΣ στους εμπλεκόμενους υπαλλήλους και να ενεργοποιηθεί η ψηφιακή τους υπογραφή.  Επιπλέον, οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι έπρεπε, βέβαια, να ενημερωθούν σχετικά, νιώθοντας το βάρος της ευθύνης για τη σημασία του διαγωνισμού που αφορούσε προμήθεια πετρελαίου και λιπαντικών και, ταυτόχρονα, τη χρονοβόρα διαδικασία που έχει ένας διεθνής διαγωνισμός μέχρι την τελική υπογραφή μιας σύμβασης, πράγματα τα οποία πιέζουν ασφυκτικά για ανύπαρκτο περιθώριο λάθους.

Τελικά, με την υπ’ αριθμ. 29/377/07-12-2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 17-09-2015 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών.  Στις 21-12-2015 κατετέθη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, προδικαστική προσφυγή της εταιρείας ΄΄ΕΛΒΙΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε.΄΄, η οποία εξετάστηκε από την υπ’ αριθμ. 02/11/19-01-2016 Οικονομική Επιτροπή, η οποία απέρριψε αυτή στο σύνολό της.  Με την υπ’ αριθμ. 06/50/23-02-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίνεται το από 19-02-2016 πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με το οποίο μόνο η εταιρεία ΄΄ΕΛΒΙΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε.΄΄ μπορούσε να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.

 

Στο μεταξύ έγινε μία απευθείας ανάθεση λιπαντικών (με τη διαδικασία του κατεπείγοντος) με την υπ’ αριθμ. μελέτη : 13/2016 της τεχνικής υπηρεσίας στην οποία υπήρξε ανάδοχος η εταιρεία : ΄΄ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.΄΄.  Υπεγράφη η υπ’ αριθμ. πρωτ. 15795/22-04-2016 σχετική σύμβαση. 

Συνεχίζοντας το διαγωνισμό όμως, στις 25/03/2016 κατατίθεται ηλεκτρονικά ένσταση της εταιρείας ΄΄ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.΄΄ κατά του από 19-02-2016 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την αξιολόγηση των τεχνικών  προσφορών των υποψηφίων προμηθευτών στον εν θέματι διαγωνισμό.  Σαν αποτέλεσμα, με την υπ’ αριθμ. 17/207/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, γίνεται δεκτή η εν λόγω ένσταση, ανατρέπεται το αποτέλεσμα και ο διαγωνισμός βαίνει άγονος για την ομάδα των λιπαντικών του Δήμου.

Με την υπ’ αριθμ. 07/208/21-06-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής γίνεται «Επανάληψη του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2015) προϋπολογισμού μελέτης 979.192,80€ και επανακαθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας αυτού».  H 1η/09/2016 ήταν η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των ηλεκτρονικών προσφορών στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.  Όμως, για τα λιπαντικά δεν υπήρξε προσφέρων που να μπορεί να προμηθεύσει λιπαντικά, τα οποία να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και διακήρυξης.  Τα εν λόγω πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής εγκρίθηκαν με τις υπ’ αριθμ. 27/327/11-10-2016 και 27/328/11-10-2016 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Δεδομένου ότι, εφεξής,

·         Θα πρέπει να προβούμε σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια λιπαντικών, οπότε, θα χρειαστεί επιπλέον έγκριση από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή, σύμφωνα με το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-09-2011).

·         Οποιοδήποτε αποτέλεσμα προς σύμβαση προκύψει, θα πρέπει να σταλεί προσχέδιο σύμβασης για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο,  

θα υπάρξει ενεργή σύμβαση για προμήθεια λιπαντικών το λιγότερο σε τρεις (3) μήνες και, βέβαια, καλώς εχόντων των πραγμάτων… 

Σημειώνεται, βέβαια, ότι το τρέχον έτος τελειώνει και σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανάδοχος για τα λιπαντικά γενικά, για οποιοδήποτε λόγο, θα πρέπει να προβούμε σε νέα προμήθεια, μετά την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2017, η οποία προμήθεια θα είναι το λιγότερο (στην καλύτερη περίπτωση) σε τέσσερις (4) μήνες.

Η ανάγκη προμήθειας λιπαντικών είναι εξαιρετικά επείγουσα, καθώς ο Δήμος δε διαθέτει κάποια βασικά λιπαντικά για την κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων του, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να ανταπεξέλθει στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων και αναγκών όπως αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμό δημοσίων χώρων, καθώς και των εκτάκτων καταστάσεων (πλημμύρες, κατολισθήσεις, κ.ά.) με κατάληξη τη δημιουργία άμεσου κινδύνου για τη δημόσια υγεία των κατοίκων του Δήμου μας.  Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση βλάβης, η οποία εμπεριέχει και το απρόβλεπτο, η ανάλωση λιπαντικών είναι μεγαλύτερη από την αναμενόμενη, ειδικά στα απορριμματοφόρα.  

Επίσης, το ξεχορτιάριασμα των κοινοχρήστων χώρων με χορτοκοπτικά μηχανήματα, κρίνεται άκρως απαραίτητο.  Ως εκ τούτων, η εκτέλεση της προμήθειας κρίνεται άκρως επείγουσα.  Κατόπιν αυτών,

 

Παρακαλούμε

 

όπως εγκρίνετε τη διαδικασία του κατεπείγοντος και της απευθείας ανάθεσης.

 

Συνημμένα :

1)      Το από 18-10-2016 Πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ : 16REQ005253993)

2)      Οι υπ’ αριθμ. 990, 991/2016 Προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου.

3)      Η υπ’ αριθμ. 59/2016 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου με τίτλο : ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ -2- (ΕΤΟΥΣ 2016) – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ΄΄ και προϋπολογισμό : 24.078,92 €.

4)      Έγγραφα υπηρεσιών σχετικά με την ανάγκη προμήθειας λιπαντικών.

 

  Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την αρ. 59/2016 σχετική μελέτη, που εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, της οποίας ο ενδεικτικός προϋπολογισμός αναλυτικά, έχει ως εξής:

 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ / ΑΛΛΑ ΥΓΡΑ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(lt  ή kg)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(€/lt ή €/kg)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lt ή kg)

ΔΑΠΑΝΗ (€)

1

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ για πετρελαιοκινητήρες SAE 20W/50

ΒΑΡΕΛΙ 208 lt

2

4,04

416

1.680,64

2

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ υδραυλικό ISO 68

ΒΑΡΕΛΙ 208 lt

18

2,74

3.744

10.258,56

3

ΛΙΠΟΣ διαρκείας λιθίου (γράσο)

ΒΑΡΕΛΙ των 180 kgr

1

4,66

180

838,80

4

Βαλβολίνη SAE 75W/90

Βαρέλι 208lt

1

10,14

208

2.109,12

5

Βαλβολίνη ATF DEXRON III

Βαρέλι 208lt

2

4,69

416

1.951,04

6

Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο

Βαρέλι 208lt

1

4,59

208

954,72

7

Απιονισμένο νερό

Δοχείο 4lt

100

0,24

400

96,00

8

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ δίχρονων κινητήρων (λάδι μίξης με βενζίνη)

TEMAXIO του 1 λίτρου

100

8,00

100

800,00

9

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ SAE 30 W

TEMAXIO των 20 λίτρων

12

3,04

240

729,60

ΣΥΝΟΛΟ

19.418,48

Φ.Π.Α. 24%

4.660,44

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24.078,92

 

Ο Πρόεδρος λέει ότι, όπως αναφέρεται και στην ανωτέρω εισήγηση η εκτέλεση της προμήθειας κρίνεται άκρως επείγουσα, οπότε και θα πρέπει να γίνει με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  Σύμφωνα με την αρ. 59/2016 μελέτη το συνολικό ποσό της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται σε 24.078,92€.  Από έρευνα αγοράς που έγινε και κατόπιν της αρ. 43357/20-10-2016 πρόσκλησης περί κατάθεσης προσφοράς για προμήθεια λιπαντικών, κατατέθηκαν στο Δήμο δύο προσφορές, των Δ. Δημητρακόπουλος Α.Ε. και Νικ. Παπαδημητρίου & ΣΙΑ Ε.Ε..  Σύμφωνα με το από 27-10-2016 γνωμοδοτικό πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης προμηθειών, το οποίο θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής, γίνονται δεκτές οι προσφορές και των δύο ως άνω αναφερομένων εταιρειών και προκύπτει η ανάδειξη της εταιρείας με την επωνυμία Δ. Δημητρακόπουλος Α.Ε.  ως προσωρινού αναδόχου της εν θέματι προμήθειας, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης, τις τεχνικής προδιαγραφές και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών.  Συγκεκριμένα, η προσφορά της εταιρείας Δ. Δημητρακόπουλος Α.Ε. ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 11.849,14€, ενώ η προσφορά της εταιρείας Νικ. Παπαδημητρίου & ΣΙΑ Ε.Ε. ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 13.014,20€.  Στη συνέχεια θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 08-11-2016 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης προμηθειών, σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία Δ. Δημητρακόπουλος Α.Ε., κατόπιν προσκλήσεως, κατέθεσε εμπρόθεσμα σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα οποία δικαιολογητικά, κατόπιν ελέγχου της επιτροπής αξιολόγησης, βρέθηκαν πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην σχετική αρ. 43357/2016 πρόσκληση.  Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή αξιολόγησης προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση της εν θέματι προμήθειας στην εταιρεία «Δ. Δημητρακόπουλος Α.Ε.», διότι κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

  Με βάση τα ανωτέρω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες:

-οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα,

-δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού,

-οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου,

  ο Πρόεδρος προτείνει την απευθείας ανάθεση από την Οικονομική Επιτροπή στην ανωτέρω εταιρεία των ειδών της εν λόγω προμήθειας με βάση την προσφορά της, η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 11.849,14€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με την εξαιρετική διαδικασία του κατεπείγοντος.

            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 59/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, τις προσφορές των ως άνω αναφερόμενων εταιρειών, τα από 27-10-2016 και 08-11-2016 γνωμοδοτικά πρακτικά της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης προμηθειών, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, καθώς και όλες τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις                                                                                                                                                                                   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ – 2 – (ΕΤΟΥΣ 2016) (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ) προϋπολογισμού 24.078,92€, λόγω έκτακτων γεγονότων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης, στην εταιρεία με την επωνυμία Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (Καραϊσκάκη 3, 661 00 Δράμα, τηλ. 25210 33100, ΑΦΜ 998639154 Δ.Ο.Υ. Δράμας), νόμιμα εκπροσωπούμενη, με συνολικό ποσό προσφοράς τις έντεκα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα εννέα ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά (11.849,14€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% έναντι της προϋπολογιζόμενης δαπάνης των 24.078,92€., για τα είδη που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης, η οποία κατέθεσε στο Δήμο όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

  Η πληρωμή του ανωτέρω αναδόχου θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2016 με:

– ΚΑ 35/6644.0001 ποσού 1.896,71€ και τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων. Προμήθεια λιπαντικών έτους 2016, Κατεπείγον» και

– ΚΑ 20/6641.0001 ποσού 22.182,21€ και τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων. Προμήθεια λιπαντικών έτους 2016, Κατεπείγον» (Α.Ο.Ε. 28/340/2016, Π.Α.Υ. 991/2016 και 990/2016).

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31/377/2016.-

Leave a Comment