Απόφαση αριθμ. 31/378/2016

 Αριθμός Πρακτικού 31

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-11-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Νοεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 47473/17-11-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.), 5) Ζώγκος Ανδρ.), 6)Φαρμάκης Γεωργ., 7)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Κορδώσης Χρ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 378η: Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Τ.Ε.Β.Α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ προϋπολογισμού 1.289.842,58€» υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ. 21/255/2016 απόφασή της εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 47/2016 σχετικής μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, ορίστηκε δε προθεσμία κατάθεσης προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό – ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 26991 – η 16-09-2016.  Υπενθυμίζει επίσης την αριθμ. 22/261/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί εξέτασης ένστασης της ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ Α.Ε. κατά των όρων της αριθμ. 31773/02-08-2016 σχετικής διακήρυξης διαγωνισμού, με την οποία απορρίφθηκε η εν λόγω ένσταση.  Ακολούθως, με την αριθμ. 27/329/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 22-09-2016 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, απορρίφθηκαν οι προσφορές των εταιρειών Α. & Σ. ΓΕΡΟΝΤΙΤΗΣ Ο.Ε. και ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε., διότι δεν κατέθεσαν όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, έγιναν δεκτές οι προσφορές των εταιρειών KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. και ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε., οι οποίες ορίστηκε να προχωρήσουν στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.  Τέλος, με την αριθμ. 27/330/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 07-10-2016 πρακτικό εξέτασης ένστασης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, απορρίφθηκε στο σύνολό της η από 29-09-2016 ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία KORINTHIAN PALACE CATERING A.E., και ορίστηκε η εταιρεία KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. να προχωρήσει στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, ως μοναδική εναπομένουσα κατόπιν της από 06-10-2016 έγγραφης απόσυρσης της προσφοράς της εταιρείας ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε..

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 18-10-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού περί αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς για τον εν θέματι διαγωνισμό της μοναδικής εναπομένουσας συμμετέχουσας εταιρείας KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. (α/α προσφοράς συστήματος 43390), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.  Σύμφωνα με το εν λόγω πρακτικό, η ως άνω συμμετέχουσα εταιρεία με υπεύθυνη δήλωσή της έχει δώσει προσφορά για το σύνολο των ειδών των ομάδων της προμήθειας.  Η επιτροπή διαγωνισμού, αφού έλεγξε όλα τα προσφερόμενα είδη της προσφοράς της «Korinthian Palace Catering A.E.» ως προς τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και της σχετικής μελέτης και σε συνεχείς συνεδριάσεις ως και τις 14/11/2016 διαπίστωσε πως για τα είδη των Ομάδων Α΄, Β΄ και Γ΄ η τεχνική προσφορά της εν λόγω εταιρείας είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της μελέτης και προχωρά στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς, όσον αφορά τα είδη των ομάδων αυτών.  Σχετικά δε με τα είδη της Ομάδας Δ΄ η επιτροπή διαγωνισμού ζήτησε εγγράφως από την εταιρεία «Korinthian Palace Catering A.E.» να προσκομίσει στην αποθήκη του Δήμου δείγματα των προσφερομένων ειδών για την Ομάδα Δ’ της μελέτης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 7.θ) της Διακήρυξης του διαγωνισμού.  Στις 27-10-2016 και 31-10-2016 η «Korinthian Palace Catering A.E.» προσκόμισε τα δείγματα στην αποθήκη και υπέβαλλε τα σχετικά δελτία αποστολής στο ΕΣΗΔΗΣ προς γνώση της Επιτροπής. Η Επιτροπή μετά την προσκόμιση των δειγμάτων προέβη σε έλεγχο συμμόρφωσης των προσφερομένων ειδών της Ομάδας Δ΄ και των δειγμάτων αυτών με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης και τα αναγραφόμενα στην υποβληθείσα τεχνική προσφορά της εταιρείας, όπου διαπίστωσε πως τα προσφερόμενα είδη με α/α στη σχετική μελέτη 1, 2, 3, 4, 5 και 10 είναι σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης.  Όσον αφορά τα προσφερόμενα είδη με α/α στη σχετική μελέτη 6, 7 και 8 διαπιστώθηκαν από την επιτροπή διαγωνισμού ορισμένες διαφοροποιήσεις, οι οποίες όμως είναι προς όφελος των δικαιούχων, συνεπώς η επιτροπή αποδέχτηκε τα προσφερόμενα είδη.  Για το είδος με α/α στη σχετική μελέτη 9 «Σαμπουάν συσκ. 400ml», η επιτροπή διαπίστωσε πως το προσκομισθέν δείγμα ταυτίζεται με το προσφερόμενο είδος στην τεχνική προσφορά της εταιρείας, ως προς την εταιρεία κατασκευής, αλλά διαφοροποιείται ως προς τον όγκο της συσκευασίας, 300ml αντί 400ml.  Ο όγκος της συσκευασίας είναι μικρότερος κατά 25% σε σχέση με τον απαιτούμενο όγκο της συσκευασίας σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης. Η συγκεκριμένη διαφορά είναι σε βάρος του δικαιούχου επομένως η επιτροπή διαγωνισμού δεν την αποδέχτηκε.  Η επιτροπή διαγωνισμού καταλήγει στο από 18-10-2016 πρακτικό της πως η τεχνική προσφορά της ως άνω εταιρείας για τον εν θέματι διαγωνισμό όσον αφορά στο είδος με α/α στη σχετική μελέτη 9 δεν είναι σύμφωνη με τη διακήρυξη και τη μελέτη και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: α)τον αποκλεισμό της προσφοράς της «Korinthian Palace Catering A.E.» από τη συνέχεια του διαγωνισμού για όλα τα είδη της Ομάδας Δ΄, καθώς στο άρθρο 14 της διακήρυξης του διαγωνισμού αναφέρεται ότι «γίνονται δεκτές προσφορές οι οποίες θα αναφέρονται σε οποιοδήποτε ομάδα προϊόντων και για το σύνολο των προϊόντων τα οποία αναφέρονται ανά ομάδα στην παρούσα διακήρυξη καθώς και στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της σχετικής μελέτης, όχι όμως και για μέρος αυτών ανά ομάδα.» και β)η προσφορά της «Korinthian Palace Catering A.E.» για τα είδη των Ομάδων Α΄, Β΄ και Γ΄ να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αυτό της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς.

  Ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 18-10-2016 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια, την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας «Korinthian Palace Catering A.E.» για τα είδη της Ομάδας Δ΄ και την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας «Korinthian Palace Catering A.E.» για τα είδη των Ομάδων Α΄, Β΄ και Γ΄, η οποία θα προχωρήσει στο στάδιο της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς.

 

            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, το σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Πανταζή Β. με λευκή ψήφο, με την αιτιολογία ότι απουσιάζουν από την εισήγηση τα σχετικά έγγραφα)

 

  Α.- Εγκρίνει το από 18-10-2016 πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Τ.Ε.Β.Α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ προϋπολογισμού 1.289.842,58€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) (με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 26991), το οποίο, κατόπιν συνεχών συνεδριάσεων, ολοκληρώθηκε στις 14-11-2016.

 

  Β.- Απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. στον ως άνω διαγωνισμό μόνο ως προς τα είδη της Ομάδας Δ΄, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 18-10-2016 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

 

  Γ.- Κάνει δεκτή την προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. στον ως άνω διαγωνισμό ως προς τα είδη των Ομάδων Α΄, Β΄ και Γ΄, η οποία ορίζεται να προχωρήσει στο στάδιο της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 18-10-2016 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31/378/2016.-

 

Επισυνάπτεται το από 18-10-2016 πρακτικό:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.3

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ)»

 

 

 

Στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, στην Οδό Δημοκρατίας 1 στην Κόρινθο σήμερα 18/10/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ.3/31/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να αξιολογήσει τις τεχνικές προσφορές που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά στον ανοιχτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε για την «Προμήθεια ειδών επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ)», όπως αναφέρεται στην υπ’αριθμ. 31773/02-8-2016 αναλυτική διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων και την 47/2016 μελέτη του Δήμου Κορινθίων.

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες:

1.        Γιαβάση Άννα ,           

2.        Σαββανού Ελένη,       

3.        Σούκουλης Αντώνιος,  

 

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη της:

1.        το Πρακτικό Αρ.1 της Επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την αποσφράγιση του διαγωνισμού και τον έλεγχο των δικαιολογητικών των προσφορών για την «Προμήθεια ειδών επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ)».

2.        την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 27/329/2016 και θέμα «Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης διαγωνισμού και ελέγχου δικαιολογητικών της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια ειδών επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ)».

3.        την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 27/330/2016 και θέμα «Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ περί της εξέταση ενστάσεων στο διαγωνισμό για την εκτέλεση της «Προμήθεια ειδών επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ)».

 

προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς που υποβλήθηκε από:

  1. την «Korinthian Palace Catering A.E.» με την αρ. συστήματος 43390/16-9-2016 προσφορά της.

 

Ο συμμετέχων με Υπεύθυνη Δήλωση του έχει δώσει προσφορά για το σύνολο των ομάδων της προμήθειας.

 

Η Επιτροπή αφού έλεγξε όλα τα προσφερόμενα είδη της προσφοράς της «Korinthian Palace Catering A.E.» ως προς τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και της Μελέτης και σε συνεχείς συνεδριάσεις ως και τις 14/11/2016 διαπίστωσε τα ακόλουθα:

 

 

Ομάδα Α’ «Είδη κρεοπωλείου», Ομάδα Β’ «Είδη παντοπωλείου» και Ομάδα Γ’ «Παιδικές τροφές»

Η επιτροπή προέβη σε έλεγχο συμμόρφωσης των ειδών των Ομάδων Α’, Β’ και Γ’ με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης και αφού έλαβε υπόψη της τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 47/2016 μελέτης του Δήμου διαπίστωσε ότι η τεχνική προσφορά της «Korinthian Palace Catering A.E.» είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της μελέτης. Επομένως η προσφορά της «Korinthian Palace Catering A.E.» προχωρά στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς, όσον αφορά στις Ομάδες Α’, Β’ και Γ’.

 

Ομάδα Δ’ «Είδη υλικής συνδρομής»

Η επιτροπή ζήτησε με το έγγραφο της με αρ. πρωτ.: 43122/19-10-2016 από την «Korinthian Palace Catering A.E.» να προσκομίσει στην Αποθήκη του Δήμου δείγματα των προσφερομένων ειδών για την Ομάδα Δ’ της μελέτης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 7.θ) της Διακήρυξης του διαγωνισμού. Στις 27-10-2016 και 31-10-2016 η «Korinthian Palace Catering A.E.» προσκόμισε τα δείγματα στην Αποθήκη και υπέβαλλε τα σχετικά δελτία αποστολής στο ΕΣΗΔΗΣ προς γνώση της Επιτροπής. Η Επιτροπή μετά την προσκόμιση των δειγμάτων προέβη σε έλεγχο συμμόρφωσης των προσφερομένων ειδών της Ομάδας Δ και των δειγμάτων αυτών με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης και τα αναγραφόμενα στην υποβληθείσα τεχνικά προσφορά της εταιρείας, διαπιστώνοντας τα παρακάτω:

 

α/α 1.  ΠΑΝΕΣ  συσκ..50 τμχ

Το προσκομισθέν δείγμα ταυτίζεται με το προσφερόμενο είδος στην τεχνική προσφορά της εταιρείας, ως προς την εταιρεία κατασκευής και τη συσκευασία (αριθμός τεμαχίων). Επιπλέον, η τεχνική προσφορά για το είδος «ΠΑΝΕΣ συσκ..50 τμχ» είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης.

 

α/α 2.  ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ  συσκ.60τμχ

Το προσκομισθέν δείγμα ταυτίζεται με το προσφερόμενο είδος στην τεχνική προσφορά της εταιρείας, ως προς την εταιρεία κατασκευής, αλλά διαφοροποιείται ως προς τον αριθμό τεμαχίων ανά συσκευασία, 63 τεμάχια αντί 60 τεμαχίων. Η διαφοροποίηση είναι προς όφελος του δικαιούχου, επομένως η Επιτροπή την αποδέχεται. Επιπλέον, η τεχνική προσφορά για το είδος «ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ  συσκ.60τμχ» είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης.

 

α/α 3.  ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ συσκ. 16-24μεζ.(1.7κιλ.)

Το προσκομισθέν δείγμα είναι μάρκας ESSEX της εταιρείας BEIT S.A. (Rolco BIANΥΛ) βάρους 2.040 gr. Το δείγμα διέθετε εσωτερική συσκευασία – πρωτογενή εκ της εταιρείας παραγωγής ESSEX – και εξωτερική (απλή, χάρτινη, συρραμμένη, χωρίς ενδείξεις τεχνικών χαρακτηριστικών, βάρους κλπ) σακούλα της Rolco με την ονομασία PLANET. Στην τεχνική προσφορά το προτεινόμενο είδος σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση είναι της εταιρείας Rolco ΒΙΑΝΥΛ, με βάρος συσκευασίας 1.700 gr. Η διαφοροποίηση ως προς το βάρος είναι προς όφελος του δικαιούχου, επομένως η Επιτροπή την αποδέχεται. Επιπλέον είχε κατατεθεί το απαιτούμενο από τη Διακήρυξη Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για διαφορετικό όμως είδος (Pappy Home Σκόνη Πλυντηρίου). Η Επιτροπή με το αρ. 45516/04-11-2016  έγγραφο της ζήτησε από την «Korinthian Palace Catering A.E.» να υποβάλλει στο ΕΣΗΔΗΣ το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για το δείγμα (μάρκας ESSEX), στοιχείο υποχρεωτικό από τη Διακήρυξη για να διαπιστωθεί η συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης. Στις 11-11-2016 (16:53 μ.μ.) η «Korinthian Palace Catering A.E.» υπέβαλλε το σχετικό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για το δείγμα (ΕSSEX) στο ΕΣΗΔΗΣ προς γνώση της Επιτροπής, η οποία και διαπίστωσε ότι το προσφερόμενο είδος είναι σύμφωνο με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης.

 

α/α 4.  ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ συσκ.400ml

Το προσκομισθέν δείγμα είναι το “Solero” της εταιρείας Cleanway με όγκο συσκευασίας 500 ml. Στην τεχνική προσφορά το προτεινόμενο είδος σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση είναι της εταιρείας Rolco ΒΙΑΝΥΛ, με όγκο συσκευασίας 400ml. Η διαφοροποίηση ως προς τον όγκο είναι προς όφελος του δικαιούχου, επομένως η Επιτροπή την αποδέχεται. Επιπλέον είχε κατατεθεί το απαιτούμενο από τη Διακήρυξη Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για διαφορετικό όμως είδος (Questo). Η Επιτροπή με το 45516/04-11-2016  έγγραφο της ζήτησε από την «Korinthian Palace Catering A.E.» να υποβάλλει στο ΕΣΗΔΗΣ το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για το δείγμα (Solero), στοιχείο υποχρεωτικό από τη Διακήρυξη για να διαπιστωθεί η συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης. Στις 11-11-2016 η «Korinthian Palace Catering A.E.» υπέβαλλε το σχετικό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για το δείγμα (Solero) στο ΕΣΗΔΗΣ προς γνώση της Επιτροπής, η οποία και διαπίστωσε ότι το προσφερόμενο είδος είναι σύμφωνο με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης.

 

α/α 5.  ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ συσκ. 1lt

Το προσκομισθέν δείγμα ταυτίζεται με το προσφερόμενο είδος στην τεχνική προσφορά της εταιρείας, ως προς την εταιρεία κατασκευής και ως προς τη συσκευασία (όγκος). Επιπλέον, η τεχνική προσφορά για το είδος «ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ συσκ. 1lt» είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης.

 

α/α 6.  ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ  συσκ.100gr

Το προσκομισθέν δείγμα είναι μάρκας Colgate βάρους 147 gr. Στην τεχνική προσφορά το προτεινόμενο είδος σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση είναι διαφορετικής εταιρείας, ήτοι της Rolco ΒΙΑΝΥΛ, με βάρος συσκευασίας 100gr. Επειδή η διαφοροποίηση ως προς το βάρος είναι προς όφελος του δικαιούχου και επιπλέον το δείγμα είναι μάρκας ευρέως γνωστής και χρησιμοποιείται από το ευρύ καταναλωτικό κοινό η Επιτροπή αποδέχεται το προσφερόμενο είδος για το είδος α/α 6 της μελέτης.

 

α/α 7.  ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ

Το προσκομισθέν δείγμα είναι μάρκας Oral B της εταιρείας P&G. Στην τεχνική προσφορά το προτεινόμενο είδος σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση είναι διαφορετικής εταιρείας, ήτοι της Rolco ΒΙΑΝΥΛ. Επειδή το δείγμα είναι μάρκας ευρέως γνωστής και χρησιμοποιείται από το ευρύ καταναλωτικό κοινό η Επιτροπή αποδέχεται το προσφερόμενο είδος για το είδος α/α 7 της μελέτης.

 

α/α 8.  ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ  συσκ.10τμχ

Το προσκομισθέν δείγμα είναι της εταιρείας SEPTONA ABEE. Στην τεχνική προσφορά το προτεινόμενο είδος σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση είναι διαφορετικής εταιρείας, ήτοι της ΜΕΓΑ Α.Ε.. Επειδή το δείγμα είναι μάρκας ευρέως γνωστής και χρησιμοποιείται από το ευρύ καταναλωτικό κοινό η Επιτροπή αποδέχεται το προσφερόμενο είδος για το είδος α/α 8 της μελέτης.

 

α/α 9.  ΣΑΜΠΟΥΑΝ  συσκ.400ml

Το προσκομισθέν δείγμα ταυτίζεται με το προσφερόμενο είδος στην τεχνική προσφορά της εταιρείας, ως προς την εταιρεία κατασκευής, αλλά διαφοροποιείται ως προς τον όγκο της συσκευασίας, 300ml αντί 400ml. Ο όγκος της συσκευασίας είναι μικρότερος κατά 25% σε σχέση με τον απαιτούμενο όγκο της συσκευασίας σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης. Η συγκεκριμένη διαφορά είναι σε βάρος του δικαιούχου επομένως η Επιτροπή δεν την αποδέχεται.

 

α/α 10.  ΣΑΠΟΥΝΙ 1 ΤΜΧ

Το προσκομισθέν δείγμα ταυτίζεται με το προσφερόμενο είδος στην τεχνική προσφορά της εταιρείας, ως προς την εταιρεία κατασκευής και ως προς τη συσκευασία (βάρος). Επιπλέον, η τεχνική προσφορά για το είδος «ΣΑΠΟΥΝΙ 1 ΤΜΧ» είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης.

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή διαπιστώνει τα παρακάτω:

 

1.

Σύμφωνα με την παρ.7/α της Διακήρυξης οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Η «Κorinthian Palace Catering A.E.» είχε καταθέσει την παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση η οποία έγινε δεκτή στο στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών.

 

2.

Το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει κάθε διαγωνιστική διαδικασία καθορίζεται με τη διακήρυξη και κατά το χρόνο της δημοσίευσης αυτής, οπότε και αποκτά υπόσταση, παγιώνεται το νομοθετικό καθεστώς της οικείας διαδικασίας ανάθεσης. Το κανονιστικό πλαίσιο που θέτει η διακήρυξη για τη διεξαγωγή της διαδικασίας του διαγωνισμού ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, δεσμευτικά για την αναθέτουσα αρχή και τους διαγωνιζόμενους, κατισχύει κάθε άλλης διάταξης που ρυθμίζει τα σχετικά ζητήματα με διαφορετικό τρόπο. (Βλέπε ΣτΕ 613/2009, 1314/2009, ΣτΕ 1502/2003, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 2984/30.06.2015 – Οδηγία 9). Η «Korinthian Palace Catering A.E.» υποβάλλοντας την προσφορά του στον εν λόγω διαγωνισμό αποδέχτηκε το κανονιστικό πλαίσιο της διακήρυξης.

 

3.

Σύμφωνα με το Άρθρο 15 της Διακήρυξης: «Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία [ άρθρο 15 της Υ.Α. 11389/93 και το άρθρο 4 του Ν. 3886 (φ.Ε.Κ. 173 /Α’/30-10-10 ) “Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων ‘Εργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.” όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 (Α 51) , μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ), στην Υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης  μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών». Η «Korinthian Palace Catering A.E.» δεν κατέθεσε ένσταση κατά των όρων της Διακήρυξης για τα σημεία των τεχνικών προδιαγραφών, που δεν ικανοποιούνται όσον αφορά στο είδος με α/α 9 “ΣΑΜΠΟΥΑΝ  συσκ.400ml”.

 

4.

Στο Άρθρο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ -ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της Διακήρυξης αναφέρεται ότι: «Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.  Οι προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά». Η Υπηρεσία έχει περιγράψει συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές για τα ζητούμενα είδη, συμπεριλαμβανομένου της συσκευασίας αυτών και των δελτίων δεδομένων ασφαλείας. Από τον έλεγχο του προσφερομένου είδους με α/α  9 προκύπτει ότι η τεχνική προσφορά της «Korinthian Palace Catering A.E.» ως προς το είδος αυτό δεν είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές.

 

5.

Σύμφωνα με τη Διακήρυξη «Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο της ποσότητας του κάθε είδους. Γι’ αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν το κάθε είδος για ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό». Η «Korinthian Palace Catering A.E.» κατέθεσε για το είδος α/α10 «ΣΑΜΠΟΥΑΝ συσκ.400ml»  δείγμα όγκου 300ml. Η διαφοροποίηση αυτή του όγκου ανά συσκευασία, για το είδος με α/α 9, διαφοροποιεί τον συνολικό όγκο που τελικώς προσφέρει ο συμμετέχων. Σύμφωνα με τη μελέτη απαιτούνται 8.988 συσκευασίες των 400ml τεμαχίων έκαστη, ήτοι: (8.988 συσκευασίες) Χ (0,4 λίτρα) = 3.595,20 λίτρα, ενώ η «Korinthian Palace Catering A.E.» προσφέρει βάσει του δείγματος για το είδος με α/α.9, 8.988 συσκευασίες των 300 ml έκαστο, ήτοι: (8.988 συσκευασίες) Χ (0.3 lt) = 2.694,40 lt. Δηλαδή προσφέρει : 3.595,20 – 2.694,40 = 900 lt λιγότερα από όσα ορίζει η διακήρυξη και μελέτη.

 

6.

Σύμφωνα με τη Διακήρυξη η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει ανά Ομάδα ειδών, καθώς στο Άρθρο 14 αναφέρεται ότι «γίνονται δεκτές προσφορές οι οποίες θα αναφέρονται σε οποιοδήποτε ομάδα προϊόντων και για το σύνολο των προϊόντων τα οποία αναφέρονται ανά ομάδα στην παρούσα διακήρυξη καθώς και στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της σχετικής μελέτης, όχι όμως και για μέρος αυτών ανά ομάδα.»

 

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη τα παραπάνω θεωρεί ότι η Τεχνική Προσφορά της «Korinthian Palace Catering A.E.» για το διαγωνισμό της «Προμήθεια ειδών επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ)» όσον αφορά στο είδος α/α. 9 δεν είναι σύμφωνη με την Διακήρυξη και τη Μελέτη και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή τον αποκλεισμό αυτής από τη συνέχεια του Διαγωνισμού, δηλαδή την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για την Ομάδα Δ «Είδη υλικής συνδρομής».

 

Τέλος, η Επιτροπή εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: η προσφορά της «Korinthian Palace Catering A.E.» για τις Ομάδες Α, Β και Γ να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής της προσφοράς.

 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα, και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την έγκριση αυτού.

Η Επιτροπή

 

Γιαβάση Άννα

 

Σαββανού Ελένη

 

 

Σούκουλης Αντώνιος

 

 

Leave a Comment